Güncel Sayı

Cilt: 38 - Sayı: 3, 6.01.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, somut sonuçları analitik, deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün bilimsel araştırma çalışmalarını yayımlamayı amaçlamaktadır. Bunların dışında, veri analizi, durum değerlendirme, teknoloji tanıtımı, rutin mühendislik faaliyetleri/çalışmaları vb. içerikli makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve DAVETLİ tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı, sayısal ve SCI kapsamına girebilecek çalışmalara öncelik verilmektedir. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi; Mühendislik ve Mimarlık alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları TÜRKÇE olarak kabul etmektedir.

 

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın özgün ve mutlaka uluslararası bilime katkısı olmalıdır.

 

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır. Tarama Makaleleri sadece DAVETLİ olarak kabul edilmektedir.

 


https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10664https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10664

Başvuru yapılan eserlerde yazarlarla ilgili bilgiler hariç, diğer tüm bölümler "Makale Hazırlama" bölümünde verilen detaylar göz önünü alınarak hazırlanmalıdır. Tablolar ve Şekiller eserin metin bölümünde bahsedildiği paragraftan sonra dergi formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Başvurularda iletişimde bulunulacak yazar ve diğer yazarlara ilgili iletişim bilgileri (adres, e-posta ve telefon) kapak sayfasında verilmelidir. Eser "Kapak Sayfası", "Makale Kontrol Listesi Formu ve Makale Metni", "Genişletilmiş İngilizce Özet" ve "Telif Hakkı Devir Formu" olmak üzere dört ayrı dosyadan oluşmalıdır.


Yazım Kılavuzu için TIKLAYINIZ

 

Kapak Sayfası: Eserin başlığının ilk harfi büyük ve diğerleri küçük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ve ORCID numaraları ile posta ve e-posta adresleri yazılmalıdır. Taslak forma, Kapak Sayfası bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

Makale Kontrol Listesi Formu: Eserin metin bölümünün dergi yazım kurallarına uygunluğunun kabul edildiğini gösteren formdur. Metnin önüne "Makale Kontrol Formu" doldurularak verilmelidir. Forma, Kontrol Listesi Formu bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dergi formatına uygun olmayan veya kontrol listesi doldurulmamış olan başvurulan değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Makale Metni: Eserler "Makale Hazırlama" bölümünde verilen detaylar göz önünü alınarak hazırlanmalıdır. Makale Kontrol Formundan hemen sonra Makale Metni başlamalıdır. Makale metni en az 15 sayfa ve en fazla 20 sayfa olarak YAZIM KURALLARINA uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 

Genişletilmiş İngilizce Özet: Eserin daha geniş bir okur kitlesine ulaşabilmesi amacıyla zorunludur. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde Grafik / tablo özeti ve eserin amacı, teorisi ve yöntemleri gibi farklı başlıkları bulunmaktadır. Bir sayfayı geçmemelidir. Grafik / tablo özeti, makalenin içeriğini kısaca özetlemektedir. Yazarlar makalede açıklanan çalışmayı açıkça temsil eden görseller ve veriler sağlamalıdır. Görüntü, 96 dpi'lik normal ekran çözünürlüğü kullanılarak 6 × 14 cm (h x w) boyutunda okunabilir olmalıdır. Tablo düzenlenebilir olmalıdır. Grafik / tablo özetinde Times New Roman 9 punto yazı karakteri kullanılmalıdır. Taslak forma, Genişletilmiş İngilizce Özet bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. Forma, Telif Hakkı Devir Formu bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Benzerlik Oranı DosyasıMakalenizin referanslar bölümü dahil Tam Metni "iThenticate" veya "Turnitin" programları ile taranmalıdır. İlgili programdan alacağınız benzerlik oranı sonucunun PDF formatında  sistemimize yüklenilmesi gerekmektedir.


Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil, içerik, özgün değer, uluslararası literatüre ve bilime/teknolojiye katkı bakımından incelettirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, son baskı formatına getirilir ve yazarlardan makalenin son halinin onayı alınır. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.


Kabul edilen makaleler, dergi web sayfasından ücretsiz olarak on-line ve basılı şekilde yayınlanmaktadır. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi yayın kuralları gereğince, Etik Kurul İzni/yasal/özel izin gerektiren çalışmalarda, Etik Kurul İzninin nereden, hangi kapsam, hangi tarih ve sayı numarasında alındığını belirten ifadeyi, makalenin Dergiye sunulması esnasında makale içerisinde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.


Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesiBununla Birlikte, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, aşağıda belirtilen uluslararası Yayın Etiği İlkelerine bağlı olup, bu ilkeleri uygulamaktadır.


Our publication ethics and publication malpractice statement is mainly based on the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics (COPE), 2011).

Editors' responsibilities

Publication decisions

The editor is responsible for deciding which of the papers submitted to the journal will be published. The editor will evaluate manuscripts without regard to the authors' race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy. The decision will be based on the paper’s importance, originality and clarity, and the study’s validity and its relevance to the journal's scope. Current legal requirements regarding libel, copyright infringement, and plagiarism should also be considered.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest

Unpublished materials disclosed in a submitted paper will not be used by the editor or the members of the editorial board for their own research purposes without the author's explicit written consent.

Reviewers' responsibilities

Contribution to editorial decisions The peer-reviewing process assists the editor and the editorial board in making editorial decisions and may also serve the author in improving the paper.

Promptness Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and withdraw from the review process.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be disclosed to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgment of sources

Reviewers should identify cases in which relevant published work referred to in the paper has not been cited in the reference section. They should point out whether observations or arguments derived from other publications are accompanied by the respective source. Reviewers will notify the editor of any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions associated with the papers.

Authors' duties

Reporting standards

Authors of original research reports should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Data access and retention

Authors could be asked to provide the raw data of their study together with the paper for editorial review and should be prepared to make the data publicly available if practicable. In any event, authors should ensure accessibility of such data to other competent professionals for at least ten years after publication (preferably via an institutional or subject-based data repository or other data center), provided that the confidentiality of the participants can be protected and legal rights concerning proprietary data do not preclude their release.

Originality, plagiarism and acknowledgment of sources

Authors will submit only entirely original works, and will appropriately cite or quote the work and/or words of others. Publications that have been influential in determining the nature of the reported work should also be cited. The similarity report should be uploaded in PDF format by using a plagiarism software which determines the similarity rates such as iThenticate/Academic Paradigms, LLC-Check For Plagiarism/Grammarly-Plagiarism Checker. The report must be not exceeded the rate of 20%.


Multiple, redundant or concurrent publication

In general, papers describing essentially the same research should not be published in more than one journal. Submitting the same paper to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Manuscripts which have been published as copyrighted material elsewhere cannot be submitted. In addition, manuscripts under review by the journal should not be resubmitted to copyrighted publications. However, by submitting a manuscript, the author(s) retain the rights to the published material. In case of publication they permit the use of their work under a CC-BY license [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode], which means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor.

Authorship of the paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. The corresponding author ensures that all contributing co-authors and no uninvolved persons are included in the author list. The corresponding author will also verify that all co-authors have approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should include a statement disclosing any financial or other substantive conflicts of interest that may be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and to cooperate with the editor to retract or correct the paper in form of an erratum.

References


Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Retrieved from http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf


Open Access Statement

International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) adheres to the Budapest Open Access Initiative and defines its Open Access policy according to the definition developed in the original BOAI:

By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited. [See, http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations]

IJATE views open-access to academic publications and research as an immutable part of academic endeavor. The publisher recognizes the essence of public good provided by the journal and hence accepts its responsibility as a public service to academic and intellectual betterment.

The publisher is committed to the open access to all academic endeavor and as such, accepts its duty to make published content permanently available and freely accesible by all sections of worldwide academic community. The publisher does not charge any pecuniary fees for processing, submission, and publication of manuscripts. The publisher commits to the free and universal access to its published content in perpetuity.

The publisher via its host providing institution Dergipark uses Lockss for the archiving and preservation of its online content.

All copyright, re-publishing and re-using rights, all intellectual property rights, without any exception, belongs to the authors of the published manuscript.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi Yayın Kuralları gereğince, yazarlardan makale gönderim, basım ve yayın ücreti alınmamaktadır. Dergimizde makale gönderimi ücretsizdir.