Cilt: 7 Sayı: 19, 29.10.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY Gaziantep University, Gaziantep, Turkey 0000-0001-7975-1795
Doç. Dr. Kazım SARIÇOBAN Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF 0000-0001-6578-3702
Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret
Ekonomi Politik Teorisi, Kalkınma Ekonomisi - Makro, Kurumsal İktisat

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, bu alandaki  çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.İKTİSAD, 2016 yılından itibaren yılda en az 3  kez (Şubat, Haziran ve Ekim) olmak üzere elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide iktisat, işletme  ve siyaset bilimi alanlarında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Dergide özgün Araştırma Makaleleri yayınlanır. 

Konferans Bildirileri için sadece Özet yayınlanan bildiriler değerlendirmeye alınır. Tam Metin Bildiriler değerlendirmeye alınmaz/yayınlanmaz.

Diğer Makale türleri için dergi editörlüğü ile iletişime geçiniz.

1- İNTİHAL ENGELLEME

İKTİSAD yayın etiği gereği, dergiye gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate ya da Turnitin programı ile benzerlik taramasından geçirilir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15'tir.

Benzerlik raporunun %15'ten yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından ret işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.


2- YAZIM KURALLARI

İKTİSAD’a gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.

Örnek Word Şablonu indirmek için  tıklayınız (Alternatif indirme linkiBu word şablonu derginin tam formatıdır. Makalenizi bu formata getirdikten sonra sisteme yükleyiniz.

Not: 2019 yılından itibaren hakem sürecini olumlu tamamlamış, yayına kabul edilen Türkçe makalelere "İngilizce Genişletilmiş Özet" eklenecektir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

İKTİSAD Yazım Kuralları:

1.  Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

2.  Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 20 sayfayı geçmemelidir.

3.  Sayfa düzeni; Sol:  2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır.

4. Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5. Paragraflarda başlangıç girintisi (ilk satır – 1 cm) olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

6.  Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 11 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.

7.  Yazarın ad ve soyadı 12 punto olarak makale başlığının sağ altında sağa yaslı belirtilmelidir. Yazar ad soyadına dipnot verilerek, 10 punto karakter ile yazarın unvanı, görev yeri, e-mail adresi ve ORCID numarası sayfa altında gösterilmelidir.

8.  Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların ve alt başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

9. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo ve şekil için bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo ise üstünde, şekil ise altında ve sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Örnek: Tablo 3: İhracat Verileri

10. Atıf-Kaynak Gösterme APA 7 stilinde olmalıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. 

APA 7. Sürümde (2020) Dikkat çeken Güncellemeler (APA 7 Yenilikler için Bkz. https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/)

- Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalar için ilk atıfta tümünün soy isminin yer alması şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine ilk yazar soy ismi vd. yazılır.
- Kaynakçada 7 yazara kadar bilgiler veriliyordu. Artık 20 yazara kadar yazar soyadları ve baş harfleri verilebilmektedir.
- Kaynakçada, kitapların yayın yeri şartı kaldırılmıştır.
- …adresinden alınmıştır ifadesi kaldırılmıştır. Doğrudan web adresi yazılır.
- Elektronik kitaplar için kaynakçada kullanılan [e-kitap sürümü, kindle vb.] ifadeler kaldırılmıştır.
- Önce DOI etiketi yazılıyordu. Şimdi bu etiket gerekli görülmüyor. Diğer URL bağlantıları gibi yazılıyor.
- İnsan gruplarını tanımlarken, sıfatlar yerine isim kullanılması önerilir.    
          Fakir insanlar. Bunun yerine yoksulluk içinde yaşayan insanlar.
- Geniş kategoriler yerine, daha alakalı ve spesifik olan tam yaş aralıkları kullanılmalı.
          65 yaş üstü insanlar. Bunun yerine; 65-75 yaş aralığındaki insanlar kullanılmalı.


Aşağıdaki Atıf ve Kaynakça bilgilerini PDF olarak indirmek için tıklayınız.


Metin içinde Kaynaklara Atıf

Tek Eser ve Tek Yazar ise:

1.   Paksoy’un (2012) elde ettiği bulgulara göre…
2.   …olduğu sonucuna varmıştır (Paksoy, 2012: 105).
3.   2012’de, Paksoy’un üniversite öğrencileri üzerine yapmış olduğu çalışma… (bu yöntemi, eğer diğer kaynaklar ile karışmayacaksa öyle kullanınız).


Tek Eser ve Birden Fazla Yazar ise:

1. APA 6’da var olan ilk atıfta tüm yazarların soy isminin yer alması APA 7’de kaldırılmıştır. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk atıftan itibaren aşağıdaki gibi kullanılır.
    Sarıçoban vd. (2015) yapmış oldukları çalışmada…

2. Üstte kullanılan atıf, aynı paragraf içinde tekrar kullanılacak ise yıl göstermeye gerek yoktur.
    Sarıçoban vd. elde ettikleri bu sonuçları tabloda göstermişlerdir.

3. Eğer çoklu yazarlar için vd. kullanıldığında kaynakların karışma durumu varsa aşağıdaki gibi karışmayı önleyecek sayıda yazarın soy adını yazınız.
    Aşağıdaki iki atıfa dikkat ediniz. İki atıf da birbirinden farklı çalışmalar olmasına karşın aynı izlenimi yaratmaktadır.

    Sarıçoban vd. (2020) yaptıkları çalışmada… (Buradaki atıf şu kişilerin çalışmasınadır: Sarıçoban, Kaya, Paksoy, Özkan (2020))
    Sarıçoban vd. (2020) yaptıkları çalışmada… (Buradaki atıf ise şu kişilerin çalışmasınadır: Sarıçoban, Kaya, Kaplan, Marangoz (2020))

Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için, soyadı benzerlikleri ortadan kalkana kadar soyadları arada virgül ile yazılmalı, daha sonra vd. ile tarih konmalıdır.
    Sarıçoban, Kaya, Paksoy vd. (2020) yaptıkları çalışmada…
    Sarıçoban, Kaya, Kaplan vd. (2020) yaptıkları çalışmada…


Yazar Olarak Grup İsimleri Kullanılacak ise (Devlet daireleri, enstitüler, üniversiteler, dernekler vb.):

1. Kısaltma ile tanınanlar:
    Metin içindeki ilk atıfta:
         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2021) enflasyon verilerine göre…
         Ya da
         2021 yılı Ocak ayı işsizlik oranı %12,2 seviyesinde gerçekleşti (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2021).

   Metin içindeki sonraki atıf(larda):
         TÜİK (2021) enflasyon verilerine göre…
         Ya da
         2021 yılı Ocak ayı işsizlik oranı %12,2 seviyesinde gerçekleşti (TÜİK, 2021).


2. Kısaltma Kullanılmadan:

Metin içindeki ilk atıfta:
     Gaziantep Üniversitesi (2021) yaptığı yazılı açıklamada…
     Ya da
     …yazılı bir açıklama paylaştı (Gaziantep Üniversitesi, 2021).

Metin içindeki sonraki atıf(larda):
      Gaziantep Üniversitesi (2021) konuya başka açıdan yaklaşarak…
      Ya da
      …yazılı bir açıklama paylaştı (Gaziantep Üniversitesi, 2021).


Aynı Parantez (Ayraç) içinde İki veya Daha Fazla Eser Belirtme

1. Aynı yazarın aynı zamanda yazılmış iki veya daha fazla eserine atıf:
     …sektörün rekabet gücü ayrıntılı anlatılmıştır (Sarıçoban, 2010, 2015) (Yazarların soyadları bir kez yazılır. Sonra her eser için sadece tarih verilir)
     Ya da
    …sektörün rekabet gücü ayrıntılı anlatılmıştır (Sarıçoban, 2020a, 2020b) (Yazarların soy ismi bir kere yazılır. Yıl aynen tekrar eder ve yıla a, b, c şeklinde ekleme yapılır)


2. Aynı parantez içinde farklı yazarlara atıf:

     …şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015; Sarıçoban, 2019) (Parantez içi, ilk yazarın soyadına göre sıralanmalıdır).

Eğer bir kaynak daha önemli ancak diğerinin de önemli olduğu vurgulanmak isteniyorsa;

     …şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015; ayrıca bkz. Paksoy, 2020; Sarıçoban, 2019).İkincil Kaynaklar (Aktaran Kullanımı)

Çalışmada birincil kaynak kullanmak esastır. Ancak bazı güçlükler nedeniyle orijinal kaynağa ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal kaynakla beraber ikincil kaynak verilir. Ancak kaynakça listesinde ikincil kaynak gösterilirken, orijinal kaynak gösterilmez.


Örneğin; Sarıçoban’ın bir yazısı Paksoy’un çalışmasında geçiyorsa ve Sarıçoban’ın eserine (basımı durmuş, kullanılmıyor, anlaşılamayan bir dilde vb. nedenlerden dolayı) ulaşılamadıysa, aşağıdaki gibi atıf yapılır ve sadece Paksoy kaynakça listesine eklenir.

Metin için gösterim:

    …şeklinde ifade edilmiştir (Sarıçoban, 2012; akt. Paksoy, 2015).

    Sarıçoban (akt. Paksoy, 2015) yaptığı çalışmada… (yıl bilinmiyor ise).


Klasik Eserler (kutsal kitaplar, çok eski eserler)

Basım tarihi söz konusu olmayan eserlerde kaynakça listesi oluşturmaya da gerek yoktur. Sadece metin içinde ilk atıfta belirtilmelidir.

   …konu dile getirilmiştir (Kur’an-ı Kerim 5:3-4)

   …konu dile getirilmiştir (Buhari, Es-Sahih, iman 1)


KAYNAKÇA LİSTESİ

A. Süreli Yayınlar (Dergi, Popüler Dergi, Gazete vb.)

Genel kaynakça biçimi

Sarıçoban, K. ve Kaya, E. (2020). Makalenin başlığı. Süreli Yayının İsmi, cilt(sayı), 10-11.

Örnek:

Sarıçoban, K. ve Kaya, E. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.8345471. DOI Numarası Olan Dergi Makalesi

Tek Yazar

Sarıçoban, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487


İki Yazar

Sarıçoban, K. ve Kaya, E. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487


Üç ve daha fazla Yazar

Sarıçoban, K., Kaya, E., Paksoy, H.M. ve Özkan, Ö. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/iktisad.8354872. DOI Numarası Olmayan Dergi Makalesi

DOI Numarası yoksa ve kaynak çevrim içi alındıysa

Sarıçoban, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad


3. DOI Numarası Olan Makalenin Erken Görünüm Yayımı (Online First)
Sarıçoban, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. Erken çevrimiçi yayın. https://doi.org/10.25204/iktisad.8354874. Haber Makalesi

Yazarı Belli Olan Haber Makalesi;

Çakır, M. (2021, 4 Nisan). Memurlar fakirleşiyor. Cumhuriyet. s. 11.


Yazarı Belirtilmemiş Haber Makalesi;

Küresel piyasalar Nisan’a pozitif başladı. (2021, 3 Nisan). Radikal. https://radikal.com.tr/tr/pub/buyume
          Metin içinde atıfta kısa başlık tırnak içinde gösterilmelidir: …(“Küresel piyasalar Nisan’a”, 2021).


Çevrimiçi Haber Makalesi;
Gürcanlı, Z. (2021, 3 Nisan). Türkiye'nin Orta Doğu’da yapamadığını, Çin yapıyor!. Dünya. https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/6166665. Özetin Kaynak Olarak Gösterilmesi

Orijinal kaynaktan alındı ise;

Sarıçoban, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü [Özet]. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11.


İkincil bir kaynaktan alındı ise;

Sarıçoban, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. Özet Dergipark Veri Tabanı’ndan alınmıştır.B. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitabın Tamamı için Kaynak Biçimi

Sarıçoban, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. Seçkin Yayıncılık.


Kitap Bölümü için Kaynak Biçimi

Sarıçoban, K., ve Kaya, E. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. H.M. Paksoy ve Ö. Özkan (Ed.), Uluslararası ticarette rekabet stratejileri içinde (s. 56-70). Seçkin Yayıncılık.


Tümü Düzenlenmiş Kitap için Kaynak Biçimi (Whole edited book)

Kaya, E. ve Paksoy, H.M. (Ed.) (2020). Rekabet Stratejileri. Seçkin Yayıncılık.


Basılı Kitabın Elektronik Sürümü

DOI yoksa:

Sarıçoban, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://ebookstore.org.tr/tr/pub/iktisad


DOI varsa:

Sarıçoban, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487


Sadece çevrimiçi yayınlandı ise:

Sarıçoban, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad


Çok Ciltli ve Yeniden Düzenlenip Basılmış Kitaplar

Paksoy, H.M. (2000-2011). İşletme Bilimlerine Giriş (Cilt 1-2). İletişim Yayınevi.


C. SEMPOZYUM VE BİLDİRİLER

Basılmış konferans kitabında bildiriler (Editörlü)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. H.M. Paksoy (Ed.), 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). İletişim Yayınevi.


Basılmış konferans kitabında bildiriler (Editörü olmayan)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). Muğla, Türkiye. https://doi.org/10.25204/iktisad.835487


Çevrimiçi Kitap olarak yayımlanmış bildiriler (Editörlü)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. H.M. Paksoy (Ed.), 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad


Çevrimiçi Kitap olarak yayımlanmış bildiriler (Editörü olmayan)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 50–60). Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad


Konferans sunumu

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları [Konferans sunumu]. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Muğla, Türkiye. Varsa https://ugk2020.org.tr/tr/pub/video


Konferans sunumunun yalnızca özetini belirtmek için

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları [Konferans sunumu özeti]. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisadD. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Yayımlanmamış Tez

Paksoy, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.


Yayımlanmış Tez

Paksoy, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki uygulamaları. İletişim Yayınevi.


Kurumsal bir veri tabanından alınan tez

Paksoy, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki uygulamaları (Doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi. http://kutuphane.gantep.edu.tr/E. İNTERNET KAYNAKLARI

(Bkz. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/webpage-website-references#4)


Devlet Kurumları, Organizasyonlar için;

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021, 12 Nisan). İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-%C5%9Eubat-2021-37487&dil=1

    

    Metin içinde

        Parantez içinde alıntı : ...veriler elde edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2021).

        Anlatı şeklinde alıntı : Türkiye İstatistik Kurumu (2021) açıkladığı....


Haber Web Sitesi

Gürcanlı, Z. (2021, 3 Nisan). Türkiye'nin Orta Doğu’da yapamadığını, Çin yapıyor!. Dünya. https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/616666

    

    Metin içinde:

        Parantez içinde alıntı : ...değinmiştir (Gürcanlı, 2021).

        Anlatı şeklinde alıntı : Gürcanlı (2021) şu konuya özellikle...
APA stilinde aradığınız atıf/kaynakça biçimi ve daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılardan yardım alabilirsiniz.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide


https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/3- TELİF HAKKI DEVRİ

Yayınlanmak üzere İKTİSAD'a gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını İKTİSAD Dergisi'ne devretmek zorundadır. İKTİSAD Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

  • Patent hakları,
  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
  • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
  • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
  • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

İKTİSAD'a çalışma gönderecek yazarlar, "Yayın Hakları Devir Sözleşmesi" (Alternatif indirme linki) belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak "Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehitkamil/Gaziantep" adresine "Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY" adına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.


4. Etik Kurul İzni Hakkında

2020 yılından itibaren TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar için tıklayınız.

1- Yayın Etiği
 • İKTİSAD Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır.
 • Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. İKTİSAD yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2- Yazarların Etik Sorumlulukları
İKTİSAD'a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar, çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma İKTİSAD'a gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

3- Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
İKTİSAD editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, İKTİSAD'da yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlama,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.


Okuyucu ile ilişkiler

 • Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir.
 • Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir.
 • Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler, tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayımlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini, yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin, çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın kurulu üyelerinin, uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler, çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler, yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bkz. İntihal Engelleme

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;
 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

4- Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. İKTİSAD değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.

Bu bağlamda, İKTİSAD için çalışma değerlendiren hakemlerin, aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği, inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

5- Yayıncının Etik Sorumlukları
İKTİSAD yayıncısı, İKTİSAD dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, İKTİSAD'a gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • İKTİSAD Dergisi'nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

6- Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşılır ise;
İKTİSAD Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen iktisaddergisi@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

İKTİSAD'a yapılan makale başvuru ve değerlendirmelerine ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.