Güncel Sayı

Sayı: 60, 15.01.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, bilim ve teknolojideki değişmeleri takip ederek eğitimde küresel ve bölgesel gelişmelere yön vermeyi ve sorunlara çözüm bulmayı sağlayacak eğitim temelli bilimsel düşünceleri önemsemektedir. 21. yüzyılda geleceğe yön verecek bilgi ve becerilerin eğitime entegrasyonunu önemseyen eğitim anlayışlarının oluşmasını sağlamayı hedefleyen nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların okuyucularla buluşmasını ve bu sayede eğitim sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 •     Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAUEFD) erken çocukluk, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerini kapsayan disipliner/disiplinlerarası öğrenme, kariyer planlama, mesleki gelişim süreçleri, eğitimde aile katılımı ve yaşam boyu öğrenme üzerine nitel, nicel ve karma yöntemlerle yürütülmüş araştırmaya dayalı yüksek nitelikli çalışmaları yayımlar.


     A) PAUEFD’nin önceliğine aldığı çalışmalar şunlardır:
A1) Kuram ve uygulama bağını kuran ve öğretmen yetiştirme süreçlerini destekleyen,
A2) Eğitimde gelişim, yönetim ve denetleme konularını derinlemesine inceleyen,
A3) Doğal eğitim ortamlarındaki öğrenci, veli, öğretmen, idarecilerin seslerini (düşüncelerini) iyi tasarlanmış çalışmalara aktaran,
A4) Yerel politika, program ve yenilikleri uluslararası bir bakış açısıyla değerlendiren,
A5) Yeni eğitim modelleri, ölçme araçları, disiplinler arası araştırma desenleri geliştirmeye yardımcı olan,
A6) Öğrenme ortamlarını teknolojiyle birleştiren,
A7) Multidisiplinler (disiplinlerarası) ve transdisipliner (disiplinler üstü) çalışmalar (STEM gibi),
A8) Eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve aynı anda kullanışlılığının sınandığı,
A9) Eğitim uygulamalarını geliştirmeye yardımcı teknoloji entegrasyonunu içeren,
A10) Teorik veya uygulamalı yeni bir eğitsel model geliştiren ve bu modeli değerlendiren,
A11) Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini destekleyen.

     *Yukarıdaki özellikleri taşısa da aşağıdaki özelliklerden en az birisini içerisinde barındıran çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

     B) PAUEFD aşağıdaki çalışmaları kapsamı dışında tutmaktadır:
B1) Alanyazın (literatür) derleme ve kitap analizi çalışmaları,
B2) Ders kitaplarının analizini içeren çalışmalar,
B3) Yalnızca bir bağımsız değişkenle yürütülen basit nicel (Örneğin, x değişkeninin y değişkeni üzerindeki etkisi) çalışmalar,
B4) Yalnızca bir veri toplama aracı yoluyla yürütülen basit nitel ya da nicel çalışmalar (Örneğin, yalnızca demografik değişkenlere göre yapılan analizler, yalnızca görüşme ya da ölçek yoluyla),
B5) Yalnızca katılımcıların görüşleri üzerine temellendirilen çalışmalar,
B6) Yeterli sayıda örneklem üzerinden yürütülmemiş nicel çalışmalar (Bu tür araştırmalarda alanyazında kabul görmüş formüller dikkate alınmalı ve evrene bağlı minimum örneklem sayısı sınır belirlenmelidir.),
B7) Üniversite öğrencilerinin aldıkları bir derse yönelik oluşturdukları tutum, davranış vb. özelliklerini ölçen çalışmalar,
B8) Uluslararası konu kapsamı dışında olan yerel çalışmalar (Örneğin, yalnızca basit (uluslararası olmayan yerel odaklı) ölçek geliştirme ve uyarlamaya yönelik çalışmalar),
B9) Eğitim bilimlerinin odağı dışında kalan çalışmalar (STEM eğitimi kapsamında mühendislik eğitimi çalışmaları editör görüşü doğrultusunda kabul edilebilir. Söz konusu disiplinler eğitim anlayışı çerçevesinde ele alınırsa dergi kapsamına uyabilir. Örneğin, tarih eğitimi modelleri geliştiren ve öğrencilerle uygulanan çalışmalar dergi kapsamına dahildir.),
B10) Zayıf bilimsel yöntemle yürütülmüş, geçerliği ve güvenirliği düşük çalışmalar (Örneğin, içerik analizi denildiği halde içerik analizi yapılmamış çalışmalar, nicel/nitel veri analizinin niteliği zayıf olan çalışmalar),
B11) Alanyazındaki yeri ve önemi net bir şekilde açıklanmayan çalışmalar (Örneğin, çalışmanın ilgili konuda alanyazına katkısı, kuramsal yeri ve altyapısı nitelikli bir şekilde açıklanmayan çalışmalar).

PAUEFD’e sunulan tüm çalışmalar  Türkçe ve İngilizce Makale şablonu’na uygun olarak (APA 7. Baskı) hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar için sayfa sınırlaması vardır. Makaleler, 1 satır aralıklı ve Montserrat 12 puntolu yazı tipi kullanarak hazırlanmalı ve 35 sayfayı geçmemelidir (öz, tablolar, şekiller, kaynakça, teşekkür ve ek kısımları dâhil).

Makale gönderimlerinde, kişilerin kimliklerini ortaya çıkararak değerlendirme sürecine zarar verebilecek kişiye ait isim, kurum ve benzeri bilgiler dosyadan silinerek dosya sisteme yüklenmelidir.

"Makaleler DergiPark sistemine yüklenirken makale üst verilerinin girişi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmaların gerek Türkçe gerekse İngilizce kısmındaki özet ve anahtar kelimeler ile ilgili bölümlerin ve kaynakçanın en başta eksiksiz olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. "

1. Etik Kurul Onayı: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

2. Aşırmacılık (İntihal) Taraması: Tüm aday makaleler PAÜEFD’e gönderilmeden önce iThenticate© ve Turnitin© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile birlikte sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %15’ten ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. PAÜEFD akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

3. Yayın Dili: Dergimize gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme süreci Türkçe tam metni üzerinde yapılmaktadır.
Çalışmanız hakem değerlendirme sürecinin ardından yayına kabul edildikten sonra sizden çalışmanızın hem Türkçe hem de İngilizce tam metni talep edilecektir.
Her iki dilde hazırlanan Türkçe ve İngilizce son tam metinler dergimizin dil editörleri tarafından kontrol edilmektedir. Dil editörleri makalenin dilini yetersiz gördüğü takdirde dil redaksiyonunun yapılması talep edilecektir. Dil redaksiyonu talep edilen makale, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında redakte edilip ve redaksiyon belgesi yayın kuruluna ibraz edilmesi talep edilecektir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen makale yayına kabul edilmeyecektir.


Dergimizin dil editörlüğü (pauediting@pau.edu.tr) ile iletişime geçerek çeviri ve redaksiyon sürecinde destek alabilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Editing/Proofreading/İngilizce çeviri hizmetleri için linke tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Yazar(lar)ın makaleye ilişkin çeviri ve redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri alternatif kuruluşlar aşağıda sunulmaktadır.


Elsevier Dil Servisi (http://webshop.elsevier.com/languageservices/)

Editage (http://www.editage.com/)

Enago (http://www.enago.com/)

Edit My Turkish (https://editmyturkish.com/)

Tandf Dil Servisi (https://www.tandfeditingservices.com/)

American Manuscript Editors (https://americanmanuscripteditors.com)

MAKALE YAZIM KURALLARI
• Sayfa Düzeni: Makale yazımında kâğıt boyutu olarak A4 seçilmeli, bütün kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Yapılan tüm düzenlemeler dergimizin şablonu üzerinde, dergi amblemi ve akan başlıkları içerecek şekilde yapılmalıdır.

• Başlık Düzeyleri:
Düzey Biçim
1 Ortalanmış, Kalın, Montserrat 12 Punto
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
2 Sola Yaslı, Kalın, Montserrat 12 Punto
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
3 Sola Yaslı, Kalın İtalik, Montserrat 12 Punto
Metin yeni bir paragraf olarak girintisiz başlar.
4 Kalın, 1,25 cm Girintili, Montserrat 12 Punto, Nokta İle Biten. Metin aynı satırda başlar ve normal bir paragraf olarak devam eder.
5 Kalın İtalik, 1,25 cm Girintili, Montserrat 12 Punto, Nokta İle Biten. Metin aynı satırda başlar ve normal bir paragraf olarak devam eder.

Başlık ve Dipnotlar
• Makale başlığı kalın ve Montserrat 14 punto ile sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde (örneğin; Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Olacak Şekilde) yazılmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemelidir.
• Makale gönderimi sırasında “Yazar adı soyadı ve dipnot, unvan, iletişim bilgileri vb.” olduğu gibi bırakılmalı, ilgili kısımlar yayın aşamasındayken düzenlenmelidir.
• Dipnotlar; Montserrat 9 punto ile paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak tek satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Özet
• Özet Montserrat 10 punto büyüklüğünde, paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak iki yana yaslı, itatilik ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler
• Anahtar sözcüklerde ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalı, 3-5 anahtar sözcük bulunmalı, anahtar sözcükler virgülle ayrılmalı ve sonuna nokta konmamalıdır.

Giriş
• Bu bölümde çalışmanın amaçları uygun bir alanyazın taramasıyla oluşturulur. Bu amaçla, ilgili çalışmalarla gerekli bağlar kurulur.
• Montserrat 12 punto ile paragraftan önce  0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Yöntem

• Bu bölüm araştırmanın bağlamı, katılımcılar, araştırmacının rolü, veri toplama araçları ve süreçleri ve veri analiziyle ilgili ayrıntılı bilgi sunar.
• Montserrat 12 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Bulgular

• Bu bölümde araştırmanın sonuçları (bulguları) açık bir biçimde sunulur.
• Tabloların dışında tüm metin  Montserrat 12 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
• Tablo ve şekil başlıkları sola yaslı,  Montserrat 11 punto ile her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde örnekteki gibi yazılmalıdır. Örnek:

Tablo 1
Değişkenler Arası Kavramsal İlişkiler ve Bu İlişkilerin Yönü

Şekil 1
Değişkenler Arası Kavramsal İlişkiler ve Bu İlişkilerin Yönü

• Tablolar paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak Montserrat 11 punto ile 1 satır aralıklı olmalıdır.
• Tablo ve şekiller sayfaya ortalanmalıdır.
• Tablo ve şekillerden sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
• İstatistiksel semboller metin içinde ve tablolarda italik kullanılmalıdır.

Tartışma
• Bu bölüm bulguların önemini bulguları tekrarlamadan verir. Bulguları önceki çalışmaların bulgularıyla ilişkilendirir.
• Montserrat 12 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Sonuç(lar)

• Bu bölümde sonuçlar Tartışma bölümüyle ilişkilendirilerek verilir. Çalışmanın sınırlılıkları ve sonuçlara bağlı öneriler sunulur.
• Montserrat 12 punto ile paragraftan önce 0 nk ve sonra 6nk aralık bırakılarak 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Kaynakça

Yararlanılan kaynaklar kaynakçada sunulurken APA 7 (American Pscychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. 11 punto yazı tipi kullanılmalı ve paragraf girintisi bölümünde “asılı” seçilerek bu değer 1.27 olarak ayarlanmalıdır. İlgili örnekler aşağıda yer almaktadır.

Süreli yayınlarda tek yazarlı makale:
Ateş, M. (2023). Dil eğitiminde dijital öyküleme yönteminin kullanılması: Sistematik derleme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 59, 340-364. https://doi.org/10.9779.pauefd.1101722
Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). The autonomous-relational self: A new synthesis. European Psychologist, 1(3), 180-186. https://doi.org/10.1027/1016-9040.1.3.180
Süreli yayınlarda iki yazarlı makale:
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Martin, L. E., & Potts, G. F. (2004). Reward sensitivity in impulsivity. Neuroreport, 15(9), 1519-1522. http://doi.org/10.1097/01.wnr.0000132920.12990.b9
Süreli yayınlarda üç ve daha fazla yazarlı makale:
Umay, A., Akkuş-Çıkla, O. ve Duatepe, A. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 198-211.
Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A., & Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389 401. http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389
Tek yazarlı kitap:
Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayıncılık.
Ward, A. (2004). Attention: A neuropsychological perspective. Psychology Press.
İki yazarlı kitap:
Enginün, İ. ve Kerman, Z. (1991). Ahmet Haşim/Bütün eserleri. Dergah Yayınları.
Stuss, D. T., & Benson, F. (1986). The frontal lobes. Raven Pr.
Kitap bölümü:
Hovardaoğlu, S. (2007). Psikolojik ölçmenin temelleri. Davranış bilimleri için araştırma teknikleri (2. Baskı, s. 87-125) içinde. Hatipoğlu Yayınevi.
Luck, S. J. (2014). A Broad Overview of the Event-Related Potential Technique. In An introduction to event related potential technique (2nd ed., pp. 1-34). The MIT Press.
Editörlü kitap bölümü:
Yolcusoy, Ö. ve Çetinkaya, G. (2021). Sorularla konuşma eğitimi. ÖT. Kara (Ed.), Sorularla Türkçe eğitimi (1, 115-161) içinde. Asos Yayınları.
Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 615-624). The MIT Press.
Çeviri kitap:
Bowlby, J. (2012). Bağlanma (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık. (Orijinal eserin basım tarihi 1969).
Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900).
Tezler:
Bekil, F. (2021). Üniversite öğrencilerinde aile işlevselliği ile uyumsuz mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide ayrışma-bireyleşmenin aracı rolü [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1323001.pdf
Not:
• Kaynak gösterimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf“ linkinden ulaşabilirsiniz.
• Tüm kaynaklarda varsa DOİ bağlantılarının kullanılması yoksa çalışmaya ulaşılabilecek web adresinin sunulması önerilmektedir.
• Türkçe tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar iki yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.
• İngilizce tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar iki yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.
• Türkçe tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde parantez dışında “ilk yazarın soyadı vd., tarih” Balkıs vd. (2007), parantez içinde ise “ilk yazarın soyadı ve diğerleri, tarih” yazılmalıdır (Balkıs ve diğerleri, 2007).
• İngilizce tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde “ilk yazarın soyadı et al., tarih” yazılmalıdır (Balkıs et al., 2007).
• Doğrudan alıntılarda sözcük sayısının 40’tan fazla olduğu durumlarda metnin tamamı iki yana yaslı, 1,25 cm içeriden, 10 punto ile italik yazılmalıdır.
• İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken “ve” bağlacına karşılık olarak “and” bağlacı ya da “&” işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde “ad, soyad ve yıl” bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı göndermelerde ise “&” işareti kullanılır.
Doğan and Şencan (2001)
(Doğan & Şencan, 2001)
• İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “and” ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır. (Nielsen ve Borlund, 2011, s. 110)
Al and Tonta (2004, s. 20) found that ...
• Türkçe çalışmalarda Türkçe ve İngilizce kaynaklar olduğu gibi kaynaklar listesinde yer alırken, İngilizce çalışmalarda ise Türkçe çalışmaların İngilizce dilindeki atıf hallerinin yer alması önerilmektedir.
Ekler (Varsa)
Eğer birden fazla ek varsa sıralama büyük harflerle yapılır (A, B, C, …).

Yayım Etiği

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde(PAUEFD) yayımlanan çalışmaların yansız ve etik olması amacıyla Editörler Kurulu tarafından bir takım etik politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar yazarlar, hakemler, editörler ve çalışma ile ilgili süreçleri kapsamaktadır. PAUEFD’de yer alan etik görev ve sorumluluklar, ulusal ve uluslararası alanlarda taranan dergilerin yayım politikaları ile açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Yazarların Etik Sorumlulukları
PAUEFD’e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün ve güncel olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın yararlandıkları bütün çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın içeriğine bir katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. (Varsa) çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Yazar(lar) talep edilen veri ve bilgiyi yayım ve/veya bilim kuruluna sunmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayımlanmış, değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda dergi editörünü veya yayımcıyı bilgilendirme, çalışmasını düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz.
 • Başka bir dergide yayımlanmış çalışma PAUEFD’e gönderilemez.
 • Başka bir dergiye gönderilen, henüz değerlendirmesi bitmemiş bir çalışma PAUEFD’e gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışma için yazar ekleme-çıkarma, yazar sırası değiştirme gibi bir işlem talep edilemez.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Genel görev ve sorumluluklar
Editörler,

 • Derginin ulusal ve uluslararası alanda gelişimini sağlamak,
 • Yayımlanan çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik süreçleri yönetmek,
 • Derginin bütün paydaşları için etik kuralların uygulanması süreçlerini yürütmek,
 • Derginin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayımlama ve etik politikalarda güncelleme yapmak,
 • Derginin web sayfasını düzenlemek ve güncel tutmak ile sorumludurlar.

Okuyucu ile ilişkiler
Editörler,

 • Okuyucunun dergi yayımlama, kapsam ve etik ile ilgili geri bildirimlerini dikkate almak,
 • PAUEFD’de yayımlanan çalışmaları okuyucunun ilgi ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştirmek,
 • Okuyucudan gelen soruları etik kurallar çerçevesinde kalmak şartıyla cevaplamak ile yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörler yazarlara karşı;

 • Dergiye gönderilen çalışmaları hakemlere gönderilip gönderilmemesi konusunda karar veren yayım kuruluna göndermek
 • Yazarları yayım ve etik politikalar ile ilgili bilgilendirmek,
 • Yazarların hakemlerle ilgili olası çatışmalarını engellemek,
 • “Kör Hakemlik” kavramını sağlıklı bir şekilde yürüterek yansız bir değerlendirme yapılmasını sağlamak,
 • Yazarların aralarında çıkar çatışması olduğunu belirttiği ve çalışmalarının bu hakemlere gönderilmemesi konusundaki taleplerini uygun gerekçelerle değerlendirmek,
 • Yazarların henüz değerlendirme sürecinde olan çalışmalarını geri çekmek konusundaki taleplerini olumlu karşılamak,
 • Yazarların hakem ve editör kararlarına/raporlarına itirazlarını değerlendirmek ve uygun görülürse yeni bir değerlendirme süreci başlatmak ile sorumludur.

Hakemler ile ilişkiler
Editörler hakemlere karşı;

 • Aday çalışmanın konusuna uygun bir hakem belirlemek,
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberliği sağlamak,
 • Yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek,
 • Değerlendirmeyi yapan hakeme ilişkin bilgileri gizli tutmak,
 • Hakemleri tarafsız olma yönünde teşvik etmek,
 • Hakemlerin yayım ve etik politikalar ile ilgili sorularını cevaplamak,
 • Hakem havuzunu geliştirecek güncellemeler yapmak,
 • Değerlendirme süresi ile ilgili hakemlere hatırlatmalarda bulunmak,
 • Hakemleri yapıcı, nazik ve uygun bir dille değerlendirme yapmaları konusunda teşvik etmek ile sorumludurlar.


Editörler Kurulu ile ilişkiler
Editörler,

 • Editörler Kurulu ile belirli aralıklarda toplantı yapmak,
 • Kurulun PAUEFD in yayım ve etik politikaları ile ilgili ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberliği sağlamak,
 • İhtiyaç duyulduğunda kurula PAUEFD in yayım ve etik politikaları ile ilgili eğitim sağlamak,
 • Kuruldan gelen dönütleri dikkate alarak dergiyi geliştirmek,
 • Kurul üyelerinin tarafsız olmasını sağlamak,
 • Kurulu çalışmaları bilimsel ölçütler çerçevesinde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmek,
 • Aday çalışmanın konusuna göre ilgili kurul üyesi ile değerlendirme ile ilgili iletişime geçmek ile sorumludurlar

Yazar Hakları:
Yazar(lar),

 • Çıkar çatışması ve/veya etik gerekçelerle çalışmalarını gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilirler.
 • Henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilirler.
 • Hakem raporlarına ve editör kararlara itiraz etme hakkına sahiptirler.
 • Basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için düzeltme (erratum) talep edebilirler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
PAUEFD’e gönderilen çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır.
PAUEFD’de çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir, yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir. Bu bağlamda PAUEFD’de çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • PAUEFD’in yayım ilkelerini okumak
 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek. Uzmanlık alanı olmadığı halde sadece makalenin konusu hakkında fikir sahip olabilmek adına değerlendirmeyi kabul etmemek,
 • Değerlendirmeyi yaparken yansız olamayacaklarını fark ettiklerinde değerlendirme yapmayı reddetmek,
 • Değerlendirme sürecini belirli bir zaman çerçevesinde tamamlamak,
 • Tarafsızlık ve gizlilik çerçevesinde değerlendirme yapmak,
 • Çıkar çatışması gibi bir durumla karşılaştıklarında, değerlendirme yapmayı reddetmek ve bu durumu editöre bildirmek,
 • Değerlendirdikleri makalenin aynı anda bir başka dergiye gönderildiğini tespit ettiklerinde durumu editöre bildirmek,
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik dille yapmak. Düşmanlık, hakaret ve iftira gibi kişisel yorumlar yapmamak,
 • Değerlendirmelerin makalenin içeriği ile ilgili olmasına dikkat etmek. İnanç, mezhep, ırk, cinsiyet siyasi düşünce gibi faktörlerin değerlendirme sürecine kesinlikle etki etmemesi konusunda duyarlı davranmak.

1. PAÜEFD’de yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Daha önce bir kongrede sunulmuş olan bildiriler-kongre kitabında çalışmanın bütünü yayımlanmamış olması koşuluyla- ve lisansüstü tez çalışmasından derlenen makaleler gerekli bilgilendirmeyi içeren bir dipnot ile sayfa sonunda belirtilmelidir. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

 • Yazarlar çalışmalarına ilişkin olarak "Etik Kurul Onayı" almaları gerekmektedir. 

Dergi Politikası

Hakemlik ve Basım Süreçleri

2. Dergiye ulaşan çalışmalar, Editörler Kurulu tarafından dergi kapsamı ve yazım kurallarına uygunluk açısından ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan çalışmalar kör hakemlik yöntemiyle en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir ve bu süre içinde dönüş yapmayan hakemin yerine yeni bir hakem atanır. Aday çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu görüş alması gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. Yazar(lar) hakem(ler) tarafından (varsa) önerilen düzeltmeleri 30 gün yapmakla yükümlüdürler. Hakem(ler)den yayımlanabilir raporu alan ve dergi editörlüğü tarafından kontrolü sağlanmış makaleler yayımlanma sürecine girerler. Makalelere son biçimi yazar(lar) tarafından verilir. Yayıma kabul edilen makalelere bir DOI numarası verilir ve bu makaleler Erken Görünüm bölümüne alınırlar. Daha sonra Editörler Kurulu kararıyla uygun bir sayıda yayımlanırlar. Son biçimi verilen ve yayım sürecine alınan makaleler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Yazarlar çalışmalarını ön kontrol aşamasındayken geri çekebilirler. Hakem değerlendirmesinde olan çalışmaların geri çekilmesi mümkün değildir. 

3. Hakem(ler) yazar(lar)ın, yazar(lar) ise hakem(ler)in kimlik bilgileri hakkında bilgi sahibi değildir. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluğu dergi editörlüğüne aittir.

Aşırmacılık (İntihal) Taraması

Tüm aday makaleler PAÜEFD’e gönderilmeden önce iThenticate© ve Turnitin© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile birlikte sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %15’ten ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. PAÜEFD akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

Açık Erişim Politikası

PAÜEFD Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir

Yayımlama Ücreti


PAÜEFD aday makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.Yayımlama Ücreti

PAÜEFD aday makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.