Cilt: 5 Sayı: 3, 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli akademik bir elektronik dergidir. Türkiye’de kültür ve turizm alanındaki ilgili kişilere ve kurumlara teori ve uygulamada katkı sağlamayı, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı, yeni eğilimlere ve gelişmelere odaklanan, günceli ve geleceği tartışan makalelerin yayınlanmasını hedeflemektedir.

Bu doğrultuda SAKTAD’ın yayın kapsamında;


* Kültür Alanı Araştırmaları     (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)


* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon ve Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilmesi düşünülen kültür ve turizm alanındaki makaleler, aşağıda sunulmakta olan “Yayın İlkeleri” kapsamında hazırlanmalıdır. Üzerinde değişiklik yapabileceğiniz örnek makale şablonu için burayı tıklayınız.


Yayın Hakları Devri Sözleşmesi'ni doldurduktan sonra makale ile birlikte DergiPark Sistemi’ne yükleyiniz.

 

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, kenar boşlukları her yönde 3 cm, hizalama iki yana yaslı, girinti sol ve sağ 0 cm, aralık üst ve alt 3 nk, satır aralığı tek olarak ayarlanmalıdır. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi’nde makale sayfa sayısının ilk sayfadan son sayfaya 25 (yirmi beş) sayfayı aşmaması önerilmektedir. 

 

Yazı Tipi (Font): Palatino Linotype, ana başlıklar 12 (on iki), metin 11 (on bir) punto büyüklüğünde yazılmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç ve Öneriler” ana başlıklarına numara verilmemelidir.


Türkçe Başlık: Makalenin Türkçe başlığı, makalenin içeriğini açık şekilde yansıtmalıdır. Başlık içerisinde bağlaçlar hariç her kelime koyu (bold) büyük harfle yazılmalıdır.


İngilizce Başlık: Makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına yazılmalıdır. Başlık içerisinde bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük koyu (bold) yazılmalıdır. Ayrıca, İngilizce yazımlarda büyük ve küçük “i” yazımına dikkat edilmelidir.


Yazar(lar) Bilgisi: Makalede yazar(lar) bilgisi için aşağıdaki şablon esas alınmalıdır. Bu kapsamda İngilizce makale başlığının altına sağa dayalı şekilde şablondaki bilgiler yazar(lar) için yazılmalıdır.

TÜRKÇE MAKALE BAŞLIĞI

İngilizce Makale Başlığı (Title)

Unvan Ad SOYAD

Çalıştığı Kurum, Şehir, E-mail adresi, Orcid ID

Unvan Ad SOYAD (varsa)

Çalıştığı Kurum, Şehir, E-mail adresi, Orcid ID


Öz: Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü 150 (yüz elli) kelimeyi geçmemelidir.


Anahtar Kelimeler: Makalenin başlığını oluşturan terim kelimeler başta olmak üzere makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) anahtar kelime belirlenmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük olmak üzere aralarına virgül konulmalı, son anahtar kelimenin bitimine ise nokta konulmalıdır.

 

Abstract: Bu bölümde öz bölümü İngilizce olarak yazılmalıdır.

 

Keywords: Abstract bölümünün hemen altında “Keywords” bölümüne yer verilmelidir. Keywords kelimelerin ilk harfi büyük olmak üzere aralarına virgül konulmalı, son anahtar kelimenin bitimine ise nokta konulmalıdır. Ayrıca, İngilizce yazımlarda büyük ve küçük “i” yazımına dikkat edilmelidir.


Giriş: Makale konusu genelden özele doğru araştırmanın önemi, problemi ve amacı/amaçları şeklinde verilmeli, son paragrafta makalede ne yapılmak istendiği özetlenmelidir.


Yöntem: Bu bölümde araştırmada kullanılan yöntem, sınırlılıklar, veri toplama teknikleri, veri toplama araçları, araştırmanın geçerliği ve güvenirliği ile verilerin analizinde kullanılması gereken testler açıklanmalıdır.


Bulgular: Araştırmada kapsamında ulaşılan bulgular; makalenin amacı ve problemi ile ilişkilendirilerek ilgili tablo, grafik, şekil, harita veya resimlerle desteklenmeli ve önceki literatür bilgileri ile ilişkilendirilerek sunulmalıdır.


Sonuç ve Öneriler: İlk paragrafta makalenin amacı verilmelidir. Araştırmanın verileri ışığında, ulaşılan bulgular, literatür ve yazar(lar) yorumları ile irdelenmelidir. Makalenin sonucuna uygun öneriler yazılmalıdır. Son paragrafta gelecekte benzer çalışmalar yapacak yazar(lara) öneriler sunulmalıdır.

 

Kaynakça: “APA 6 Kaynak Gösterme Esasları” doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Aralık üst ve alt 3 nk, satır aralığı tek olarak ayarlanmalı, 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.


Ulusal Kitap Kaynakça Gösterimi

Diker, O. ve Deniz, T. (2017). Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye (2. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Atıf gösterimi: (Diker ve Deniz, 2017:8)


Uluslararası Kitap Kaynakça Gösterimi

Newsome, D., Moore, S. A. & Dowling, R. K. (2002). Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management. Clevedon. GBR: Channel View Publications.

Atıf gösterimi: (Newsome vd., 2002:87)


Ulusal Kitap Bölümü Kaynakça Gösterimi

Akay, B. (2016). Turizm İşletmelerinde Maliyetler ve Kontrolü: Temel Kavramlar. Ayaz, N. ve Akay, B. Ed., s: 2-17. Ankara: Detay Yayıncılık.

Atıf gösterimi: (Akay, 2016:5)


Uluslararası Kitap Bölümü Kaynakça Gösterimi

Rátz, T. & Puczkó, L. (1998). Rural Tourism and Sustainable Development İn Hungary; In: D. Hall and L. O'Hanlon (Eds.), Rural Tourism Management: Sustainable Options International Conference, Conference Proceedings. (p. 450-464), Scottish Agricultural College, Auchincruive, Ayr, Scotland, UK.

Atıf gösterimi: (Rátz ve Puczkó, 1998:460)


Çeviri Kitap Kaynakça Gösterimi

Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çev: Alatlı, A.), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Atıf gösterimi: (Porter, 2015:312)


Ulusal Tek Yazarlı Makale Kaynakça Gösterimi

Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2), 44-56.

Atıf gösterimi: (Öztürk, 2001:44)


Ulusal İki Yazarlı Makale Kaynakça Gösterimi

Ayaz, N. ve Batı, T. (2017). Turizm İşletmelerinde Örgütsel Güven ve Örgütsel Stres İlişkisi: Mutfak Departmanı İşgörenleri Örneği. Journal of Business Research-Turk, 9(1), 527-541.

Atıf gösterimi: (Ayaz ve Batı, 2017:527)


Ulusal Üç Yazarlı Makale Kaynakça Gösterimi

Gürbüz, A., Ayaz, N. ve Albayrak M. (2015). E-Ticarette Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Salzburg-Ankara Örneği. Journal of Business Research-Türk, 7(3), 377-394.

Atıf gösterimi: (Gürbüz vd., 2015:388)


Uluslararası Tek Yazarlı Makale Kaynakça Gösterimi

Perales, R. M. Y. (2002). Rural Tourism in Spain. Annals of Tourism Research, 29(4), 1101-1110.

Atıf gösterimi: (Perales, 2002:1101)

 

Uluslararası İki Yazarlı Makale Kaynakça Gösterimi

Ribeiro, M. & Marques, C. (2002). Rural Tourism and the Development of Less Favoured Areas-Between Rhetoric and Practice. International Journal of Tourism Research, (4), 211-220.

Atıf gösterimi: (Ribeiro ve Marques, 2002:212)


Uluslararası Üç Yazarlı Makale Kaynakça Gösterimi

Öztürk, Y., Yaylı, A. & Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2):382-389.

Atıf gösterimi: (Öztürk vd., 2008:385)


Ulusal Yüksek Lisans/Doktora Tez Kaynakça Gösterimi

Morgül, Ş. M. (2006). Trakya bölgesinde kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin analiz: Kırklareli örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Atıf gösterimi: (Morgül, 2006:99)

Paksoy, P. (2005). Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Avrupa Birliği'nin Türk turizminde rolü ve önemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Atıf gösterimi: (Paksoy, 2005:33)


Uluslararası Yüksek Lisans/Doktora Tez Kaynakça Gösterimi

Eruera, A. (2008). Rural tourism development in The Eastrern Hokianga area. Unpublished Master's Thesis, Auckland University of Technology in partial fulfillment of degree of Masters of Business (Tourism),                      New Zealand.

Atıf gösterimi: (Eruera, 2008:11)


Latkova, P. (2008). An examination of factors predicting residents support for tourism development. Unpublished Ph.D., Michigan State University Department of Park, Recreation and Tourism Resources, U.S.

Atıf gösterimi: (Latkova, 2008:36)


Ulusal Bildiriler Kaynakça Gösterimi

Ayaz, N. ve Dağ, H. (2017). Termal Turizmde Yerli Turistlerin Seyahat Motifleri ve Hizmet Beklentileri. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 18-22 Ekim, Mardin, Türkiye.

Atıf gösterimi: (Ayaz ve Dağ, 2017:23).


Uluslararası Bildiriler Kaynakça Gösterimi

Usakli, A. & Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring the Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.

Atıf gösterimi: (Usakli ve Ozturk, 2017:68)


Web Sitesi Kaynakça Gösterimi

Andress, E. L. & Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Atıf gösterimi: (Andress and Harrison, 2011)

 

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].

Atıf gösterimi: (www.istekobi.com.tr)

 

GÖRSELLER

Dergiye gönderilen makale içerisindeki tablo, grafik, şekil, harita, resim gibi görsellerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 15x24 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, grafik, şekil, harita veya resim gibi görsellerde daha küçük punto ve aralık kullanılabilir. Her bir görsel Tablo 1, Tablo 2; Grafik 1, Grafik 2; Şekil 1, Şekil 2; Harita 1, Harita 2; Resim 1, Resim 2 şeklinde verilmelidir.

 

Tablolar

Tablo başlıkları, tablo üstünde 10 Punto ile iki yana yaslı yazılmalıdır.

Örn. Tablo 1. Türkiye’nin Nüfus Dağılımı

 

Tablo kaynak gösterimi, tablo altında 10 Punto ile iki yana yaslı yazılmalıdır.

Örn. Kaynak: Demir, 2017:23.

 

Grafikler/ Şekiller/ Haritalar/ Resimler

Grafik/Şekil/ Harita/Resim başlıkları, alta 10 Punto ile iki yana yaslı yazılmalıdır.

Örn. Şekil 1. Turizmin Temel Bileşenleri

 

Grafik/Şekil/Harita/Resim kaynak gösterimi, alta 10 Punto ile iki yana yaslı yazılmalıdır.

Örn. Kaynak: Johnsan, 2017:23.

SAKTAD, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir. Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Yayın kuralları gereğince; tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı "Etik Kurul Onayı" alınmış olunmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

SAKTAD'a makale gönderim ve değerlendirme süreçleri ücretsizdir.