Cilt: 35 Sayı: 3, 22.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren kağıt baskı ve elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 20114-2019 aralığında yılda iki sayı şeklinde yayınlanmıştır. 2020 yılı itibariyle yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, ve Aralık) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda 2667-6788 e-ISSN numarasıyla hizmet vermektedir.
Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve iki-dört ay gibi bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılması hedeflenir.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinin vizyonunu temsil eden üç amacı vardır:
1. Sağlam teorik temellere dayalı ve uygun yöntemlerle üretilmiş bilgi üretmek
2. Öncelikle ülkemizin sonrasında ise dünyanın önemli eğitim sorunlarına eğilmek
3. Ulusal ve uluslararası eğitim politikalarını etkilemek

Çalışmaların kapsamı, aşağıdaki noktalara dikkat ederek belirlenmelidir;
 1. Eğitim, öğrenme, öğretme, okul, öğrenci ve öğretmen temaları ile ilgili bütün alanlardaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.
 2. Araştırma makalelerine öncelik verilmektedir.
 3.  İleri düzey istatistiksel analizler içeren çalışmalara öncelik verilmektedir.
 4. Nitel araştırma desenlerinde tasarlanan çalışmalarda veri analizini detaylı raporlayan çalışmalara öncelik verilmektedir.
 5. Karma desende tasarlanan araştırmaların, desene uygunluğu teorik yapıya uygun bir şekilde ayrıntılı açıklanmalıdır.
 6. Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin ana hipotezlerini içeren temel bulguların çalışmada sunulmuş olması gerekmektedir.
 7. Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında yapı geçerliğinin yanı sıra ölçüt geçerliği, yakınsak ve ıraksak geçerlik, ölçme değişmezliği gibi detaylı incelemelerde bulunulmasına dikkat edilmelidir.
 8. Ayrıca aşağıdaki çalışmalar dergimizin yayın kapsamına girmemektedir:
  o  Sadece öğretmen adaylarının/öğretmenlerin görüşlerini inceleyen çalışmalar,
  o Verilerin demografik veya kategorik (sınıf düzeyi, okul türü, bölüm, cinsiyet vb. gibi bir ölçme aracı ya da veri toplama yöntemi kullanılarak bilgi formundan elde edilen kategorilerle) yapılan çalışmalar,
  o Ders kitaplarını analizi eden ve inceleyen çalışmalar,
  o Alanyazın (literatür) derlemeleri (Uluslararası alanyazında genel kabul gören şablonlara uygun hazırlananlar hariç).


https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22178

Yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanmakta olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisine daha önce yayımlanmamış, özgün araştırma çalışmaları elektronik ortamda kabul edilmektedir. Çalışmaların Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olması uygundur. Yayın dili Türkçe ise İngilizce kısa ve geniş özetin eklenmesi zorunludur. Yayın dili İngilizce ise Türkçe kısa ve geniş özetin eklenmesi zorunludur. Yayın dilinin Fransızca ve Almanca olması durumunda Türkçe ve İngilizce kısa ve geniş özet bulunması gerekmektedir.

Çalışma metinleri, MS Word kullanılarak yazılmalıdır. Çalışma metni ve yazar bilgisi şablonlardan yararlanılarak yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır. Şablona göre düzenlenmemiş yazılar, editör incelemesinden önce reddedilebilir.

Makale yazım kurallarını buradan indirebilirsiniz.
Yazar bilgileri sayfasının (başlık sayfası) şablonunu buradan indirebilirsiniz.
Çalışma metnine ait şablonu buradan indirebilirsiniz. 


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Genel Kurallar
• Yazarlar metinleri aşağıdaki uyarıları dikkate alarak (burada bulunmayan durumlarda APA Style, 7th Edition ilkelerini göz önünde bulundurarak) hazırlamalıdırlar.
• Metinler Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca yazılabilir. Yazım kurallarına göre hazırlanmamış makaleler değerlendirilmeye alınmaz. Editörler ve hakemler, gönderilen yazılarda uygun görecekleri değişiklik ve düzeltmeleri yapabilirler.
• Türkçe yazılmış metinlerde İngilizce, İngilizce yazılmış metinlerde Türkçe geniş özet bulunmalıdır. Bu bölüm “introduction”, “method”, “results”, “conclusion, suggestion and recommendations” gibi başlıklardan oluşmalıdır. Makalenin giriş, teorik çerçeve, amaç/araştırma soruları, genel bulgular, tartışma/sonuç ve öneriler/uygulamalar gibi bölümleri özetlenmelidir. Bu bölüm 1500 ve 2000 arasında kelimeden oluşmalıdır. Fransızca veya Almanca yazılmış metinlerde ise hem Türkçe hem de İngilizce kısa ve geniş özet bulunmalıdır.
• İngilizce çeviriler uzman kişilere yaptırılmalı, paket programlara veya online sözlük gibi adreslere başvurulmamalıdır. Ayrıca Türkçe’ye uygunluk açısından makale, Word yazım denetiminden geçirilmelidir (Yazım ve Dilbilgisi).
• Çalışma metni dosyasının kelime sınırı 10.000'dir (kısa özetler, ana metin ve kaynakça dahildir).
2. Sayfa Düzeni
• Sayfanın kenar boşlukları 2,5 cm olarak ayarlanmalı ve iki yana yaslı olarak konumlandırılmalıdır.
• Metinler 1,15 kat aralıklı ve Calibri yazı karakterinde 11 punto olarak hazırlanmalıdır. Paragraf birinci satırları girintisi 1,25 cm olmalıdır.
• Sayıların ifade edilmesinde sıfır ve dokuz aralığında ise kelime ile; 10 ve üzerinde ise sayı kullanılmalıdır. Ancak bazı istisnai durumlarda 10’dan büyük olmasına rağmen 2 sayı yerine kelime kullanılmalıdır (sayıyla başlayan cümleler, bazı kesirler, evrensel olarak kabul edilen belirli ifadeler).Bazı istisna durumlarda 10’dan küçük olmasına rağmen sayılar rakamla yazılmalıdır (yüzdelik sayı, ondalık sayı, birim, puan vb). Örn. “Beş kitap”, “27 kalem”, “üçüncü, beşinci, 10. ve 12. sınıftaki öğrenciler”, “%50”, “0,5”, “2,4”, “5 cm”, “8 dk”, “2 yıl”, “sınıfın beşte biri”, “On birinci sınıf öğrencileri, 10. sınıfta kullandıkları ders kitabıyla ilgili düşüncelerini paylaştılar.”
• Ondalık sayıların yazımında Türkçe yazılmış metinlerde virgül (,), İngilizce yazılmış metinlerde nokta (.) işareti kullanılmalıdır.
3. Ana Başlık
• Araştırmanın başlığı, içeriğini açık bir şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır.
• Araştırmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları, 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Calibri yazı tipinde 14 punto büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfleri büyük harflerle, kalın ve ortalanmış biçimde ilk sayfada verilmelidir.
• Eğer araştırma ile ilgili olarak bir not verilmesi gerekiyorsa (proje yayını, lisansüstü tez yayını, bildiri olarak sunulmuş araştırma vb. gibi) dipnot yazılmalıdır. Bunun için araştırma başlığının sonuna dipnot işaretçisi eklenmelidir.
4. Özet ve Anahtar Kelimeler
• Özet; araştırmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Başlıktan sonra, en az 100 en fazla 250 kelime olacak şekilde araştırmanın Özet ve Abstract bölümleri, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Özet metninin altına anahtar kelimeler ve keywords eklenmelidir. Anahtar kelimelerin sayısı 3 ile 8 arasında olmalıdır.
5. Başlık Düzeni
• Metinler “Giriş (Introduction), Yöntem (Method), Bulgular (Findings), Tartışma (Discussion), Sonuç (Conclusion), Öneriler (Recommendations), Kaynaklar (References), Geniş Özet (Extended Abstract), Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı (Authors' Contributio) ve “Çatışma Beyanı (Conflict of Interest)” alt başlıklarından oluşmalıdır. Gerekli görüldüğünde başlıklar birleştirilebilir veya “Ekler (Appendices), Teşekkür (Acknowledgements)” gibi yeni alt başlıklar eklenebilir. Bu başlıklar kalın, ortalanmış ve kelimelerin ilk harfleri büyük harflerle yazılmalıdır.
• Alt düzey başlıklar kapsamında “Araştırmanın Amacı”, “Araştırmanın Deseni”, “Evren ve Örneklem”, “Veri Analizi” gibi farklı alt başlıklar oluşturulabilir. Bu alt düzey başlıklar şablonda gösterileni formatta yazılmalıdır. Bu başlıkların yazarlara biçimsel olarak yol göstermesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla alt düzey başlıklar yazarların kendi belirledikleri ifadeleri içerebilir. Başlıklar APA 7 biçimlendirmesine göre yapılmalıdır.
• Başlıklara ilişkin aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
o Giriş: Araştırmanın konusuyla ilgili alanyazındaki yaklaşım ve bulgular, problem durumu, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları hakkında bilgi verilmelidir. Araştırmanın amacı/problemi açıkça ifade edilmelidir.
o Yöntem: Araştırmanın deseni, evren-örneklemi veya araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirliği, veri toplama süreci ve veri analizi hakkında açıklama yapılmalıdır. Özellikle Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilerek detaylı açıklama yapılmalıdır. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Etik ile 4 ilgili açıklamaların, Yöntem bölümünde ve “Etik” alt başlığı altında detaylı ifade edilmesi gereklidir.
o Bulgular: Elde edilen bulgular; araştırma problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.
o Tartışma: Elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumlarıyla tartışılmalıdır.
o Sonuç: Tartışma ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.
o Öneriler: Alandaki uygulamalara ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmalıdır.
o Geniş Özet: Türkçe yazılmış metinlerde İngilizce, İngilizce yazılmış metinlerde Türkçe geniş özet bulunmalıdır. Bu bölüm “introduction”, “method”, “results”, “conclusion, suggestion and recommendations” gibi başlıklardan oluşmalıdır. Makalenin giriş, teorik çerçeve, amaç/araştırma soruları, genel bulgular, tartışma/sonuç ve öneriler/uygulamalar gibi bölümleri özetlenmelidir. Bu bölüm 1500 ve 2000 arasında kelimeden oluşmalıdır.
o Ekler(Gerekli ise): Araştırma metninde detaylı olarak ifade edilmesinin uygun olmayacağı materyaller eklenebilir (tablo, şekil, denklem, veri toplama araçları vd). o Teşekkür (Gerekli ise): Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkür edilebilir.
o Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı: Araştırmacıların, ilgili araştırmaya katkı oranları belirtilmelidir.
o Çatışma Beyanı: Çatışma beyanı kapsamında bilgi verilmelidir. Bu kapsamda her bir yazar için raporlanan araştırmada, sonuçlarda, yansımalarda ya da belirtilen görüşlerde dolaylı/dolaysız herhangi mali çıkar; bağlantılar; ilgili 5 yazarlara, ilişkili bölümlere, ilişkili kuruluşlara, kişisel ilişkilere veya doğrudan akademik rekabete yönelik ilgili ticari kaynaklar ile diğer finansman kaynakları dâhil olmak üzere yanlılık sorusunu doğurabilecek durumlar açığa vurulmalıdır. Çatışma beyanı kapsamında ilgili araştırma yayınlandıktan sonra yazarların herhangi birinin utanmasına neden olacak, bildirilmeyen herhangi bir düzenlemenin olup olmadığı sorgulanabilir.
6. Tablo ve Şekiller
• Tablolar ve şekiller metin içine yerleştirilmelidir.
• Tablolar/Şekillere sıra numarası verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo/Şekil numarası ve tablo/şekil başlığı, tablonun/şeklin üzerinde ifade edilmelidir. Tablo/Şekil numarası kalın yazılmalıdır. Başlıktaki her kelime büyük harfle başlamalı ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo/Şekil başlıkları kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Varsa tablo/şekle ait notlar sola dayalı yazılmalıdır. Tablo/Şekil içerisindeki kısaltmalar, yıldız işaretinin açıklamaları, telif bilgisi vb. durumlarda notlar kullanılabilir. Bu notlar yalnızca gerektiğinde eklenmelidir. Tablo ve şekil örnekleri makale şablonundan incelenebilir.
• Tablo ve şekil numaraları, başlıkları ve (varsa) notlar 1,15 kat satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Tablo ve şekil içerisinde de 1,15 kat satır aralığı kullanılabilir.
• Tablolardaki her sütuna başlık yazılmalıdır.
• Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, sadece üç ana yatay çizgi kullanılmalıdır. Bununla birlikte karmaşık tablolarda üçten fazla yatay çizgi kullanılabilir.
• Sadece tablonun en üst satırındaki ifadeler italik yazılabilir. Tablo içerisinde ise herhangi bir farklılık olmamalıdır.
• Şekiller ise ortalanmış olmalıdır.
• Tablolarda sık kullanılan standart sapma, ortalama, p değeri, standartlaştırılmış ve standartlaştırılmış yol katsayıları gibi ifadeler örnekteki gibi olmalıdır. Şablonda tablo ve şekil örnekleri sunulmuştur.
7. Kaynaklar
• Metin içerisinde kullanılan bütün kaynaklar, “Kaynaklar” bölümünde gösterilmelidir. Kaynakların veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir.
• “Kaynaklar” bölümündeki eserler, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıraya dizilerek listelenmelidir. Kaynaklar yazılırken ilk satır normal satırbaşından, daha sonraki satırlar ise 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır. Eğer kaynağa ait DOI numarası varsa mutlaka eklenmelidir.
• Her kaynak öğesinden sonra (yazar, tarih, başlık ve kaynak) bir nokta olmalıdır. Başlık soru işaretiyle biterse, soru işareti noktanın yerini alır. Ancak, DOI veya URL'den sonra nokta koyulmamalıdır; çünkü bağlantı işlevsiz hale gelebilir. Aynı kaynak öğesinin parçaları arasında noktalama işaretleri (genellikle virgül veya parantez) kullanılmalıdır. Şablonda kaynak yazımı örnekleri sunulmuştur.
• Metin içerisinde başka eserlerden yapılan alıntılar birebir alıntı şeklinde olacak ise ve 40 kelimeden az ise tırnak içerisinde verilmeli ve sayfa numarası belirtilmelidir, farklı yazım formatı uygulanmasına gerek yoktur.
• Doğrudan alıntı 40 kelimeden fazla ise paragraf sol girintileri 1,25 cm içeriden, italik ve sayfa numarası belirtilerek yazılmalıdır, tırnak işareti kullanılmamalıdır.
• Dolaylı aktarımlarda sayfa numarasının belirtilmesine gerek yoktur. Yazarın soyadı ve yayın yılı verilmelidir. Eğer alıntı birden fazla eserden yapılmış ise alıntının sonunda parantez içerisinde alfabetik sıra takip edilmelidir.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün katılımcıların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm katılımcıların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
• Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde makalelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-postayla gönderilen makaleleri kabul edilmemektedir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar), bütün başvuru belgeleri (Çalışma Metni (kör), Yazar Bilgisi Sayfası, Etik Kurul İzin Raporu, Benzerlik Raporu, Makale Telif Formu, Makale Gönderim Formu) eksiksiz olarak DergiPark sistemine yüklemelidir.
• Yazarlar, açık erişim olarak COPE tarafından yayınlanan Responsible research publication: international standards for authors rehberi temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya katılımcıların rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilemez.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörün Etik Sorumlulukları
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak COPE tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.

Editörün genel görev ve sorumlulukları
• Editör dergisinde yayınlanan her şeyden sorumludur.
•Ayrıca editör;
• okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır.
• dergisini sürekli geliştirmeye çalışmalıdır.
• yayınladığı makalelerin niteliğinden emin olmak için uygun süreçler kullanmalıdır.
• ifade özgürlüğünü savunmalıdır.
• akademik geçmişinin bütünlüğünü korumalıdır.
• iş ihtiyaçlarının entellektüel ve etik standartlarına gölge düşürmesine izin vermemelidir.
• gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan çekinmemelidir.

Okurlarla ilişkiler
• Okurlar araştırmaların kim tarafından finanse edildiği, fon sahiplerinin araştırma ve yayın sürecinde bir rolü olup olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Yazarlarla ilişkiler
• Editörün yayınlanmak üzere gönderilen bir yazıyı kabul veya reddetme kararı, yazının önemi, özgünlüğü ve netliğine, çalışmanın geçerliliğine ve derginin konu alanına uygunluğunu esas almalıdır.
• Editörler, gönderilen makalelerle ilgili kabul kararını, makale ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• Yeni editörler, gönderilen makalelerle ilgili kendilerinden önceki editör döneminde verilmiş yayın kararını, ciddi bir sorun olmadıkça, değiştirmemelidir.
• Hakemlik sürecini anlatan bir tanım yayınlanmalı ve editörler bu süreçten herhangi bir sapma olduğunda bunun nedenini açıklayabilmelidir.
• Dergilerin, yazarların gerektiğinde editöre itiraz edebilmesini sağlayamak için açıklanmış bir mekanizması olmalıdır.
• Editörler yazarlara gerekebilecek her konuda rehberlik edecek bir kılavuz hazırlamalı, bu kılavuz belli aralıklarla güncellenmeli ve bu yönergeye link vermelidir.
• Editörler yazarlık ilkeleri ve ilgili alanın standartlarına uygun olarak katkıda bulunacak isimler listesi konusunda yol gösterici olmalıdır.

Hakemlerle ilişkiler
• Editörler hakemlere, teslim edilen malzemeyi gizliliğine özen göstererek incelemek dahil, kendilerinden beklenen şeyler konusunda yol gösteren bir rehber hazırlamalıdır. Bu rehber düzenli güncellenmeli ve bu yönergeye link vermelidir.
• Editörler hakemlerden bir makaleyi incelemeyi kabul etmeden önce herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olup olmadığını açıklamalarını istemelidirler.
• Editörler, yazarlara ve hakemlere bildirerek açık hakemlik süreci kullanmadıkları sürece, hakemlerin kimliklerinin korunduğu bir sisteme sahip olmalıdır.

Editoryal kurul üyeleri ile ilişkiler
• Editörler yeni kurul üyelerine kendilerinden beklenen her şey konusunda yol gösterici rehberler sunmak ve eski üyeleri de yeni gelişmeler ve politikalar konusunda bilgilendirmek.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
• Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve Kör Hakemlik Süreçleri
• Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite Güvencesi
• Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması
• Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik Kurul, İnsan Hakları
• Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan katılımcılara ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
• Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
• Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
• Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık
• Editörler; dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari Kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar Çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Alan Editörlerin Etik Sorumlulukları
• Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi “Çift Kör Hakemlik Süreci”’ni benimsemiştir. Bu çerçevede makalelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Alan Editörleri tarafından hakemlere değerlendirilmek üzere atanan makaleler DergiPark sistem üzerinden Kör Hakemliği garanti edecek şekilde iletilmektedir. Bu kapsamda bir çalışmayla ilgili gerçekleştirilecek iletişimler Alan editörü aracılığı ile gerçekleştirilir.
• Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin alan editörleri dergimize gönderilen tüm bilimsel yazılarda Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberi temelinde dikkate alınmalıdır.
• Derginin Baş-Editörü ya da Editör Yardımcısı tarafından değerlendirme süreci için atanan alan editörü kendisine atanan çalışmanın uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel ön-değerlendirmesini gerçekleştirir.
• Ön-değerlendirme aşamasında bir çalışmanın bilimsel alan yazına katkısı, okuyucuya katkısı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine katkısı ve çalışmanın bilimsel ölçütlere uygunluğu açısından nesnel şekilde değerlendirir.
• Çalışmanın bilimsel ön-değerlendirme aşamasını karşılaması durumunda çalışmayla ilgili uzmanlık alanında ve en az doktora derecesine sahip iki hakem atamasını kurumsal çeşitliliği göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.
• Çalışmaların değerlendirme süreçlerinin kör hakemliği garanti altına alacak şekilde gerçekleştirilmesine özen gösterir. Bu kapsamda gerek yazar ile gerçekleştirilen iletişimlerde, gerekse hakem ile gerçekleştirilen iletişimlerde çift kör hakemliğin ihlal edilmediğinden emin olur. İhlal edildiği durumlarda ilgili hakem değerlendirme sürecini iptal ederek yeni bir hakem değerlendirme süreci başlatır.
• Gönderilen çalışmaların bilimsel ölçütler çerçevesince düşünce özgürlüğünü ihlal etmeyecek şekilde, akademik geleneklere uygun şekilde ve çerçevede, fikri ve mülkiyet haklarına uyarak değerlendirme sürecini tamamlamalarını sağlar.
• Bir çalışmanın değerlendirme sürecinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlar.
• Bir çalışmanın değerlendirme sürecinde burada belirtilen etik sorumluluklar ya da belirtilmeyen genel evrensel etik kurallar çerçevesince gerçekleştirilmesini sağlar.
• Bir çalışmanın değerlendirme sürecinin çalışmanın kalitesini arttırmaya yönelik yapıcı ve yönlendirici yorumlarla gerçekleşmesini sağlar. Bir çalışmanın reddedilmesi durumunda ise çalışmanın bilimsel çerçevede hangi gerekçelerle reddedildiğine yönelik yorum ve açıklamalara yer verilmesini sağlar. Yazarların bu kapsamdaki itirazlarını değerlendirir ve hakemlere iletir. Bu süreci çift kör hakemlik sürecine sadık kalarak nesnel bir şekilde tamamlar.
• Eğer bir çalışma hakemlerden bir kabul bir ret kararı aldı ise çalışmanın üçüncü hakem değerlendirme sürecini başlatır.
• Bir çalışmanın kabul –ret bildirimini gerçekleştirir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların Kör Hakemlik ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, değerlendirme süreci çift taraflı kör akran hakemlik ilkesiyle yürütülür. Bu çerçevede makalelerin değerlendirme süreçleri DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar DergiPark yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları alan editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan Ethical Guidelines for Peer Reviewers rehberi temelinde aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir.
• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayıncısı olan Bursa Uludağ Üniversitesi kar amacı gütmeyen bir devlet üniversitesidir. Bursa Uludağ Üniversitesi kuruluş felsefesi gereği, eğitim ve bilim ilişkisini uluslararası standartlarda araştırılmasını sağlayarak mal etmek amacıyla Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisini yayınlamaktadır. Bu bağlamda, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Editörler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayınlanmış her bir makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlülüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Açık Erişim Politikası
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne yayımlanmak üzere gönderilen yazıların özgün olması ve daha önce yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir. Yazarlar, açık erişim politikasının ve Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International lisansının gerekliliklerini kabul eder. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne göndererek çalışmanın telif haklarını reddetmeyi de kabul ederler.
Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne devrettiklerini kabul ettikleri için, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu'nun yayın sürecini sürdürme hakkı vardır. Bu nedenle makalesini geri çekmek isteyen yazar(lar)ın Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne makale geri çekme talebi göndermeleri gerekmektedir. Geri çekme talepleri yayın kurulu tarafından değerlendirilecek ve karar bir hafta içinde yazar(lar)a gönderilecektir.
Yazar(lar)ın aşağıdaki hakları saklıdır:
• Patent hakları,
• Telif hakkı dışında kalan tüm tescilsiz haklar,
• Çalışmanın satılmaması koşuluyla çoğaltma hakkı,
• Yazarın kendi kitaplarında veya diğer akademik çalışmalarda, çalışmanın tamamını veya bir kısmını kaynak göstermek koşuluyla kullanma hakkı,
• Çalışmayı kendi üniversitesinin kişisel web sitelerinde veya açık arşivinde telif hakkı detaylarının belirtilmesi şartıyla yayınlama hakkı.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen uuefad@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi makale kabulü veya süreç işlemi adı altında herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır.