Volume: 24 Issue: 1, 1/22/23

Year: 2023

Research Article

Doğuş Üniversitesi Dergisi, iktisat, işletme ve finans konularında Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makalelerin yayımlanmasını amaçlar. Ayrıca, diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmaları da kapsar.

Dergi esas olarak iktisat, işletme ve finans alanlarına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda bu alanlarla ilgili olan diğer çeşitli alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Doğuş Üniversitesi Dergisi’nde yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Turnitin ve iThenticate gibi alıntı programlarında yapılan taramalar sonucunda benzerlik oranları %15’i aştığı tespit edilen makaleler veya aşağıda belirtilen kurallara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmazlar.

1. Yazarlar makalelerini sisteme iki ayrı word  dosyası olarak yüklemelidir. İlk makale dosyası yazarların ad, soyad, kurum (üniversite, fakülte, bölüm, program vb.), e-posta ve ORCID bilgilerini içermelidir. Hakemlere gönderilecek ikinci makale dosyasında ise yazar bilgileri yer almamalıdır.

2. Yazarlar makalelerini makale şablon dosyasını kullanarak hazırlamalıdırlar. İlk makale dosyasında yazar bilgileri gerekli kısımlara girilmeli; hakemlere gönderilecek ikinci dosyada ise bu kısımlar boş bırakılmalıdır.  İlk sayfada yer alan alt bilgi kısmındaki yazar bilgileri üniversite, fakülte/yüksek okul, bölüm, mail ve ORCID numarasını içerecek şekilde eksiksiz doldurulmalı ve aynı bilgiler Dergipark'taki "Makale Üst Veri" kısmında ve Telif Hakkı Formu'nda da eksiksiz verilmelidir. Yazarlar kullandıkları makale şablonundaki şeklî formatı, düzenlemeyi zorlaştıracak veya engelleyecek şekilde değiştirmemelidir (örnek: sayfa sonu eklemek). Makale şablon dosyasını buradan indirebilirsiniz. 

3. Telif Hakkı Formu tüm yazarların bilgilerini içerecek şekilde, başvuruyu yapan sorumlu yazar tarafından imzalanarak taratılıp (jpg veya pdf formatında) makale dosyalarıyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Telif Hakkı Formu'nu buradan indirebilirsiniz. 

4. Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Yazının elektronik kopyası Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Marj ayarları; üstten 5cm, alttan 4cm, sağ ve soldan 4.5cm olmalıdır.

5. Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde TÜM HARFLER BÜYÜK olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Makalenin diğer dildeki karşılığı ise, bir satır boşluk bırakılarak yine TÜM HARFLER BÜYÜK olacak şekilde, 10 punto, koyu ve sayfaya ortalanmış, ancak italik olarak verilmelidir. Tez veya sözlü bildiriden türetilmiş makalelerde başlığa * işareti eklenerek, dipnotuna çalışmanın hangi tez veya bildiriden türetildiği belirtilmelidir.

6. Makale hangi dilde ise önce o dilde yaklaşık 150-200 kelimelik bir “Öz” ve altında diğer dilde çevirisi olacak şekilde ikinci bir “Öz” verilmelidir. İkinci "Öz" italik yazı karakterinde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisinin de altında, anahtar kelimeler (en az 3, en çok 5 kelime/kelime grubu) olmalıdır. İkinci "Öz"de anahtar kelimeler italik olmalıdır. Anahtar kelimelerde ilk kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır (ör: Ekonomik Kalkınma, Para Politikası). İkinci "Öz"ün altındaki anahtar kelimeler italik olmalıdır.

7. Yazarlar makalelerine Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası eklemelidir. Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası sadece İngilizce özetin altında verilmelidir. Türkçe özetin altında Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmemelidir. 

8. Metin içinde başlıklar (Giriş kısmından Sonuç kısmına kadar) Arap rakamıyla numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve sola dayalı olmalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir. Başlıklarda ilk kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Başlık numaralarında noktadan sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Örnek: 1. Giriş). “Referanslar” başlığı numaralandırılmamalıdır. Her başlıktan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

Örnek:

1. Giriş
2. Literatür
3. Model ve Veri Seti
3.1. Birim Kök Testi
3.2. Nedensellik Analizi
3.2.1. Tado-Yamamoto Nedensellik Testi
3.2.2. Granger Nedensellik Testi
4. Sonuç
Referanslar


9. Metin 10 punto ve tek satır aralıkla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Her paragraftan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ya da paragraflar arasında önce ve sonra 6 nk boşluk aralığı seçilmelidir ve paragraflar sola yaslı/girintisiz olarak başlamalıdır.

10. Dipnotlar Times New Roman yazı karakterinde, 9 punto ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. 

11. Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı (veya 40 kelimeyi) geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 9 punto ve italik olarak verilmelidir.

12. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1. Tablo Adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil Adı) yer almalıdır.  Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları 10 punto olarak bold karakterle yazılmalı ve tablo ve şekle göre ortalanmalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir), denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlerin sıra numaraları parantez içinde olup sayfanın sağ tarafına yaslanmalıdır. Tablo ve şekillerin paragraf hizasını aşmamasına ve sayfalar arasında bölünmemesine özen gösterilmelidir. Tablo ve şekil uzunluğu bir sayfayı geçmiyorsa tek sayfa içerisinde verilmelidir. Tablo ve şekilleri sayfaya ve paragraf hizasına sığdırmak için tablo ve şekillerin içerisindeki metinlerin puntosu da okunurluğu zorlaştırmayacak düzeyde küçültülebilir.  Tablo ve şekillerin altında yer alan tablo ve şekil referansları/kaynakları APA formatına uygun metin içi referans yöntemine göre, tablo veya şekle bitişik ve 9 punto olarak verilmelidir (örnek: Kaynak: Yazar/kurum adı, yayım yılı: sayfa numarası). Şekillerde (varsa) kaynak şekil açıklamasının üzerinde olmalıdır. "Kaynak" yazısı bold, referans düz yazı karakterinde olmalıdır (Örnek: Kaynak: TÜİK, 2022). 

13. Kaynaklara göndermeler, metin içi parantez yöntemi ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı (yazarı olmayan kaynaklarda eser adının ilk üç kelimesi ve izleyen üç nokta), kaynağın yılı, iki nokta üst üste, sayfa numarası/numaraları şeklinde olmalıdır (örnek: Soyad, tarih: sayfa numarası).

14. Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, “Referanslar” listesinde APA formatına uygun olarak belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar bu listede yer almamalıdır. Kaynakçada "Referanslar" başılığı kullanılmalı ve başlık numaralandırılmamalıdır. Referanslar arasında boşluk olmamalı, referanslar 1,25 cm asılı/hanging girintiyle verilmelidir (örnek için makale şablon dosyası incelenebilir). Kaynakçada referanslar alfabetik sırayla ve "Kaynakça Yazım Örnekleri"nde belirtildiği gibi APA formatında yazılmalı; referanslarda referans türüne göre cilt ve sayfa numarası, yayım yeri, yayınevi, sayfa aralıkları gibi bilgiler eksiksiz verilmelidir. Makale, kitap ve tez adları, özel isimler dışında sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Dergi adlarında ise her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.  Dergi, kitap ve tez adları ile dergilerin cilt numaraları italik yazılmalıdır. Kaynakça yazım biçimi (APA formatı) için "Kaynakça Yazım Örnekleri"ne bakılmalıdır. Karar verilemeyen durumlarda derginin son sayısında yayımlanmış makaleler incelenebilir. Kaynakçaları "Kaynakça Yazım Örnekleri"nde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmayan makaleler yayımlanmaz. "Kaynakça Yazım Örnekleri" dosyasını pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

15. Makaleler yazım ve imla kurallarına uygun formatta hazırlanmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. APA formatına uygun referans gösteriminde de bu husus dikkate alınmalıdır [(Gürsoy, 2009:175) değil, (Gürsoy, 2009: 175) şeklinde olmalıdır]. Nokta parantezden önce değil, parantezden sonra konulmalıdır. Örnek:

Tablo ve şekillerin altında yer alan tablo ve şekil referansları/kaynakları APA formatına uygun metin içi referans yöntemine göre, tablo veya şekle bitişik ve 9 punto olarak verilmelidir (örnek: Kaynak: Yazar/kurum adı, yayım yılı: sayfa numarası). Şekillerde (varsa) kaynak şekil açıklamasının üzerinde olmalıdır. "Kaynak" yazısı bold, referans düz yazı karakterinde olmalıdır (Örnek: Kaynak: TÜİK, 2022). 

16. Makalelerin basıma girecek son şeklini yazım kurallarına uygun olarak sunmak yazarların sorumluluğundadır; makaleler yazım kurallarına uygun şekilde sunulana kadar yayımlanmaz. 

Yayın Etiği
Doğuş Üniversitesi Dergisin'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Doğuş Üniversitesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Doğuş Üniversitesi Dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, Doğuş Üniversitesi Dergisi'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;
Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.
Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.
Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Doğuş Üniversitesi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Doğuş Üniversitesi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Doğuş Üniversitesi Dergisi yayıncısı olan Doğuş Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Bu bağlamda Doğuş Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
Editörler, Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen journal@dogus.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Doğuş Üniversitesi Dergisi; yazarlardan makale gönderim, değerlendirme, yayımlanma süreçlerinde herhangi bir ücret talebinde bulunmaz.