Konular

• Uygulamalı Makro Ekonometri
• Büyüme
• Gelişme Ekonomisi - Makro


Dergiler

Hakem
Yazar

Makaleler


M. ÇETİN, A. RAHMANİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAPISAL KIRILMALAR, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME (1970-2016), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
M. ÇETİN, S. SAYGIN, H. DEMİR
Tarım Sektörünün Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
M. ÇETİN, S. SAYGIN
YAPISAL KIRILMA ALTINDA TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. ÇETİN, S. SAYGIN
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin Ampirik Analizi: Türkiye Ekonomisi Örneği, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. ÇETİN
Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi İlişkisi: Bir Zaman Serisi Kanıtı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2018)
M. ÇETİN, E. ÖZKAN
TÜRKİYE’DE VERGİ-TÜKETİM İLİŞKİSİ: ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
E. ECEVİT, M. ÇETİN, A. YÜCEL
TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2018)
M. Çetin, Ö. Yüksel
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN KARBON EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
M. ÇETİN, S. SEZEN
TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT SALINIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR SVAR (YAPISAL VAR) ANALİZİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2018)
C. Rasnic, T. Gyulavari
POTENTIAL LEGAL PITFALLS FOR THE INTERNATIONAL COMPANY: NAVIGATING WORK LEAVE LAWS IN THE USA AND HUNGARY, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
B. KIRCI, M. ÇETİN, S. SAYGIN, Y. ALAŞAHAN
EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE DIŞ TİCARETİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ (1960-2013), Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. ÇETİN, E. SEVİL
Beşeri Kalkınma Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, (2017)
M. ÇETİN, F. ŞEKER
FİNANSAL GELİŞMENİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK BİR KANIT, International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, (2016)
F. ŞEKER, M. ÇETİN
DÜŞÜK KARBONLU YEŞİL BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT SALINIMININ TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
M. ÇETİN, İ. DOĞAN, H. IŞIK
ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ, International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, (2014)