Cilt: 15 Sayı: 4, 31.10.2022

Yıl: 2022

MakalelerDERGİMİZ HAKKINDA

 

 

Amaç

 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz çevrimiçi bir dergidir. 

 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), 21. yüzyılda bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanabileceği bir eğitim sisteminin kurulmasında etkin rol sahibi olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG) teori ve pratiği diğer bir deyişle araştırma ve uygulamayı ortak bir zeminde buluşturmayı hedeflemektedir.

 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), temel eğitimden yükseköğrenime eğitimin her kademesinde sorunlar üzerine çalışmaları uluslararası ve özgün bir platformda bir araya getirerek Türkiye’deki eğitim politikalarını tartışmaya açmayı ve düzenlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), bilim insanları ve öğretmenlerin güncel araştırmaları takip edebileceği ve akademik gelişimlerini sağlayabileceği bir mecra oluşturma gayretindedir.

Kapsam
Bu amaçlar doğrultusunda Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG);

 • Temel eğitimden yükseköğrenime eğitimin herhangi bir kademesindeki mevcut durumu, sorunları ve olumlu yönlerini irdeleyen,

 • Eğitimin tüm paydaşlarına (öğrenci, öğretmen, akademisyen, yayıncı, eğitim planlamacısı vb.) ilişkin konuları inceleyen,

 • Eğitim paydaşlarının akademik, sosyal, kültürel ve duygusal tüm gelişimlerini inceleyen ve irdeleyen,

 • Türkiye’deki ve diğer dünya ülkelerindeki sorunlara değinen veya Türkiye ile diğer ülkelerdeki eğitim sistemleri üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapan,

 • Teoriyi pratikle birleştirebilme potansiyeline sahip her türlü uygulamayı teorik ya da deneysel olarak okuyucuyla buluşturmayı hedefleyen,

 • Eğitim sorunları üzerine teorik ve uygulama model önerilerinde bulunan çalışmalar yayımlamaktadır.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi gönderinin ilk adımında makalelerin kalitesini analiz edecektir. Buna göre aşağıdaki çalışmalar inceleme sürecine kabul edilmeyecektir:

- Literatüre ilişkin tanımlayıcı bir inceleme sunan çalışmalar,
- Paydaşların görüşlerine dayalı betimsel çalışmalar,
- Basit metafor çalışmaları,
- Tek bir araç kullanarak betimleyici nicel çalışmalar ve bazı değişkenler açısından farklılıkları bildirme,
- Büyük ölçüde araştırılmış bir alanla ilgili korelasyon çalışmaları,
- Eğitim bilimleriyle doğrudan ilgili olmayan çalışmalar,
- Pozitivist paradigmaya fazlasıyla bağlı olan nitel çalışmalar, yani bulguların nitel analiz yoluyla nicelleştirilmesi
- Fazla yerel olan, uluslararası literatüre bağlı olmayan (% 70'inin WoS veya Scopus'taki literatür olması beklenir) ve uluslararası okuyucuları ilgilendirmeyen çalışmalar.
- Avcı dergilerde sıklıkla yayın yapan yazarların çalışmaları.

Yayın Sıklığı

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.


Genel Biçim Özellikleri

 • Dergimizin yayın dili İngilizcedir. Dergimize göndermek istediğiniz makaleleri Makale Şablonuna göre hazırlayınız. Şablon makaleye ulaşmak için tıklayınız. Başlık sayfası için tıklayınız!

 • Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır. Derginin hiçbir geliri olmadığı için yazarlar tüm dizgileme, sayfa düzeni, dil kontrolü ve çeviri hizmeti noktasında sorumluluk üstlenmek durumundadır.

 • Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Makale gönderimi esnasında yazarlar açık erişim politikasını, Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansının gerekliliklerini ve KEG’in etik ilkelerini kabul etmiş olur.

 • Dergimize sayfa sınırı çok katı olmamakla birlikte 6000 kelimeden az 10000 kelimeden fazla olmaması tavsiye edilmektedir.

 • Makalenizin özgünlüğü teyit etmek için makaleniz özgünlük tespit yazılımı tarafından kontrol edilebilir. Yüksek benzerlik oranları, editör reddine neden olmaktadır.

 • Dergimiz herhangi bir etik tartışmaya mahal vermemek adına makalesi yayımlanmış bir yazarın tekrar gönderim yapmasını tavsiye etmemektedir. 

Makalenin Bölümleri ve Atıf Biçimi

 • Dergimizde katı biçim kuralları bulunmamaktadır fakat tüm çalışmalar çalışmanızı ifade edecek Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir.

 • Şablonda da belirtildiği üzere 150-200 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet hazırlanması gerekmekte, bunu 3 ila 5 kelime arasında anahtar sözcük izlemelidir.

 • İnsan katılımcıları içeren çalışmalardaki verileri sunan tüm gönderiler için KEG, çalışmanın uygun bir kurumsal inceleme kurulu veya etik komitesi tarafından resmi inceleme ve onay almasını talep etmektedir. Bu resmi inceleme ve onay gönderinin Yöntem kısmında ifade edilmelidir.

 • Eğer çok yazarlı bir makale kabul edilirse KEG, her yazarın makaleye katkıda bulunduğu kısmı ayrıntılarıyla açıklayan bir sorumluluk beyanı sağlamasını ister.

 • Teşekkür kısmında (Acknowledgements) yazarlar araştırma sırasında yardım sağlamış kişileri (dil desteği sağlayan, yazma sürecinde yardımcı olan ya da makaleye okuma yapan vb.) ya da kurumları ve finansmanı ifade etmelidir.

 • Hem metin içerisinde hem de kaynakçada Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. Baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları yani APA 7.0 uygulanmalıdır.

 • Her bir ek, kaynakçadan sonra eklenmelidir.

 • Metin içinde vurgulamak istediğiniz kısımları kalın yani bold ile değil “…” işareti veya italik ile belirtiniz.


Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Editörler:

Yazarlar:

 • daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanması üzere başka bir yere gönderilmemiş çalışmalar göndermelidir.

 • sadece çalışmaya entelektüel açıdan katkı sağlamış yazarları eklemelidirler.

 • İstendiğinde işlenmemiş veri, onam formları ve izin formları gibi ekstra dökümanlar sunmaya hazır olmalıdır.

 • çalışmalarını etkileyebilecek kişisel ve finansal ilişkilerini açıklamalıdır. Yazarlar 1) doğrudan ve dolaylı mali destek, ekipman veya malzeme temini veya tarafsız araştırma yürütmelerini ve yayınlamalarını engellemiş olabilecek diğer çıkar çatışması biçimleri dahil olmak üzere tüm araştırma finansmanı kaynaklarını; 2) araştırmayı finanse edenin/verenlerin veya (varsa) sponsorun araştırma tasarımı, yürütülmesi, analizi, yorumlanması ve raporlanmasındaki rolü; 3) Bulgularının yorumlanmasını etkileyebileceği düşünülen veya editörlerin, gözden geçirenlerin veya okuyucuların makul olarak bilmek isteyebilecekleri diğer ilgili finansal ve finansal olmayan çıkarlar ve ilişkileri deklare etmelidir.

 • Tek seferde sadece bir dergiye makale göndermelidir.

 • başlık sayfasındaki çıkar çatışması bölümünü doldurmalı ve olası bir çelişki olup olmadığını açıkça belirtmelidir.

Hakemler:

 • Herhangi bir önemli çıkar çatışması varsa değerlendirme teklifini reddetmelidir (Gizli değerlendirme süreci nedeniyle, yazarlar ve kurumlarıyla ilgili tüm ayrıntıları kaldırıyoruz, ancak hakemler bir hata var ise değerlendirme sürecinden geri çekilebilir ve baş editörü bu konuda uyarabilir).

 • yansız ve gizli olarak uzmanlık alanındaki makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

 • makaleleri yapıcı ve nazik bir şekilde hakaretten kaçınarak değerlendirmelidir.

 • makaleleri cinsiyet, din ve siyaset ayrımı gözetmeksizin nesnel bir şekilde içerik bakımından değerlendirmelidir.

 • makale hakkında herhangi bir şüphe durumunda baş editöre danışmalıdır.

 

Makale Değerlendirme Politikası

 • Editör gönderinin dergi politikasına uygun ve hakem değerlendirmesi için yeterli olduğunu düşünürse ilgili alan editörüne atar ya da kendisi hakem atayabilir.

 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi gizli çift hakem değerlendirmesi sürecini uygular. Uygun ve nitelikli çalışmalar konu alanında uzman ve farklı üniversitelerde çalışan en az 2 hakeme gönderilir. 

 • İnceleme sürecinde yazar(lar)ın kimliği makaleden çıkarılır ve hakemlerden gizlenir. Hakem, yazar(lar)ın kimliğini ortaya çıkarabilecek herhangi bir bilgi olmadan sadece makale üzerinden değerlendirme yapar.

 • Değerlendirme yapmaları için hakemlere 15 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir.

 • Hakemler şu önerilerden birisini seçer: kabul, ufak düzeltmelerle kabul, önemli düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum ve red.

 • Hakem değerlendirmeleri olumlu sonuçlanır ise editör ve/veya alan editörleri hakem görüşlerini dikkate alarak kabul etme ya da dergi kalitesini ve prestijini korumak adına makul gerekçe(ler) göstererek makale reddetme yetkisine sahiptirler.

 • Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerinin yapılması amacıyla yazar(lar)a gönderilmesine ve yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda yayınlanmasına karar verilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale reddedilebilir. Süresi içerisinde düzeltmeler yapılmazsa süreç yine ret ile sonuçlanabilir. Bu yüzden ret almamak adına yazarların önemli bir gerekçeleri var ise ekstra süre talep etmelidir.

 • Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakemin belirlenmesine ve üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editörler kurulu tarafından makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir.

 • Atanan iki hakemden  de makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda makalenin reddine karar verilir. Bu kararı editör ve/veya alan editörlerinin değiştirmeye yetkisi bulunmamaktadır.

 • Baş editör değerlendirmelerin kalitesini kontrol eder. Eğer hakemler makaleyi herhangi bir makul gerekçe belirtmeksizin kabul veya reddetmişse, Baş editör değerlendirme süreçlerini nihayete erdirmek amacıyla ekstra hakem(ler) atayabilir.

 • Hakem raporları tüm durumlarda yazarlara gönderilir.

 • Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.

Editör ve Yayın Kurulunun Görevleri

• Dergiye gönderilen yazıların hangilerinin yayınlanması gerektiğine karar vermek tamamen Yayıncı ve Yayın Kurulu'nun sorumluluğundadır.

• Editör, makalenin fikri içeriğini değerlendirerek yayın hakkında tarafsız bir karar verir. Yazıların değerlendirilmesi tarafsız ve ayrım gözetmeyen bir şekilde yapılmalıdır.

• Editöryal kararlar, yazarların milliyeti, etnik kökeni, siyasi inançları, ırkı veya dini dahil olmak üzere makalenin kökenlerinden etkilenmez.

• Editör, intihalden şüphelenmek için yeterli neden olması durumunda makaleyi yayınlanmak üzere kabul etmez.

• Editörler, makalelerin metnini küçültme ve düzenleme hakkını saklı tutar.

• Editörler, olası herhangi bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmasına izin vermezler.

• Editöryal sürecin herhangi bir katılımcısı tarafından şüpheli yayın suistimali durumunda, kamu soruşturması yürütülmelidir.

Hakemlerin Görevleri

Hakemler, hakem değerlendirme sürecinin temel taşını oluşturur ve değerlendirmeleri, yayınlanan araştırmaların kalitesini sağlar.

Editöryal Kararlara Katkı – Hakem değerlendirmesi, editöre editöryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarla yapılan editöryal iletişimler aracılığıyla yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.

Her makale, sunulan materyalin düzeyi ve anlaşılırlığı konusunda tarafsız bir değerlendirme yapma olanağına sahip en az iki uzman tarafından incelenir.

Hakemler, aşağıdaki ilkelere uygun olarak bir makalenin uzman incelemesini yapar:

• Makalede sunulan sonuçların nesnel ve doğrulanmış bir tahminini sağlamak. Yazar(lar)ın kişisel eleştirisine izin verilmez.

• Yazıyı tüm yönleriyle değerlendirecek uzmanlığa sahip değilse veya çıkar çatışması nedeniyle tarafsız olamıyorsa Editör'ü bilgilendirmek. Editörden gözden geçirme sürecinden affını istemelidir.

• Yazarlar tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları belirlemek. Bir gözlemin, türetmenin veya argümanın daha önce rapor edildiğine dair herhangi bir ifadeye ilgili alıntı eşlik etmelidir.

Yazar(lar)ın Görevleri

• araştırmalarının özgünlüğünü ve önemini tam olarak bildirmek;

• yalnızca orijinal çalışmayı göndermek ve önceden rapor edilmiş herhangi bir materyal için alıntıları kullanmak;

• Kendi kendine intihalden kaçınmak (önceden yayınlanmış çalışmalarını önemli değişiklikler yapmadan yeniden yayınlamaya çalışmak);

• makalenin özel bir materyal olmasını ve daha önce yayınlanmamış veya başka dergilere gönderilmemiş olmasını sağlamak;

• makalelerin içeriği, bilimsel bağlamı ve yasal yönleri için tam sorumluluk almak;

• makale değerlendirmesinin herhangi bir aşamasında veya makalenin yayınlanmasından sonra makaledeki hataları yayın kuruluna bildirmek;

• değerlendirme sürecine katılım sağlamak.Yazar ve Hakem Ücretleri

Yazarlardan makalelerin gönderilmesi, işlenmesi ve yayınlanması için ücret alınmaz. Makaleleri gözden geçirenlere, hakem değerlendirmesi için ödeme yapılmaz.

 

İntihal Politikası

• Kuramsal Eğitimbilim Dergisi hiçbir yayınında intihal kabul etmez ve tüm yazıları kontrol etmek için intihal tespit yazılımı kullanma hakkını saklı tutar. Kısmen veya tamamen intihal şüphesi içeren başvurular reddedilecektir. Yayından sonra intihal tespit edilirse, bu kılavuzun Geri Çekmeler, Düzeltmeler ve Endişe İfadeleri bölümünde özetlenen rehberliğimizi takip edeceğiz. Okurlarımızın, hakemlerimizin ve editörlerimizin, ilgili editör ile iletişime geçerek intihal şüphesini dile getirmelerini bekliyoruz.

• Yazarların makalelerinin özgünlük raporlarını yüklemeleri beklenir. Yazarlar bunu yapamazsa, JTES tüm makaleleri iThenticate veya Turnitin gibi bir özgünlük tespit yazılımı aracılığıyla kontrol etme hakkına sahiptir. Editörler benzerlik raporunu kontrol ederek nihai kararı verirler. Yüksek benzerlik oranları editoryal retlere neden olabilir. Küçük sorunlar varsa, yazarlardan benzerliği azaltmaları istenebilir. Yazılarının benzerlik oranından yazarlar sorumludur.

• Konferanslarda sunulan bildiriler JTES'e gönderilebilir. Ancak yazarların bu bilgiyi başlık sayfasında vermeleri beklenir ve benzerlik oranı orijinal bir yazı kadar düşük olmalıdır. Herhangi bir etik soruna yol açmamak için benzerlik oranı tekrar analiz edilecektir.

 

Yinelenen ve Gereksiz Yayın

JTES, aşağıdaki durumlar dışında yayınlar arasında önemli ölçüde örtüşmeyi desteklemez:

• editöryal olarak gönderinin akademik söylemi güçlendireceği hissediliyorsa;

• orijinal yayından net bir şekilde farklı ise; ve

• orijinal kaynağa alıntı yapılıyorsa.

Okurlarımızın, hakemlerimizin ve editörlerimizin, ilgili editör ile iletişime geçerek mükerrer veya fazla yayın şüphesini dile getirmelerini bekliyoruz. Yazarlar dergilerimize yazı gönderirken, bu yazılar değerlendirmeye alınmamalı, farklı bir dergi, kitap veya benzeri kurum bünyesinde yayınlanmak veya basılmak üzere kabul edilmemelidir.

 

 

 

Geri Çekme, Düzeltme ve Endişe İfadeleri ve Yayın Sonrası

Geri çekmeler, düzeltmeler ve endişe ifadeleri dergi editörleri tarafından COPE'nin Geri Çekme Yönergeleri uyarınca değerlendirilecektir.

Geri çekmeler, genellikle, bulgularına veya sonuçlarına güvenilmemesi gereken ciddi kusurları olan veya önemli ölçüde intihal veya yaşamı tehlikeye atan içerik içeren makaleler için ayrılmıştır.

Kabul Edilmiş Makaleleri yayınlayan dergiler, kopya düzenleme, dizgi veya redaksiyon sırasında meydana gelebilecekler gibi küçük değişiklikler yapabilir, ancak her türlü önemli düzeltme COPE'nin Geri Çekme Yönergeleri doğrultusunda yapılacaktır. Zaten DergiPark yayım sonrasında ufak düzeltmeler için bir kaç gün süre tanımaktadır ve sonrasında değişiklik yapılamamaktadır.

Telif Hakkı Politikası

• KEG’e yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş özgün yazılar olmalıdır.

• Yazarlar, açık erişim politikasının ve Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International lisansının gerekliliklerini kabul eder. Ayrıca KEG’e göndererek çalışmanın telif hakkını reddetmeyi de kabul ederler.

• Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını JTES'e devrettiklerini kabul ettikleri için, JTES Yayın Kurulu, yayın süreçlerini devam ettirme hakkına sahiptir. Bu nedenle makalesini geri çekmek isteyen Yazar(lar)ın JTES'e makale geri çekme talebi göndermeleri gerekmektedir. Geri çekme talepleri JTES Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek ve karar bir hafta içinde Yazar(lar)a gönderilecektir.

Yazar(lar)ın aşağıdaki hakları saklıdır:

• Patent hakları,

• Telif hakkı dışında kalan tüm tescilsiz haklar,

• Çalışmanın satılmaması koşuluyla çoğaltma hakkı,

• Yazarın kendi kitaplarında veya diğer akademik çalışmalarda çalışmanın tamamını veya bir kısmını kaynak göstermek koşuluyla kullanma hakkı,

• Çalışmayı kendi üniversitesinin kişisel web sitelerinde veya açık arşivinde telif hakkı detaylarının belirtilmesi şartıyla yayınlama hakkı.Arşivleme

KEG, dergi içeriğine erişimin elektronik olarak yedeklenmesi ve korunması için LOCKSS arşivleme sistemini kullanır.

 

Gelir Kaynakları, Reklam ve Doğrudan Pazarlama

 • Hosting ve DOI ücretleri TÜBİTAK ULAKBİM tarafından karşılanmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM, Türkiye'de yayınlanan akademik dergilere online barındırma hizmetleri ve DergiPark platformu üzerinden editoryal iş akışı yönetim sistemi sunmaktadır. DergiPark, ulusal akademik dergilerin uluslararası standartlara uygun olarak var olmalarını ve görünürlüklerini artırmalarını destekler.

 • KEG dergisinin diğer tüm masrafları Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi bütçesinden karşılanır.

 • Bir devlet üniversitesinin dergisi olarak ücretli veya ücretsiz hiçbir şeyin reklamını yapmıyoruz.

 • Derginin web sitesinden herhangi bir hizmet pazarlamaz ve satmayız.

Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.