Güncel Sayı

Cilt: 18 Sayı: 1, 29.06.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Doç. Dr. Mustafa ÇORAMIK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-3225-633X
Fizik Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Ayse Zeynep ŞEN Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi 0000-0002-1798-4048
Kimya Eğitimi
Fizik Eğitimi
Kimya Eğitimi
Prof. Dr. Gülcan ÇETİN Balıkesir Üniversitesi
Eğitim, Öğretim Tasarımı, Biyoloji Eğitimi
Prof. Dr. Erdoğan TEZCİ Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Eğitimde Program Geliştirme
Doç. Dr. Erdoğan ÖZDEMİR Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0000-0001-7943-8002
Fizik Eğitimi
Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe KOBAK DEMİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Matematik Eğitimi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi dergisinde aşağıda listelenen konularda bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır.
• Matematik Eğitimi
• Fizik Eğitimi
• Kimya Eğitimi
• Fen Bilgisi Eğitimi
• Biyoloji Eğitimi

Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. İngilizce tam metnin dışında Türkçe özet istenilmektedir. Makaleleri "Makale şablonu"na göre hazırlayınız. Bu şablonda gerekli yazım kuralları verilmiş olup bazı kurallar aşağıda özetlenmiştir:

Lütfen makaleyi sisteme yüklemeden önce Yazar(lar)ın Ad-Soyad, Ünvan, Üniversite ve Adres ile ilgili bilgilerini makalenin ana metninden çıkarıldığını kontrol ediniz. Makale başlığı, yazar(lar) ad-soyad ve kurum bilgilerini içeren "Başlık Sayfası" (Title Page) belgesi sisteme yüklenmelidir. 

Özet ve Abstract en fazla 200 sözcük olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet ve abstract, çalışmanın amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı ve makelenin önemli noktalarını (yöntem, bulgu ve sonuçlar) vurgulayacak şekilde yazılmalıdır. Makalede, Türkçe özetin devamında (alt kısmında) Türkçe anahtar sözcükler bulunmalıdır.

Makalenin ana bölümler, GirişYöntemBulgular ve Yorumlar,  Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Kaynakça ve (varsa) Ekler şeklinde sıralanmalıdır.

Not:

1. Makaleler dergi şablonuna göre yazılmalıdır ancak genel olarak metin içinde kaynak gösterme ve kaynakça belirtme gibi ve bazı yazım kuralları için APA (American Psychological Association) 7 (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

2. Etik kurul izin belgesi gerektirmeyen çalışmalar için aşağıdaki şablonu kullanınız ve ıslak imzalı olarak .pdf uzantılı biçimde sisteme yükleyiniz.

3. Çalışmanın hakem değerlendirme sürecinde yapılan düzeltmeler için aşağıdaki formu kullanınız ve sisteme yükleyiniz.

4. Makaleler İngilizce gramer kurallarına uygun olmalıdır. Bu nedenle tüm değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra makaleler için proofreading yapılmalıdır. Makalelerin dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmesi için proofreading belgesi gerekmektedir. Proofreading belgesi olmayan makaleler yayımlanmayacaktır.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF EFMED)'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

NEF EFMED’e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün ve güncel olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın yararlandıkları bütün çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın içeriğine bir katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. (Varsa) çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Yazar(lar) talep edilen veri ve bilgiyi yayım ve/veya bilim kuruluna sunmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayımlanmış, değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda dergi editörünü veya yayımcıyı bilgilendirme, çalışmasını düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz.
 • Başka bir dergide yayımlanmış çalışma NEF EFMED’e gönderilemez.
 • Başka bir dergiye gönderilen, henüz değerlendirmesi bitmemiş bir çalışma NEF EFMED'e gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışma için yazar ekleme-çıkarma, yazar sırası değiştirme gibi bir işlem talep edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler,

 • Derginin ulusal ve uluslararası alanda gelişimini sağlamak,
 • Yayımlanan çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik süreçleri yönetmek,
 • Derginin bütün paydaşları için etik kuralların uygulanması süreçlerini yürütmek,
 • Derginin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayımlama ve etik politikalarda güncelleme yapmak,
 • Derginin web sayfasını düzenlemek ve güncel tutmak ile sorumludurlar.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler,

 • Okuyucunun kapsam ve etik ile ilgili geri bildirimlerini dikkate almak,
 • NEF EFMED’de yayımlanan çalışmaları okuyucunun ilgi ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştirmek,
 • Okuyucudan gelen soruları etik kurallar çerçevesinde kalmak şartıyla cevaplamak ile yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörler yazarlara karşı;

 • Dergiye gönderilen çalışmaları hakemlere gönderilip gönderilmemesi konusunda alan editörleri ile karar vermek,
 • Yazarları yayım ve etik politikalar ile ilgili bilgilendirmek,
 • Yazarların hakemlerle ilgili olası çatışmalarını engellemek,
 • “Kör Hakemlik” kavramını sağlıklı bir şekilde yürüterek yansız bir değerlendirme yapılmasını sağlamak,
 • Yazarların aralarında çıkar çatışması olduğunu belirttiği ve çalışmalarının bu hakemlere gönderilmemesi konusundaki taleplerini uygun gerekçelerle değerlendirmek,
 • Yazarların hakem ve editör kararlarına/raporlarına itirazlarını değerlendirmek ve uygun görülürse yeni bir değerlendirme süreci başlatmak ile sorumludur.

Hakemler ile ilişkiler

Editörler hakemlere karşı;

 • Aday çalışmanın konusuna uygun bir hakem belirlemek,
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberliği sağlamak,
 • Yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek,
 • Değerlendirmeyi yapan hakeme ilişkin bilgileri gizli tutmak,
 • Hakemleri tarafsız olma yönünde teşvik etmek,
 • Hakemlerin yayım ve etik politikalar ile ilgili sorularını cevaplamak,
 • Hakem havuzunu geliştirecek güncellemeler yapmak,
 • Değerlendirme süresi ile ilgili hakemlere hatırlatmalarda bulunmak,
 • Hakemleri yapıcı, nazik ve uygun bir dille değerlendirme yapmaları konusunda teşvik etmek ile sorumludurlar.

Editörler Kurulu ile ilişkiler

Editörler,

 • Editörler Kurulu ile belirli aralıklarda toplantı yapmak,
 • Kurulun NEF EFMED in yayım ve etik politikaları ile ilgili ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberliği sağlamak,
 • İhtiyaç duyulduğunda kurula NEF EFMED'in yayım ve etik politikaları ile ilgili eğitim sağlamak,
 • Kuruldan gelen dönütleri dikkate alarak dergiyi geliştirmek,
 • Kurul üyelerinin tarafsız olmasını sağlamak,
 • Kurulu çalışmaları bilimsel ölçütler çerçevesinde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmek,
 • Aday çalışmanın konusuna göre ilgili kurul üyesi ile değerlendirme ile ilgili iletişime geçmek ile sorumludurlar

Yazar Hakları:

Yazar(lar),

 • Çıkar çatışması ve/veya etik gerekçelerle çalışmalarını gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilirler.
 • Henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilirler.
 • Hakem raporlarına ve editör kararlara itiraz etme hakkına sahiptirler.
 • Basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için düzeltme (erratum) talep edebilirler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları


NEF EFMED’e gönderilen çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır.NEF EFMED’de çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir, yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir. Bu bağlamda NEF EFMED’de çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • NEF EFMED’in yayım ilkelerini okumak
 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek. Uzmanlık alanı olmadığı halde sadece makalenin konusu hakkında fikir sahip olabilmek adına değerlendirmeyi kabul etmemek,
 • Değerlendirmeyi yaparken yansız olamayacaklarını fark ettiklerinde değerlendirme yapmayı reddetmek,
 • Değerlendirme sürecini belirli bir zaman çerçevesinde tamamlamak,
 • Tarafsızlık ve gizlilik çerçevesinde değerlendirme yapmak,
 • Çıkar çatışması gibi bir durumla karşılaştıklarında, değerlendirme yapmayı reddetmek ve bu durumu editöre bildirmek,
 • Değerlendirdikleri makalenin aynı anda bir başka dergiye gönderildiğini tespit ettiklerinde durumu editöre bildirmek,
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik dille yapmak. Düşmanlık, hakaret ve iftira gibi kişisel yorumlar yapmamak,
 • Değerlendirmelerin makalenin içeriği ile ilgili olmasına dikkat etmek. İnanç, mezhep, ırk, cinsiyet siyasi düşünce gibi faktörlerin değerlendirme sürecine kesinlikle etki etmemesi konusunda duyarlı davranmak.

Makale yayımı için ücret talep edilmemektedir.