Cilt: 11 Sayı: 1, 28.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma

Derleme

Tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleler ve iyi hazırlanmış güncel konuları içeren derlemeleri Türkçe veya İngilizce olarak yayınlamak, ilgili alanlarda bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile derginin ücretsiz erişimine olanak sunmaktır.

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Uluslararası Hakemli Akademik bir dergidir. Türkiye ve Dünya ülkelerini kapsayan Tarımsal Alanlarda yayınlanan özgün araştırma makaleleri ve güncel derlemeler.

BAHRİ DAĞDAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMA DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI
JOURNAL of BAHRI DAGDAS ANIMAL RESEARCH INSTRUCTIONS for AUTHORS


Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi hakemli olarak yayın konusu ile ilgili bilimsel nitelikli Makale ve Derlemeleri Türkçe ya da İngilizce olarak 6 ayda bir yayınlar.
Journal of Bahri Dagdas Animal Research publish in Turkish or English, all relevant scientific articles and rewievs that one consulted by referees, periodically in every 6 months.

Dergimize gönderilen makalelerin iThenticate programı ile İntihal oranları belirlenir. Benzerlik oranı %25’den yüksek olan makaleler yazara iade edilir.
Plagiarism rates of the articles sent to our journal are determined with the iThenticate program. Articles with a similarity rate of 25% are returned to the author.

Makalede yapılan çalışma son 10 yılda gerçekleştirilmiş olmalıdır.
The work done in the article must have been carried out in the last 10 years.

Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi yayınlanır.
As the first author, a maximum of two articles of an author are published.

Makalede isimleri bulunan bütün yazarlara ait ORCID Numaralarının yazılması gerekir.
ORCID Numbers of all authors in the article should be written.

Makalelerde, hakemler tarafından istenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.
The works are not published in the articles without the changes requested by the referees had been done.

Makaleler, "Times New Roman" yazı karakteri ile 12 punto olarak tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfa boşlukları sol: 3 cm sağ, alt ve üst boşluklar 2.5 cm olmalı ve makale toplam 15 sayfayı geçmemelidir. Dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
All articles, should be written in 12-pt and "Times New Roman" font type and text should be justified to both side. The pages’ margins should be 3 cm from left & right, 2.5 cm from head & bottom. The article should not exceed 15 pages.

Makale adı kısa, açıklayıcı ve 20 kelimeyi geçmemelidir. Makale adındaki tüm kelimeler koyu, ortalı ve 14 punto büyüklüğünde ve bağlaçlar hariç büyük harf ile başlamalıdır.
Article title should be short, descriptive and not exceeded 20 words. All words in the title should be bold, centered and in 14-pt at the same font of the text with initial capital only except connectors and pre-position words.

Yazar isim(ler)i başlıktan bir satır sonra başlamalı, isimler küçük soyadı büyük harfle 11 punto olmalı, unvan yazılmamalıdır. İsimler numaralandırılarak bir satır aralıktan sonra ortalanmış olarak 9 punto ile görev yaptığı kurum ve sorumlu yazarın elektronik posta adresi belirtilmelidir.
Author Name(s) should start one row after the title and font size of name(s) in upper and lower case letters, surname(s) in capitals, should be adjusted to 11-pt, without personal title. Names must be numbered with superscripts, at the next line the organization and e-mail(s) should be informed with referred number(s) in 9-pt.

İngilizce yazılan makalelerde, makalenin Türkçe İsmi ve Türkçe olarak Öz ve Anahtar Kelimeler verilmelidir.
In English written articles, Turkish article name, Turkish Abstract and Key Words should be given.

Makalelerde Bölümler ve Alt bölümler; Öz ve Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Bulguları, Tartışma ve Sonuç ile Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Bulgular ve Tartışma bölümleri birleştirilebilir. Bu durumda Sonuç bölümü verilmelidir.
Section and sub sections in the articles; should be formed as Introduction, Material and Methods, Research Findings, Results, Discussion and References. Research Findings and Discussion sections can be merged. In that case, the Conclusion section should be given. For the reviews, abstract, introduction and references section must be exist; author can give additionally suitable titles. All headings must be bold, and only the first letter must be uppercase in the section headings (lowercase in sub-headings), all sub-headings should be typed italic also. One line should be spaced between Headings and text. In the article all paragraph should be started 1 cm indent from the main text but headings placed without any indent.

Derlemelerde Öz, Abstract, Giriş ve Kaynakça bölümleri olmalı, bunların dışında yazar tarafından konuya uygun başlıklar verilebilir. Giriş 1 ve diğer başlıklar 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 3.1, 3.1.1 vb şeklinde numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklar koyu olmalı ve yalnızca ana bölüm başlıkları büyük harfle başlamalı alt bölüm başlıkları küçük harflerle italik yazılmalıdır. Tüm başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar başlatılırken metinlerde sol taraftan 1 cm girinti boşluğu bırakılmalı, başlıklarda girinti bırakılmamalıdır.
In the reviews, there should be Abstract, Introduction and Bibliography sections, besides these, appropriate titles can be given by the author. Introduction 1 and other headings should be numbered as 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 3.1, 3.1.1 etc. All titles should be bold and only the main section titles should start with capital letters, and the subsection titles should be written in italics with lowercase letters. A blank line should be left between all titles and text. While starting the paragraphs, 1 cm indent space should be left on the left side of the texts, and the headings should not be indented.

Çizelge ve metin içerisindeki ondalık sayıları ayırmada nokta (.) kullanılmalı, rakamlarda binlik basamaklar arasında boşluk bırakılmalıdır (3.45 kg; 2 365 485 da gibi).
Separating for the decimals, dot (.) for the thousands a space ( ) should be used (e.g. 3.45 kg; 2 365 485 da).

İngilizce ve Türkçe özet 300 kelimeden fazla olmamalıdır. Özetler, adreslerden bir satır boşluk bırakıldıktan sonra 10 punto ile yazılmalıdır. İngilizce özetten önce makalenin İngilizce ismi koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Ayrıca özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler özetin yazıldığı dilde verilmelidir.
The abstracts in both English and Turkish should be no longer than 300 words. Abstracts should start one row after the author name(s) and should be written in 10-pt. Before English abstract, article title also should be written in English with bold, centered. Additionally, minimum 3, maximum 5 keywords should be added after the abstracts in abstract’s language.

Makalede şekil ve grafikler "Şekil" olarak belirtilmeli, çizelge başlıkları üstte, şekil ve resim başlıkları alta yazılmalıdır. Çizelge ve şekiller ayrı olarak numaralandırılmalı, metin içinde ait oldukları yerlerde yazılmalıdır. Çizelge ve Şekil başlıkları 11 punto, içerikler ilk kelime hariç küçük harfle başlamalı ve 10 punto olmalıdır. Çizelgelerde, zorunlu olmadıkça dikey çizgi kullanılmamalıdır.
Figures and graphs in the article should be mentioned as “Figure”, titles of the tables should be located at the top and graphs at the bottom. Tables and Figures must be numbered consecutively and separately from each other. Titles of the tables and figures must be11 pt, contents must be 10-pt and only the first letter must be uppercase in the first word and lowercase at the rest. Vertical lines should not be used in tables unless required.

Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar metin içerisinde (Demir ve ark., 2011), (Jackson ve ark., 2013), (Ayyıldız, 2013) veya Çelik (2012)’ye göre şeklinde verilmeli, makale sonunda "Kaynakça" başlığı altında alfabetik sıraya göre 10 punto olarak yazılmalıdır.
The bibliographic references should be given within the text and placed in parenthesis by author surname and the publication year referred as (Demir ve ark., 2011), (Jackson et al., 2013), (Ayyıldız, 2013) or Celik (2012). The bibliography should be written in 10-pt and ordered alphabetically by authors’ surname and chronologically for two or more works by the same author.

Kısaltmalar ve/veya Semboller / Abbreviations and/or Symbols

Kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Birimler, Uluslararası Birimler Sistemi (SI: International System of Units)’e göre verilmelidir.
Abbreviations and symbols should be explained where they are used in the text for the first time. Internationally accepted and commonly used abbreviations should be preferred. The units should be given according to the International System of Units (SI).

Kaynakça / The Bibliography

Kaynak gösterimi APA stilinde hazırlanmalıdır.
References should be prepared in APA style.

Kitap / The Book

İnal, Ş. (2005). Biyometri (3. Baskı). Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Basım Ünitesi, Konya.

Editörlü Kitap / Edited Book

Misdorp, W. (2002). Tumors of the Mammary Gland. Meuten, D. J. (Ed). Tumors in Domesric Animal (4th ed.). 575-578, Iowa State Press, A Blackwell Publishing Company.
Trent, A., Ducharme, N., Fubini, S. ve Steiner, A. (2017). Surgery of the Calf Gastrointestinal System. Fubini, S. L., Ducharme, N. (Eds). Farm Animal Surgery. 2nd ed., 505-518, Elsevier Health Sciences, St. Louis.

Elektronik Kitap / Elektronic Book

Georgievski, V. I., Annenkov, B. N., Samokhin, V. T. (1982). Mineral nutrition of animals. 475, Butterworth-Heinemann, London, Boston. https://www.worldcat.org/title/mineral-nutrition-of-animals/oclc/881853591

Basılı Dergiden Makale / Article from Printed Journal

Varsa DOI numarası belirtilmeli / DOI number must be specified, if available.

Marino, L., Allen, K, (2017). The psychology of cows. Animal Behavior and Cognition, 4(4), 474-498. https://dx.doi.org/10.26451/abc.04.04.06.2017.
Teke, B. E., Özüdoğru, Z., Özdemir, D., Balkaya, H. (2017). Hasak koyunlarında kalp kas köprüleri ve koroner arterler. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6(1), 1-12.

Elektronik Makale / Elektronic Article

Varsa DOI numarası belirtilmeli, erişim tarihi yazılmalıdır / DOI number must be specified, if available. Access date must be written

Fanatico, A. (2009). Raising dairy heifers on pasture. National Sustainable Agriculture Information Service. https://attra.ncat.org/product/raising-dairy-heifers-on-pasture/. Erişim Tarihi: 11.07.2020.

Godden, S. M., Hazel, A. (2011). Relationship between milking fraction and immunoglobulin G concentration in first milking colostrum from holstein cows. The Bovine Practitioner. DOI: 10.21423/bovine-vol45no1p64-69.

Elektronik Dergiden Makale / Article from Elektronic Journal

Varsa makalenin DOI numarası, yoksa URL verilmelidir / The DOI number of the article, if any, the URL must be provided

Güngör, A., Kara, D. (2020). Investigation of seasonal and cooking effects on the bioaccessibility of elements in most consumed fish in Turkey. Turk. J. Fish.& Aquat. Sci., 20(5), 375-386, DOI: 10.4194/1303-2712-v20_5_06.

Karabacak, A., Altay, Y., Aytekin, İ. (2019). Akkaraman ve İvesi kuzularının besi sonundaki bazı vücut ölçüleri ile ultrason ölçüleri arasındaki ilişkiler. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8(2), 56-64, https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdhad

Tezler, Bildiriler, Posterler / Theses, Presentations, Posters

Conner, S. (2002). Characterization of guar meal for use in poultry ration. (PhD Thesis). Texas A&M Univ., College Station, Texas.

Çalış, E. (1999). Çanakkale ili merkez ilçe köylerinde Holstein ırkı ithal damızlık süt sığırı yetiştiriciliği yapan işletmelerinin mevcut durum ve sorunları. (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Kongre ve Sempozyum / Congress and Symposium

Keskin, A., Dağdemir, V., Yavuz, F. (2010). Türkiye et sığırcılığında ıslah ve destekleme politikalarının bölgesel etkileri üzerine bir çalışma. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, 175-182, Şanlıurfa.

Akman, N., Özder, M. (1992). Tekirdağ ilinde ithal ineklerle çalışan işletmelerin durumu ve sorunları. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, 8-9 Ocak-1992, 51-61,Tekirdağ.

Elektronik adreslerde yararlanılan kaynaklarda, Kaynağın erişilebileceği URL verilmelidir.
For the sources utilized in electronic addresses, the URL to which the Source can be accessed must be provided.

Makaleler, https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad adresindeki Makale Gönder menüsü kullanılarak gönderilmelidir.
Articles should be sent via Sent Manuscript menu at the https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad website.

Dergimiz ekinde ya da Dergipark web sayfasından temin edilecek “Makale Başvuru ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” imzalı olarak doldurulup tarandıktan sonra Makale ile birlikte gönderilmelidir.
Filled and signed "Journal Manuscript Submission and Copyright Transfer Agreement" which can be obtained from the annex of our magazine or Dergipark website, should be sent with the manuscript after scanned.

Yayınlanan dergi ve makalelere; https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad adreslerinden ulaşılabilir.
Published journals and manuscripts can be reached at https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad.

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi
Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, Türkiye ve Dünya ülkelerini kapsayan Tarımsal Alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri ve iyi hazırlanmış güncel konuları içeren derlemeleri Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan Uluslararası Hakemli Akademik bir dergidir.

Bitkisel araştırma konularına ait bilgilerin bilimsel yöntemle geliştirilmesi ve bilgi paylaşımını sağlayan, açık erişim politikası ile derginin ücretsiz erişimine olanak sunan Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 6 ayda bir yayınlanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi’nin yayın sürecindeki tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.

Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması zorunludur.

Makalede yapılan çalışma son 10 yılda gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi yayınlanır.

Dergimize gönderilen makalelerin İntihal programında benzerlik oranının %25’den yüksek olmaması gerekir.

Makalelerde, hakemler tarafından istenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.

Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergide yayınlanması istenilen eserler Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanmalı, Makalelerde Kaynak gösterimi APA stilinde hazırlanmalıdır.

Makaleler, https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad adresindeki Makale Gönder menüsü kullanılarak gönderilmelidir.

Dergimiz ekinde ya da Dergipark web sayfasından temin edilen “Makale Başvuru ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” imzalı olarak doldurulup tarandıktan sonra makale ile birlikte gönderilmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi’nin yayıncısı olan Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu araştırma kuruluşudur.

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2014 yılından bu yana yayın/editörler kurulu yönetiminde görevini sürdürmektedir.

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu, Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.

* Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör ve Editör Yardımcılarının Etik Sorumlulukları

* Editörler, gerektiğinde hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.

* Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimselliğine, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.

* Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.

* Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.

* Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.

* Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.

* Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.

* Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.

* Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

* Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.

* Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.

* Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.

* Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.

* Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.

* Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.

* Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.

* Editörler, dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

* Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.

* Editörler, dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

* Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

* Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.

* Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.

* Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

* Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

* Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi'ne göndermemelidir.

* Yazar(lar), Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.

* Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.

* Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

* Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.

* Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.

* Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.

* Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

* Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.

* Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

* Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Aşağıda araştırmalar için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.

* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;

* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda jbdcr42@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir.Herhangi bir ücret talep edilmez.