Cilt: 12 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Çeviri

Kitap Kritiği

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Harun BEKİROĞLU İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-6815-8312
Tefsir
Prof. Dr. Mehmet Korkut ÇEÇEN İnönü Üniversitesi
Türk İslam Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Fatih ZENGİN BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6054-7743
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Tarihi ve Medeniyeti
Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEMİR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2701-0949
Hadis
Doç. Dr. Ramazan MEŞE İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-8524-7923
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen SAYIN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-9214-7573
Din Eğitimi

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Journal of Mesned Divinity Researches
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi, 2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler Akademik İntihal Engelleme Programları aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde yayımlanacak olan makalelerde İngilizce ve Türkçe özet gönderimi zorunludur.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Journal of Mesned Divinity Researches
Temel İslam Bilimleri: Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Kur’an-ı Kerim, Tasavvuf ve Tefsir;
Felsefe ve Din Bilimleri: Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık;
İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki
alanlarında yapılan çalışmalara yer vermektedir.

• Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.
• Metin yazı tipi Palatino Linotype ve boyutu 10 punto, dipnotlar ise 8 punto olmalıdır. Yazım kurallarında İsnad Atıf Sistemi esas alınacaktır.
• Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte talep edilmektedir.
• Kabul edilen araştırma makalelerinden yayın dilinde ve yabancı dilinde 600-750 kelime aralığında genişletilmiş özet istenmektedir (Türkçe olan eserler için Türkçe ve İngilizce, Arapça eserler için Arapça ve Türkçe genişletilmiş özet). Kısa özet ve abstract makale üst verilerinde kullanılacak genişletilmiş özet ise içerikte yer alacaktır.
• Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisin'de yayımlanan makalelerin atıf ve kaynakça yazımında Chicago Sistemi (The Chicago Manual of Style) ile uyumlu olan İsnad Atıf Sistemi'ni kullanmaktadır.

Makale Yazım Şablonu: Makale Yazım Şablonu 

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).

Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018)

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık

· Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

· İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

· Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).2. Yazarın Sorumlulukları

· Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

· Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları

· Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

· Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

· Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar

· Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

· Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

· Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

· Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Mesned Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.

Okuyucu Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman mesned@inonu.edu.tr adresine mail atarak tespit ettikleri durumlar hakkında bilgi ulaştırabilir. 

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, ücretsiz yayın politikasının yanı sıra Açık Erişim Politikası yürütmektedir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni benimseyen dergimizin temel ilkesi bilimsel bilginin açık erişimli olarak kullanıcılara sunulmasıdır.

Dergimizin yayın sürecinin her aşamasında ücretsiz hizmet verilmektedir.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511