Cilt: 1 Sayı: 1, 27.01.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Dr. Murat AGAR T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 0000-0002-2002-7599
Eğitim, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi, Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim
Gürsen VURAL Milli Eğitim Bakanlığı 0000-0002-2858-2845
Eğitim Yönetimi
Eğitim, Dezavantajlı Gruplar, Sosyal Politika (Diğer), Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji
Büşra Şeyma BİÇEN KARTAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan altı aylık, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide; özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan derleme, nicel, nitel ve karma yöntemi kullanan araştırmalara yer verilmektedir. Derginin amaci, eğitim, öğretim, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanlarına ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin bilimsel ve akademik platformlarda paylaşılmasına ve tartışılmasına fırsat sunmaktır.

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisinde eğitim, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ve güncel olma ölçütleri dikkate alınır. 

A. MAKALENİN YAZIM KURALLARI VE YAPISI


1. YAZIM DİLİ

Yazım dili Türkçedir, ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce yazılara da yer verilebilir. Yayımlanacak yazıların Türkçe özetlerinin yanında İngilizce özetleri de gönderilmelidir. Özetler ve anahtar kelimeler -Türkçe ve İngilizce olarak- APA 6 yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazılarda Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda belirtilen güncel yazım kurallarına uyulması zorunludur.

2. YAZIM KURALLARI

Gönderilen makaleler yayın etiğine ve APA 6 yazım kurallarına uygun olmalıdır. Makalelerin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:

a. Makalelerin bir başlığı bulunmalıdır.
b. Makale türü yazılmalıdır.
c. Yazar adları, unvanları, kurumları, adresleri, e-posta adresleri, ORCID bilgileri belirtilmelidir.
d. Türkçe ve İngilizce özet ile anahtar kelimeler yer almalıdır.
e. Makale; çalışmanın amaç, kapsam, çalışma yöntemlerini belirten bir giriş bölümüyle
başlamalı; veriler, gözlemler, görüşler, yorumlar, tartışmalar gibi ara ve alt bölümlerle devam etmeli, tartışma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tartışmalar) bölümüyle son bulmalıdır.
f. Katkı (varsa) belirtilmelidir.
g. Yazının sonuna kaynaklar dizini eklenmelidir.

2.1. Başlık

Türkçe ve İngilizce olarak konuyu en iyi şekilde belirtmeli, on beş kelimeyi geçmemelidir, Başlık 12 punto Times New Roman yazı karakterinde, satır aralığı tek olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır. 

2.2. Yazar Adları ve Adresleri

Yazar ad ve soyadları ilk harfleri 12 punto büyüklüğünde, koyu renkte ve Times New Roman yazı karakterinde sayfanın ortasında yer almalıdır. Eğer yazarların ikinci isimleri var ise ilk isim tam yazılmalı, ikinci ismin yalnızca baş harfi yazılıp nokta konmalıdır. Ayrıca adresler normal eğik karakterle yazılmalıdır.

2.3. Makale

2.3.1. Öz, Abstract, Summary

2.3.1.1. Öz

Öz kısmı 150-250 kelime arasında olmalıdır. Öz, yazının tümünü en kısa ve öz (özellikle çalışmanın amacını, araştırma yöntemini ve bulguları) yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özün başlığı “Öz” şeklinde ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Metin kısmı iki yana yaslı ve 9 punto ile yazılmalıdır. Tek paragraf olmalıdır. Öz içinde; yararlanılan kaynaklar, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak anahtar sözcük yazılmalıdır. Makalenin “öz” başlığı altındaki tüm sayılar rakamla yazılmalıdır. Anahtar sözcükler en az üç, en fazla yedi kelime olacak şekilde, sadece küçük harflerle aralarına virgül konularak yazılmalıdır.


2.3.1.2 Abstract

Abstract bölümü, Türkçe makalelerde İngilizce olmak üzere 150-250 kelime arasında çalışmanın amacını, araştırma yöntemini ve bulguları özetlenerek yazılır.


2.3.1.2 Summary (Geniş Özet)

Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özet, araştırmanın amacı, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler başlıklarını içerecek şekilde olmalıdır. Ayrıca makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde düzenlenmelidir. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemeli; tablo veya şekil kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır.

2.3.1. Ana Metin: Çalışmada konuyla ilgili araştırmaların özetlendiği ve çalışmanın amacının belirtildiğibir giriş bölümü yer almalı; yöntem kısmında araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır. Bulgular kısmında Girişte belirtilen alt problem veya hipotezlerin sunuluş sırasına uygun biçimde analiz sonuçları tablo, şekil, grafik ya da resimler yolu ile açıklanır. Tartışma kısmında araştırmanın bulguları diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılır ve tartışılır. Ardından bulgulara dayalı olarak uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulur. Ayrıca “Kaynakça” ve varsa “Ekler” yer alır ve varsa alt başlıklar verilmelidir. Makale A4 boyutunda sayfa üzerine, bilgisayarda 1,5 satır aralıkla ve 12 punto (Times New Roman yazı karakteri) ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3 cm’lik boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 4000 ile 6000 sözcük arasında olmalıdır.

2.3.1.1. Giriş bölümünde, problemin neden önemli olduğu, araştırmanın alandaki önceki çalışmalarla olan bağlantısı, özgün yönleri ve taşıdığı farklılıkları, araştırmanın temel ve alt amaçları ile hipotezleri ve bunların varsa kuramla olan bağlantıları, kurama ve uygulamaya olan katkıları ile araştırmanın amacı ve alt amaçları yer almalıdır.

2.3.1.2. Makalenin yöntem bölümünde, araştırma modeli, evren-örneklem/çalışma grubunun seçim süreci, kullanılan ölçme araçları (geliştirme-uyarlama, geçerlik ve güvenirlik, uygulanması, puanlanması vb.), deneysel bir çalışma ise yapılan müdahale, verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler ve bu yöntemlerin varsayımlarını karşılama durumu ile ilgili bilgiler yer almalıdır.


2.3.1.1. Makalenin bulgularının sunulduğu bölümde, araştırmanın bulguları alt amaçların verildiği sırayla ayrıntılı biçimde sunulmalıdır. Araştırmacının beklentisine aykırı bulgular da dahil olmak üzere tüm bulgulardan söz edilmelidir. Bulguların sunumunda gerekli yerlere tablolar (çizelgeler) konulabilir. Bununla birlikte bulguların anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde gerekli görülen betimsel istatistikler de rapor edilebilir.

2.3.1.2. Makalenin bulgularının tartışıldığı, sonuç ve önerilerin yer aldığı bölümde, bulgular sunulduktan sonra araştırma hipotezleri ışığında ve ilgili alanyazın çerçevesinde yorumlanmalıdır. Alanyazındaki bilgilerle desteklenip desteklenmediği ile birlikte desteklenmiyorsa muhtemel nedenleri belirtilmelidir. Ayrıca bulgulardan yola çıkarak amaçlar doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ile uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmelidir. Araştırmanın sınırlılıkları kapsamında bulgular tartışılmalıdır.

2.3.1.3. Makalenin kaynakça bölümünde, “Kaynakça” sözcüğünün ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde yeni bir sayfaya ve sayfanın üst kısmına ortalanmış biçimde yazılmalıdır. Metin içinde ve kaynakça listesinde kaynak türlerinin yazımı ile ilgili 6.6.Kaynaklar Dizini bölümünden yararlanınız.

2.3.1.4. Makalenin ekler bölümünde, araştırmada yalnızca bir ek varsa buna “Ek” başlığı konulmalıdır. Birden fazla ek olması durumunda bu eklere ana metinde söz edildiği sıraya göre büyük harf verilmelidir (Ek A, Ek B gibi). Her Ek’in bir başlığı olmalı ve Ekler’den metinde bu başlıklarla söz edilmelidir. Her Ek’e ayrı bir sayfadan başlanmalıdır. Ek başlığı sayfanın üst kısmında ortalanmış, ilk harfi büyük ve diğerleri küçük olarak yazılmalıdır. Eklerde metinde olduğu gibi tablo, şekil ve denklemler yer alabilir.

2.3.2. Tablo ve Şekiller: Şekiller, küçültmede ve basımda sorun yaratmayacak çözünürlükte, düzgün ve yeterli çizgi kalınlığı tercih edilerek çizilmelidir. Her şekil ayrı bir sayfada bulunmalıdır. “1”den başlamak üzere her şekil ayrı ayrı numaralandırılmalı ve her şeklin altına başlığı yazılmalıdır. Şekil alt başlığı, baş harf büyük ve italik olarak yazılmalı ve koyu olmamalıdır. Şekiller metinde yazan ifadeleri tekrar etmemeli, yalnızca önemli etmenleri sergilemelidir. Araştırmadaki tüm şekiller tutarlı olmalıdır. Makalede grafik, harita, model, görsel gibi tüm gösterimler şekil olarak adlandırılmalıdır.

Her tablo için kısa, anlaşılır ve açıklayıcı bir başlık kullanılmalıdır. Tablo başlığı tablo numarasının altında paragraf girintisi olmadan sola yaslı, sözcüklerin ilk harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo notlarının hepsi tablonun altına yerleştirilmelidir. Tabloda, dikey çizgi kullanılmamalıdır.

6.3.4. Çizelgeler: Şekiller gibi “1”den başlayarak ayrı ayrı numaralandırılmalı ve numaralar her çizelgenin üstüne başlığıyla birlikte yazılmalıdır. Şekil ve çizelgelerin başlıkları, kısa ve öz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır. Gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve çizelgelerin hemen altında verilmelidir.

6.3.5. Resimler: Yüksek çözünürlüklü (en az 300 dpi), parlak ve net olmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler on sayfayı aşmamalıdır. Metin içindeki yerlerine yerleştirilmiş olarak gönderilmelidir. Bu görsellerin baskıda net çıkmayacağının düşünülmesi durumunda yazarından orijinali istenir.

6.3.6. Metin İçinde Kaynak Verme: Metin içinde kaynak vermede aşağıdaki kurallara uyulmalı ve örnekler esas alınmalıdır. Kesinlikle dipnot şeklinde kaynak gösterilmemelidir.

a. Metin içinde tek yazarlı kaynaklara atıf yapılırken aşağıdaki örnekte olduğu gibi araştırıcının soyadı, eserin yayım tarihi parantez içinde verilir: Köksoy (1998)

Birden çok kaynağın söz konusu olduğu durumlarda, alfabetik sıra izlenir ve kaynakların aralarına noktalı virgül (;) konularak aşağıdaki gibi yazılır:


(Aktaş, 1990; Bilgegil, 1970; Kaplan, 1974)


b. Metin içinde 6 yazardan daha fazla yazarı olan çok yazarlı yayınlara değinilirken aşağıdaki gibi ilk yazarın soyadı belirtilmeli, diğerleri için “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Ancak kaynaklar dizininde bütün yazarların isimleri yer almalıdır:

(İpekten vd., 1975)


c. Ulaşılamayan bir yayına metin içinde değinilirken bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

(Köprülü, 1911, aktaran; Çelik, 1998)


a. Kişisel görüşmelere metin içinde görüşme yapılan kişinin soyadı ve görüşme tarihi belirtilerek değinilmelidir. Ayrıca bu görüşmeler kaynaklar dizininde belirtilmelidir:

(A.Tarakçı, kişisel görüşme, 01.01. 2004)

6.5. Katkı Belirtme

Yazarın dışında makaleye katkısı bulunanlar varsa yazının sonunda bu isimler ayrıca belirtilmelidir.

6.6. Kaynaklar Dizini

Kaynaklar dizini, yazar soyadlarını esas alan alfabetik bir sırayla aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır. Dergide yazım birliği sağlanması açısından büyük / küçük harf kullanımı aşağıdaki örneklerde verildiği gibi düzenlenmelidir. Kaynakça uluslararası kaynak yazım biçimlerinden APA 6’ya uygun olmalıdır.

6.6.1. Süreli Yayınlar


Yazar adları, tarih, makalenin başlığı, süreli yayının adı (kısaltılmamış ve koyu), cilt numarası, (sayı numarası), sayfa numarası:
Bozan, M. (2004). Bölge yönetimi ve eğitim bölgeleri kavramı. Millî Eğitim Dergisi, 161, 95- 111.

6.6.2. Bildiriler


Yazar adları, tarih, bildirinin başlığı, sempozyumun veya kongrenin adı, editörler, basımevi, cilt numarası, düzenlendiği yerin adı, sayfa numarası:

Özek, N., Maskan, A. K. ve Gönen, S. (1998). Fizik öğrenimi ile ilgili motivasyonel faktörler konusunda bir çalışma, III.Fen Bilimleri Sempozyumu içinde (s. 91-93). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.

6.5.1. Kitaplar
Yazar adları, tarih, kitabın adı (ilk harfleri büyük ve italik), basıldığı şehrin adı, yayınevi:


Özbalcı, M. (1997). Mehmet Rauf’un Romanlarında Şahıslar Kadrosu.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

6.5.2. Raporlar ve Tezler


Yazar adları, tarih, raporun veya tezin başlığı, kuruluş veya üniversitenin adı, (yayımlanıp- yayımlanmadığı, raporun veya tezin türü), şehir adı:

Yıldız, A. D. (1999). Selim İleri’nin Romanları Üzerine “Okur Merkezli” Bir Yaklaşım.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

6.5.3. İnternetten Alınan Bilgiler


İnternet adresi, yazının ve yazarının adı, internette yayımlanma tarihi:


MEB. (2019). 2023 eğitim vizyonu.(20.04.2019 tarihinde http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.)

6.6.7. Bunların dışındaki alıntılar için APA 6 standartlarına uyulmalıdır.

A. DİĞER HUSUSLAR

Metin içinde geçen bir basamaklı sayılar yazıyla, iki basamaklı sayılar cümle başında değilse rakamlarla yazılmalıdır. Cümlelere rakamla başlanmamalıdır.
Dergi basıldığı için makalelerde harfler siyah olur, renkli tablo ya da şekil konulmaz.

Makalede geçen bir kavramın ya da bir kurum adının kısaltması (MEB, TÜİK) kullanılacaksa, ilk geçtiği yerde açık adı yazılır yanında parantez içinde kısaltması verilir, daha sonra kısaltması kullanılır.

Eğer çalışmanın tarihi belirtilmemişse ayraç içinde tarih yok (t.y.) yazılmalıdır.

Yayımlanmasına karar verilen makaleler için yazar(lar)ından ücret alınmaz, yazar(lar)a ücret ödenmez. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, ücretli olarak da satılmaz.

Makale gönderen yazarlar, Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; yayın ilkelerinde belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

Ç. MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi; her şeyden önce bilime ve bilimsel yayın etiğine uygun şekilde, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanlarına katkıda bulunabilecek nitelikli çalışmaları, alanında uzman hakemlerin denetimleriyle yayınlama hedefindedir. Objektif ve kör hakemlik sistemine uygun bir değerlendirme ve yayın süreci önemsenmektedir. Bu nedenle yazarların bütün süreci derginin e-posta adresi ya da Dergipark sistemi üzerinden yürütmesi ve takip etmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili görevlilerin kişisel e-postalarına gönderilen yazılar kör hakemlik sistemine uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmaz.

Makale göndermek için aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak göndermek için aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak ozelegitimrehberlikdergisi@meb.gov.tr adresinden sisteme yüklenmelidir.

İstenen Belgeler


1. Makale adı, makale türü, yazar adları, yazarların iletişim bilgileri (E-posta, telefon, görev yeri) ve ORCID bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi
2. Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyası formatında)
3. Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında)
4. Benzerlik raporu (PDF formatında, dergi şablonu, kaynakça ve ekler hariç raporun tamamı)
5. Telif Hakkı Devir Formu
6. Etik Kurul İzin Belgesi

Etik İlkeler
Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi araştırma ve yayın etiği konularında Committee on Publication Ethics (COPE)’un Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Bu bağlamda, Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Editör, Yazar ve Hakemlerinin aşağıda yer alan etik sorumluluklara uyması beklenir.

Yazarların sorumlulukları:
- Yazarların gönderdikleri çalışmalar özgün olmalı ve intihal içermemelidir. Yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları durumunda derginin formatına (APA stili) uygun olarak eksiksiz ve doğru bir biçimde bu çalışmalara atıfta (metin içinde ve kaynakçada) bulunmaları gerekmektedir.
- Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe akademik açıdan katkı sağlamayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
- Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların varsa çıkar çatışması (conflict of interest) teşkil edebilecek durumları açıklanmalı ve makale sonunda; varsa Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.
- Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri istenebilir. Bu durumda yazarlar talep edilen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
- Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizler ile ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan/verilerin toplandığı katılımcıların rızasının/onayının alındığını gösteren belgelere sahip olmalıdır. Yazarlar çalışmalarında üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak üzere belgelendirmelidir.
- Yazarların yayımlanmış veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlışı ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, yanlışı düzeltme veya makaleyi geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapmakta sorumludur.
- Dergide yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasından sonra başlatılabilir.
- Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazarı makaleden çıkartma gibi) söz konusu değildir.
- Aşağıdaki durumlarda yazarlar etik kurul izni almalıdır.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nicel, nitel ya da karma yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.


Etik Kurul İzni ile İlgili Önemli Bilgiler
- Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi gerekir.
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekir.
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekir.
- Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurmalıdır.
- Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
- Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon (örneğin Helsinki Declaration) ve kılavuzlara uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
- 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış veya 2020 yılı öncesi gerçekleştirilen yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir) makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin gönderilmesi, 2020 yılı öncesinde gerçekleşmiş ve verileri toplanmış çalışmalar için geçerli değildir. Etik kurul izni, süreci 2020 yılından başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunludur. Hangi makaleler için Etik Kurul izin Belgesi gerektiği yukarıda açıklanmış olup belgesi dergiye gönderilmeyen ve/veya makale içinde Etik Kurul ile ilgili bilgi verilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hakemlerin sorumlulukları:
Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi’nde çift taraflı "Kör Hakemlik" sistemi kullanılmaktadır. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri değerlendirme süreci boyunca birbirinden gizlenir ve bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesini sağlar. Hakemler bu süreçte yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir.
Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi değerlendirme sürecinde olan yazıların incelemesinde hakemlerin şu ilkelere uygun hareket etmesi beklenir:
- Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
- Makalenin değerlendirilmesi tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri gözetilerek yapmalıdır.
- Hakemler değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, hakemlik teklifini geri çevirmelidir,
- Hakemler gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak çalışma yayınlandıktan sonra kullanabilir.
- Hakemler dergi editörünü olası bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru durumundan haberdar etmelidir.
- Hakemler değerlendirmeyi nesnel ve adil bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır.
- Hakemler değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık ve hakaret içeren aşağılayıcı ve kırıcı ifadelerden ve yorumlardan kaçınmalıdır.
- Hakemler değerlendirmeyi belirlenen sürelerde teslim etmeye özen göstermelidir ve sözü edilen etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Editörlerin sorumlulukları:
- Editörler, değerlendirmek üzere gönderilen her çalışmanın incelemesini ve yayın sürecini Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür.
- Dergilerinde yayınlanan metinlerde, bu metinlerin hakem görüşleri dikkate alınarak kabul ya da reddedilmesinde sorumluluk editörlere aittir. Editörler yayın süreci ile ilgili karar alacaklarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler.
- Editörler okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalı, dergilerini sürekli geliştirmek için uğraşmalı ve yayınladıkları materyalin kalitesini garanti altına alacak süreçler yürütmelidir.
- Editörler ve editör kurulundan hiç kimse, ilgili yazar, hakemler, hakemlik yapması olası kişiler, diğer yayın danışmanları ve yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmelerin dışında, sunulan metin hakkında bilgi veremez.
- Dergiye gönderilen her metin tarafsız ilkesi ile ele alınmalıdır.
- Editörler yayın sürecinde tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, bilimsel etiğe uygun olmayan eylemler ve intihal gibi durumlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
- Editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve onlara açıklayıcı geri dönütler vermekle yükümlüdür.
- Editörler yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Bunu sağlamak için yayın kurulu ile belirli aralıklarla toplantılar düzenlemelidir.
- Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.
- Editörler, etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin olmadığında çalışmayı reddetmekle sorumludur.
- Editörler kişisel kazanç ve çıkarların yerine kamu yararını merkezine alarak yayıncılık faaliyetini yürütürler.
- Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını sağlamakta sorumludur.

Yayın Politikası
Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, rehberlik ve psikolojik danışman ve özel eğitim alanlarında yayın yapan hakemli bir yayındır. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez (Ocak – Temmuz) açık erişimli olarak Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından etik ilkeler gözetilerek yayımlanır.

Dergide yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Sempozyum, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve numarasına yer verilmelidir.

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi çift taraflı "Kör Hakemlik" sistemi ile yürütülür. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri değerlendirme süreci boyunca birbirinden gizlenir ve bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesini sağlar. Hakemler bu süreçte yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporları makale sahiplerine gönderilmez. Hakem süreci ortalama üç ayda tamamlanır. Bazı durumlarda bu süre uzayabilir.

Yayımlanmasına karar verilen makaleler için yazarlardan ücret alınmaz, yazarlara ücret ödenmez. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, ücretli olarak da satılmaz. Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi’nin elektronik haline DergiPark ve derginin web sayfasında açık erişim ile ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda hiçbir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep edilmemektedir. 

Yayımlanmasına karar verilen makaleler için yazar(lar)ından ücret alınmaz, yazar(lar)a ücret ödenmez. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, ücretli olarak da satılmaz.