Cilt: 14 Sayı: 28, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Art-e Sanat Dergisi; sanat ve tasarım alanında yürütülen araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan, disiplinlerarası yaklaşımlara açık, süreli bir dergidir. Sayısal ortamda yayımlanan Art-e Sanat Dergisi, akademik/bilimsel tartışmalara katkı sağlamayı ve yeni açılımlar getirmeyi amaç edinmiştir. 

Art-e Sanat Dergisi, resim, heykel, seramik, grafik, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, sinema, iç mimarlık, mimarlık, geleneksel sanatlar gibi farklı disiplinlerin yanı sıra, sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi alanlarında gerçekleştirilen; disiplinlerarası ilişkiler kuran, çağdaş / güncel sanat konularını tartışan farklı içerikteki özgün araştırma makalelerine, olgu sunumu ve derleme makalelerine yer vermektedir.

Art-e Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları güncellenmiştir. Yayın ilke ve kurallarına uymayan makale önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Art-e Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları için tıklayınız (Güncelleme: Ağustos 2020)

Art-e Makale şablonu için tıklayınız

- Birikmiş bilgiye başvurmayan, bir sorunsal içermeyen ve ilgili alanda bilginin çoğaltımına katkıda bulunmayan makaleler, akademik/bilimsel yayın yapma kriterleri gereğince, Art-e Sanat Dergisi’nin yayın politikasınca uygun bulunmaz ve yayımlanmaz. Ayrıca öğrenci çalışmalarına dayalı makaleler ile mimarlık, mühendislik, turizm vb. alanlardan gelen, yapı, teknik ve malzeme çözümlemesine yönelik makaleler kabul edilmez.
- Dergide yayınlanması talebi ile gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayımlanamaz (çok yazarlı makaleler dahil).
- Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler, dipnotta açıkça belirtilmesi koşuluyla değerlendirmeye alınabilir.
- İngilizce olarak gönderilen makaleler kabul edildiği takdirde hem İngilizce hem Türkçe olarak yayımlanacağından başvuruların her iki dilde de hazırlanmış metinlerle yapılması gerekmektedir.
- Yazarlar, alanında katkısı olduğu düşünülen, yabancı dilde yayımlanmış metinlerin Türkçe çevirileri ile de dergimize başvurabilirler. Bu durumda, makalenin yazarından/hak sahibinden alınmış bir izin belgesinin ve metnin özgün halinin sisteme yüklemesi gerekmektedir.
-Dergiye gönderilen tüm makaleler, editör ve/veya yayın kurulu tarafından incelenerek, yayın ilkelerine uygunluk ve bilimsel nitelik bakımdan ön değerlendirmeye alınır. Yayın ilkelerine ve makale şablonuna uygun olmayan, imla hataları fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
-Ön değerlendirme sonucunda yayına uygun bulunan makaleler, konunun uzmanı olan iki hakeme gönderilir. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu gelmesi halinde üçüncü uzman hakemin görüşü alınır. İki hakemden yayımlanabilir raporu alan makale uygun bir sayıda yayımlanmak üzere programa alınır ve yazara bilgi verilir. Dergide çift-kör hakemlik sistemi benimsendiğinden hakemlerin ve yazarların hakları saklı tutulur.
-1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate, Turnitin ya da İntihal.net programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.


-Art-e Sanat Dergisi’nde yayınlanan yazıların bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazar(lar)a aittir.

Art-e dergisinde makale gönderimi ve yayınlanması için talep edilen herhangi bir ücret yoktur.

Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.