Cilt: 31 Sayı: 2, 30.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Çeviri Makaleler

Kitap ve Bilimsel Toplantı DeğerlendirmeleriUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, akademik bir dergidir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi, çeviri, vefa ve araştırma notu gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Akademik bir dergi olan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir. Ayrıca makalelerin özel bir program aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; araştırma notu, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Kategoriler:

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Psikolojisi

Temel İslam Bilimleri: Kuran-ı Kerim, Kıraat, Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Tarihi, Arap Dili ve

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, Dinî Musiki, İslam Sanat Tarihi, İslam EdebiyatıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (UÜİFD) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli akademik bir dergidir.

Dergide başta dini araştırmalar alanı olmak üzere siyaset, tarih, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri, araştırma notu, vefa notu, kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmelerine yer verilir.

Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanması için kabul almamış olması gerekir. UÜİF Dergisi’nde lisansüstü tezlerden üretilmiş yazılar ve bilimsel toplantılarda sunulmuş ancak yayımlanmamış tebliğler yayımlanabilir. Bu durumda, yazının ilk teslim aşamasında derginin bilgilendirilmesi, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra da ilk dipnotta tezin/tebliğin künye bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

UÜİF Dergisi yayın periyoduna bağlı kalmaya özen gösterir. Araştırma makalesi ve çeviri kategorisindeki yazıların, derginin yayın tarihinin 3 ay öncesinde gönderilmiş olması beklenir. Buna göre Haziran sayısı için son gönderim 15 Mart, Aralık sayısı için son gönderim 15 Eylül'dür. Diğer kategorilerdeki yazıların yayın tarihinden 45 gün öncesine kadar gönderilmesi mümkündür. Bununla birlikte derginin makale kabul tarihlerine dair duyurularının takip edilmesi tavsiye edilir. Derginin yayın tarihi geldiğinde hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.  

Dergiye gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik ve yöntem açısından yayın kurulunca incelenir. Yayın kurulu tarafından değerlendirmeye alınmasına karar verilen yazılar ilk olarak ön kontrol aşamasında intihal testine tabi tutulur ve dergi yazım kurallarına uygun olup olmadığı açısından kontrol edilir (Makale Ön İnceleme Formu)Ön kontrol aşamasından geçen yazılar ilgili alanda tayin edilmiş alan editörleri tarafından ön-değerlendirme sürecine alınır. Alan editörlerinin değerlendirmeye uygun gördükleri yazılar alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının müspet olması durumunda makale yayımlanır. Yayın Kurulu hakemlerden gelen raporları yeterli ve ikna edici bulmadığı takdirde, yeniden hakem atama yoluna gidebilir. Hakemlerden birisinin olumsuz rapor vermesi durumunda dergi yayın kurulunun uygun görmesi halinde üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda, son karar dergi yayın kurulunda olmak kaydıyla yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan yazı yayın sırasına göre uygun görülen sayıda yayımlanır.

Dergiye gönderilen makalelerin ithenticate aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. %15 ve üzeri benzerlik oranına sahip yazılar değerlendirmeye alınmaz. Bu oranın altında bir benzerliğe sahip olmakla birlikte akademik etik açısından ihlaller bulunduran yazılar hakkında da editör ve dergi yayın kurulu ret kanaatini kullanabilmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirme sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazılara yazarın isim ve kimlik bilgileri veya yazarın isim ve kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Hakem sürecinin tamamlanmasının ardından yayına kabul edilen çalışmalara, yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler, daha sonra makale sahiplerinden talep edilecek yazar bilgi formu dikkate alınarak editör tarafından eklenir.

Dergiye gönderilecek yazılara alt-üst bilgi girişi yapılmamalı, sayfa numarası eklenmemelidir.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte Arapça ve İngilizce kaleme alınmış yazılar da yayımlanabilir. Arapça ve İngilizce yazılar dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış Türkçe tercümeleri ile gönderilmelidir. Türkçe tercümeleri gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Tercüme makaleler asıllarıyla, neşirler/tahkikler metinlerle birlikte gönderilmelidir. (Tahkikli Neşir Esasları)

Dergiye gönderilen kitap tanıtım yazıları yeni çıkmış güncel çalışmalara (tercihen son beş yıl içinde neşredilmiş kitaplara) dair olmalıdır. Kitap kritik/değerlendirme yazıları kitabın güçlü ve zayıf yönleri üzerinde duran, alanına yaptığı katkıyı tetkik çabası güden yazılar olmalıdır. Kitabın özeti veya reklamı mahiyetindeki yazılar kitap değerlendirme yazısı olarak kabul edilmemektedir. (bk. Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu. Ayrıca bk. Akademik Kitap Eleştirisi Nedir, Nasıl Yapılır?)

Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki yazı yayımlanabilir.

Telif ve tercüme makaleler kaynakça ile birlikte 9.000 kelimeyi (tablo, şekil, ek kısımlar hariç belirtilen ölçülerde en fazla 35 sayfa); kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmesiyle ilgili yazılar da 2.500 kelimeyi geçmemelidir. Kelime sayısının belirlenen limitlerin üstünde olması durumunda yayın kurulunun değerlendirmesi belirleyicidir. Ayrıca telif makaleler için 150-250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet yazılmalı ve makalenin sonunda kaynakların listesi verilmelidir. Hakem sürecinin neticesinde yayımlanmasına karar verilen araştırma makaleleri için yazardan 750-1000 kelime arasında genişletilmiş Türkçe ve İngilizce özet/summary talep edilir.

UÜİF Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (ikinci edisyon) kullanmaktadır. İsnad Atıf Sistemi ve Akademik Yazım Kılavuzu için https://www.isnadsistemi.org.

Makaleler Microsoft Office Word programında (Word 97 veya daha ileri bir versiyonu), en az 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Gentium Plus veya ISNAD Font yazı tipinde, 12 punto ve tek satır aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek satır aralıklı, iki yana yaslı metin olarak yazılmalıdır (Her iki font İSNAD Atıf Sistemi web sayfasından indirilebilir).

Makale teslim edilmeden önce öz, anahtar kelimeler, asbtract, keywords dipnotlar, bibliyografya, tablolar tamamlanmış olmalıdır.

Anahtar kelimelerin seçimi, sıralaması ve adedi İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olmalıdır.

UÜİF Dergisi’nde, İSNAD Atıf Sistemi’nin tavsiye ettiği transliterasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu nedenle yazıların, İSNAD Atıf Sistemi doğrultusunda transliterasyonunun gerçekleştirilmiş olması beklenir. Bunun tam olarak yerine getirilmediği yazılar da değerlendirmeye alınır ancak eksiklerin yazar tarafından tamamlanması beklenir.

Yazarların derginin yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar yayın kurulu tarafından ilgili düzeltmelerin yapılması için tekrar yazarına gönderilir.

Başvurular https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluifd adresi kullanılarak Dergipark üzerinden gönderilmek suretiyle yapılır.


! Çok yazarlı çalışmalar:

İSNAD Atıf Sistemi (2. Edisyon), çok yazarlı çalışmalar için  "Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra "vd." kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra "vd." kısaltması yazılır." demektedir; bk. https://www.isnadsistemi.org/download/isnad-2-yazim-kilavuzu/ s. 70 (çok yazarlı kitap); s. 107 (çok yazarlı makale). Dergi editör kurulu, bir istisna olarak İsnad Atıf Sistemi'nin bu uygulaması yerine çok yazarlı çalışmalarda (İSNAD'ın iki yazarlı çalışmalarda takip ettiği) aşağıdaki şablonun kullanılmasını kararlaştırmıştır.  

Dipnotta; 

İlk geçtiği yerde: İlk Yazarın Adı Soyadı - 2. Yazarın Adı Soyadı - 3. Yazarın Adı Soyadı, [...]

İkinci geçtiği yerde: İlk Yazarın Soyadı vd., [...]

Kaynakçada: İlk Yazarın Soyadı, Adı - 2. Yazarın Soyadı, Adı - 3. Yazarın Soyadı, Adı. [...]

Bu nedenle dergiye gönderilecek yazıların yukarıdaki kural haricinde İSNAD Atıf Sistemi'ne (2. Edisyon) göre hazırlanmaları gerekmektedir. Üçten fazla yazarlı/editörlü çalışmalarda da bu aynı şablon kullanılmaya devam edilmelidir.


Çeviri Makale Şablonu:

Çevirinin değerlendirmeye alınabilmesi için makalenin, orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf almış olması gerekmektedir.

Çevirmen makalenin yazar veya yazarlarından ve yayıncıdan izin yazısı almalıdır (İlk dipnotta bu husus belirtilmelidir). Çeviri yazılarda her türlü telif maliyeti çevirene aittir.

Öz, anahtar kelimeler, asbtract ve keywords varsa asıl metinde yer aldığı gibi verilmelidir. Asıl metinde yoksa öz ve abstract (150-250 kelime) ile anahtar kelimeler ve keywords (5-8 adet)  çevirmen tarafından ISNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) göre hazırlanıp eklenmelidir. Bu husus metnin başında dipnotta belirtilmelidir.

Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun dipnotlar ve kaynakça ISNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) göre olmalıdır. Kaynakça asıl metinde verilmemiş olsa da ISNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) göre hazırlanıp çeviri sonuna köşeli parantez içinde yerleştirilmelidir. Bu husus metnin başında dipnotta belirtilmelidir.

Başlığın sonuna yıldız (*) eklenerek çevrilen metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi verilmelidir.

Örnek: [Bu çalışma xxx xxx tarafından kaleme alınan "xxx xxx" başlıklı makalenin (Dergi adı cilt/sayı (yıl), sayfa aralığı) yazarının ve yayıncısının (xxx Yayınevi) izniyle tercüme edilmiş halidir. Öz, anahtar kelimeler, köşeli parantez içindeki ifadeler ve yıldız işaretli dipnotlar tarafımızca eklenmiş olup dipnotlar ve kaynakça İSNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) uyarlanmıştır.]

Ayrıca çevirisi yapılan makale sahibinin adının sonuna yıldız (*) eklenerek varsa unvan, kurum/üniversite, şehir, ülke, bölüm/anabilim dalı bilgilerine, vefat ettiyse vefat tarihine/yılına yer verilmelidir. Yazar hakkında bu ve benzeri bilgiler yine dipnotta paragraf şeklinde de sunulabilir.

Dergi yayın kurulunca bir sayıda en fazla iki çeviriye yer verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre belirtilen sayı fazlası çeviriler bir sonraki sayıya bırakılır.

Çeviri yazıların -araştırma makalelerinin geçtiği süreçlere tabi tutulmaları sebebiyle- yayın ayından üç ay öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE YAZIM ŞABLONU

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar aşağıdaki formata uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar Microsoft Office Word programında sayfa ebadı: 19x25 olacak şekilde ve ISNAD Font veya Gentium Plus yazı stilinde, “12 punto” ve “Tek” satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Metnin kenar boşlukları, üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve cilt payı 0 cm; paragraf aralıkları önce-sonra 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar ise aynı formatta, “10 punto”; “tek” satır aralıklı ve ilk satır “asılı-0.5 cm.” olarak ayarlanmalıdır.

Arapça ibarelerde Traditional Arabic yazı stili kullanılmalıdır. (Detaylı şablon için bk. Makale Yazım Şablonu)


Sayfa ebadı

Punto

Satır aralığı

Metnin kenar boşlukları

Cilt payı

Paragraf aralıkları

Dipnot

Paragraf girintisi

Yazı sitili


19x25


12


Tek


Üst 2,5 cm,

Alt 2,5 cm,

Sol 2,5 cm,

Sağ 2,5 cm0


Önce 6nk


Sonra 6nk


10 punto

 

Tek satır aralıklı

 

İlk satır asılı-0.5 cm


0,5 cm


ISNAD Font veya Gentium Plus

 

Arapça’da Traditional Arabic

 

Yayın İlkeleri


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (UÜİFD), Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanır.

UÜİF Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan; intihal taraması, ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerinin işletildiği ulusal akademik bir dergidir.

UÜİF Dergisi’nde dinî araştırmalar alanında hazırlanan “araştırma makalesi”, “araştırma notu”, “kitap değerlendirmesi”, “bilimsel toplantı değerlendirmesi”, “çeviri” ve “vefa notu” kategorilerinde akademik çalışmalar yayımlanır.

UÜİF Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanır ve yayın periyoduna bağlı kalmaya özen gösterir. Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın tarihinin 3 ay öncesinde gönderilmiş olması beklenir. Buna göre Haziran sayısı için son gönderim 15 Mart, Aralık sayısı için son gönderim 15 Eylül’dür. Diğer kategorilerdeki yazıların yayın tarihinden 45 gün öncesine kadar gönderilmesi mümkündür. Bununla birlikte derginin makale kabul tarihlerine dair duyurularının takip edilmesi tavsiye edilir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.

UÜİF Dergisi’ne gönderilen tüm yazılar ilk olarak ön kontrol aşamasında intihal testine tabi tutulur ve dergi yazım kurallarına uygun olup olmadığı açısından kontrol edilir.

Ön kontrol aşamasından geçen yazılar ilgili alanda tayin edilmiş editörler kurulu tarafından ön-değerlendirme sürecine alınır. Ön-değerlendirme süreci en fazla 10 gün sürer. Editörler Kurulunun değerlendirmeye uygun gördükleri yazılar alanında uzman iki hakeme gönderilir.

Hakem raporlarının müspet olması durumunda makale yayımlanır. Yayın Kurulu hakemlerden gelen raporları yeterli ve ikna edici bulmadığı takdirde, yeniden hakem atama yoluna gidebilir. Hakemlerden birisinin olumsuz rapor vermesi durumunda dergi yayın kurulunun uygun görmesi halinde üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda son karar dergi yayın kurulunda olmak kaydıyla yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan yazı yayın sırasına göre uygun görülen sayıda yayımlanır.

Sadece araştırma makalesi ve çeviri kategorisindeki yazılar hakemleme sürecine tabi tutulur. Hakem değerlendirme süreci, her bir hakem için 15 gündür. Bu süre gerektiğinde 7’şer günlük periyotlar halinde iki defa uzatılabilir.

Tüm yazılar editöryal okuma sürecine tabi tutulur. Editöryal okuma süreci, -yazının genişliği ve transliterasyon gereksinimine göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte- her bir yazı için en az 10 gündür.

UÜİF Dergisi’nde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde makaleler kabul edilir. Bir sayıda yabancı dilde en fazla iki yazı yer alabilir.

UÜİF Dergisi’nin bir sayısında -çok yazarlı çalışmalar da dâhil olmak üzere- aynı yazara ait en fazla iki yazı yayımlanabilir.

Yayın Kurulu üyeleri, gerek araştırma makalesi kategorisi gerekse diğer kategorilerdeki yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın sürecine tabidirler; kendi yazılarının görüşüldüğü Yayın Kurulu toplantılarına katılamazlar ve yazılarının hakemleme süreçlerine müdahil olamazlar.

UÜİF Dergisi’ne gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

UÜİF Dergisi’nde lisansüstü tezlerden üretilmiş yazılar ve bilimsel toplantılarda sunulmuş ancak yayımlanmamış tebliğler yayımlanabilir. Bu durumda, yazının ilk teslim aşamasında derginin bilgilendirilmesi, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra da ilk dipnotta tezin/tebliğin künye bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Yayımlanmasına karar verilen yazıların ilgili sayı ve kategori içerisindeki nihai sıralamasını Yayın Kurulu belirler. “1. Araştırma makaleleri 2. Çeviri/Araştırma notu 3. Bilimsel toplantı değerlendirmesi 4. Kitap tanıtımı 5. Vefa notu” sıralaması dışında herhangi bir sıralama metodu bulunmayıp yayın kurulunun belirlediği sıra esas alınır.

Dergiye gönderilecek yazılar çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirme sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazılara yazarın isim ve kimlik bilgileri veya yazarın isim ve kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Hakem sürecinin tamamlanmasının ardından yayına kabul edilen çalışmalara, yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler, makale sahipleri tarafından hazırlanmış yazar bilgi formu dikkate alınarak editör tarafından eklenir.

UÜİF Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılmasını şart koşmaktadır.

UÜFD Dergisi’nde, İSNAD Atıf Sistemi’nin tavsiye ettiği transliterasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu nedenle yazıların, İSNAD Atıf Sistemi doğrultusunda transliterasyonunun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bunun tam olarak yerine getirilmediği yazılar da değerlendirmeye alınır ancak eksiklerin yazar tarafından tamamlanması beklenir.

UÜİF Dergisi önce elektronik ortamda yayımlanır, ardından kâğıt baskısı yapılır. Yazarlara, yazılarının ayrı basımı verilmez sadece bir adet dergi gönderilir.

Yayımlanmasına karar verilen yazıların yayın hakkı dergiye aittir.

UÜİF Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

UÜİF Dergisi bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmakta, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

UÜİF Dergisi gerekli gördüğünde özel sayı çıkarma hakkına sahiptir. Özel sayı kapsamında yayımlanacak tüm yazılar, genel yayın ilke ve süreçlerine tabidir.Etik İlkeler


UÜİFD kısaltması Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne işaret etmektedir. UÜİFD, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayınlanan akademik bir dergidir. Yayınlanan bir yazının içeriği, zorunlu olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin veya UÜİFD’nin görüşlerini yansıtmaz.


UÜİFD'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. UÜİFD yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık

Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4).

2. Yazarın Sorumlulukları

Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları

Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve UÜİFD'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.

Okuyucu UÜİFD'de yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editöryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ilahiyatdergisi@uludag.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

5. İntihali Ortaya Çıkarma

UÜİFD’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan ithenticate aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir (Benzerlik oranının %15'ten az olması şartı aranır. Bu oranın altında bir benzerliğe sahip olmakla birlikte akademik etik açısından ihlaller bulunduran yazılar hakkında da editör ve dergi yayın kurulu ret kanaatini kullanabilmektedir.).

Yukarıda yer alan etik ilkeler ve kurallar Yayın Etiği Komitesi/Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (bk. COPE yönerge Türkçe. bk. COPE yönerge İngilizce).

Ayrıca bk. İlahiyat AlanDergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018).Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

25955

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.