Kastamonu Education Journal
Cover Image
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

191.963

587.611

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image

191.963

587.611

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Volume 27 - Issue 4 - Jul 2019
 1. Öğretmenlerin Anlam, Meslek Sürdürme, Stres ve Tükenmişlik Durumlarının Ruhsal Yaşamları Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 1383 - 1394
  Ahmet Göçen
 2. Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği-2’nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri
  Pages 1395 - 1402
  Bahri Gürpınar, Serkan Toprak, Merve Ayvalı, Jean Whitehead
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Enerji Başarı Testi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1403 - 1422
  Hamdi Karakaş, Rabia Sarıkaya
 4. Türkiye’de İyi Oluş İle İlgili Yapılmış Araştırmaların Sistematik Olarak İncelenmesi
  Pages 1423 - 1433
  Ferhat Kardaş, İlhan Yalçın
 5. Öğretmen Adayı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yeterlikleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 1435 - 1444
  Şahin Gökçearslan, Tuğra Karademir Coşkun, Sami Şahin
 6. Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Sosyal Bilgi İşleme Süreci Testi: Türkçe’ye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1445 - 1456
  Fatma Betül Şenol, Emine Nilgün Metin
 7. Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 1457 - 1469
  Eser İrşi, Ömer Faruk Sönmez
 8. Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Etkililiği ile Kolaylaştırıcı Okul Yapısı ve Akademik İyimserlik Arasındaki İlişki
  Pages 1471 - 1480
  Temel Çalık, Nagihan Tepe
 9. Change in the Level of Justification in Problem Solving Over Time
  Pages 1481 - 1494
  Recai Akkuş
 10. Mizahla Başa Çıkma ile Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkide Affediciliğin Aracılık Rolü
  Pages 1495 - 1504
  Ahmet Rıfat Kayiş, Seydi Ahmet Satıcı
 11. Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies
  Pages 1505 - 1516
  Cemil Öztürk, Gül Tuncel, Şafak Oğuz
 12. Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 1517 - 1527
  Uğur Demircan, İ.Seçkin Aydın
 13. Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik İnançları: Teknoloji Uyarlamaları Uygulama Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 1529 - 1540
  Gülşah Uluay, Gözde Çalışkaner Nibat, Nihat Arıkan
 14. Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar
  Pages 1541 - 1551
  Serkan Ünsal, Abdullah Çetin
 15. Hemşirelik Eğitiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması
  Pages 1553 - 1562
  Nilay Özkütük, Fatma Orgun, Hale Sezer
 16. Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 1563 - 1573
  Selda Özdişçi, Yasemin Katrancı
 17. Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi
  Pages 1574 - 1594
  Gonca Harman, Aytekin Çökelez
 18. Öğrenci ve Öğretmen Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi
  Pages 1595 - 1607
  Ayşegül Sarıkoz, Gülgün Bangir Alpan
 19. Müzik Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerle Müzik Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik Algıları
  Pages 1609 - 1622
  Mehmet Şahin Akıncı, Elif Sazak Akıncı, Uğur Alpagut
 20. Eğitim Alanında Solomon Deneysel Deseni ile Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi: Bir Tematik Analiz Çalışması
  Pages 1623 - 1636
  Fulya Zorlu, Yusuf Zorlu
 21. Okul Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunlar: Nitel Bir İnceleme
  Pages 1637 - 1647
  Şahin Çetin
 22. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi
  Pages 1649 - 1658
  Sema Yazıcı, Mustafa Şahin
 23. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma ve Matematik Güçlüklerine İlişkin Pedagojik Farkındalıklarının ve Öğretimsel Bakış Açılarının Belirlenmesi
  Pages 1659 - 1678
  Hayriye Gül Kuruyer, Ahmet Çakıroğlu, Gökhan Özsoy
 24. 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Problemler Bağlamındaki Argümantasyon Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 1679 - 1693
  Sare Şengül, Sevilay Tavşan
 25. Öğretmen Adaylarının Spiritüel İyi Oluş İle Yaşamda Anlam Değişkenlerinin Psikolojik Dayanıklılığı Yordaması: Bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Denemesi
  Pages 1695 - 1704
  Halil Ekşi, Cem Boyalı, Durmuş Ümmet
 26. Finlandiya İsveç ve Norveç’te, Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuklara Sunulan Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları
  Pages 1705 - 1712
  Esma Eroğlu, Ayperi Dikici Sığırtmaç
 27. Matematik Öğretmen Adaylarının, 6. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Örüntüleri Genellemelerine İlişkin Farkındalıkları
  Pages 1713 - 1728
  Seval Deniz Kılıç
 28. Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Pages 1729 - 1745
  Cennet Kurban, Türkay Nuri Tok
 29. Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Pages 1747 - 1756
  Kadir Karatekin, Muhammed Salman, Cevdet Uysal
 30. Osmanlı Türkçesi Dersini Alan Öğrencilerin Yaptıkları Okuma, Yazma ve Gramer Hatalarının Sebepleri ve Sağaltılmaları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1757 - 1776
  Mehrali Calp
 31. “Drama Hayattır” Bir Metafor Analizi Çalışması
  Pages 1777 - 1786
  Aysun Gündoğan, Erinç Ergenekon
 32. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme, Zihinsel Döndürme ve Zihinde Canlandırma Becerilerinin Matematik Odaklı Epistemolojik İnançlar ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
  Pages 1787 - 1798
  Deniz Kaya
 33. Facebook Bağımlılığının Açıklanması: Ruh Sağlığı Sürekliliği ve Sürekli Umudun Rolü
  Pages 1799 - 1809
  Serkan Volkan Sarı, Betül Aydın, Mustafa Şahin, Vesile Oktan
 34. Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği
  Pages 1811 - 1826
  Sibel Kibar
 35. Kültürel Miras ve Korunmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 1827 - 1840
  Ömür Gürdogan Bayır, Tuba Çengelci Köse
Indexes and Platforms
Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.

Full Text

The full text of the articles can be accessed by http://kefdergi.kastamonu.edu.tr