Cilt: 18 Sayı: 2, 1.06.2022

Yıl: 2022

Düzeltme Yazısı

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler

AMAÇ:
Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yazılmış makalelere yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlamaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

KAPSAM:
Acta Aquatica Turcica, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

-  Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Sağlığı/Beslenme/Genetiği

-  Limnoloji

- Balıkçılık Biyolojisi/Balıkçılık Yönetimi
- Balık-Omurgasız Biyolojisi/Taksonomisi
- Nehirağzı ve Denizel Çevre/Biyolojisi
- Su Kirliliği/Koruma/Sürdürülebilirlik
- Su Ürünleri İşleme Teknolojileri/Mikrobiyoloji/Biyokimyası
- Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi

- Su Ürünleri Avcılığı ve Teknolojisi

Örnek başlık sayfası: Türkçe & English

Örnek makale: Türkçe & English

SAYFA BOYUTU
Sayfa A4 (21 cm x 29,7 cm) formatında olmalıdır.


KENAR BOŞLUKLARI

Üst: 2,5 cm
Sol: 2,5 cm
Alt: 2,5 cm
Sağ: 2,5 cm
Cilt payı: 0 cm
YAZI STİLİ
Yazı karakteri : Times New Roman
Yazı karakteri büyüklüğü : 12 punto
Paragraf : İki yana yaslı
Paragraf girintisi : 1,25 cm
Satır aralığı : 2
Satır numarası : Metnin tümünde satır numarası atanmalıdır
Sayfa numarası : Sayfaların altına gelecek şekilde otomatik numaralanmış


BAŞLIK SAYFASI
Başlık sayfası, makale dosyasından ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Başlık sayfasında sadece aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

- Başlık
Başlık kısa, bilgilendirici ve çalışmayı net olarak yansıtmalıdır. Kısaltma ve formül kullanımı önerilmez.

- Kısa başlık
Başlığı yansıtacak şekilde maksimum 75 karakterde kısa bir başlık verilmelidir.

- Yazarlar
Yazarların ad ve soyadları kısaltılmadan açık olarak yazılmalıdır. Makale yüklenmeden önce yazar isimlerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

- Kurum bilgisi
Kullanılan düzen: Üniversite/Enstitü, Fakülte, Bölüm, İl-ÜLKE
Örnek: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Isparta-TÜRKİYE

- Sorumlu yazar
Makalenin tüm aşamalarından sorumlu olacak sorumlu yazar belirtilmelidir. Başlık sayfasında sorumlu yazarın iletişim bilgileri ve posta adresi verilmelidir.
*Sorumlu Yazar: Adı Soyadı, e-posta: …

- ORCID bilgileri
Tüm yazarların ORCID bilgileri belirtilmelidir. Lütfen ORCID tanımlaması yapmak için https://orcid.org adresini ziyaret ediniz.

MAKALE FORMATI
Araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu ve derlemeler aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

24556

ÖZET
Özet, çalışmanın amacını, kullanılan metotları, öne çıkan bulguları ve literatüre katkısını öz bir şekilde içermelidir. Hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde maksimum 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
Not: Türk olmayan yazalar için Türkçe Özet desteği sağlanmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER
Anahtar kelimeler başlıkta yer almayan, çalışmayı yansıtacak kelimelerden seçilmelidir. En az 3 (üç), en çok 5 (beş) kelime belirtilmeli; kelimeler aralarında virgül (,) son kelimeden sonra ise nokta (.) gelmelidir.
Anahtar kelimeler: CITES, akuaponik, üretim protokolü, mortalite, immünoloji.

ONDALIK GÖSTERİM
Türkçe makalelerde “,” (virgül) İngilizce makalelerde ise “.” (nokta) olmalıdır.
Türkçe: %10,25
İngilizce: 10.25%

LATİNCE GÖSTERİM
Tür ismi, metinde ilk geçtiği yerde kısaltılmadan (Cyprinus carpio), sonrasında ise cinsi ismi kısaltılarak (C. carpio) verilmelidir.

TABLOLAR
Tablo başlığı, tablonun üstüne gelecek şekilde kısa ve öz olmalıdır. Tabloda yer alan kısaltmalar tablonun altında açıklanmalıdır. Tablo özel bir tasarım uygulanmamış, düz kılavuz şeklinde olmalıdır. İhtiyaç bulunması halinde tablo içi metinde yazı karakteri büyüklüğü 10 puntoya kadar düşürülebilir. Tablolara metin içinde Tablo 1, Tablo 2, … şeklinde atıf yapılmalıdır. Tablolar, alıntılandıkları yere en yakın yerde verilmelidir.
Tablolar düzenlenebilir olmalıdır. Ekran görüntüsü veya resim formatındaki tablolar kabul edilmemektedir.

ŞEKİLLER
Şekil başlığı, şeklin altına ortalanmış olarak kısa ve öz olmalıdır. Şekiller minimum 300 DPI çözünürlükte olmalıdır. Şekillere metin içinde Şekil 1, Şekil 2, … şeklinde atıf yapılmalıdır. Şekiller, alıntılandıkları yere en yakın yerde verilmelidir.

TEŞEKKÜR
Bu bölümde finansal destek dışında çalışmanın yürütülmesine katkı sunanlar belirtilir.

Örnek: Yazarlar çalışmanın laboratuvar bölümünde yardım eden Ahmet Taş’a (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye) teşekkür etmektedir.

FİNANS
Bu bölümde çalışmanın yürütülmesine finansal destek sağlayan kurumlar destek numarası kullanılarak belirtilir.

Örnek-1: Bu çalışma 3241-E2-14 proje numarası ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

Örnek-2: Bu çalışmanın yürütülmesinde herhangi bir finans desteği alınmamıştır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI
Bu bölümde yazarların varsa çıkar çatışmaları belirtilir.

Örnek: Yazarlar, bu çalışmayı etkileyebilecek finansal çıkarlar veya kişisel ilişkiler olmadığını beyan eder.

YAZAR KATKILARI
Bu bölümde isim ve soy ismin ilk harfleri kullanılarak yazarların çalışmanın ilgili aşamalarına yaptıkları katkılar belirtilir.

Örnek:
Kurgu: BT; Metodoloji: CT, FU; Deneyin gerçekleştirilmesi: FM, CT, FU; Veri analizi: FU, TA; Makale yazımı: CT, FU, Denetleme: CT. Tüm yazarlar nihai taslağı onaylamıştır.

ETİK ONAY BEYANI
Bu bölümde çalışmanın yürütülmesinde alınan etik kurul onayının alındığı kurum, tarih ve numarası belirtilir. Omurgalı hayvanlarla yürütülen çalışmalarda Yerel Etik Kurul Onayı, anket/mülakat çalışmalarında ise Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Onayı gerektirdiği halde beyan edilmeyen makaleler bilimsel değerlendirmeye alınmamaktadır.

Örnek-1: Bu çalışmada deney hayvanları kullanılmaması nedeniyle Yerel Etik Kurul Onayı alınmamıştır.

Örnek-2: Bu çalışma Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul onayı ile yürütülmüştür (Tarih: 01.07.2010, No: 21438139-147).

VERİ KULLANILABİLİRLİK BEYANI
Bu bölümde makalede kullanılan verilerin anonim kullanılabilirliğine ilişkin beyanda bulunulmalıdır. Acta Aquatica Turcica dergisi, yazarları araştırma verilerini paylaşmaya teşvik etmektedir.

Örnek-1: Bu çalışmada kullanılan veriler Figshare platformunda https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11815566.v1 DOI adresi ile erişime açıktır.

Örnek-2: Bu çalışmada kullanılan verilere ilgili yazardan talep üzerine erişilebilir. Veriler, gizlilik veya etik kısıtlamalar nedeniyle kamuya açık değildir.

Örnek-3: Bu çalışmada kullanılan veriler makul talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.

Örnek-4: Bu çalışmada yeni veri oluşturulmadığı veya analiz edilmediği için veri paylaşımı bu makale için geçerli değildir.

Örnek-5: Araştırma verileri paylaşılmaz.

Örnek-6: Bu çalışmada kullanılan veriler bu makalenin ekinde mevcuttur.

ATIFLAR
Atıflar yıl sırasına göre ve aralarında noktalı virgül (;) olacak şekilde aşağıdaki formatlarda yazılır:

- Tek yazar:
(Yazar, yıl)
-- … olduğu düşünülmektedir (Küçük, 2008; Güçlü, 2018a; Güçlü, 2018b).
-- Küçük (2008)’e göre …

- İki yazar:
(Yazar-1 ve Yazar-2, yıl)
-- … önemli parametreler arasında yer almaktadır (Küçük ve Güçlü; 2001; Ekici ve Koca, 2021a; Ekici ve Koca, 2021b).
-- Ekici ve Koca (2021b)’a göre …

- Üç ve daha çok yazar:
(Yazar vd., yıl)
-- … dönemsel olarak tekrarlayabilmektedir (Yiğit vd., 2006a; Yiğit vd., 2006b; Boyacı vd., 2020)
-- Boyacı vd. (2020)’e göre …

KAYNAKLAR
Kaynaklar APA 7. versiyona göre yazılmalıdır. Tüm yazarların isimleri verilmelidir, ancak 10. yazardan sonra “vd.” kısaltması da kabul edilmektedir. Özel kullanımlar hariç olmak üzere tüm eser türlerinde eser isminin sadece ilk harfi büyük, eserin yayınlandığı veya sunulduğu dergi, yayınevi, kongre isimlerinde geçen tüm kelimeler büyük harfle başlanarak yazılmalıdır.

1-Makale
Dergi ismi kısaltılmadan (italik), cilt (italik), sayı, sayfa numaraları ve aktif link içerecek şekilde DOI numarasına yer verilmelidir:


Petrauskienė, L., Utevska, O., & Utevsky, S. (2009). Can different species of medicinal leeches (Hirudo spp.) interbreed? Invertebrate Biology, 128(4), 324-331. https://doi.org/10.1111/j.1744-7410.2009.00180.x


Wagenaar, D. A., Hamilton, M. S., Huang, T., Kristan, W. B., & French, K. A. (2010). A hormone-activated central pattern generator for courtship. Current Biology, 20(6), 487-495. https://doi.org/10.1016/j.cub.2010.02.027


2-Kitap
Kitap başlığı italik olacak şekilde ve yayın kuruluş ismi olacak şekilde verilmelidir.

Nesemann, H., & Neubert, E. (1999). Annelida, Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. Spektrum Akademischer Verlag.

Sawyer, R. T. (1986). Leech biology and behavior. Oxford University Press.


3-Kitap bölümü
Bölüm başlığı normal, kitap başlığı italik olacak şekilde, editör(ler), bölümün sayfa numaraları, yayıncı kuruluş ve varsa aktif link içerek şekilde DOI numarasına yer verilmelidir:

Le Couteur, D., Kendig, H., Naganathan, V., & McLachlan, A. (2010). The ethics of prescribing medications to older people. In S. Koch, F. M. Gloth, & R. Nay (Eds.), Medication management in older adults (pp. 29-42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-60327-457-9_3

McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 190-211). John Wiley & Sons.


4-Web sitesi
Sayfa başlığı italik, websitesinin ismi ve sayfanın aktif linki olacak şekilde verilmelidir.

International Union for Conservation of Nature. (2010). Chondrostoma nasus. https://www.iucnredlist.org/species/4789/97800985

Wikipedia. (2021). Toxicology. https://en.wikipedia.org/wiki/Toxicology


5- Tezler
Tez başlığı italik olacak şekilde, tez türü (Doktora, Yüksek lisans, Tıpta Uzmanlık) ve üniversite ismi belirtilmelidir.

Filik, N. (2020). Kültür balıklarından izole edilen Aeromonas hydrophila suşlarında fenolik bileşenlerin çevreyi algılama sistemi üzerine inhibisyon etkisi ve suşlar arasındaki klonal ilişkinin pulsed fıeld jel elektroforez yöntemiyle belirlenmesi [Doktora tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi].

Özdal, A. M. (2019). Effects on growth and coloration of red pepper suplementation as pigment sources to diets of jewel cichlid (Hemichromis guttatus) [Yüksek lisans tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi].


6- Konferans, sempozyum sunumları
Etkinlik tarihi, sunu başlığı (italik), sunum türü (Sözlü sunum, Poster sunum), etkinlik adı, şehir ve ülke verilmelidir.

Ceylan, M., Çetinkaya, O. (2017, Ekim 4 - 6). Assessment of population structure and size of medicinal leech Hirudo verbana, inhabiting some model wetlands of Turkey [Sözlü sunum]. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye.

Snoswell, C. (2016, Ekim 31 - Kasım 3). Models of care for store-and-forward teledermatology in Australia [Poster sunum]. 7th International Conference on Successes and Failures in Telehealth, Auckland, Yeni Zelanda.


NOT: Dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

YAYIN POLİTİKASI
  • Dergide su ürünleri alanında yapılmış orijinal araştırmalar, olgu sunumu, kısa araştırma ve derleme ("Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir) nitelikli eserler yayınlanır.
  • Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Eserin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Dergi editörü eserlerin teknik içerik ve baskı hatalarından sorumlu değildir. Basılmış olan eserlere telif ücreti ödenmez.
  • Eserler bildirilmiş olan yazım kurallarına uyularak Türkçe veya İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılabilir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmayıp sunulan makalelere, 1 defa yazım kurallarını düzeltmesi için uyarı verilir. 2. bir düzeltme hakkı verilmez ve makale "yazım kurallarından "RET" edilir. 
  • Yazarlar, makaleyi dergiye sunarken "Telif Hakları Bildirim Formu" nu doldurarak sisteme yüklemek zorundadır.
  • Editör sürecine dahil edilen makale, alan editörü tarafından hakemleme sürecinden önce bilimsel içerik yönünden değerlendirilip "Ret" / "Kabul" edilebilir. Alan editörü tarafından "Kabul" edilen makaleler ise, incelenmek üzere konu uzmanı en az iki hakemin görüşüne sunulur. Hakem görüşlerinde ayrılık durumunda nihai karar için bir başka hakemin görüşüne ya da alan editörüne başvurulur. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulunca bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir.
  • Gönderilen makaleler, hakemleme sürecine girdikten sonra geri çekilemez ve dergi editör kurulunun izni olmadan başka bir dergiye sunulamaz. Yayının tüm hakları, "Acta Aquatica Turcica" ya aittir.

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL ONAYI

15 Şubat 2014 ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe (Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm) göre "Deney hayvanları" üzerinde yapılacak tüm prosedürlerin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Sözü edilen yönetmeliğe göre "Deney hayvanı": Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı kafadanbacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren memeliler dahil, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlıdır.
Bu nedenle, dergimize yüklenecek olan ve deney hayvanı tanımına uyan organizmalarla yürütülen çalışmaları konu alan makalelerin ön değerlendirmesinde "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu" onayı aranmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR İÇİN ETİK KURULU ONAYI

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 90, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 10. Madde ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri vb. yollarla veri toplanmasını içeren çalışmalar için Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Onayı alınması gerekmektedir.
Bu nedenle, dergimize yüklenecek olan ve insandan veri alınmasını/toplanmasını içeren çalışmaları konu alan makalelerin ön değerlendirmesinde "Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Onayı" aranmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

AYRICA:

  • Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Acta Aquatica Turcica makale yükleme, değerlendirme ve basım süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.