Cilt: 16 Sayı: 32, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Derleme

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’nin temel amacı; eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. 

Dergimiz okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir. Dergimiz eğitim bilimleri alanında yayın yapan hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizin hedef kitlesi; eğitim bilimlerinin her alanındaki öğretmen adayları, öğretmenleri, akademisyenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergimizde eğitimin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Dergi Hakkında

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF) açık erişimli, uluslararası ve kör hakemli (blind-reviewed) bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Dergimize gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

BAYEF'e gönderilen makaleler dergi formatına uygun olarak hazırlanmamış veya intihal yüzdesi uygun değilse doğrudan reddedilir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar biçimsel açıdan uygun olması durumunda derginin odak ve kapsamına uygun olduğunun doğrulanması için alan editörüne iletilir. Alan editöründen olumlu görüş alan çalışmalar değerlendirilmek için iki hakeme gönderilir. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi halinde çalışma Yayın Kurulu tarafından incelenerek üçüncü bir hakeme gönderilir ya da yazara iade edilir. Yazarlara gönderilen düzeltmelerin yapılması için yazara iki ay süre verilir. İki ay içerisinde düzeltmeler tamamlanmadığı takdirde çalışmalar yazarlarına iade edilir. Dergimize gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. 

Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan red edilir. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır.
Makale anlatımında aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

1. Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plana uyulmalıdır. 

2. Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır.

3. Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır.

4. Ele alınan konu veya problemin mevcut literatürdeki yeri, amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.

5. Probleme, araştırmacı/araştırmacıların hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaştıkları gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir.

6. Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir.

7. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.

8. Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır.

9. Sonuçların yorumları, varsa literatürdeki diğer kaynaklarla değerlendirilmelidir. 

10. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe öz ve genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. 

Makale biçimlendirilirken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

i. Çalışma sisteme yüklenirken yazar isimleri ve bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Çalışmalara ilişkin biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:

- Sayfa düzeni: Özel sayfa boyutları, Genişlik:16cm, Yükseklik, 23,5cm

- Kenar boşlukları: Sağ ve Sol: 2 cm, Alt ve Üst: 2,5 cm 

Satır aralığı: Tam Değer: 12 nk,

Aralık: Önce 0nk; Sonra 7,1 nk

Yazı fontu: Times New Roman

ii. Başlıklar: Makalenin ana başlığı 12 punto, kalın, ortalanmış, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve en fazla 14 kelime olmalıdır. Birinci düzey başlıklar numaralandırılmamış, 10 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortalanmış olmalıdır. İkinci düzey başlıklar numaralandırılmamış 10 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar 10 punto sola yaslı [½ girinti], sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük ve kalın olarak yazılmalıdır. Dördüncü başlık (sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı [½ girinti], italik ve kalın) özelliklerine göre yazılmalıdır.

iii. Yazar adları: 10 punto, ortalanmış, yazar adı ve soyadının sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere verilmelidir. Yazar adresleri alt bilgi olarak 9 punto verilmeli sadece şu bilgileri içermelidir: Üniversite, fakülte, bölüm, il, ülke, mail (Üniversite dışında bir kurumsa üniversite, fakülte ve bölüm adı yerine kurum adının yazılması yeterlidir).

iv. Öz ve Abstract 9 punto ve italik, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Öz 100-150, Abstract 100-200 kelime aralığında yazılmalıdır. Makaleler Türkçe ve İngilizce öz içermelidir. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Paragraf başı yapılıp [½ girinti] 3-5 kelime arasında anahtar kelime yazılmalıdır. Yalnızca ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harf olmalıdır. Diğer tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe başlık öz bölümünün üzerinde, İngilizce başlık ise Abstract bölümünün üzerinde yer almalıdır.

v. Makale metni 10 punto olarak yazılmalı ve dosyalar Microsoft Word 2010 veya üzeri bir sürümde hazırlanmalı ve dosya biçimi .docx uzantılı olmalıdır. İlk paragrafta girinti bırakmadan metninizi yazınız. İkinci ve diğer paragraflarda ise ½ girinti bırakınız.

vi. Genişletilmiş özet 750-1000 kelime aralığında olmalıdır. İlk paragrafta girinti olmamalı, sonraki paragraflarda ise ½ paragraf girintisi olmalıdır. Genişletilmiş özette, başlık kullanılmamalıdır. Her bölüm yeni bir paragraf olacak şekilde yazılmalıdır. Bu bölümde giriş, yöntem, bulgular ve sonuç hakkında bilgi sunulmalıdır.

vii. Tablo isminde geçen kelimelerin ilk harfleri büyük sola yaslı ve italik olmalıdır. Tabloda dik çizgi kullanılmamalıdır. Tablo ismi tablo numarasının altında yer almalıdır. Tablo içeriğindeki yazılar 8 puntoya kadar düşürülebilir. Tabloyu açıklayan paragraf ½ girinti içerinden ve tablo ile 7,1nk aralığında olmalıdır.

viii. Şeklin başlığı ortalanmış olarak (sadece ilk harf büyük olmalı) verilmelidir. Şekil numarası (italik) ve ismi şeklin altında verilmelidir. Şekli açıklayan paragraf ½ girinti içerinden ve tablo ile 7,1nk aralığında olmalıdır.

ix. Makaleler, ekler dahil 35 sayfayı aşmamalıdır.

KAYNAKÇA DÜZENLENİRKEN AŞAĞIDAKİ KURALLAR GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR 

i. Kaynakça APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Birden fazla yazarlı kaynaklarda son yazarın soy adından önce metin için parantez kullanılmadığında "ve", parantez içinde kullanıldığında "&" bağlacı kullanılmalıdır.

ii. Makale içinde kullanılan kaynaklar “Yazar Soyadına Göre” hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak 9 punto, tek satır aralığı yazılır. İlk satırdan sonraki satırlarda ½ girinti bırakılır. 

iii. Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL 3, 2009), (URL 1 ve 2, 2005)

iv. DOI numarası içeren makalelerin DOI numaraları da sunulmalıdır.

Yazarlar makalelerini gönderirken Telif Hakkı Devir Formunu doldurmalı ve makalelerini Makale Yazım Şablonu'nu kullanarak yüklemelidir.

Aşağıda kaynak gösterimi için bazı örnekler gösterilmiştir.
Makaleler için (DOI numarası varsa):

Değirmenci, Y., Bulut, A., & Kuzey, M. (2021). Okul öncesi öğrencilerinin mekân algısı ve yön becerilerine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 21-38. https://doi.org/10.35675/befdergi.069069

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Değirmenci vd., 2021) [Üç veya daha fazla yazarlı makalelerde ilk geçtiği yer ve devamında "vd." kısaltması kullanılmalıdır.]

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için- İlk geçtiği yerde] Değirmenci, Bulut ve Kuzey (2021); [Türkçe makaleler için- sonraki gösterimler] Değirmenci ve diğerleri (2021); [İngilizce Makaleler için- İlk geçtiği yerdeDeğirmenci, Bulut and Kuzey (2021); [İngilizce Makaleler için- sonraki gösterimler] Değirmenci et al. (2021)

Makaleler için (DOI numarası yoksa):

Çetinkaya, P., & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its relationship with reading comprehension, achievement, and aptitude. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(1), 1-11.

Akkan, Y., & Çakıroğlu, Ü. (2011). İlköğretim matematik öğretmenleri ile öğretmen adaylarının matematik eğitiminde hesap makinesi kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 17-34.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Akkan & Çakıroğlu, 2011; Çetinkaya & Erktin, 2002)

Metin içinde gösterim: [İngilizce makaleler için] Akkan and Çakıroğlu (2011) and Çetinkaya and Erktin (2002); [Türkçe makaleler için] Akkan ve Çakıroğlu (2011) ve Çetinkaya ve Erktin (2002)

Baskıdaki makaleler için:

Güler, M., Çekmez, E., & Çelik, D. (in Press). Breaking with tradition: An investigation of an alternative instructional sequence designed to improve prospective teachers’ noticing skills. Teaching and Teacher Education.

Metin içinde parantez içinde gösterim: [İlk geçtiği yerde] (Güler, Çekmez & Çelik, in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] (Güler et al./vd., in press/baskıda)

Metin içinde gösterim: [İlk geçtiği yerde] Güler, Çekmez and Çelik (in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] Güler et al./vd. (in press/baskıda)

Kitaplar için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi (2. baskı). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786052410318

McMillan, J. H, & Schumacher, S. (2009). Research in education: Evidence-based inquiry (2nd ed.). Pearson

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Baki, 2018; McMillan & Schumacher, 2009)

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için] Baki (2018) ve McMillan ve Schumacher (2009); [İngilizce makaleler için] Baki (2018) and McMillan and Schumacher (2009)

Editörlü kitapta bölüm için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Karademir, A. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri. A. Yıldırım (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş (1. baskı, s. 164-188) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/978605241962510.14527/9786052419625

Cockburn, A. D. (2008). Developing an understanding of children’s acquisition of number concepts. In A. D. Cockburn & G. Littler (Eds.), Mathematical misconceptions (1st ed., pp. 86-100). SAGE Publications Inc.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Cockburn, 2008; Karademir, 2019)

Metin için gösterim: [Türkçe makaleler için] Cockburn (2008) ve Karademir (2019); [İngilizce makaleler için] Cockburn (2008) and Karademir (2019)

Kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlar için:

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı.

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120204014821-gorsel%20sanatlar%20dop%20(2).pdf

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018); [Kısaltma Kullanılacaksa] (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018), (MEB, 2018)

Metin içinde gösterim: Milli Eğitim Bakanlığı (2018); [Kısaltma kullanılacaksa] Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018)

Konferans ve sempozyum sunumları için:

İşler Baykal, I., & Knuth, E. (2013, July 28- August 2). Preservice teachers conceptions of algebra and knowledge of student thinking [Conference session]. 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Kiel, Germany.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (İşler Baykal & Knuth, 2013)

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için] İşler Baykal ve Knuth (2013); [İngilizce makaleler için] İşler Baykal and Knuth (2013)

Tezler için:

Ertör, E. (2015). İlkokulda görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin yaşadıkları yönetsel sorunlara ilişkin görüşleri (Tez No. 429635) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Ertör, 2015)

Web sayfaları için:

NTV. (2017). Bilgisayar oyunu bağımlılığı akıl hastalığı oluyor! https://www.ntv.com.tr/saglik/ adresinden 26 Nisan 2020 tarihinde alındı.

Scientific American (n.d.) What is 'fuzzy logic'? Are there computers that are inherently fuzzy and do not apply the usual binary logic? Retrieved April 26, 2020, from https://www.scientificamerican.com/article/what-is-fuzzy-logic-are-t/

Metin içinde parantez içine gösterim: (NTV, 2017; Scientific American, n.d.)

ETİK KURALLAR

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi "eğitim" alanındaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nin ana amaçlarından birisi, yayımlanan çalışmaların niteliğinin arttırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda çalışmaların dergimizde yayımlanmasında dikkate alınacak ana ölçüt COPE (Committe on Publication Ethics) tarafından oluşturulan Uluslar Arası Standartlardır. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz her sayıyı yayınladıktan sonra o sayıda yayımlanan makaleleri değerlendiren hakemleri ve ilgili sayının değerlendirildiği süreçte red alan makaleleri değerlendiren hakemleri içeren hakem listesini yayınlamaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Ayrıca Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi‘nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.


Yazarlar İçin Etik Sorumluluklar 
 1. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makalelerin Eğitim alanındaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
 2. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Bununla birlikte Telif Hakkı Devir Formu doldurularak gönderilmelidir. 
 3. Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
 4. Makaleler sisteme yüklenirken yazar isimleri, adresleri ve yazarları tanıtıcı tüm bilgiler silinerek yüklenmelidir.
 5. Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
 6. Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
 7. Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
 8. Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
 9. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen tüm makalelerin yöntem bölümünde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin son sayfasında yer verilmelidir.
 10. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisinde makalesi yayınlanan bir yazarın, makalesinin yayınlandığı sayıdan sonraki ilk sayıda makalesi kabul almış olsa dahi yayınlanamayacaktır.
 11. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nin her sayısında Bayburt Üniversitesi personellerinden gelen en fazla bir makale basılacaktır. Üniversite içinden gönderilen makalenin basımında her bir alan için ayrı ayrı olmak üzere kabul sırası önce olan makale sırasına göre basılacaktır. Diğer makaleler sonraki sayılarda yer almak üzere sıraya konulacaktır.
 12. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olacaktır.
Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlarına iade edilecektir.

Hakemler İçin Etik Sorumluluklar
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisinde çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hakemler değerlendirdikleri çalışmalarda kendilerini tanımlayıcı ifadelere yer vermemelidir. Dergimizde hakemler yazarları göremez ve yazarlar ile doğrudan iletişime geçemezler. Değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi (alan editörü) aracılığıyla iletilir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Eğitim alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisinin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
 1. Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
 2. Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
 3. Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
 4. Hakemler Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır. 
 5. Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için düzeltme önerileri dosyasında isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de Hakem Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.
 6. Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editörler İçin Etik Sorumluluklar
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisinde çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Genel Sorumluluklar
 1. Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
 2. Çalışmada yazarların ve hakemlerin birbirleri tanımamalarını sağlamakla sorumludur.
 3. Yazarlar ile hakemlerin aynı kurumdan seçilmemesi sağlamalıdır. Aynı çalışmanın gönderildiği hakemlerin aynı üniversitelerden olmamasını sağlamaktan sorumludur.

Hakemlerle İlişkiler

 1. Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 2. Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
 3. Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
 4. Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
 5. Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
 6. Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler

 1. Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
 2. Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. 
 3. Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
 4. Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler Turnitin programında taranmaktadır. %20'nin altındaki benzerlik oranına sahip çalışmalar değerlendirmeye alınmakta, benzerlik oranı yüksek çıkan çalışmalar ise yazarlarına iade edilmektedir.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda bayef@bayburt.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.


DERGİ POLİTİKASI
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi) ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir. 
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, açık erişim (open access) sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılmasını hızlandırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda dergi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi ve içeriğin korunması koşuluyla paylaşımına izin vermektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi veya basımı için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergi yazarlara ön kontrol aşamasında makalesini geri çekme hakkı tanımaktadır. Değerlendirme ve Düzenleme aşamasında makalelerin geri çekilmesi için yazar editör ile olan yazışma sayfasından geri çekme isteğini ve gerekçesini bildirmelidir. Aynı anda başka bir dergiye de aynı makaleyi göndererek kabul aldığı için makalesini geri çekmek isteyen ya da verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.

BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.