Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 1 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  1 Temmuz - 1 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 1 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  1 Temmuz - 1 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cilt 25 - Sayı 1 - 15 Haz 2021
 1. Hav’eb Köpeklerinin Havlaması Olayıyla İlgili Rivâyetlerin Sened ve Muhteva Değerlendirmesine Dâir Bazı Tespitler
  Sayfalar 5 - 21
  Mücahit YÜKSEL
 2. Murîd el-Berğûsî’nin Raeytu Râmallah İsimli Romanının Teknik ve Tematik İncelemesi
  Sayfalar 23 - 47
  Ahmet YILDIZ
 3. William Whewell ve John Stuart Mill’de Ahlâk-Hukuk İlişkisi
  Sayfalar 49 - 71
  Metin AYDIN
 4. Hanefî Fıkıh Kitaplarında Ribâ Şüphesi Kavramının Kullanımı
  Sayfalar 73 - 91
  Huzeyfe ÇEKER
 5. Tefsirlerde Müşriklerin İnkâr Sebebi Olarak Şirki Allah’ın Meşietine Bağlama Sorunsalı
  Sayfalar 93 - 113
  Muhammed ERSÖZ
 6. Zarûrî Küllî Makâsıdın Tertibi Problemi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 115 - 137
  Fatih ÇİNAR
 7. Batı Kaynaklı Teorilerin Referans Değeri Bağlamında Faslı Filozof Taha Abdurrahman’ın Emanet Paradigması Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 139 - 155
  Soner GÜNDÜZÖZ
 8. Mahdī with Black Banners: A close look at the Akhbār al-ʿAbbās from the Perspective of Mahdī Belief
  Sayfalar 157 - 171
  Öznur ÖZDEMİR
 9. İbn Sînâcı ve Kartezyen İkiciliğe Dair Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 173 - 194
  Aykut Alper YILMAZ
 10. Osmanlı Türkçesinde Kâf Harfi: Tasnif ve Seslendirme Meselesi
  Sayfalar 195 - 216
  Reyhan KELEŞ
 11. Kur’ân’da İnfak Kavramı Bağlamında Sosyal Yardımlaşma
  Sayfalar 217 - 238
  Osman TAŞTEKİN
 12. Medine Sözleşmesi Bağlamında Birlikte Yaşama Kültürü
  Sayfalar 239 - 258
  Hüseyin YILMAZ
 13. Hanefî Mezhebinde Felslerin Parasal Niteliği ve Akitlere Etkisi
  Sayfalar 259 - 274
  Hasan KAYAPINAR
 14. İslâm Hukukunda Hz. Peygamber’in Fiillerinin Mubahlık (Hukukî Serbestlik) Bildirmesi
  Sayfalar 275 - 292
  İbrahim YILMAZ
 15. İslam Düşüncesinde Yargı ve Siyaset İlişkisi: Ebû Hanîfe Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 293 - 310
  Şaban ERDİÇ
 16. İslâm Aile Vakıflarının Mahiyeti ve Fıkhi Zemini: Meşruiyet Sorgulamalarına Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 311 - 330
  Münir Yaşar KAYA
 17. Covid-19 Pandemi Sürecinden Geçerken Sağlık Çalışanlarında Dini Başa Çıkma ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 331 - 345
  Yasemin ANGIN
 18. Mağrib’den Hicaz’a İki Merinî Emîresinin 14. Yüzyıldaki Hac Yolculukları
  Sayfalar 347 - 367
  Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN
 19. İbn Teymiyye’nin İbn Sînâ’ya el-İşârât bağlamında Zorunlu Varlığın Birliğinin İspatına Yönelik Eleştirileri
  Sayfalar 369 - 383
  Ersan TÜRKMEN
 20. İslâmî Kaynaklar Açısından Peygamberlerin Konuştuğu Diller
  Sayfalar 385 - 407
  Luay Hatem YAQOOB
 21. Fıkıh Açısından Yakın Akraba Evliliğine Dair Klasik ve Çağdaş Görüşler
  Sayfalar 409 - 436
  Ramazan KORKUT
 22. Cognitive-Behavioral-Related Prayer Types and Mental Health Relations among Muslim Samples
  Sayfalar 437 - 454
  Fatumetul Zehra GULDAS
 23. Memlükler Döneminde Kadınların İlmî ve Sosyal Hayatı: Necmeddin İbn Fehd’in Hocaları Özelinde
  Sayfalar 455 - 477
  Saim YILMAZ, Mehmet Fatih YALÇIN
 24. Qurʾānic Knowledge and Akbarian Wisdom: Ibn ‘Arabī’s Daring Hermeneutics in Fuṣūṣ al-ḥikam
  Sayfalar 479 - 493
  İsmail LALA
 25. Dildeki Anlam Genişlemelerinin Bazı Kur’ânî Kavramların Anlaşılmasına Etkisi: Mustaz‘af Kelimesi Örneği
  Sayfalar 495 - 516
  İshak DOĞAN, Ali ÖGE
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 75 1996-2015