Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 1 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  1 Temmuz - 1 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 1 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  1 Temmuz - 1 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cilt 24 - Sayı 1 - 15 Haz 2020
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 24 Sayı 1
  Sayfalar 1 - 4
  Sema YILMAZ
 2. Hanefî ve Zâhirî Usûlcülerin Kur’ân’ın Âmm Lafızlarının Delâleti ve Haber-i Vâhidle Tahsîsine İlişkin Görüşlerinin Fıkhî Düzenlemelere Etkisi
  Sayfalar 5 - 25
  Mustafa TÜRKAN
 3. Hıristiyanlıkta Bebek Vaftizinin Meşruiyeti Üzerine Tartışmalar
  Sayfalar 27 - 46
  Halil TEMİZTÜRK
 4. Kampüste İlahiyat Eğitiminin Avantaj ve Meydan Okumaları: Öğrenci Görüşlerine Dayalı Metaforik Bir Araştırma
  Sayfalar 47 - 71
  Hasan MEYDAN
 5. Kur’ân’da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış
  Sayfalar 73 - 95
  İbrahim YILDIZ
 6. Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿazîm’de İbn Kesîr’in Hadis Şerh Metodu ve Metin Tenkidi
  Sayfalar 97 - 118
  Mehmet Ali ÇALGAN
 7. Medine’de Yaşanan Remâde (Kıtlık) Yılı ve Hz. Ömer
  Sayfalar 119 - 139
  Abdulkerim ÖNER
 8. Kur’ân’da Geceye Dair Kavramlar ve Eylemler
  Sayfalar 141 - 165
  Fatih TOK
 9. Ebû Leheb ve Hz. Peygamber ile Olan Münasebetleri
  Sayfalar 167 - 185
  Abdulhalim OFLAZ
 10. Ahkâm Tefsirinin Kazuistik Karakter ve Yapısının Şekil ve Muhteva Cihetinden Analizi: Kurtubî Tefsiri Örneği
  Sayfalar 187 - 209
  Abdullah BAYRAM
 11. Mütercimi Meçhul Bir Kasîde-i Bürde Tercümesi
  Sayfalar 211 - 245
  Yılmaz ÖKSÜZ
 12. Nizâmülmülk Etkisi: Otorite Sahibi Bir Vezir Portresi
  Sayfalar 247 - 266
  Nurullah YAZAR
 13. Yahya eṣ-Ṣarṣarî ve Şiirlerindeki Hz. Peygamber İmgesi
  Sayfalar 267 - 295
  İbrahim FİDAN
 14. Fudayl Çelebi’nin ed-Damânât fi’l-furûi‘l-Hanefîyye Adlı Eserinin Tazminat Literatürü İçerisindeki Yeri
  Sayfalar 297 - 320
  Kamil YELEK
 15. ‘Akrâ-Halkâ Deyişi Özelinde Hz. Peygamberin Safiyye’ye Uğursuzluk Nisbetinin İmkanı Üzerine
  Sayfalar 321 - 344
  Şule Yüksel UYSAL
 16. Tasnif ve Tahrîc Usulü Olarak Etrâflar
  Sayfalar 345 - 366
  Fatih Mehmet YILMAZ
 17. Osman Nuri Taşkent Öncülüğünde Bir Kıraat Eğitimi Kursu: Adapazarı Dârül-huffâzı
  Sayfalar 367 - 389
  Nurullah AYDENİZ
 18. Kentlerin Doğuşu: Kur’ân’da Yerleşim Yeri Anlamına Gelen Kelimelerin Tahlili
  Sayfalar 391 - 413
  Ferruh KAHRAMAN
 19. Ebü’l-Cehm el-Bâhilî’nin‘Cüz’Adlı Eseri ve Leys b. Sa‘d’dan Rivayetleri
  Sayfalar 415 - 435
  Rabia Zahide TEMİZ
 20. Vahiy Çeşitlerine Dair Zemahşerî ve Beyzâvî’nin Yaptığı Tasniflerin Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Analizi
  Sayfalar 437 - 453
  Muhammed İsa YÜKSEK
 21. İlkokul 1. ve 2. Sınıfta Din Öğretimi: Alman Devlet Okullarında Okutulan Mein Islambuch 1-2 Ders Kitabının Muhteva Özellikleri Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 455 - 474
  Semra ÇİNEMRE
 22. Hz. Peygamber’e Atılan Çirkin Bir İftira: Hz. Peygamber Zeyneb bint Cahş Evliliğinin Hz. Dâvûd Bat-Şeba Evliliğine Benzetilmesi
  Sayfalar 475 - 496
  Recep ERKOCAASLAN
 23. Erken Dönem Tefsirlerinde Otantiklik Problemi ve Müellif-Eser İlişkisi
  Sayfalar 497 - 518
  Süleyman KAYA
 24. Şumnulu Hâfız Hilmî Efendi’nin Zafer Adlı Türkçe Manzûm Tecvîdi
  Sayfalar 519 - 538
  Oğuz YILMAZ
 25. Kendini Ayarlamanın Dini Yönelim ve Dini Grup Üyeliği ile İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 539 - 563
  Büşra KILIÇ AHMEDİ
 26. Hz. Peygamber’e Soru Sorma Yasağı - Tarihi Gerçekliği, Mahiyeti ve Hikmeti
  Sayfalar 565 - 586
  Şuayip SEVEN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018