Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cilt 23 - Sayı 2 - 15 Ara 2019
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2
  Sayfalar 581 - 584
  Sema YILMAZ
 2. Endülüs’ü Hanefî Mezhebi İle Tanıştıran İlk Fakih: Abdullah b. Fer-rûh ve Öğrenci Silsilesi
  Sayfalar 585 - 607
  Abdullah ACAR
 3. el-Ḳāḍî Ḥüseyn el-Merverrûẕî’nin İcmâ‘ Anlayışı
  Sayfalar 609 - 629
  Davut EŞİT
 4. Ehl-i Tasavvufun İbnü’l-Arabî’ye Yönelik Tenkitleri: Alâüddevle Simnânî Örneği
  Sayfalar 631 - 649
  Kübra ZÜMRÜT ORHAN
 5. Usul-i Hadis’ten Hadis Tarihi’ne: Dârülfünun İlahiyat’ta Hadis Tarihi Dersleri
  Sayfalar 651 - 671
  Nilüfer KALKAN YORULMAZ
 6. Siyâsetnâmelerde Adil Yönetim Sorunu: Dini Argüman ve Kişisel Çıkar Argümanı
  Sayfalar 673 - 691
  Zeynel Abidin KILINÇ
 7. Yūnus Emre, Niyāzī-i Mıṣrī ve İsmāʿīl Ḥaḳḳī Bursevī’de Türk Tasavvuf Şiirine Özgü Mażmūn Arayışları
  Sayfalar 693 - 714
  Mehmet Murat YURTSEVER
 8. Sûfîlere İsim Arayışları ve Tasavvuf Kelimesinin Menşei Meselesi
  Sayfalar 715 - 737
  Eyyup AKDAĞ
 9. Kur’ân’da Benzer Mana ve Lafızlarda Tefennün
  Sayfalar 739 - 763
  Ahmet Sait SICAK
 10. Tefsirde İsrâiliyyâta Dair Bazı Tespit Ve İddiaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 765 - 785
  Enes BÜYÜK
 11. Bir Hadis, Altmış Hüküm (Vecih): İbnü’l-Kās ve Fevâʾidü Ḥadîs̱i Ebî ʿUmeyr Adlı Hadis Cüzü
  Sayfalar 787 - 811
  Suat KOCA
 12. Memlûkler Dönemi Hanefî Fıkıh Düşüncesinin İlk Dönem Osmanlı Fıkıh Çalışma-larına Etkisi
  Sayfalar 813 - 829
  Bekir KARADAĞ
 13. Mekkî Sûrelerde Abdullah b. Selâm ile İlişkilendirilen Âyetler Bağlamında Tefsir Rivâyetlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 831 - 853
  Sami KILINÇLI
 14. Yazma Eserlerden Kodikoloji’ye: Tahkike Giriş
  Sayfalar 855 - 889
  Harun BEKİROĞLU
 15. Ayet ve Hadislerin Siyasi Kavramların Açıklanmasındaki Önemi: Siyasetnâmelerden Yansımalar
  Sayfalar 891 - 909
  Nurullah YAZAR
 16. Teşekkül Öncesi Dönem Belâgat Akımları: Cahiz Örneği
  Sayfalar 911 - 928
  Nazife Nihal İNCE
 17. X. (XVI.) Yüzyıla Ait Üç Sancak Kanunnâmesine Göre Kemah, Âmid ve Pojega Sancaklarının Sosyoekonomik Durumu
  Sayfalar 929 - 950
  Tuğba AYDENİZ
 18. Sipâhîzâde’nin Enmûzecü’l-Fünûn’unda Tefsir İlmi
  Sayfalar 951 - 975
  Mehmet ÇİÇEK
 19. Tabersî’nin Kıraatlerin Hüccetinde Kullandığı Delillerin İncelenmesi
  Sayfalar 977 - 991
  Nesrişah SAYLAN
 20. Suûd es-Sen’ûsî’nin Sâku’l-Bâmbû Romanında Aidiyetsizlik Bunalımı
  Sayfalar 993 - 1008
  Adnan ARSLAN
 21. Deleuzian Conceptualizaion of “Agency”: Muslim Women Questions
  Sayfalar 1009 - 1025
  Hesna Serra AKSEL
 22. المواطنة العالمية من منظور تربوي إسلامي
  Sayfalar 1027 - 1051
  Mohammad THALGİ
 23. ظاهرة الإعراب في تفسيري البيضاوي ولطف اللّه الأرضرومي
  Sayfalar 1053 - 1072
  Mücahit ELHUT , Yakup KIZILKAYA
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018