Sayı: 78, 25.10.2023

Yıl: 2023

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Kitap Tanıtımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler (ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,  kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye, edebiyat, sosyoloji, tarih ve güzel sanatlar) alanında özgün çalışmalara yer vererek kuramsal ve yöntemsel açıdan sosyal bilimlere katkı sağlayacak araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde erişmesine ortam hazırlayacaktır. Disiplinler arası bir bakış açısıyla henüz keşfedilmemiş alanlara yönelmek ve sosyal bilimlere katkı adına yeni tartışmalar yaratmak amacındadır.

.Dergide sosyal bilimler (ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,  kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye, edebiyat, sosyoloji, tarih ve güzel sanatlar) alanında orijinal araştırmalar yayınlanır.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI


 1. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, çift-kör hakemli (double blind peer review) bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir.
 2. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir. İlgili yazar/yazarların bağlı olduğu kurumlara bilgi verilir.
 3. Dergide sosyal bilimler (ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye, edebiyat, sosyoloji, tarih ve güzel sanatlar) alanında orijinal araştırmalar yayınlanır.
 4. Makaleler “TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark Makale Başvuru Sistemi” üzerinden değerlendirilmektedir. Başvurular https://dergipark.org.tr/dpusbe adresinden kabul edilmektedir.
 5. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği ön kontrol aşamasında 4 hafta içinde belirlenir.
 6. Dergipark sistemine yüklenen makalelerin "iThenticate" intihal programında benzerlik kontrolü yapılır. Yapılacak olan taramada tamamı bir ya da iki kaynaktan olmamak üzere %15’e kadar maksimum benzerlik oranı dergimizde kabul edilecektir. Benzerlik oranı %15-20 arası olan çalışmalar yazar(lar)a düzeltme için gönderilecektir. Benzerlik oranı %20’in üzerinde olan çalışmalar ise yayına kabul edilmeyecektir.  
 7. Yayın Kurulu tarafından anonim olarak incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilir. Her makale anonim bir metin olarak toplam en az iki hakeme gönderilir.
 8. Hakem/ler’den gelen raporlar doğrultusunda, yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin editörlükçe belirtilecek süre içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma editörlük olarak süreçten çıkarılacaktır.
 9. Gönderilen bütün Türkçe ve İngilizce makalelerin başında, Türkçe başlık, Türkçe öz, İngilizce başlık, İngilizce abstract yer almalıdır. Öz (abstract) kısımları 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özlerde alıntı ve atıf yapılmamalıdır. Öz (abstract) kısımlarının altında anahtar kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin (keywords) sayısı en az 3 ve en fazla 5 kelime ve/veya kelime grubu olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir. Öz (abstract) metni, 10 punto, Times New Roman ve her iki yana dayalı olarak yazılmalı ve tek sayfaya sığdırılmalıdır. Giriş diğer sayfadan (2.sayfadan) başlamalıdır.
 10. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başvurusunda makalenin türü (araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) belirtilmelidir.
 11. Makaleye ait başlık (title) önce makale orijinal dilinde sonra diğer dilde, 12 punto, büyük harfli, bold ve sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Öz (abstract), anahtar kelimeler (keywords), JEL kodları (JEL codes) başlıkları, 10 punto, ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük, bold ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. makalenin başlığının sonuna (*) dipnotu konularak gerekli açıklama yapılmalıdır.
 12. JEL alanına giren makalelerde mutlaka en az bir, en fazla üç adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları Tıklayınız için  adresinden yararlanılabilir. JEL sınıflandırması Türkçe ve İngilizce özet kısmının altında yer alır.
 13. “Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken iletişim formu, ıslak imzalı telif hakkı devri formu ve makale başvuru formu doldurulur. Bu formlar başvuru sistemi üzerinde bulunmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalede anket, mülakat, odak grup çalışması vb. yollarla toplanılan veriden yararlanılmışsa makale başvurusu esnasında ilgili kurumdan alınmış izin belgeleri ve/veya Etik Kurul Onay Belgesi’nin “Dergipark Makale Başvuru Sistemine” yüklenmiş olması zorunludur.
 14. Makale başlığının altına, sağa dayalı olarak, yazar/ların ilk harfler büyük diğer harfler küçük olacak şekilde tam adları yazılmalı ve ada dipnot ekleyerek unvan, kurum ve e-posta bilgisine dipnotta yer verilmelidir.
 15. Tüm makalelerin kaynakça, dipnot, metin içi atıf, tablo, şekil, grafik, resim vb. düzenlemeleri; Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The Publication Manual of the American Psychological Association (5th edition), 2001" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi makale şablonuna ve makale yazım kurallarına: APA Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Yöntemi İçin Tıklayınız,  APA Yazım Kuralları Örnekleri İçin Tıklayınız, Dergimiz Makale Şablonu İçin Tıklayınız adreslerinden ulaşabilirsiniz.
 16. Gönderilen makaleler önce ve sonra 6nk ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Tablo ve şekillerle birlikte en çok 20 sayfa ve A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Makale gövde metni 12 punto, Times New Roman ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı alt ve üstten 2,5 cm, sağ ve soldan 2 cm, cilt payı soldan 0,5 cm bırakılarak ve her iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. Tek ve çift sayfalarda farklı, üst ve alt bilgi 1,25 cm olarak uygulanmalıdır
 17. Metinde başlık sınıflandırması rakamlarla yapılır. 1, 1.1., 1.1.1.; 2., 2.1., 2.1.1., 3., 3.1., 3.1.1. gibi. Sadece ‘Giriş’ ve ‘Kaynakça’ başlıklarına numara verilmeyecektir. Makalenin Türkçe ve İngilizce ana başlıkları (Times New Roman, 12 punto, bold ve ortalı) hariç diğer tüm başlıkların ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde, bold ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.
 18. Makalede alt orta kısımda olmak üzere sayfa numarası belirtilmelidir.
 19. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde metnin içinde ve başlıklarda paragraf girintisi olmamalıdır.
 20. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin şekil, grafik ve tabloların derginin belirttiği formata uygun olması gereklidir. Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. Tablo ve şekil başlığı, sola dayalı, 12 punto, Times New Roman, bold ve rakam ile sıralanarak yazılmalıdır (“Tablo 1:” veya “Şekil 5:” gibi…). Tablo ve şekil başlıkları italik yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1: 1989–1996 Yılları Arasında Çekilen Ve Gösterime Giren Film Sayıları ). Tablo ve şekiller sola dayalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır. Tablonun altına düşülen “Not” lar 10 punto ve italik yazılmalıdır. Makale metninde kullanılan denklem ve formüller numaralandırılmalıdır.
 21. Kaynakçanın tamamı, Times New Roman, 12 punto, tek satır aralık kullanılarak ve paragraf aralığı önce ve sonra 6nk seçilerek hazırlanmalıdır. Kaynakçadaki her bir eser girişi, 1,25 cm değerinde asılı olmalıdır. Metin her iki yana yaslanmalıdır.
 22. Makalede yer verilen her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir. Başlıkları bold, büyük harf ve sola dayalı yazılmalıdır (“EK 1:” gibi.).
 23. Makalede sayfa altı dipnotu olarak açıklama varsa ve dipnotta herhangi bir kaynağa atıf yapılmışsa, bu kaynak, kaynakçada da belirtilmelidir. Makale metni içinde kullanılmayan eserler kaynakçada yer almamalıdır.
 24. Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için Türk Dil Kurumu’nun web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr . Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir. Metinde geçen yabancı kelimeler italik olmalıdır.
 25. İngilizce dilinde gönderilen makalelerin ve Türkçe gönderilen makalelerin İngilizce yazılmış bölümlerinin, gönderim öncesinde yetkin bir dil kontrolünden geçirilmiş olması gerekmektedir. İçerikten bağımsız olarak, dil yönüyle yetersiz olan makaleler iade/ret edilmektedir. Yazarların bu hususa azami dikkat göstermeleri önemlidir.
 26. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar/ları sorumludur.
 27. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların (yazılı ve elektronik ortam) yazarı/yazarları telif haklarını ücretsiz olarak Dumlupınar Üniversitesi’ne devretmiş sayılır.
 28. Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim DERGİPARK sistemi ile gerçekleştirilir. Telefon, e-posta vb. iletişim kanallarıyla bilgi verilmez.
 29. Gönderilen makaleler yukarıda belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde sürece sokulmadan editöryal ret verilecektir

            NOT

 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin (Word formatında) iki kopya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir

                        1. dosyada makalenin yazar bilgilerinin olduğu orijinal dosya (Word formatında) olmalıdır.

                        Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde çift-kör hakemlik (double blind peer review) sistemi kullanıldığı için 

                        2. dosyada (Word formatında) makalenin yazar bilgileri olmamalıdır.

                      Buna ek olarak Word dosyası içerisindeki kişisel bilgilerin de kaldırılmış olması gerekmektedir.Kişisel bilgilerin kaldırılmasında izlenecek adımlar için Tıklayınız .


Yayın Politikası ve Etik
Dergimiz yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamıştır. Sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.
Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.
Değerlendirme ve Yayın
Dergilerimize gönderilen tüm yazılar yazarlar için yönergelere uygunluk, dil, bilime katkı ve özgünlük açısından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Yetersiz veya yazım kurallarına uymayan makaleler hakem değerlendirmesi yapılmadan reddedilebilir.
Gönderilen çalışmalar ilk aşamada ve gerekli görüldüğü takdirde ilerleyen aşamalarda amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenmektedir. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan materyali kullanımına yönelik incelemelerin söz konusu olduğu ve standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzluğunun yayın sonrası aşamada saptandığı durumda da geçerlidir ve yazının yayından geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğunu hatırlatır.
Alan Editörleri dergilerimize gönderilen bilimsel makaleleri değerlendirir. Değerlendirme sürecine kör bir akran değerlendirmesi politikası uygulanır. Baş Editör gerekli gördüğü takdirde makale için bir Editör görevlendirebilir veya makalenin bilimsel değerlendirmesini kendisi yapabilir. Editörler ayrıca makalenin bilimsel değerlendirmesi için hakemler atayabilir ve hakemlerin raporlarına göre karar verebilirler. Yazının yayınlanması ile ilgili nihai kararı Yayın Kurulu verir.
Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme (double-blind peer review) sürecine alınır. Yazarlar bu bilgilere dergilerin web siteleri aracılığıyla çevrimiçi olarak erişebilirler.
Makaleler, başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmeyeceği anlaşılarak yayımlanmak üzere kabul edilir. Yazarlar, ne makalenin ne de ana içeriğinin daha önce başka bir dergide yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere gönderilmediğini onaylamalıdır.
Etik İlkeler
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts
Yazarın Etik Sorumlulukları
Yazar(lar) gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Yazar(lar); başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir.
Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdür. Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde Editör ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır.
Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
COPE tarafından hazırlanan “Hakem Kılavuzu” adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. COPE tarafından hazırlanan “Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları” adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf
Editörler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir çift kör eş değerlendirme süreci sağlarlar. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar.
Editörler yayını içeriği ve toplam kalitesinden sorumludur. Erratum (Dizgi hatası) sayfaları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlarlar.
Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde hakem atamasında sadece Editör tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden editör sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişi editördür.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editöre ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen sbd@dpu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.
Editöryal Bilgilendirme
Editöryal ve Kör Hakemlik Süreçleri
Editör; dergi yayın politikalarında yer alan Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editör her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite Güvencesi
Editör; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel Verilerin Korunması
Editör; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editör; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları
Editör; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem
Editör; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak
Editör çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
Editör; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editör yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu aşamada yazarlardan makaleleri ile birlikte almış oldukları intihal raporu talep edilmektedir.
Politik ve Ticari Kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Ücretsiz

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.