Mavi Atlas
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-5232 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki tüm makaleler “iThenticate” ve/veya “Turnitin” programlarınca taranmakta; ilgili süreçlerin tamamlandığı ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki tüm makaleler “iThenticate” ve/veya “Turnitin” programlarınca taranmakta; ilgili süreçlerin tamamlandığı ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Cilt 7 - Sayı 1 - May 2019
 1. Derbi Futbol Maçlarında Açılan Pankartlarin Göstergebilimsel Analizi
  Sayfalar 1 - 15
  Erol BULUT, Ayhan DEVER
 2. Sovyet Propagandası Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşının Karaçay-Malkar Edebiyatındaki Yansımaları
  Sayfalar 16 - 51
  Adilhan ADİLOĞLU
 3. Gümüşhane İli ve Yöresi Ağızları Söz Varlığında Eski Türkçe Kelimeler
  Sayfalar 52 - 67
  Türker Barış BULDUK
 4. Dijital Dergilerde Reklamların Hipermetinselliği: Bast Home Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 68 - 89
  Hüseyin KAZAN
 5. Durkheim’in Sosyolojisinde İntihar Olgusu ve İntiharla Mücadelede Sosyal Hizmetin İşlevi
  Sayfalar 90 - 110
  Aziz ŞEKER
 6. Fransız Belgelerine Göre 19. Yüzyılın Başlarında Güney Karadeniz Limanları
  Sayfalar 111 - 142
  Özgür YILMAZ
 7. Fuad Köprülü’nün Şeyh Gâlib’e Dair Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 143 - 162
  Gülay KARAMAN
 8. Şairlerin Bilinmeyen Gazelleri
  Sayfalar 163 - 184
  Musa TILFARLIOĞLU
 9. Küçük Zihinlere Yerleştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri
  Sayfalar 185 - 210
  Sefa ERBAŞ
 10. Osmanlı’nın Son Döneminde Ticari Mekânlara Asılan Levha ve Alametlere Dair Yapılan Çalışmalar
  Sayfalar 211 - 229
  Murathan KEHA
 11. Nailî Divânı’nda Peygamberler
  Sayfalar 230 - 244
  Ahmet Selman YİĞİT
 12. Değerler Eğitimi ve On Kök Değer
  Sayfalar 245 - 254
  Yakup TOPAL
 13. Moğollarda Kullanılan Beki/Begi Unvanı Üzerine Notlar
  Sayfalar 255 - 273
  Coşkun ERDOĞAN
 14. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme
  Sayfalar 274 - 298
  Fatih KAYA
 15. Türk Şiirinde İlk Mistik-Asaf Halet Çelebi
  Sayfalar 299 - 308
  Mehmet Alparslan AKINCI
 16. Eski Asurca Belgelerde Ruhlar
  Sayfalar 309 - 321
  Ömer KAHYA
 17. Dekken Türk Sultanlıklarında Şiiliğin Yayılması ve Safevi Nüfuzunun Ortaya Çıkışı
  Sayfalar 322 - 331
  Mehmet DAĞLAR
 18. Akçaabat Kazası Köylerinde Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Camiler (18. Yüzyıl)
  Sayfalar 332 - 362
  Gazi ÖZDEMİR
Dizinler