Cilt: 10 Sayı: 19, 23.04.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

İnceleme Makalesi

Olgu Sunumu

Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz TR Dizin tarafından 2018 yılından itibaren indekslenmekte olup, bu kapsamda ulusal hakemli dergi niteliğini de taşımaktadır. JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Bu genel amaç doğrultusunda JCER eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak bilgisayar ve eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara nitelikli bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak, bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda hakemli bir dergidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim konularını ilgilendiren bilgisayar ve eğitim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır.


JCER, evrensel bilime yol gösterme, araştırmacılara destek verme, nitelikli deneysel, kuramsal ve alan incelemesi araştırma sonuçlarını yayımlama hususunda destek sağlar. Dergide yayımlanması düşünülen çalışmaların kılavuzda belirtilen yayın politikasına uygun bir şekilde hazırlanarak dergi sistemine ulaştırılması gerekmektedir.


Beden ve Spor eğitimi; Biyoloji eğitimi; Coğrafya eğitimi; Çevre eğitimi; Çok kültürlü eğitim; Demokrasi eğitimi; Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi; Düşünme eğitimi

Eğitim psikolojisi; Eğitim teknolojisi; Eğitim ve kültür; Eğitim Yönetimi ve planlaması; Felsefe eğitimi; Fen eğitimi; Fizik eğitimi; İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim; Kimya eğitimi; Matematik eğitimi; Mesleki teknik eğitim; Müzik eğitimi; Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim; Ortaöğretimde program, öğrenme ve öğretim; Öğretim tasarımı; Öğretmen eğitimi; Ölçme ve değerlendirme; Özel eğitim; Psikoloji eğitimi; Psikolojik danışma ve rehberlik; Sağlık eğitimi; Sanat eğitimi; Sosyal bilgiler eğitimi; Sosyoloji eğitimi; Tarih eğitimi; Türkçe eğitimi; İlk okuma yazma eğitimi; Uzaktan eğitim; Yabancı dil eğitimi; Yaşam boyu öğrenme; Yetişkin eğitimi; Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim

Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve çift körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın içeriğinde Türkçe öz ve İngilizce abstract yazılmalıdır. Bunun yanında İngilizce Geniş Öz'de gerekmektedir.

Ancak Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecek olup sadece İngilizce abstract yeterlidir. Türkçe Geniş Öz'e gerek bulunmamaktadır.

Dergide yayımlanması için gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından değerlendirilir ve eğer uygun görülürse ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan iki hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 30 ile 45 gün süre verilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin yayımlanmasına veya iadesine Editörler Kurulu karar verir. Bu durumda sorumlu yazarla irtibata geçilerek, süreç hakkında bilgi verilir.

1. Çalışma; amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Çalışmanın yönteminde metodoloji, çalışma grubu, verilerin toplanma süreci, verilerin analizi gibi kısımlar detaylı bir şekilde ifade edilmelidir. Bulgular kısmına ait veriler uygun tablo ve şekiller yardımıyla verildikten sonra, çalışmanın sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği "Tartışma ve Sonuç" varsa "Öneriler" bölümleri bulunmalıdır. Şayet çalışma ile ilgili bir bilgilendirme gerekiyorsa "Bilgilendirme" alt başlığında Kaynaklardan hemen önce belirtilebilir. Kaynakların yazımında APA kriterleri esas alınmaktadır. Tam metin ingilizce olan çalışmalarda İngilizce dışında bir dile ait kaynak kullanılmışsa köşeli parantez içinde bu açıklamanın ingilizcesi verilmelidir.

2. Ana metinin tüm paragrafları, 1,25 cm girintili başlatılmalı, notlar ve referanslar dahil, 11 punto Palatino karakteriyle ve 1,5 satır aralıkla, Sayfanın sol tarafından 2,5 cm, sağ tarafı 2,5 cm, üstünden 3 cm ve altından 2 cm santimetrelik boşluk bırakılarak yazılmalı ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir.

3. Makalenin başlığı 14 punto, Palatino ve koyu hizalamanmış sola hizalı, Sözcülerin ilk harfleri büyük harf en fazla 15 kelime, ardından İngilizce başlık 14 punto, Palatino ve koyu hizalamanmış sola hizalı, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, hemen altına yazar adları; palatino 11 punto, hizalanması sola olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında Türkçe öz ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır.

Numaralı ( ) not yazarın kurumsal adresini vermeli ve yıldız (*) notu yazışma yazarının e-posta adresini göstermelidir. Ünvan ve görevler belirtilmemelidir.

Öz, Palatino, 9 punto, her iki yana hizalı olarak hazırlanmalıdır. En az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dahil 35 sayfayı geçmemelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı yazılmalıdır.

5. Tablo ve şekil adları, Palatino, 11 punto, sola dayalı olmalıdır. Tablo ve şekil yazıları ise Palatino, 10 punto olup gerekli durumda bu punto küçültülebilir. Tablo gösteriminde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

6.Gönderilecek yazılar doc, docx uzantılı kelime işlemci programıyla hazırlanmalıdır.

7. Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır.

8. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar/lar sorumludur.

JCER Dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

JCER Kaynakça Gösterim Örnekleri

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce dergipark üzerinden JCER için yazar olarak kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

·   Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.

·   Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

The following ethical duties and responsibilities are written in the light of the guide and policies made by Committee on Publication Ethics (COPE).Ethical Responsibilities of Authors

The authors who submit their manuscripts to JCER are expected to comply with the following ethical responsibilities:
• Author(s) must submit original studies to the journal. If they utilize or use other studies, they must make the in-text and end-text references accurately and completely.
• People who have not contributed to the study at the intellectual level should not be indicated as author.
• If the manuscripts submitted to be published are subject of conflicting interests or relations, these must be explained.
• During the review process of their manuscripts, author(s) may be asked to supply raw data. In such a case, author(s) should be ready to submit such data and information to the editorial and scientific boards.
• Author(s) should document that they have the participants' consent and the necessary permissions related with the sharing and research/analysis of the data that are used.
• Author(s) bears the responsibility to inform the editor of the journal or publisher if they happen to notice a mistake in their study which is in early release or publication process and to cooperate with the editors during the correction or withdrawal process.
• Authors cannot submit their studies to multiple journals simultaneously. Each submission can be made only after the previous one is completed. A study published in another journal cannot be submitted to JCER.
• Author responsibilities given in a study (e.g.: adding an author, reordering of author names) whose review process has begun cannot be changed.

Ethical Responsibilities of Editors

The editor and field editors of JCER should hold the following ethical responsibilities that are based on the guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" and "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" published as open Access by Committee on Publication Ethics (COPE).
General duties and responsibilities
Editors are responsible for each study published in JCER. In this respect, the editors have the following roles and responsibilities:
• Making efforts to meet the demand for knowledge from readers and authors,
• Ensuring the continuous development of the journal,
• Managing the procedures aimed to improve the quality of the studies published in the journal,
• Supporting freedom of expression,
• Ensuring academic integrity,
• Following the procedures without making concessions on intellectual property rights and ethical standards,
• Being transparent and clear in issues that require correction or explanation.

Ethical Responsibilities of Reviewers

The fact that all manuscripts are reviewed through "Blind Review" has a direct influence on the publication quality. This process ensures confidentiality by objective and independent review. The review process at JCER is carried out on the principle of double blind review. Reviewers do not contact the authors directly, and the reviews and comments are conveyed through the journal management system. In this process, the reviewer views on the evaluation forms and full texts are assigned to the author(s) by the editor. Therefore, the reviewers doing review work for JCER are supposed to bear the following ethical responsibilities:
Reviewers must
agree to review only in their subject of expertise.
review in an unbiased and confidential manner.
inform the editor of the journal if they think that they encounter conflict of interests and decline to review the manuscript during the review process.
dispose the manuscripts they have reviewed in accordance with the principle of confidentiality after the review process. Reviewers can use the final versions of the manuscripts they have reviewed only after publication. review the manuscript objectively and only in terms of its content and ensure that nationality, gender, religious and political beliefs, and economic apprehension do not influence the review. review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal comments including hostility, slander and insult. review the manuscript they have agreed to review on time and in accordance with the ethical rules stated above. ipts they have reviewed in accordance with the principle of confidentiality after the review process. Reviewers can use the final versions of the manuscripts they have reviewed only after publication.
review the manuscript objectively and only in terms of its content and ensure that nationality, gender, religious and political beliefs, and economic apprehension do not influence the review.
review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal comments including hostility, slander and insult.
review the manuscript they have agreed to review on time and in accordance with the ethical rules stated above.

Unethical Behaviour
Should you encounter any unethical act or content in JCER apart from the ethical responsibilities listed above, please notify the journal by e-mail at jcer.editor.in.chief@gmail.com

Cite: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/pages/view/guideForAuthors#ethicalResponsibilitiesOfPublisher

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Değerli Yazarlar,

JCER dergisi 2018 yılından itibaren yayımlanacak sayılarda yazarlarından ORCID bilgilerini isteyecektir. Bu konuda hassasiyet göstermeniz önemle rica olunur.

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "