Cilt: 11 Sayı: 2, 27.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Derleme

4. HEYKELSİ YAPILARA UYGULANAN SERAMİK KAPLAMALAR

AMAÇ, KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ  
 

SANAT VE TASARIM dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır. 
SANAT VE TASARIM dergisi, Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar,  editör tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir.
Dergiye, Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanında yapılmış çalışmalar kabul edilir.  
Önceden yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz. 
Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. 
Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak Güzel Sanatlar Enstitüsü sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.
Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayımlanamaz. 
Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir :
 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel, sanatsal çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat ve Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.
 4. Kitap Eleştirisi: Sanat alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazı
 

AMAÇ, KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ  
 

SANAT VE TASARIM dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır. 
SANAT VE TASARIM dergisi, Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar,  editör tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir.
Dergiye, Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanında yapılmış çalışmalar kabul edilir.  
Önceden yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz. 
Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. 
Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak Güzel Sanatlar Enstitüsü sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.
Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayımlanamaz. 
Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir :
 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel, sanatsal çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat ve Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.
 4. Kitap Eleştirisi: Sanat alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazı
 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
HAKEMLİ SANAT & TASARIM DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİSANAT & TASARIM dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır.
SANAT & TASARIM dergisi, Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri, yazım kuralları, amaç ve kapsamına uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yazılar, derginin amaç ve kapsamı dışında olmaları durumunda, alan editörüne gönderilmeden önce Baş Editör tarafından reddedilebilir ya da yazar/yazarlardan bu kurallara uygun hale getirilmesi talep edilir. Ön incelemeden geçen yazılar, baş editör tarafından belirlenen alan editörüne gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler; ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Alan editörü, hakemlerden gelen raporlara, kendi değerlendirmelerini de dahil ederek hazırladığı nihai raporu dergiye gönderir. Rapor sonunda olumlu bulunan makale doğrudan yayımlanma sürecine dahil edilir. Ancak editör raporunda yazardan düzeltme istendiği takdirde düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Yazar makalenin son halini Word belgesi olarak göndermelidir.
Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi zorunludur. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin yazar/yazarlar tarafından görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale çekilmiş sayılarak değerlendirme süreci sonlandırılacaktır.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Dergi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Basıma kabul edilen yazıların yayın ve basım hakları dergiye devredilmiş olur
Dergiye, Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik, Sahne Sanatları gibi Güzel Sanatlar alanları ve bu alanların bilim dalları ile olan bağlantılarının işaret edildiği çalışmalar kabul edilir. Daha öncesinde başka dergi ya da dergilerde yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz.
Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergimiz, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO ve TR-Dizin tarafından taranmaktadır.
Dergimize gönderilen Türkçe yazılar TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Baş editör yazının dil bütünlüğünü koruma adına içeriği değiştirmeden her tür müdahaleyi yapabilir.
Derginin aynı sayısında bir yazara ait birden fazla makale yayımlanamaz.
Yazar tarafından önerilen makaleler yazar isimleri ile ve yazar isimleri silinmiş olarak 2 ayrı dosya şeklinde, intihal raporu ile birlikte, e-posta yoluyla “sanattasarim@anadolu.edu.tr” adresinden ya da DERGİPARK üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.
Derginin Web sayfaları; https://std.anadolu.edu.tr  https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanattasarim 
Başvuru sırasında tüm yazılar için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını göndermeleri gerekmektedir. Tarama sonucu %15’nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.
Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel ve sanatsal çalışmaların kaynak olarak kullanıldığı kapsamlı çalışmalar.
2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makaleler.
3. Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat & Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.
4. Kitap Eleştirisi: Sanat alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazılar.


YAZIM KURALLARI
1. Yazılar; Word programında A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralıklı olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır.
2. Sayfa kenar boşlukları; sağ kenar 2.5, sol kenar 2.5, üst kenar 3, alt kenar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
3. Sayfa numaraları sağ alt köşeye 10 punto olarak yazılmalıdır. Her paragraf, soldan 1 cm içeriden (satır başından) başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
4. Yazının ilk sayfasında yazının başlığı, yazarın/yazarların adları, akademik unvan/unvanları, kurum/kurumları, anasanat/anabilim dalı, metnin özeti ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Yazının ikinci sayfasında ilk sayfada yer alan tüm bilgilerin İngilizceleri olmalıdır.
5. Yazışmaların yapılacağı adres dipnot olarak belirtilmeli, yazarın posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca ilk sayfada, varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar, vb. dipnot olarak belirtilmelidir.
6. Yazar/yazarlar, özet sayfasında künye bilgilerine ilave olarak ORCID numaralarını da yazmalıdır
7. Başlık: Sonuç ve kaynaklar hariç tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Başlıkların tamamı sola dayalı olmalıdır. Makalede kullanılabilecek 3 farklı düzeydeki başlık aşağıdaki 3 kurala göre düzenlenmelidir;
• Birinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve tamamı büyük harf olmalıdır.
• İkinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
• Üçüncü düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
• Alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılır.
8. Özet; Editöre mektup hariç diğer yazılar için özet: 150 sözcükten az, 200 sözcükten fazla olmamalıdır. Özette, denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, örneklemeler vb. yer almamalıdır. Makalenin İngilizce özetinde başlık, anahtar kelime ve yazarın künyesi mutlaka bulunmalıdır. Türkçe makalelerin İngilizce, İngilizce makalelerin Türkçe özetleri olmalıdır.
9. Anahtar sözcükler; özet metninin altına en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan “Anahtar Sözcükler:” kısmı eklenmelidir. Eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Metne ilişkin İngilizce anahtar sözcükler “Keywords:” sözcüğünün ardından eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.
10. Notasyon ve kısaltmalar; ilgili sanat/bilim alanında bilinen standart notasyon ve kısaltmalar olmalı ve ilgili sayfada dipnot olarak verilmelidir.
11. Makalenin formatı; GİRİŞ, İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI ve SONUÇ olarak oluşturulmalıdır. (Gerektiğinde ana başlıklara alt başlıklar açılabilir).
12. Yazılarda kullanılmak istenen resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görseller; 300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında olmalıdır. Görsellerin künyesi hemen altında ve eksiksiz verilmelidir. Ayrıca görsel listesi ve görsellerin kaynak gösterimi, kaynaklar sayfasında yer almalıdır. Metinde ilgili tablo/çizelge ile şekil ve görselden önce atıfta bulunulmalıdır. (Yapılan atıf cümle başı, cümle içi ya da cümle sonunda verilebilir. Örneğin: Cümle içinde; Görsel/Tablo/Şekil X’de yer alan…; ilgili anlatımın, cümlenin ya da paragrafın hemen arkasına parantez içinde (Görsel X), (Tablo X), (Şekil X) şeklinde verilebilir). Tablolar/çizelgeler ile şekiller ve görseller sayfa düzeni esaslarına uymak koşuluyla metinde ilk söz edildikleri yere yakın yerleştirilmelidir. Metin içinde kullanılmış olan görseller (fotoğraf, grafik, şema, formül, teknik çizim, sanatçıya ait eserin görselleri vb.) ile bir esere ait alıntılar; sayfa ortalanarak hazırlanmalıdır. (Gerektiğinde yan yana resim yerleştirilebilir). Görsel künyesi, görselin altında, tablo künyesi tablonun üstünde olacak şekilde Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto yazılmalıdır. Metin içinde her tablo/çizelge, şekil ve görselin bir numarası ve başlığı bulunur. ''Tablo/çizelge'', ''şekil'' ve ''görsel'' sözcükleri ve numaraları kalın harflerle, başlık ve açıklamalar ise kalın olmayan harflerle ve ''italik'' yazılır Tablo/çizelge ile şekiller ve görsellerde ve doğrudan uzun aktarmalarda yazı karakteri 2 punto küçültülerek kullanılır. Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır.
13. Görsel numarası (koyu). Sanatçı adı, Yapıt Adı, Tarih, Teknik/Malzeme, Boyut, Bulunduğu yer.
Görsel X. Vermeer, “İnci Küpeli Kız”, 1666, Tuval Üzerine yağlıboya, 44,5 cm×39,0 cm, , Mauritshuis, Lahey (Makalede kullanılacak görsellerin metin sayfası ile eş orantılı olmasına dikkat edilmeli).
14. Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar, The American Psychological Association (APA) sistemi kullanılarak yapılmalıdır.
15. Dipnot; Metin içindeki bir düşünceyi açıklayan dipnotlar yazı karakteri değişmeksizin 10 punto olmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılır, kalın (bold) harfler başlıklarda kullanılır. İtalik yazı karakteri sadece gerekli durumlarda kullanılabilir. Dipnotlar numaralandırılır ve Dipnot ile numara arasında boşluk bırakılmaz.
16. Sayfa Sayısı; metin özet ve kaynaklar dahil en az 5 en fazla 25 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
17. Yararlanılan kaynaklar, ‘Kaynaklar’, ‘İnternet Kaynakları’, ‘Görsel Kaynaklar’ şeklinde üç başlık altında kategorize edilir.
Gönderme yapılan tüm kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Metinde yer verilen her kaynağın (ilgili mevzuat dışında) mutlaka “Kaynaklar” kısmında yer alması gerekir. “Kaynaklar”da yer verilen bir kaynağın da metin içinde gönderme bağlantılarının bulunması gerekir. Kaynağın metin içindeki bilgileri ile “Kaynaklar”da yer alan bilgileri tutarlı olmalıdır. Verilen bilgilerin doğruluğundan yazar sorumludur.
Kaynaklar hazırlanırken uyulması gereken kurallar şunlardır:
• Kaynaklar başlığı yeni bir sayfada, büyük harfle, ortalı, kalın, metnindeki yazı tipi ve boyutu ile aynı olacak şekilde yazılır.
• Kaynaklar yazım alanının sol kenarından başlayarak yazılır.
• Aynı yazar(lar)ın birden çok kaynağı varsa en eski basım yılına sahip kaynaktan başlanarak sıralanır.
• Aynı yazar(lar)ın birden fazla kaynağından biri çok yazarlıysa bu durumda çok yazarlı kaynak daha sonra verilir.
• Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla kaynağı varsa bu durumda çalışmaların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içinde yayın tarihine sırasıyla “a, b, c, ç, d” gibi harfler eklenerek sıralama yapılır.
• Aynı soyada sahip farklı yazarların çalışmaları varsa sıralamada adlarının baş harfleri dikkate alınarak sıralama yapılır.
• Kurum yazarlı kaynaklar, kurum/kuruluşun baş harflerine göre “Kaynaklar”da sıralanır.
• Yazarı belli olmayan kaynak, eser adının baş harfine göre sıralanır.
• İnternet kaynakları metin içinde http1, http2 şeklinde parantez içinde numaralandırılır.
• İnternet kaynakları ''kaynaklar'' bölümünde makale içindeki sıraya göre erişim tarihleriyle birlikte yazılır.
• Tarihi belli olmayan kaynaklar, alfabetik sıraya göre “Kaynaklar”da yer alır.
• Yalnızca İnternet adresi olan kaynaklar, metin içinde veriliş sırasına göre erişim tarihleriyle birlikte “Kaynaklar”nın en sonunda yer alır.
• Mevzuat “Kaynaklar”da gösterilmez.
• Basılı olduğu hâlde İnternet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin “Kaynaklar”daki gösterimi basılı yayımların gösterimiyle aynı şekilde yapılır.
• Yazar, eser adı, yayım tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının ya da herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda yalnızca İnternet tam adresi ve erişim tarihi verilir.
• TV programları, TV dizileri, sinema filmleri, müzik ve ses kayıtları ya da çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar “Kaynaklar”da gösterilir.
Aktarmaların metinde gösterim biçimleri için lütfen bakınız.
Kaynak gösterimi için lütfen bakınız.Not: Yazım kuralları, metin içinde ve kaynaklarda APA’nın kullanımıyla ilgili bilgiler Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzundan alınmıştır. 

 


-