Tokat İlmiyat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-6134 | e-ISSN 2717-610X | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Tokat Gaziosmanpaşa University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilmiyatTokat Journal of Ilmiyat,


is a peer-reviewed journal published by TOGU Faculty of Theology twice a year as 30 June and 30 December. It aims to publish scientific research such as articles, book reviews and symposium reviews on religious studies (social and humanities sciences) and to share these studies with public.


Article acceptance dates: January 15 - May 15 for the issue dated June 30; for the number dated December 30, it is July 15 - November 15.


The target audience of the journal are academics working in theology and other scientists who are interested in these topics. Our journal publishes studies produced in the disciplines in the Theory of Theology. According to this; there are works produced in the fields of Basic Islamic Sciences, Religious and Philosophy Sciences and Islamic History and Arts.

Tokat İlmiyat Dergisi

ISSN 2717-6134 | e-ISSN 2717-610X | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Tokat Gaziosmanpaşa University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilmiyat
Cover ImageTokat Journal of Ilmiyat,


is a peer-reviewed journal published by TOGU Faculty of Theology twice a year as 30 June and 30 December. It aims to publish scientific research such as articles, book reviews and symposium reviews on religious studies (social and humanities sciences) and to share these studies with public.


Article acceptance dates: January 15 - May 15 for the issue dated June 30; for the number dated December 30, it is July 15 - November 15.


The target audience of the journal are academics working in theology and other scientists who are interested in these topics. Our journal publishes studies produced in the disciplines in the Theory of Theology. According to this; there are works produced in the fields of Basic Islamic Sciences, Religious and Philosophy Sciences and Islamic History and Arts.

Volume 8 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Hicrî 2. ve 3. Yüzyıllara Ait Mısır Menşeli Papirüslerdeki Hadislerin Kaynakları
  Pages 21 - 51
  Hüseyin AKGÜN
 2. Sa‘lebî’nin el-Keşf ve’l-Beyân ʿan Tefsîri’l-Ḳurʾân Adlı Tefsirinde Allah’ın er-Rahmân ve er-Rahîm Sıfatlarının Analizi
  Pages 53 - 70
  Ahmet ÖZDEMİR
 3. İmâm Mâtürîdî’nin Hak ve Hakikat Tasavvuru
  Pages 71 - 98
  Emine ÖĞÜK
 4. Bazı Demografik Değişkenler Bağlamında Covid-19 Pandemi Neslinin Dindarlık ve Ölüm Kaygısı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Pages 99 - 129
  Fatih KANDEMİR
 5. Nişanlılıkta Yaptırılan İmam Nikâhının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 131 - 159
  Hilal ÖZAY
 6. İslamofobi Kavramı Yerine İslamodium Kavramı
  Pages 161 - 197
  Selçuk KIRTEPE , Esra ÖZTUNÇ
 7. Mustafa Sabri Efendi’nin Din Anlayışı
  Pages 199 - 221
  Metin YURDAGÜR , İ̇brahim BAYRAM
 8. Âlâm-ı İslâm Rumeli Meẓâlimi ve Bulġar Vaḥşetleri Adlı Eserin Muhtevâsı
  Pages 223 - 251
  Derya KILIÇKAYA
 9. Lokmân Sûresi 20. Âyet Bağlamında Allah’ın Zâhir ve Bâtın Nimetleri
  Pages 253 - 275
  Enver BAYRAM
 10. Alevî-Bektaşî Yolunun Tokatlı Bir Ulu Ozanı: Kul Himmet
  Pages 277 - 297
  Şaban BANAZ
 11. Ordu Yöresi Halk İnanışlarında Doğum ve Ölüm
  Pages 299 - 319
  Şir Muhammed DUALI , Abdulkadir ENGİN
 12. Kadızâde Mehmed Efendi'nin Bilinmeyen Risalesi Risâle-i Müdâfa‘a Işığında Hayatı ve İlmi Kişiliği -Tercüme Tahkik ve Değerlendirme-
  Pages 321 - 350
  Ali DURMUŞ
 13. İbnü’l-A‘râbî'de Nefis Güçlerinin Kur’an Açısından Analizi
  Pages 351 - 379
  Abdurrahman AYDIN
 14. 3. ve 4. Yüzyıllar Arası Mu‘tezile ve Mâverâünnehir Hanefîliği İlişkisi
  Pages 381 - 401
  Ahmet ATEŞYÜREK
 15. Makrososyolojik Perspektife Göre İslam Tarihinde Din ve Devlet İlişkisi Modelleri
  Pages 403 - 428
  İ̇smail KAYA
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-8422 2687-4679 2013-2020
Indexes and Platforms