Cilt: 12 Sayı: 1, 7.01.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Derleme

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AJESI) uluslararası hakemli bir dergidir ve yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır. AJESI eğitim bilimleri alanında yapılan özgün akademik çalışmaların paylaşımını sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşımla farklı eğitim alanlarına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (AJESI), eğitim bilimleri alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi ve kitap inceleme niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden sonra "yayınlanabilir" olduğuna dair karar verildikten sonra yayımlanır.

Öğretim ve öğrenme üzerine farklı türlerde akademik çalışmalar AJESI'nin konu alanına girmekle birlikte aşağıdaki alanları da içermektedir:

  • nitel araştırmalar,
  • etnografik araştırmalar,
  • tarihsel araştırmalar,
  • fenomenolojik araştırmalar,
  • durum çalışmaları,
  • olay araştırmaları,
  • karma yöntem araştırmaları,
  • görüş makaleleri,
  • politikalar üzerine perspektifler,
  • eleştirel alanyazın taramaları.

AJESI Makale Yazım Kuralları

Sayın Yazar,
Bilimsel gelişmeler, dergimizin yayın ilkeleri ve bağlı olduğumuz indekslerin gereklilikleri doğrultusunda oluşturulan yazım kuralları aşağıda açıklanmıştır.
* Şablon dosyasına yazar veya kurumlarıyla ilgili, izin, karar sayısı, daha önce bir etkinlikte sunum vb. bilgiler de dahil, herhangi bir bilgi eklemeyiniz. Bunun için kapak dosyasını kullanınız. Makaleniz yayım için kabul edilirse, bu bilgileri daha sonra ekleyebilirsiniz.
* Makale değerlendirme sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör tarafından veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilebilir.
* AJESI gerekli gördüğü durumlarda tarandığı indekslerin değişen gerekliliklerine göre makaleler üzerinde biçimsel düzenlemeler yapabilir.
* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Aralık tarihine kadar sonuçlanan makaleler takip eden takvim yılında Ocak sayısından itibaren bir sayıda yayımlanabilir.
* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Haziran tarihine kadar sonuçlanan makaleler aynı takvim yılında Temmuz veya devam eden takvim yılındaki bir sayıda yayımlanabilir.
* AJESI makalelerin yayın tarihini belirleme hakkını saklı tutar.
* Burada belirtilen kurallar dışında APA Yayım Kılavuzu Versiyon 7’yi göz önünde bulundurunuz.YAYIN ETİĞİ, ETİK DIŞI UYGULAMALAR VE YAYIN SÜRECİ BİLDİRİMİ

Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından altı ayda bir yayınlanan akademik bir dergidir. AJESI’de, yazarların araştırma bütünlüğünü korumanın yanı sıra akademik içeriğimizin, yayın etiğimizin ve sürecimizin bütünlüğüne büyük önem vermekteyiz. Ayrıca, uluslararası yayın standartlarına ulaşmak ve sürdürmek için Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından sağlanan yönergeleri ve kaynakları takip etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız.
Bu bölümde, makalelerini dergimizde yayınlamak isteyen araştırmacılar ve yazarlar için faydalı olacağına inandığımız ve dergimiz için uyguladığımız temel ilkelerimiz yer almaktadır.

Yayın Etiği
AJESI editörleri, araştırma suiistimalinin meydana geldiği makaleleri tespit etmek ve yayınlanmasını önlemek için ciddi önlemler alırlar ve böylelikle bu tür suiistimalleri teşvik etmezler veya bu tür suiistimallerin yapılmasına bilerek izin vermezler. AJESI editörleri, araştırma suiistimali veya suiistimalden şüphelenmek için gerekçeler tespit ederse, iddiaları uygun şekilde ele alacaklardır. AJESI ve editörleri, gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazırdır.
Yazarlar, makaleleri yayınlanmadan önce herhangi bir zamanda geri çekme, tekzip veya düzeltme talep etme hakkına sahiptir. Ancak, makalelerinin bir sayıda yayınlanmasından sonraki yalnızca beş gün içinde makalelerinin geri çekilmesini veya düzeltilmesini talep edebilirler. Aksi takdirde, bir sonraki sayıda yayınlanacak olan bir düzeltme bildirimi yazmak zorunda kalacaklardır. Yayından önceki herhangi bir aşamada geri çekme mümkündür.
AJESI, intihal ve kendinden intihali asla hoş görmez ve tüm gönderileri Turnitin ve Ithenticate gibi araçları kullanarak kontrol etme hakkına sahiptir. AJESI, makaleleri maksimum %10 benzerlik oranına (kaynakça ve doğrudan alıntılar hariç) kadar kabul etmektedir. İstisnai durumlar dışında bu sınır aşılamaz ve burada belirtilen benzerlik oranı daha yüksek olan gönderilen makaleler reddedilir.

Editör Kurulu ve Editöryal Süreçler
AJESI, eğitim bilimleri bağlamında çok çeşitli alanlardan uzmanlarla çalışır. Bu uzmanlar, yönetim kurulumuz, danışma kurulu ve yayın kurulu organımızı oluşturmaktadır. Bu kurullar ayrıca, hakem önermek, hakemlerle iletişime geçmek, hakem ataması yapmak ya da makalelerin yayımlanmadan önceki son halini onaylamaktan da sorumludur. Değerlendirme için gönderilen yazılar, Baş Editörün gözetiminde yayın etiğimize ve etik dışı uygulama bildirimimize uygunluk açısından titiz bir ön taramadan geçer. Diğer yayın kurulu üyelerimizin listesine buradan ulaşabilirsiniz.
AJESI, yazarlar, editörler veya hakemler arasında kişisel özelliklere veya kimliğe dayalı olarak hiçbir zaman ayrımcılık yapmaz. Aksine, değerlendirme ve yayının her aşamasında çeşitliliği barındırır ve eşitliği teşvik eder. Ayrıca AJESI, personeline yönelik uygunsuz davranış veya yazışmalara asla müsamaha göstermez. Böyle bir durumda AJESI, başkalarını bu suiistimalden korumak için bir makalenin değerlendirmeden çekilmesi de dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde harekete geçme hakkını saklı tutar. AJESI gönderilen yazılarda veya yayınlanan makalelerde hatalı uygulama tespit ederse, yönetim kurulu ve yayın kurulu konuyu derhal ele alacak ve geri çekme, tekzip veya düzeltme dahil olmak üzere çeşitli eylemler gerçekleştirebilecektir.
Yönetim Kurulu, iyi yayın uygulamalarını ciddiye alır ve akran incelemeleri, akran incelemesi için etik kılavuzlar ve akran incelemelerini düzenleme gibi yayın etiğine ilişkin Yayın Etiği Komitesi (COPE) ve Editör El Kitabı (INASP, 2018, Çev Ed: Orhun Y., Cem U., 2019) tarafından sağlanan yönergeleri takip eder. Temel olarak, bu iyi uygulamalar, yayın kurulu katılımını, akran değerlendirmelerinin düzenlenmesini, hakemler, yazarlar ve/veya yayın kurulu üyeleri arasındaki ilişkileri yönetmeyi; olası suiistimaller, yazarlık anlaşmazlıkları, etik düzenleme ve geri çekmelere yönelik editörler arasında bilgi paylaşımını içerebilir.

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları
AJESI, başka bir kılavuz belirtilmemişse, yazarlar için makalelerini göndermeden önce aşağıdaki ilkelerin uygulanmasını tavsiye eder.
• AJESI herhangi bir makale gönderme, editoryal işlem, makale yayınlama (sayfa veya renk) veya abonelik ücreti almaz; bu, hakemlerin olumlu değerlendirmesi ve onayı üzerine, kabul edilen tüm makalelerin ücretsiz olarak yayınlanacağı anlamına gelir.
• Araştırmanın tasarımı, verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanması, makalenin taslağının hazırlanması veya eleştirel olarak revize edilmesi veya nihai düzenlemeleri de dahil olmak üzere araştırmanın yürütülmesine ve/veya makale metnine katkıda bulunan herhangi bir kişi yazar olarak listelenmelidir. Yazarların ad ve soyadları, kurumları, e-posta adresleri, ORCID'leri, makaleleri yayına kabul edilip onaylandıysa dipnot olarak açıkça belirtilmelidir.
• Sorumlu yazar, makalenin düzeltilmesinden ve redaksiyonundan, Yazar Yayın Sözleşmesi, Yazar Katkı Formu ve Yazar İletişim Formu'nu ilgili ortak yazarlar adına kabul etmek ve imzalamaktan ve/veya herhangi bir üçüncü şahıs telif hakkı sahibinin imzasını düzenlemekten ve yayın sonrası tüm kaynaklardan gelen sorulara yanıt verirken tüm ortak yazarlar adına hareket etmekten sorumludur.
• Tüm yazarlar, hakemlerden geri bildirim aldıktan sonra hakem değerlendirme sürecine katılmalıdır; araştırmaya katkıda bulunduklarını beyan etmeli, makaleleri yayınlandıktan sonra beş gün içinde hataların geri çekilmesini veya düzeltilmesini sağlamalı; ve bir referans listesi, finansal destek ve çıkar çatışması beyanı sağlamalıdırlar.
• Yazarlar aynı araştırmayı birden fazla dergide yayınlayamazlar, bu nedenle makalelerinin özgün olduğunu ve daha önce yayımlanmadığını veya başka bir yerde yayımlanmak üzere olmadığını beyan etmek zorundadırlar.
• Hayvanlar ve/veya insan katılımcıları içeren araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesi alınmalı ve ek dosya olarak makale gönderme sistemine yüklenmelidir. Ayrıca makale metninin ilk sayfasında etik kurul onayının alındığı dipnot olarak belirtilmelidir. Çalışmanın yöntem bölümünde hangi kurumdan, hangi tarihte, hangi kararla veya hangi sayı ile onay alındığı açıkça belirtilmelidir.
Yazarlar, hakem yanlılığı ve hakemlerin rekabete dayalı zararlı eylemleri de dahil olmak üzere, değerlendirme veya yayının herhangi bir konusu veya aşaması hakkında doğrudan Baş Editöre şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Bu gerekliyse, yazar(lar) şikayetlerinin ayrıntılarını eklemeli ve uyuşmazlığı kısa sürede ve etkili bir şekilde çözmek için kanıt sağlamalıdır.


Etik İlkeler
Yazarlar makalelerini gönderirken ek dosya olarak bir Etik Kurul Onay Belgesi de sunmalıdır. Bu belgeye ek olarak, yazarlar sahip oldukları etik kurul onayı hakkında kurum adı, yayın tarihi ve sayı numarası gibi bilgileri paylaşmalıdır.

İntihal Tarama Politikası
Yazarlar sisteme bir makale yüklediklerinde, aynı zamanda bir de intihal raporu yüklemelidirler. Yazarların makalesi yayımlanmak üzere kabul edilirse, yazarlar daha sonra makalelerinin son halinin intihal raporunu sisteme yüklemelidirler.
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), Turnitin ve IThenticate yazılımlarını kullanarak (kaynakça listesi ve doğrudan alıntılar hariç) maksimum %10 benzerlik oranına kadar makaleleri kabul etmekte ve yayımlamaktadır. Özel durumlar haricinde bu sınır aşılamaz ve burada bahsedilenden daha yüksek benzerlik oranına sahip makaleler editör(ler) tarafından veya ön kontrol aşamasında) reddedilebilir.

Hakem Değerlendirme Süreci
AJESI, sorumlu yazarla iş birliği içinde aşağıda açıklanan hakem değerlendirme sürecine sıkı sıkıya bağlıdır. Editörler derginin içeriğinden müşterek olarak sorumludur. Hakemler onlara tavsiyelerde bulunsa da, neyin yayınlanacağı kararı editörlere aittir.


Aşama 1. Yazar aday makalesini teslim eder.
o Aday makale AJESI yayın politikasına ve yazım yönergelerine uygunsa, 15 gün içinde Aşama 2 başlar.
o Aday makale AJESI yayın politikasına ve yazım yönergelerine uygun değilse, reddedilir.

Aşama 2. Bir yazım ve dil editörü, makalenin AJESI yazım kurallarına ve akademik araştırma raporlama standartlarına tam olarak uyup uymadığını kontrol eder.
o Makale bu ölçütlere uygunsa, yedi gün içinde Aşama 3 başlar.
o Makale bu ölçütlere uygun değilse, yazardan yedi gün içinde makalesini gözden geçirmesi ve yeniden göndermesi istenir. İkinci revizyondan sonra, makale AJESI yazım kurallarına ve akademik araştırma raporlama standartlarına tam olarak uyuyorsa, yedi gün içinde Aşama 3 başlar.
o Makale AJESI yazım kurallarına ve akademik araştırma raporlama standartlarına tam olarak uymuyorsa, reddedilir.

Aşama 3. Çift-kör hakem değerlendirmesi sırasında birbirinden bağımsız iki hakem 15 gün içinde makaleyi değerlendirir. Gerekirse, bu süre uzatılır.
o Her iki hakem de aday makaleyi reddederse, makale reddedilir.
o Hakemlerden birisi makaleyi reddederse, yeni bir hakem atanır. Makale üçüncü hakem tarafından da reddedilirse, editör makaleyi reddeder ve hakemlerin görüşleri yazara iletilir.
o Üçüncü hakemin makaleyi kabul etmesi veya revizyon tavsiye etmesi durumunda makale kabul edilir. Ancak, hakem değerlendirmesi sonucunda makale kabul edildiğinde veya revizyon önerildiğinde yazar, hakemlerin ve/veya editörlerin geri bildirimlerine göre makaleyi 15 gün içinde revize eder. Gözden geçirme ve/veya yeniden değerlendirme, tüm hakemler ve/veya editör, makalenin verilen geri bildirimlere ve akademik araştırma yazım standartlarına uygun olduğunu onaylayana kadar devam eder. Aşama 4, ancak Aşama 3 tamamlandıktan sonra başlayabilir.

Aşama 4. Yazar, makalesinin tamamen gözden geçirilmiş ve yayına hazır versiyonunu 15 gün içinde gönderir.
o Makale, derginin tüm yayın politikası ve yayın etiği kriterlerini, AJESI yazım kurallarını ve editöryal beklentileri karşılıyorsa, bir sonraki sayıda basılır.
o Derginin tüm yayın politikası ve yayın etiği kriterlerini, yazım kurallarını ve editöryal beklentileri karşılamıyorsa, yazar makalesini yazım ve dil editörü ve editör tarafından onaylanana kadar makaleyi revize eder. Ardından, makale bir sonraki sayıların birisinde yayınlanır.

Hakemler, objektif bir değerlendirme sürecini sürdürmekten sorumludur ve herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Ek olarak, ilgili yayınlanmış çalışmaları (belki henüz alıntılanmamış) önererek metinlerin kalitesini artırmaları beklenir. Ayrıca, atanan makalenin yayın öncesi gizliliğini sağlamak da makalenin editörünün ve hakemlerinin sorumluluğundadır. Hakemler ayrıca intihal, mükerrer veya eşzamanlı yayın, araştırma hataları, araştırma standart ihlalleri ve açıklanmayan çıkar çatışmaları dahil olmak üzere belirledikleri herhangi bir araştırma sorununu doğrudan Baş Editöre şikâyet edebilirler. Bu gerekliyse, hakem(ler) şikayetlerinin ayrıntılarını eklemeli ve uyuşmazlığı kısa sürede ve etkili bir şekilde çözmek için kanıt sağlamalıdırlar.


* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Aralık tarihine kadar sonuçlanan makaleler takip eden takvim yılında Ocak sayısından itibaren bir sayıda yayımlanabilir.

* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Haziran tarihine kadar sonuçlanan makaleler aynı takvim yılında Temmuz veya devam eden takvim yılındaki bir sayıda yayımlanabilir.

* AJESI makalelerin yayın tarihini belirleme hakkını saklı tutar.download


Makale Gönderme, Editöryal İşlem ve Makale Yayınlama Ücretleri
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) herhangi bir makale gönderme, editöryal işlem veya makale yayınlama ücreti (sayfa başına veya renkli) almaz. Diğer bir deyişle, editör kurulunun onayına ek olarak hakemlerin olumlu değerlendirmesi ve onayı üzerine kabul edilen tüm makaleler herhangi bir ücret alınmadan yayımlanır.

Telif Hakkı Politikası
Yazarlar, makalelerinin telif haklarını kısıtlama olmaksızın saklı tutarlar, ancak dergide yayınlanan makalelerinin içeriğinden kendileri sorumludurlar ve AJESI’nin yayın ve açık erişim politikasını kabul ederler.
Yazarlar, makalelerinin içeriğinin, Anadolu Journal of Educational Sciences International’ın (AJESI) sahibi, editörü, yardımcı editörleri veya danışma kurulu üyelerini bağlamadığını onaylar.
Yazarlar, makalelerinin orijinal olduğunu ve daha önce yayımlanmadığını veya başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmediğini beyan ederler.
Bu bölümde açıklanan ölçütleri karşılamayan makaleler editör(ler) tarafından veya ön kontrol aşamasında reddedilebilir.

Açık Erişim Politikası
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) tamamen açık erişimli bir dergidir ve yayınladığı makalelere herhangi bir kısıtlama, abonelik veya zorunluluk olmaksızın ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar. Bu açık erişim politikası, daha yüksek görünürlük, okuyucu ve alıntı ile sonuçlanır. Açık erişim politikası, bilginin olabildiğince geniş bir şekilde yayılmasına da yardımcı olur.

Lisanslama Politikası
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) ve AJESI’de yayımlanan makalelerin yazar(lar)ı, web sitesinde yayınlanan makaleleri araştırmacıların ticari olmayan şekilde yeniden düzenlemelerine, uyarlamalarına ve geliştirmelerine olanak tanır. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) web sitesinde yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-NC-SA) altında lisanslanmıştır.

Arşivleme
AJESI, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan DergiPark barındırma hizmetlerini ve editoryal iş akışı yönetim sistemini kullanır. DergiPark sistemi, sisteme yüklenen her belgeyi ve makaleyi elektronik olarak kaydeder. Ayrıca, yazıların iş akışını yönetmekle görevlendirilen editörler, Baş Editör tarafından denetlenen kaydetme ve yedekleme işlemlerinden bireysel olarak sorumludur. AJESI’nin farklı bir barındırma hizmeti ve bir editoryal iş akışı yönetim sistemi kullanmaya başlaması durumunda, tüm yedekler bu sisteme aktarılacak ve yeni web sitesine erişim korunacaktır.

Mülkiyet ve Yönetim
AJESI, Eskişehir/Türkiye'de bir devlet üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.
Derginin sahibi Rektör Prof. Dr. Fuat ERDAL'dır. Tüm yönetim ve editöryal süreçlerin koordinasyonundan Baş Editör Prof. Dr. Bahadır ERİŞTİ sorumludur.
Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İnternet sitesi
AJESI, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi  adresinde elektronik olarak barındırılır, yönetilir ve yayınlanır. Bu web sitesinde araştırmacılar ve okuyucular, dergi bilgileri, editoryal süreçler ve yayın ile ilgili önceki sayıların arşivine ve diğer faydalı bilgilere ulaşabilirler.
AJESI Yönetim Kurulu editörleri, yüksek etik ve profesyonel standartları sağlamak ve web sitesini güncel tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapar.

Yayın Sıklığı
AJESI, ocak ve temmuz aylarında yayınlanan elektronik akademik bir dergidir.

Derginin Adı
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), e-ISSN: 2146-4014 ile yayınlanmaktadır.

Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) herhangi bir makale gönderme, editöryal işlem veya makale yayınlama ücreti (sayfa başına veya renkli) almaz. Diğer bir deyişle, editör kurulunun onayına ek olarak hakemlerin olumlu değerlendirmesi ve onayı üzerine kabul edilen tüm makaleler herhangi bir ücret alınmadan yayımlanır.