Güncel Sayı

Sayı: 42, 31.12.2022

Yıl: 2022

Research Article

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergi ortaya koyduğu bilgi, bulgu ve bakış açılarıyla bilim insanlarına, eğitim sektörü çalışanlarına, eğitim fakültesi öğrencilerine ve eğitimle ilgili diğer paydaş ve vatandaşlara hizmet etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, eğitimle ilgili problemlerin tespitine ve çözümüne katkıda bulunulması beklenmektedir.

Dergide eğitim bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makalelerine ve derleme çalışmalarına yer verilmektedir. Aşağıda belirtilmiş konular çerçevesinde yapılmış yayınlar değerlendirmeye alınmaktadır:
• Öğretmen yetiştirme
• Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
• Eğitim programları ve öğretim
• Ölçme ve değerlendirme
• Ölçek geliştirme çalışmaları
• Eğitim psikolojisi
• Eğitim sosyolojisi
• Eğitim felsefesi
• Eğitim politikaları
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
• Öğretim teknolojileri
• Kapsayıcı eğitim
• Birleştirilmiş sınıflarda öğretim
• İlk okuma ve yazma öğretimi
• Türkçe öğretimi
• Türk dili ve edebiyatı öğretimi
• Matematik öğretimi
• Fen öğretimi
• Çevre eğitimi
• Biyoloji öğretimi
• Kimya öğretimi
• Fizik öğretimi
• Sosyal bilgiler öğretimi
• Tarih öğretimi
• Coğrafya öğretimi
• Felsefe grubu dersleri öğretimi
• Okul öncesi eğitimi
• Özel eğitim
• Yabancı dil öğretimi
• Yabancılara Türkçe öğretimi
• Sanat eğitimi
• Beden eğitimi ve spor öğretimi
• Karşılaştırmalı eğitim
• Eğitimle ilgili güncel meseleler
• Eğitimle ilgili diğer çalışmalar

Dergimizde sadece yayın yılı, örneklem büyüklüğü, araştırma yöntemi, araştırma deseni vb. açısından incelemelerin yapıldığı bibliyometrik çalışmalara ve ilgili konuda alan yazında eksiklik bulunmayan derleme çalışmalarına ve kuramsal çalışmalara yer verilmeyecektir. Aynı zamanda yüzde ve frekans gibi betimsel istatistiklerle gerçekleştirilmiş nicel çalışmalar dergi kapsamında incelenmeyecektir.

Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme(kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir. ilgili alan editörü gönderilen makaleyi inceler. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar düzeltilmesi amacıyla yazara geri gönderilebilir. Gelen makaleler alan yoğunluğuna göre makalenin ilk teslim tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda ya da sonraki sayılarda yayımlanabilir. Yayın süreci 2-12 ay sürebilmektedir.

Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır. 

Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir

Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. Giriş kısmında problem, gerekçe, önem ve amaç ikinci düzey başlık kullanılmadan açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça bölümleri izlemelidir.

Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara bilgisayarda yazılmalı, soldan, sağdan, alt ve üstlerden 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfa numaraları verilmemelidir. Metin boyunca, tek satır aralığı kullanılarak yazı yazılmalıdır. Metin yazılırken “Times New Roman” yazı tipi ve 12 punto büyüklüğe dikkat edilmelidir. Metin iki yana yaslanmalı, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk boşluk bırakılmalı, paragraftan sonra otomatik boşluk eklenmelidir. Bunun için “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneği aktifleştirilmelidir. Birinci düzey başlıkların öncesi ile tablo ve şekillerin sonrası haricinde manuel olarak boşluk eklenmemelidir. Paragraf başı yapmak için sekme tuşunu kullanılmamalı, girinti yapılmamalıdır.

Yazılar 9000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Sözcük sayımı Office Word programında Araçlar menüsünden yapılabilir.)

Öz, 12 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek (500-1000 karakter) şekilde yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise önce öz sonra abstract, İngilizce ise önce abstract sonra öz yazılmalıdır.

Öz ve Abstract yazdıktan sonra 750 ile 1000 kelime arasında genişletilmiş özete (Extended Abstract) yer verilmelidir. Makalenin dili Türkçe ise İngilizce genişletilmiş özet, İngilizce ise Türkçe genişletilmiş özet yazılmalıdır.

Tablo içindeki yazılar 8-12 punto büyüklüğünde, ve satır aralığı tek olmalı. Tablolar çerçeveye sığdırılmalıdır. Tablo dikey çizgiler kullanılmamalı, yatay çizgiler ise sadece ilk satırda (başlık satırında) ve temel bölümleri ayırmak için kullanılmalıdır.

Şekil, tablo veya resimler için kullanılan açıklamalar 9 punto, satır aralığı tek olmalı ve yazılar sola yaslanmış olarak şeklin, tablonun veya resmin hemen altında verilmelidir.


Birinci düzey başlıkları tüm harfleri büyük, ortalanmış, kalın, 12 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde manuel olarak boşluk eklemeyiniz. Paragraf öncesinde ise manuel olarak bir satır boşluk ekleyiniz.

İkinci düzey başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı, kalın, 12 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.

Üçüncü düzey başlıkları sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı, kalın, 12 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.

Dördüncü düzey başlıkları sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı, kalın, italik, 12 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.

Beşinci düzey başlıkları sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı, italik, 12 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.Tabloları vermeden önce tabloya “…Tablo 1’de verilmiştir.” gibi atıflarda bulununuz. Tablodan sonra “Tablo 1’de görüldüğü gibi...” şeklinde ifadelerle başlayarak tabloyu yorumlayınız. Tablo numarasını kalın, tablo adını normal bir şekilde yazınız. Tablo numarası ve adını kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto ve sola yaslı olarak tablonun üstüne yazınız. Tablo numarasından sonra nokta bırakıp tablo ismini veriniz. Tablodan önce boşluk bırakmayınız; ama tablodan sonra manuel olarak bir satır boşluk bırakınız. Tabloyu çerçeveye sığdırınız. Tablonun altına yapacağınız kısaltma veya sembollerle ilgili açıklamaları 9 punto büyüklüğünde öncesine boşluk bırakmadan veriniz. Tabloda tek satır aralığı kullanıp tablo içindeki satırların öncesinde ve sonrasında boşluk bırakmayınız. Tablo içerisinde 8-12 punto büyüklüğünde yazı yazabilirsiniz.


Şekilleri vermeden önce şekle “…Şekil 1’de verilmiştir.” gibi atıflarda bulununuz. Şekilden sonra “Şekil 1’de görüldüğü gibi...” şeklinde ifadelerle başlayarak şekli yorumlayınız. Şekil numarasını italik ve kalın, şekil adını normal bir şekilde yazınız. Şekil numarası ve adını kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto ve ortalı bir biçimde şeklin altına yazınız. Şekil numarasından sonra nokta bırakıp şekil ismini veriniz. Şekilden önce boşluk bırakmayınız; ama şekilden sonra manuel bir biçimde bir satır boşluk bırakınız. Şekli ortalayınız.

Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri verilmemeli. Bu bilgiler "Makale Gönder" bağlantısında eksiksiz verilmeli.

Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir. 


Gerekli Belgeler
Her başvuru için makale şablonu ile hazırlanmış makale dosyası ve telif hakkı devir formu yüklenmelidir.. Bunun yanı sıra her çalışma için benzerlik raporu istenmektedir. Benzerlik raporundaki oranın en fazla %15 olmasına dikkat edilmelidir. Etik kurul belgesi zorunludur. Etik kurul belgesi gerektirmeyen çalışmalar için ilgili kısma  ETİK KURUL İZİN BELGESİ BEYAN FORMU eklenmelidir.


 Metin İçi Kaynak Gösterimi


Metin içi kaynak gösterirken aşağıdaki örneklere uyunuz:
• Tek yazarlı: (Yılmaz, 2007) ya da Yılmaz (2007)
• İki yazarlı: (Yılmaz & Demir, 2007) ya da Yılmaz ve Demir (2007)
• Üç yazarlı: (Yılmaz, Demir & Kaya) ya da Yılmaz, Demir ve Kaya (2007)
• Beş yazara kadar: (Yılmaz, Demir, Kaya, Tütün & Bakırcı Kırdar, 2007) ya da Yılmaz, Demir, Kaya, Tütün ve Bakırcı Kırdar (2007)
• En az altı yazarlı: (Yılmaz vd., 2007)
• En az üç yazarlı atıflarınızın ikinci kullanımında (İlk yazarın soy ismi vd., yıl) şablonunu kullanınız. Ör: (Yılmaz vd., 2007)
• Birden fazla atıfı bir arada vermek istediğinizde noktalı virgül kullanınız. Sıralamayı yazarların soy ismine göre alfabetik olarak yapınız. Ör: (Akgün & Dereli, 2013; Yılmaz, 2007).
• Kurum yazarlı alıntılarınız için ilk kullanımda hem kurum açılımını hem de kısaltmasını veriniz. Ör: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmayı kullanınız. Ör: (MEB, 2018).
• Aynı soy isimli yazarlarda yazarın adının baş harflerini de kullanınız. Ör: F. Yılmaz (2007) ile K. Yılmaz (2008)
• İkincil kaynak kullanımız için “akt.” İfadesi kullanınız. Ör: (Brown, 2007; akt. Yılmaz, 2015).
• Kırk kelimeden az olan doğrudan alıntılar, çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının sayfa numarası verilmelidir. (Yılmaz, 2007, s. 13).
• Kırk kelimeden fazla olan doğrudan alıntılar, ayrı bir blok olarak yazılır. Sağdan ve soldan 1 cm girinti yapılır. 10 punto büyüklüğünde yazılır.


Kaynakça Yazımı


Kaynakçayı aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız. Kaynakçanın ikinci satırını ve sonrasını 1 cm girintili yazınız.


Kitap
Tek Yazarlı
Cochrane, A. (2007). Understanding urban policy: A critical approach. Malden, MA: Blackwell Publishing
İki Yazarlı
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Üç ve Daha Fazla Yazarlı
Bulliet, R.W., Crossley, P.K., Headrick, D.R., Hirsch, S.W., Johnson, L.L., & Northrup, D. (2011). The earth and its peoples: A global history (5th ed.). Boston, MA: Wadsworth.
Editörlü Kitap
Richards, K. C. (1997). Views on globalization. H. L. Vivaldi (Ed.), Australia in a global world içinde (s. 29-43). North Ryde, Australia: Century.
Çeviri Kitap
Editörlü Çeviri Kitap
Kutluca, T. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. S. B. Demir (Çeviri Ed.), Veri toplama yöntemleri (ss. 193-214). Ankara: Eğiten Kitap.
Editörü Olmayan Çeviri kitap
Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş. (Çeviren: H. Aydın). Ankara: Anı Yayıncılık

Dergi
Tek Yazarlı Makale
Çelikkaleli, Ö. (2015). Ergenlerin cinsiyet, sınıf, okul türü ve algılanan ebeveyn tutumlarına göre psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 148-162.
İki Yazarlı Makale
Kramer, E., & Bloggs, T. (2002). On quality in art and art therapy. American Journal of Art Therapy, 40(2), 218-231.
Üç ve Üzeri Yazarlı Makale
Elo, A., Ervasti, J., Kuosma, E., & Mattila, P. (2008). Evaluation of an organizational stress management program in a municipal public works organization. Journal of Occupational Health Psychology, 13(1), 10-2.3.
DOI Numaralı makale
Johns, E., & Mewhort, D. (2009). Test sequence priming in recognition memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 35, 1162-1174. doi: 10.1037/a0016372


Resmi Kurum Yayınları
Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen bilimleri öğretim programı. Ankara: Devlet Basımevi.

Üniversite Raporları-Kurum Raporları
Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.
TÜBİTAK (2014). Faaliyet raporu. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri
Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Yılmaz, F. (2005). İlköğretimde bilimsel tutum ve davranış kazandırmada fen bilgisi dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşler. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Online Kaynaklar

Tek Yazarlı
Özdemir, N. K. (2016). Deneysel bir çalışma: bibliyopsikolojik danışmaya dayalı özgüven geliştirme programının 6. sınıf öğrencilerinin özgüven düzeylerine etkisi. İlköğretim Online, 15(1), 136-147. http://ilkogretim-online.org.tr
İki Yazarlı
Yılmaz, F. & Göçen, S. (2015). Students' views on culture of fear in education system. Journal of Computer and Education Research, 3(6), 117-128. http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer
Online Kurum
Department of the Prime Minister and Cabinet. (2008). Families in Australia: 2008. http://www.dpmc.gov.au/publications/families/index.cfm#contac
Online Tez
Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez no: 123456)


Diğer tüm kaynak gösterimleri için Apa güncel versiyonları dikkate alabilirsiniz.


*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

Temel Etik Politikamız
Tüm yazar, hakem ve editörler makale yazımı, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında etik kural ve ilkelere uymalıdır. Bu kapsamda faydalanılabilecek içerikler ve erişim adresleri aşağıdaki gibidir:    
• COPE International Standards For editors and Authors

• Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Etik kurul belgesi gerektiren tüm çalışmalarda, etik kurul bilgilerini, makale şablonunun ilgili kısmına giriniz. Etik kurul gerektiren ve gerektirmeyen çalışmaların bilgisi için tıklayınız. Etik Kurul izinleri dışında hangi izinlerin alınması gerektiğini öğrenmek için tıklayınız. Bu konudaki gerekli tüm bilgileri "YÖNTEM" başlığının "Araştırma Etiği" alt başlığı altında veriniz.


Yazar Sorumlulukları
1. Dergiye, sadece, özgün ve daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış çalışmalar göndermek
2. Bir çalışmayı, aynı anda değerlendirilmek üzere farklı dergilere göndermemek
3. Çalışmaya katkıda bulunan tüm isimleri, yazar olarak belirtmek
4. Yazarları, çalışmaya katkı oranları doğrultusunda sıralamak
5. Tüm alıntılar için kaynak göstermek
6. Derginin makale şablonuna uymak
7. Akademik yazım ilkelerine uymak
8. Kaynakça gösteriminde APA kurallarına riayet etmek
9. Gerekli tüm durumlar için etik kurul izin belgesi almak ve bu belgenin içerdiği bilgileri makale şablonundaki uygun kısımlara işlemek
10. İntihalden kaçınmak, benzerlik oranının %15’in üzerine çıkmasını önlemek
11. Hakem ve editör görüşlerini dikkate almak ve uygun bulunmayan öneriler için gerekçe sunmak
12. İlerleyen süreçlerde gerçekleştirilen tüm değişiklikleri kırmızı yazı fontu ile belirtmek
13. Farklı bilin insanlarına ait ölçek, fotoğraf vb. kullanımı söz konusu olduğunda gerekli izinleri almak
14. Telif hakları düzenlemelerine uymak
15. Çalışmalarla ilgili yayın öncesi ve sonrası süreçlerde tespit edilen hatalar konusunda editörü bilgilendirmek
16. Varsa eğer çıkar çatışmalarını belirtmek
17. Çalışmanın değerlendirilmesi aşamasında, yazar kimliğini ve bu kimliği açığa çıkaracak diğer bilgileri gizlemek
18. Çalışma, daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuşsa, bir tezden alınmışsa ya da bir projenin parçasıysa, kabul aşamasından sonra bu bilgiyi dipnotta belirtmek
19. Tüm bunlar dışında yazarlar, yazarlar için COPE (Committee on Publication Ethics) uluslararası standartlarının tamamından sorumludur.

Hakem Sorumlulukları
1. Uzmanlık alanına giren çalışmaları değerlendirmek için kabul etmek
2. Çalışmayı değerlendirirken, sadece bilimsel ve etik ölçütler gözetmek, yanlılıktan kaçınmak
3. Değerlendirme için tanınan süre aralığına dikkat etmek
4. Çalışmayı kabul ve ret gerekçelerini, ayrıntılı bir biçimde raporlamak
5. Çalışmayı yayından önce üçüncü kişilerle paylaşmamak
6. Çalışmaya ait veri, bilgi ve bulguları kişisel amaçlarla kullanmamak
7. Bilimsel ve etik ölçütler çerçevesinde yazarın özgünlüğüne saygı duymak

Editör Sorumlulukları
1. Yazarları, okuyucuları ve hakemleri bilgilendirici içerikler hazırlamak
2. Yazım kuralları, etik ilkeler, akademik yazım, yöntemsel doğruluk ve özgünlük açısından ön değerlendirme yaptıktan sonra alan editörü atamak
3. Dergideki makale akışını kontrol etmek ve makale akışı ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek
4. Yayın kabulünde bilimsel ve etik ilkeleri gözetmek
5. Hakem atamalarında çıkar ilişkisi ve çıkar çatışması hususlarına dikkat etmek
6. Alan editörü ve hakem atamalarında tarafsız davranmak
7. Yayınlanması amacıyla değerlendirmeye gönderilmiş çalışmalar hakkında, üçüncü kişileri bilgilendirmemek
8. Yazarlardan gelen soruları yanıtlamak
9. Değerlendirme süreçlerini şeffaflaştırmak
10. Değerlendirme süreçlerini olabildiğince kısa tutmak
11. Dergide yapılan değişiklikler ile ilgili duyuruları yayınlamak
12. Yazarlara, yargılayıcı ve kaba değil, yapıcı ve kibar dönütler sağlamak; hakemleri de bu hususta teşvik etmek
13. Kendisi tarafından gerçekleştirilen reddetme kararlarını gerekçeli bir biçimde sunmak
14. Makaleleri, gönderim tarihleri ile kabul tarihlerini dikkate alarak yayın sırasına koymak, haksız yayın sıralamalarından kaçınmak
15. Hakem bilgilerini yazarlardan, yazar bilgilerini ise hakemlerden gizli tutmak
16. Hakem ve alan editörü listesini güncel, çeşitli ve aktif tutmak
17. Çalışmaların yayına kabulü esnasında, yasal, etik ve bilimsel çerçevede kalması koşuluyla düşünce özgürlüğünü desteklemek
18. Tüm bunlar dışında editörler, editörler için COPE (Committee on Publication Ethics) uluslararası standartlarının tamamından sorumludur.

Alan Editörü Sorumlulukları
1. Sadece kendi çalışma alanıyla ilgili alan editörlüğü davetlerini kabul etmek
2. Ön değerlendirme yapmadan hakem atamasından kaçınmak
3. Dergideki makale akışını kontrol etmek ve makale akışı ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek
4. Yayın kabulünde bilimsel ve etik ilkeleri gözetmek
5. Hakem atamalarında çıkar ilişkisi ve çıkar çatışması hususlarına dikkat etmek
6. Hakem atamalarında tarafsız davranmak
7. Yayınlanması amacıyla değerlendirmeye gönderilmiş çalışmalar hakkında üçüncü kişileri bilgilendirmemek
8. Yazarlardan gelen soruları yanıtlamak
9. Değerlendirme süreçlerini şeffaflaştırmak
10. Değerlendirme süreçlerini olabildiğince kısa tutmak
11. Dergide yapılan değişiklikler ile ilgili duyuruları yayınlatmak
12. Yazarlara, yargılayıcı ve kaba değil, yapıcı ve kibar dönütler sağlamak; hakemleri de bu hususta teşvik etmek
13. Kendisi tarafından gerçekleştirilen reddetme kararlarını gerekçeli bir biçimde sunmak
14. Hakem bilgilerini yazarlara, yazar bilgilerini ise hakemlere gizli tutmak
15. Tüm bunlar dışında alan editörleri, editörler için COPE (Committee on Publication Ethics) uluslararası standartlarının tamamından sorumludur.

Dil Editörünün Sorumlulukları
1. Çalışmanın içeriğine müdahale etmekten kaçınmak
2. Çalışmayı dil bilgisi kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
3. Çalışmayı imla kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
4. Çalışmayı noktalama açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
5. Yazar ifadelerini, yazarın anlatmaya çalıştığından farklı bir biçime getirecek önerilerden kaçınmak
Yabancı Dil Editörünün Sorumlulukları
1. Çalışmanın İngilizce özeti ya da İngilizce genişletilmiş özetini Türkçe içeriğiyle karşılaştırmak
2. Çalışmanın bağlamına uygun değişiklik önerilerinde bulunmak
3. İngilizce özet ya da genişletilmiş özeti dil bilgisi kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
4. İngilizce özet ya da genişletilmiş özeti çalışmayı imla kuralları açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
5. İngilizce özet ya da genişletilmiş özeti çalışmayı noktalama açısından değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak
6. Yazar ifadelerini, yazarın anlatmaya çalıştığından farklı bir biçime getirecek önerilerden kaçınmak
Mizanpaj Editörünün Sorumlulukları
1. Çalışmanın şekilsel açıdan uygun olup olmadığına karar vermek, yazara bu hususta dönüt sağlamak
2. Gerekli durumlarda şekilsel açıdan son düzeltmeleri yapmak

Sekreterin Sorumlulukları
1. Dergiye gönderilen çalışmaları, yazım kuralları ve temel bölümler çerçevesinde değerlendirmek.
2. Uygun olmayan yayınları, gerekli değişiklikleri yapmak üzere yazara iade etmek
3. Uygun yayınları editöre iletmek

Yayın Süreci ve İlkeleri
1. Gönderilen çalışmalar ilk olarak bir hafta içerisinde sekreter tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir.
2. Uygun görülüp editöre iletilen çalışmalar, bir hafta içerisinde, alan editörüne atanır.
3. Alan editörü tarafından uygun bulunan çalışmalar, bir hafta içerisinde 2 hakeme, yazar bilgileri olmaksızın, iletilir.
4. Hakemlere, değerlendirme davetine yanıt vermesi için 7 günlük süre tanınır.
5. Değerlendirmeyi kabul eden hakemlere, bu işlemi gerçekleştirmesi için 15 günlük süre tanınır.
6. Yazara, hakem ve editör dönütlerini kabul ya da reddi için 7 günlük süre verilir.
7. Hakem ve editör önerilerini kabul eden yazara, gerekli düzeltmeler için 15 günlük zaman tanınır.
8. Gerekli durumlarda, yukarıda bahsi geçen işlemler için editör, alan editörü, hakem ya da yazarlara ek süreler verilir.
9. Yazım, dil, istatistik, sayfa düzeni ve son okuyucu işlemleri maksimum 15 gün içinde tamamlanır.
10. Hakem atamalarının farklı kurumlardan gerçekleştirilmesine dikkat edilir.
11. Dergide yayımlanmış çalışmalarda kurum ve yazar çeşitliliğine özen gösterilir.
12. Her yayın öncelikle iki hakeme atanır. Hakemlerin kabul ve ret konusunda uyuşmadığı durumlarda, üçüncü hakem ataması yapılır.

13. Her sayıda Dicle Üniversitesinden gönderilecek çalışmaların en fazla iki tanesine yer verilecektir.

14. Dicle Üniversitesinden gönderilecek çalışmaların alan editörlüğü ve hakemlikleri, kurum dışı akademisyenlerden seçilecektir.
15. Dergimizde yayın yapmak ücretsizdir.
16. Dergimizde yayımlanan makalelere erişim ücretsizdir.

Dergiye üye olmak ve yayın göndermek ücretsizdir. Kabul edilen çalışmaların, dergide yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.