Makaleler


G. KIRAL, C. MAVRUK, E. KIRAL
Fiziksel Yetersizlik, Umutsuzluk, Parasal Problem ve Sosyal Sermayenin Yalnızlık Hissi Üzerine Etkisi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
E. KIRAL, C. MAVRUK
SÜBJEKTİF SOSYAL İZOLASYON RİSKLERİ, Akademik Hassasiyetler, (2019)
E. KIRAL
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Operatör Tercihlerinin Ölçümü, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
E. KIRAL
Vergi Ahlak ve Vergi Bilincini Etkileyen Faktörler: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
E. Kıral
Avrupa Birliği Ülkelerinin Boşanma Oranı Analizi, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, (2018)
E. KIRAL
Markov Analizi İle Cep Telefonu Operatör Tercihlerinin Belirlenmesi: Adana İli Üzerine Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
M. EZER, E. KIRAL
Türkiye’de Bilgi Toplumunun Gelişimi: İletişim Amaçlı Kişisel İnternet Kullanımı Üzerine Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
M. ILDIRAR, E. KIRAL
PİYASA YAPISI VE YOĞUNLAŞMA: TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
E. KIRAL, C. MAVRUK
Corporate Tax Payoff in A Game Theory Approach, Ege Akademik Bakış Dergisi, (2018)
E. KİRAL
MODELING BRENT OIL PRICE WITH MARKOV CHAIN PROCESS OF THE FUZZY STATES, Journal of Economics Finance and Accounting, (2018)
E. KİRAL, C. MAVRUK
STUDENTS’ CARRIER PREFERENCES AFTER IMPLEMENTATION OF MOBILE NUMBER PORTABILITY, Research Journal of Business and Management, (2018)
C. MAVRUK, E. KIRAL, G. KIRAL
ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
E. KIRAL, C. MAVRUK, G. KIRAL
EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK PERFORMANSI: MARKOV MODELİ İLE BİR HESAPLAMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
G. KIRAL, E. KIRAL, C. MAVRUK
EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
E. Kıral, C. Mavruk
MATHEMATICAL ANALYSIS OF TAX PAYMENT TYPES FOR CORPORATE TAXPAYER, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
E. KİRAL, C. MAVRUK
TAX DECLARATION RATES VIA AUDITS: A PREDICTION USING MARKOV MODEL, Journal of Business Economics and Finance, (2017)
E. KİRAL, B. UZUN
FORECASTING CLOSING RETURNS OF BORSA ISTANBUL INDEX WITH MARKOV CHAIN PROCESS OF THE FUZZY STATES, Journal of Economics Finance and Accounting, (2017)
C. MAVRUK, E. KIRAL
PREDICTION OF CENTRAL GOVERNMENT BUDGET TAX REVENUES USING MARKOV MODEL, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)