Makaleler


G. ULUDAĞ
Örgütsel Bağlılık İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
G. ULUDAĞ
İş Doyumu ile İş Gören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araşırması, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2019)
G. ULUDAĞ
İş Stresi ve Motivasyon İlişkisine Yönelik Bir Alan Araştırması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
G. ULUDAĞ
Yaşam Doyumu İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
G. ULUDAĞ
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN YETENEK YÖNETİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
G. Uludağ
Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
G. ULUDAĞ
Lider Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
G. ULUDAĞ
DUYGUSAL ZEKÂ İLE İŞDOYUMU İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
G. ULUDAĞ
Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlşkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
G. ULUDAĞ, H. TAŞDÖVEN, M. DÖNMEZ
Polis Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2014)