Cilt: 11 Sayı: 1, 26.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Editöre Mektup

Amaç ve Kapsam

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, öğrenme, öğretme ve değerlendirmeye yönelik araştırma yapan veya bu araştırmadan yararlanan herkes için çok disiplinli, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Öğrenmenin, öğretmenin ve öğretmenliğin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan dergi, bu amaç doğrultusunda tüm eğitim disiplinlerinde/bağlamlarında yapılmış özgün teorik ve ampirik çalışmalara odaklanır. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve eğitim politikasını belirleyenlerin ilgisini çeken araştırmaları yayınlamaya kendini adayan bu dergi, geniş kapsamıyla dünya çapında eğitimi ilgilendiren tüm konuların tartışılmasını sağlar.

Aşağıda listelenen eğitim alanları derginin kapsamına girmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Dil Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Tarihi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Karşılaştırmalı Eğitim
Matematik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitim
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Yükseköğretim
Yetişkin Eğitimi

Dergiye gönderilen makaleler ilk editör değerlendirmesinin ardından, kör hakemlik uygulaması ile en az iki anonim hakeme gönderilmektedir. Atanan hakemlerin değerlendirmeleri temel alınarak nihai karar ilgili editör tarafından verilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin bir ayda (dört haftada) tamamlanması ve en geç iki ay (sekiz hafta) sonunda makaleye ilişkin nihai kararın yazarlara bildirilmesi öngörülmektedir.

Formatsız Gönderim

Dergimiz “Formatsız gönderim” ilkesini benimsemektedir. Yazarlar, Türkçe dilindeki tam metin makalelerini herhangi bir format veya taslakta gönderebilirler. Ancak, makalede kullanılan metin içi ve metin sonu kaynaklar için APA 7 stili kullanılmalıdır. Makalenin yayım için kabulü sonrası, yazım kurallarına uygun format veya diğer detaylar yazarlardan talep edilecektir. Makale değerlendirme sürecinde olası bir aksama olmaması için yazarların yazım kurallarıyla ilgili bütün açıklamaları gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.
Makale gönderimi sırasında aşağıda listelenen dosyaları belirtilen dosya biçimlerinde teslim ediniz:
(1) Yazar bilgilerini de içeren tam metin makale (Yazar isimleri, kurumları, e-posta adresleri ve ORCID adresleri eklenmelidir.)
(2) Yazar bilgilerinin çıkarıldığı anonim makale (Dosya içeriğinde yer alan tüm kişisel kimlik bilgileri dosya özellikleri ile birlikte silinmelidir.)
(3) Telif hakkı devir formu (Dergi tarafından sunulan şablon kullanılarak hazırlanmalı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır.)
(4) Gönderilen makale için Turnitin veya iThenticate gibi bir intihal yazılımı ile elde edilmiş pdf dosya biçiminde benzerlik raporu
(5) Etik kurul onayı gerektiren araştırmalar için pdf dosya biçiminde resmi etik kurul kararı
Makale için gerekli ek dosyalar sunulmak isteniyorsa, tam metin makalelerin “Ekler” kısmında sunulmalıdır.


Makale Yapısı

Bu dergide İngilizce kısa özet ile birlikte Türkçe tam metin makaleler kabul edilmektedir. Makale gönderimi sırasında katı kurallar olmamakla birlikte; makaleler şu yapıda teslim edilmelidir: Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, (İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler) Ana metin (Giriş, Alanyazın İncelemesi, Yöntem, Bulgular, Tartışma/Sonuç), Ek Bilgi, Etik Beyan, Kaynaklar ve Ekler (gerekliyse). Bunların yanı sıra, makalenin değerlendirilmesi için gerekli diğer öğeler eklenebilir. Makalenin “Yöntem” ve “Etik Beyan” kısımlarında Etik Kurul Onayı’nda yer alan gerekli bilgilerin (kurul adı, onay tarihi ve sayı numarası) sunulması gereklidir.

Kelime Limiti

Bu dergiye teslim edilecek olan tipik bir makale; kaynaklar, dipnot ve ekler de dahil olmak üzere 10000 kelimeyi geçmemelidir. Bu kelime limitinin üzerindeki makaleler gerekçe ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin Türkçe ve İngilizce Özet kısmı 150 ila 200 kelimeden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce Anahtar kelimeler 4 veya 5 adet olmalıdır.

Yazar Bilgileri

Tüm yazarların yazar isimleri, kurumları, e-posta ve ORCID (The Open Researcher and Contributor ID - orcid.org) adresleri belirtilmelidir. Bir yazar “sorumlu yazar” olarak belirtilmelidir. Yazarlardan herhangi biri hakem sürecinde kurum değiştirirse veya iletişim bilgilerinde değişiklik olursa, ilgili kurum veya iletişim bilgileri değişikliği yayım aşamasından önce yapılmalıdır. Yayımlandıktan sonra makalelerde kurum ve iletişim bilgileri değişikliği yapılamaz.

Şekiller

Her bir şeklin başlığı olmalı ve başlıklar Şekil 1’den başlayarak sayısal numaralarla ifade edilmelidir. Makalede kullanılacak şekiller yüksek kalitede olmalıdır. Çizimler 1200dpi, gri tonlamalı şekiller 600 dpi ve renkli şekiller 300 dpi olmalıdır. Microsoft Word’de (doc veya docx) oluşturulan şekillerin yanı sıra; EPS, PS, JPEG ve TIFF dosya biçimindeki şekiller kabul edilmektedir. Her bir şekle metin içinde atıf yapılmalıdır.

Tablolar

Her bir Tablonun başlığı olmalı ve tablolar Tablo 1’den başlayarak sayısal olarak numaralandırılmalıdır. Tablolar düzenlenebilir şekilde olmalıdır. Her bir tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.

Denklemler

Denklemler düzenlenebilir şekilde olmalıdır. Resim veya başka bir biçimde düzenlenemeyen denklemler kullanmayınız.

Kısaltmalar

Metin içinde kullanılan kısaltmalar ilk geçen yerde tanımlanmalı ve sonrasında tutarlı olarak kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet’te kısaltma kullanılmamalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır. Kaynaklarda kullanılan bütün kaynakların metin içinde de kullanıldığından veya metin içinde kullanılan bütün atıfların kaynaklarda yer aldığından emin olunuz. Kaynaklarda kullanılan makaleler için DOI veya web adresi (link) eklenmesi gereklidir.

Ek Bilgi

Gönderilen makale için her bir yazarın ilgili makaleye katkısı ve katkı oranı, varsa raporlanan araştırma için alınan destek, çalışmaya ilişkin teşekkür ve çatışma beyanı makalenin sonunda yer alan “Ek Bilgi” bölümünde sunulmalıdır. Ayrıca, makaleye ilişkin sunulması gereken ek diğer bilgiler (makalenin bir tez çalışmasından üretilmiş olması, herhangi bir bilimsel etkinlikte sözlü olarak sunulmuş olması, bir proje kapsamında hazırlanmış olması vb.) bu bölümde sunulabilir.

Etik Beyan

Bu bölümde, ilgili araştırmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulduğu ve yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbirinin gerçekleştirilmediğine dair yazar beyanları sunulmalıdır. Ayrıca, makalede sunulan araştırma için Etik Kurul Onayı’nda yer alan gerekli bilgiler (kurul adı, onay tarihi ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünün yanı sıra, bu bölümde de sunulmalıdır.

Telif Hakkı Devri

Makale gönderim sürecinde şablon şeklinde yazarlara sunulan “Telif Hakkı Devir” formu, bütün yazarlar tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

Makale Biçimi

Makale biçimi için lütfen dergi tarafından sunulan “Makale Şablonu”nu kullanınız. Şablon kullanımı sırasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• Makalede yer alan metinler Arial yazı tipinde ve 10 punto boyutunda olmalıdır.
• Ana ve alt başlıklar için numaralandırma yapmayınız. Ana ve alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalı ve sola yaslı olmalıdır. Üçüncü düzeyden fazla başlık kullanılmamalıdır. Birinci düzey başlıklar kalın, ikinci düzey başlıklar kalın ve italik, üçüncü düzey başlıklar ise sadece italik olmalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto, ikinci düzey başlıklar 11 punto ve üçüncü düzey başlıklar 10 punto olmalıdır. Ana ve alt başlıklar için paragraftan önce 12 nk, paragraftan sonra 6 nk boşluk olmalıdır.
• Metinlerde vurgu yapmak istenen bölümler italik yapılmalıdır.
• Paragrafların kenar boşluklarında girinti kullanılmamalı ve paragrafların hizalaması “iki yana yaslı” olmalıdır.
• Satır aralığı 1 (tek) olmalı ve her paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
• Makale boyunca boş satır kullanılmamalıdır.
• Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol kısımlarda 2,5 cm olmalıdır.
• Tablolarda satır aralığı 1 (tek) olmalı ve metin boyutu 8-10 punto olmalıdır. Bir sayfayı aşacak tablolar metin içinde atıf yapmak şartıyla makalenin “Ekler” bölümünde de sunulabilir. Tablo genişliği sayfa genişliğiyle eşit olmalıdır. 

Yayın Etiği
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editör ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin yayıncısı olan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. 2012 yılından itibaren yılda iki kez olmak üzere düzenli yayınlanması yayıncının sorumluluğundadır.
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeleri, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu dergi editörü tarafından ulusal ve en az beş faklı uluslararası üniversitede alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin bilim dallarında görev yapan akademisyenler görevlendirilir. Editör duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirleyebilir. Editör, dergiye değerlendirilmek üzere gelen makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Yayın Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Yayın Kurulu’nun Sorumlulukları
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayın Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayın Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda editor@amasya.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Dergi tarafından kabul edilen makaleler açık erişimli olarak yayımlanmaktadır. Bu dergide herhangi bir makale gönderim, yayım veya düzenleme ücreti talep edilmemektedir. Makale gönderim ve yayım süreci tamamen ücretsizdir.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)