Cilt: 12 Sayı: 38, 15.03.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (Avraysad)'nin amacı, dünyanın dört bir tarafındaki araştırmacılara, tarih, edebiyat ve sosyoloji alanında yapılan çalışmaları paylaşıp tartışabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Araştırmacıların eleştirel bakış açılarını teşvik eden dergimiz, farklı ekollere mensup bilim insanlarının bilimsel niteliği yüksek çalışmalarını, çift kör hakemli süreçler tamamlandıktan sonra yayınlayarak alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmalarını ve araştırmalarını daha ileri bir seviyeye taşımalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte Dergimizi ulusal ve uluslararası alanda nitelikli dergi seviyesine çıkararak önemli dizinler arasında yer almasını amaçlamaktır ki bu indeksler; Directory of Open Access Journals (DOAJ); SCOPUS; Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science: Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ve Social Sciences Citation Index (SSCI).

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, genelde sosyal ve beşeri bilimler alanında özelde ise Filoloji, Tarih ve Sosyoloji sahasında özgün ve alanlarına katkı sunan Türkçe başta olmak üzere Rusça ve İngilizce dillerinde araştırma ve inceleme makaleleri, araştırma notu, tenkitli metin neşri ve tercümeleri, kitap ve bilimsel etkinlik kritikleri, doktora tez özetleri, derleme, çeviri, kısa rapor, teknik not, söyleşi, biyografi ve bibliyografi, vefeyât türünde kaleme alınmış çalışmaları kabul etmektedir. Dergi, uluslararası ve açık erişimli bilimsel bir dergidir.


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanır. Her sayıdan 30 gün önce sayıya makale kabulü kapatılır.
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, uluslararası endekslerde taranan hakemli bir yayındır.
Yayın kurulu tarafından özgün, telif ve çeşitli etik ilkeleri ihlal ettiği düşünülen yazılar hakem değerlendirme sürecine tabi tutulmaz ve yazara iade edilir.
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin kapsamı, intihal oranı (azami % 15) ve yazım kuralları yönünden incelenir. Uygun bulunan yazılar konunun uzmanı iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerin birisinden olumsuz görüş gelirse üçüncü hakeme gönderilir. Süreçte iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayın sırasına alınır. 
Hakem değerlendirme süreçlerinin tamamı yazar tarafından izlenebilmektedir.
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
Dergide yayınlanan makaleler açık erişimlidir ve bu şekilde kalacaktır.
Dergide yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez, yazıların tüm hakkı Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisine aittir.
Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarına aittir.
Yazılar, yazarlar tarafından dergipark adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla takip edilebilir, hakem süreci ilgili alandaki hakemlerin yoğunluğuna ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapılabilmesi amacıyla bir ile üç ay arasında değişebilmektedir. Makale ve tanıtım yazısı gönderen tüm araştırmacı ve akademisyenler bu süreyi kabul etmiş olur.
Derginin yayın dili ağırlıklı olarak Türkçe olup yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla İngilizce veya Rusça yayınlar da kabul edilebilir. Ancak Türkçe/İngilizce veya Rusça başlık, özet ve anahtar sözcükler yazıya eklenmelidir.

MAKALE YÜKLEME SÜRECİ

1. Dergipark üzerinde makale üst verisini doldurulurken işlem (Türkçe ve yabancı dilde; başlık, anahtar kelime makalenin en az 200 kelime olan Türkçe özet ile İngilizce veya Rusça özetin tam olarak yazılması) sonrasında ilerlemektedir.
2. Çalışmalarda (azami %15) intihal raporu yazardan sisteme yüklenmesi istenir, süreç içinde hakem tarafından intihal/etik ihlal tespit edilmesi halinde makale süreci iptal edilir.
3. Makale metnini dergi yazım kurallarına göre hazırlandıktan sonra dergi sayfasında bulunan Yazım Kuralları ve Tek Yazarlı Makale Şablonunu v3 indirmek için tıklayınız veya Yazım Kuralları ve İki Yazarlı Makale Şablonunu v3 indirmek için tıklayınız kısmından indirilen şablona yükleyiniz.
4. Makale şablonuna yerleştirildikten sonra sisteme yüklenirken tabloda yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazılar sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden bu bilgiler hakem süreci tamamlandıktan sonra eklenecektir.
5. Makale yükleme sürecinde etik beyan Formu ve Telif Hakları Bildirimi imzalanarak yüklenmelidir.

Dergi yazım kuralları ve Tek Yazarlı Makale Şablonunu v3 indirmek için tıklayınız (09.10 2023 tarihinde eklendi).

Dergi yazım kuralları ve İki Yazarlı Makale Şablonunu v3 indirmek için tıklayınız (09.10 2023 tarihinde güncellendi).


Zotero ve Mendeley için oluşturulmuş olan ASA 6 Avrasya Stili için tıklayınız.

Arşiv /Açık Erişim Politikası için tıklayınız.
Yayın süreçleri ve sorumluluklar için lütfen Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.
Telif Hakkı Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Etik Beyanı Formu — Word PDF
Yayın Süreç Şeması için tıklayınız.

Ulusal ve uluslararası alanda indekslere kabul edilen dergilerin yazım ve şekil bütünlüğü değerlendirme kriterleri arasında yer aldığı için yazım kurallarına ve tanımlayıcı bilgilere yazarlar tarafından uyulması beklenmektedir.

REFERANS VE KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 10 punto yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynağın yazarı soyadı önce belirtilecek şekilde gösterilmelidir.
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, tarihin yanına (2020a: 42), (2021b) a, b, c gibi harflerle birlikte ayrım gösterilmelidir.
Zotero, Mendeley ve diğer atıf programlarında kullanılmak üzere Amerikan Sosyoloji Derneği 6 Avrasya Sürümü dergi sayfasından indirilip kullanılabilir (american-sociological-association-6th-edition-avrasya). Bu sistemi kullanmayanlar manuel olarak aşağıdaki örneklere uygun metin içi atıfları ve kaynak gösterimi yapılacaktır.
Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Kitap
Metin İçi Atıf
(Köprülü 1991: 16)
(Faroqhi 2000: 42)
(Öztürk ve Celep 2014: 75)
İkiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:
Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:
Ergin (1969: 42), bu konuda …
Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:
Köprülü (1926, Çelik 1998’den).
Kaynakça
Ergin, Muharrem. 1969. Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Faroqhi, Suraiya. 2000. Osmanlı’da Kentler ve Kentliler. Çev. Neyyir Kalaycıoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Köprülü, Fuad. 1991. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu. Ankara: TTK Basımevi.
Bilimsel Dergi Makalesi
Metin İçi Atıf
(Arslan ve Çöteli̇ 2015: 185)
Kaynakça
Arslan, Celil, Methiye Gül Çöteli̇. 2015. “Anadolu - Türk Şehri Tarihinde Bayburt Kenti ve Anıtsal (Kamusal) Yapı Mirası”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6(6): 185-219.
Öztürk, Emine, Halil Celep. 2014. “Selçuklu Anadolusu’nda Sufi̇ Ahlaki ve Sosyal Barış”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5(5): 74-90.
Ansiklopedi Makalesi/Maddesi
Metin İçi Atıf
(Akün 1989: 416-17)
Kaynakça
Akün, Ömer Faruk. 1989. “Âlî Mustafa Efendi”. ss. 416-17 içinde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: TDV Yayınları.
Tez
Metin İçi Atıf
(Ak 2012: 7)
Kaynakça
Ak, Mehmet. 2012. “19. Yüzyılda Teke Yöresi Yörüklerinin Sosyo-Ekonomik Durumu”. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Gazete
Örnek
Metin içi Atıf
Eğer baş yazara veya yazara atıf yapılıyorsa başlık metin içinde verilmeli ve APA dipnot
(Nadi, Cumhuriyet 23 Nisan 1920)
Kaynakça
Nadi, Yunus, “Büyük Millet Meclisinde alınan karar” Cumhuriyet 23 Nisan 1920.
Sadece habere atıf veriliyor ise haber başlığı metin içi
(Cumhuriyet 29 Ekim 1923)
Kaynakçada
Cumhuriyet Gazetesi 29 Ekim 1923.

Arşiv
Metin İçi Atıf
(BOA, A.{DVNSMHM.d.: 42/69[Gerekliyse miladi tarih yazılacak])
Kaynakça
Fonların genel bilgisi yazılacak.
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Mühimme Defteri A.{DVNSMHM.d

Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Kitap künyesinde sayfa no bilgisi gerekmezken; dergi, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi kısa yapıtlarda yararlanılan bölüme ait sayfa aralığı bilgisi mutlaka yer almalıdır.
Örnek:
Akyıldız, Ali. 2004. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.
Örnek:
Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir:
Örnek:
Metin İçi Atıf
(Âsım 1326: 45a)
Kaynakça
Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326.
İnternette yer alan bir çalışmaya atıfta bulunmak için Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Mesajın başlığı”. İnternet adresi. (Erişim Tarihi) bilgilerini vermek yeterlidir.
Örnek:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. ”Geçinme Endeksi (Ücretliler)” Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. http://evds.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 04.02.2009).
Henüz yayınlanmamış ama yayınlanmak üzere kabul edilmiş makale atıfları da şu şekilde gösterilebilir.
Örnek:
Atılım, Murat ve Ekin Tokat (2008). ”Forecasting Oil Price Movements with Crack Spread Futures”. Energy Economics. Baskıda (doi:10.1016/ j.eneco.2008.07.008).
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.


 

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI1. Etik İlkeler

Dergimizde uygulanan her türlü yayın süreçlerinde bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dergimiz etik görev ve sorumluluklar hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikaları ilke edinmiştir. Yayın süreçleri Dergipark belirlediği ve aşağıdaki ilgili linklerde belirtildiği biçimde yürütülmektedir.


1.1. Yazarların Etik Sorumlulukları
Dergimize çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması gerekmektedir;

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe nitelikli katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergimize gönderilemez.

1.2. Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Dergimizde görev yapan editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, dergimizde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
Kör hakemlik değerlendirme süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir yazım kuralları bölümünde yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
Editör kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm editör kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Editör kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni editör kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

Editör kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni editör kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Editör kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Editör kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Editör kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

1.3. Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Dergimiz değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları alan editörü aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.2. Yayın Süreci


Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez elektronik ortamda Dergipark sistemi üzerinden, açık erişimli, kör hakemli ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel özgün araştırma makaleleri yayınlamaktır. Dergide Filololji, Tarih ve Sosyoloji alanları esas olmak üzere sosyal bilimler kategorisinde Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Rusça dillerinde araştırma makaleleri ve kitap incelemelerini akademisyenler, araştırmacılar, lisans, lisansüstü öğrenciler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla buluşturmaktır.

Yayın Süreçleri ve Bilgilendirmeler

Dergi Yönetimi ve Ayarlar için tıklayınız.
Gönderi Ayarları için tıklayınız.
Süreç Ayarları için tıklayınız.
Editör Rehberi için tıklayınız.
Hakemin süreç ekranı için tıklayınız.
Yazar rehberi için tıklayınız.
Yazar, Editör, Hakem ve dergi süreçleri ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

2.1. Yazar Süreci

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler/ kitap incelemesi değerlendirilmek dergipark üzerinden makale gönder üzerinden sisteme yüklenir. Dosya yeni gönderi şeklinde sisteme kaydedilir. Yazar isterse verilerini Aperta'ya yükleyebilir.

2.2. Baş Editör/Editör/ Alan Editör Sorumlulukları ve Ön İnceleme Süreci

1. Baş Editör/Editör/ Alan Editörü, yazıları yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inancı veya siyasi felsefesine bakmaksızın bilimsel açısından değerlendirir.
2. Gönderilen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal kontrolü için taranır.
3. İntihal kontrolünde % 15 ve altında olan makaleler orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi, dergi kapsamı ile uyumluluğu ve makale yazım kuralları (şablona uygunluk ve ASA 6'ya uygunluk, kaynakçanın latin harfli oluşu) açısından 10-30 gün içinde değerlendirilir.
4. Ön incelemede revizyon gereken yazılar yazara düzeltme yapması için iade edilir. Yazar, gönderilen yazıyı 1-5 gün içinde düzenler ve sisteme geri yükler. Editör ön inceleme aşamasını geçen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme çift taraflı kör hakemlik için hakem davet edilir. Hakemlerin değerlendirmeyi kabul etmeleri durumunda hakem değerlendirme süreci başlar.
5. Editör, hakemlere yazıların gizli bilgi olduğunu ve bunun ayrıcalıklı bir etkileşim olduğunu bildirir. Hakemler ve yayın kurulu, yazıları başka kişilerle tartışamaz.
6. Belirli durumlarda editör, belirli bir noktayı netleştirmek için bir hakemin incelemesini diğer hakemlerle paylaşabilir.
7. Yayının içeriğinden ve genel kalitesinden Editör sorumludur. Gerektiğinde düzeltme notu yayınlamak veya geri çekme işlemi uygulamak da onun sorumluluğundadır.
8. Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez. Sadece hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve yazıların Dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karardan sorumludur.
9. Yazının işleme alınması, ön inceleme, revizyon hakem davet süreçlerinin tamamlanması 10-30 gün sürebilmektedir.

2.3. Hakemlerin-Yazarların ve Baş Editör/Alan Editörlerinin Sorumlulukları ve Süreçleri
1. Hakemlerin araştırma, yazarlar ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Yargıları objektif olmalıdır.
2. Hakemler, gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olmaları durumunda editöre yazılı olarak gerekçesiyle yazılı olarak bildirmelidir.
3. Hakemlik sürecinin doğru yönetilmesi hem dergi hem de yazar için çok önemli olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.
4. Bir makalenin konusunu gözden geçirme noktasında hakem adayının kendini alan dışı görmesi durumunda hakemlik davetini reddetmeli, kabul durumunda ise kabul işlemini onaylamalıdır. Bütün bu süreçler 1-15 gün içinde tamamlanmalıdır.
5. Hakem değerlendirme sürecini 1-15 günde tamamlaması beklenir. Bu süre zarfında Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.
a. Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu? Özgün mü?
b. Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?
c. Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?
d. Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla örtüşüyor mu?
e. Alandaki literatüre yeterli referans verilmiş mi?
f. Dil kalitesi yeterli mi?
10. Hakemler gerekli durumlarda yazara kabul, minör revizyon veya majör revizyon verebilirler. Hakemlerin inceledikleri metinde düzeltme yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını düzeltilmesi istenir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşleri için savunma hakkı da verilmiş olur.
11. Yazara düzeltme ve/veya itiraz için 1-15 gün verilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek alan editörüne sunar.
12. Hakemler, düzeltme, savunma yazılarını tekrar görebilirler.
13. Hakem yazı hakkında son aşamada kabul veya ret kararı verebilir. Hakem ret kararı vermesi durumda çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini metin üzerinde belirtmesi ve online hakem formu üzerinde en az 150 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Bu raporlar ilgili makamlarca incelenmektedir.
14. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunar. Şayet İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Hakem incelemesi sonucunda nihai rapor düzenlendikten sonra yazı alan editörüne geçer.

2.4. Baş Editör/Alan Editörü Kontrolü

Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını ve hakem raporlarını kontrol eder. Yazar bilgileri (Adı, Soyadı, Unvanı, e posta adresi, ORCID [araştırmacı kimlik numarası], ROR ID[çalıştığı kurumun kimlik numarası]) kontrol edilir. Bu işlem 1-10 gün içinde tamamlanır.

2.5. Dil Kontrolü

Hakem sürecinden geçen çalışmalar Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Bu işlem 1-15 gün içinde tamamlanır.
İngilizce/Rusça Dil Kontrolü
Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce/Rusça Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, 1-15 gün içinde tamamlanır.

2.6. Yayın Kurulu İncelemesi

Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.
Dizgi ve Mizanpaj Aşaması
Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.

2.7. Son Okuma

Mizanpaj işlemleri tamamlanan çalışmalar son okuma işleminin ardından dergi yayımlanır.
Ulusal ve Uluslararası İndekslere Veri Gönderimi
Yayımlanan sayıya ait matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine en geç 60 gün içinde; makale üst verisi ise ilgili indekslere 15 gün içinde iletilir.


UYARI
Makale erken görünümde ve/veya yayım tarihi itibariyle beş iş günü içinde yazıdaki maddi hatalar düzeltilebilir. Bu tarihlerden sonra düzeltme imkânı bulunmamaktadır.

Yayın Süreç Şeması için tıklayınız.

Etik İlkeler ve Yayın formu için tıklayınız.

Dergi sistemine yüklenen makaleler, Editör Kurulu tarafından ön incelemeye alınır, değerlendirme sonrasında hakeme gönderilmesi uygun görülen çalışmaların yazarlarına süreç hakkında bilgi verilir. Sürece dair bilgi verilen yazarlardan, hizmet satılan alınan ilgili firma hesabına -1250- TL süreç işletim bedeli aktarmaları talep edilir. Hakem süreci başlatılan çalışmalarda ücret iadesi gerçekleştirilemez.

Herhangi bir kurumda çalışmadığını beyan eden yazarlardan,
Yurt dışından gönderilen yabancı uyruklu yazarlardan,
Kitap tanıtım yazılarından
Ücret talep edilmez.

HESAP BİLGİLERİ:
Banka Adı : Garanti Bankası
Hesap Sahibi (Alıcı) : Selim Işık (Kalem Fotokopi Kırtasiye Yay.)
IBAN : TR08 0006 2000 4700 0006 2955 64

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası