Güncel Sayı

Cilt: 24 Sayı: 3, 31.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

    Yayın hayatına 2002 yılında başlayan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (INUEFD), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayımlayan açık erişimli ve hakemli bir dergidir.

    Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Dergi ile eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, eğitimde kuram ve uygulama alanındaki araştırmaları, bilgi birikimini ve yaklaşımları paylaşarak akademik kültüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

    Dergide eğitim alanında yapılmış her türlü bilimsel (çeviri, eleştiri, değerlendirme, inceleme vs.) çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda eğitim yönetimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları, rehberlik ve psikolojik danışma, erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi, özel eğitim, yetişkin eğitimi, eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri, eğitim teknolojisi, eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, fen bilimleri ve matematik eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim, öğretmen yetiştirme, eğitim ve öğretim alanında bilimsel yaklaşımlarla hazırlanmış çalışmalara INUEFD'de yer verilecektir. Bunun yanı sıra INUEFD'nin konu alanı aşağıdaki alanları da içermektedir;

  • Nitel yönteme dayalı araştırmalar,
  • Etnografik, tarihsel, fenomonolojik, durum çalışmaları, eylem araştırması vb.
  • Nicel yönteme dayalı araştırmalar,
  • Karma yönteme dayalı araştırmalar,
  • Görüş makaleleri,
  • Politikalar üzerine perspektifler,
  • Eleştirel alanyazın taramaları,
  • Kitap değerlendirme.

YAYIN İLKELERİ
Değerlendirme Süreci;
1. INUEFD’ye gönderilen yazılar, önce yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.
2. Değerlendirme aşamasında, makaleler benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla (Ithenticate ve Turnitin) incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %15’in (alıntılar dahil ve kaynakçalar hariç) altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.
3. INUEFD’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere ilgili alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. INUEFD sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu “çift-kör” hakemlik sistemini kullanmaktadır.
     Olası Hakem Dönütleri ve Süreç;
     a. Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir.
     b. Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir.
     c. Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi 15 gün içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir.
     d. Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini 4 hafta içinde açıklar.
     e. Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayımlanamayacağı"nı belirtiyorsa yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.
     f. Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayımlanabileceğini" belirtiyorsa yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.
     g. Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını 4 haftalık bir süre içinde sisteme yükler.
4. INUEFD’ye gönderilen çalışmalarda yazarlar, Hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.
5. INUEFD’nin hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması 1 hafta; hakem değerlendirme süreci de 2 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Bir çalışmanın sisteme yüklenmesi ve yayımlanması ortalama 6-8 ay sürmektedir.
6. INUEFD’ye makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.
7. INUEFD’de yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, İnönü Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. 


INUEFD YAZAR REHBERİ
Dergide, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eserler hakem değerlendirme sürecine alınabilir:

• Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
• Bir çalışmanın uzunluğu, ekler dâhil 9000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ulusal ve uluslararası indekslerde taranma çalışmalarını yürüttüğü için, Türkçe gönderilecek çalışmalarda ayrıca 750 sözcüğü aşmayacak şekilde genişletilmiş İngilizce özet (extended abstract); İngilizce gönderilecek çalışmalarda ise 750 sözcüğü aşmayacak şekilde genişletilmiş Türkçe özet hazırlanmalıdır.
• Yazılar, dergi şablonuna uygun hazırlanmalıdır ("Dergi Şablonu"na bakınız). Makaleler, dergi şablonuna uyarlanırken isim ve iletişim bilgileri belirtilmemeli ve şablon çerçevesinden çıkarılmamalıdır. Dergi şablonuna uyarlamadan gönderilen makaleler, dergi kurulu tarafından ret (iade) edilecektir.
• Gönderilen makalede yer alan tablo, şekil, resim, grafiklerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA-7 stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca istenildiği takdirde tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.
• Makale her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:
• Başlık: Başlık 12 kelimeyi geçmemelidir.
• Özet: Özet 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özette araştırmanın amacı, kullanılan yöntem, bulgular ve önerilerden kısaca bahsedilmelidir.
• Extended Abstract: 750 kelimeden oluşan ve makalenin İngilizce adı ve alt bölümlerini (Introduction, Purpose, Method, Findings, Discussion & Conclusion) içeren uzun İngilizce özet eklenmelidir (Dergi Şablonuna bakınız).
• Makale giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır.
• Yöntem kısmında desen, evren ve örneklem, çalışma grubu ya da katılımcılar, veri toplama araçları, verilerin analizi vb. alt başlıklar bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalarda problem ortaya koyulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli, uygulamacılar ve araştırmacılar için öneriler geliştirilmelidir. Ayrıca izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) bu bölümde yer verilmelidir.
• Makale yazımında APA-7 stili kullanılmalıdır. Kaynakça gösteriminde aşağıda bazı örnekler gösterilmiştir:

Makale Gösterimi
Hughes, G., Desantis, A., & Waszak, F. (2013). Mechanisms of intentional binding and sensory attenuation: The role of temporal prediction, temporal control, identity prediction, and motor prediction. Psychological Bulletin, 139, 133–151. http://dx.doi.org/10.1037/a0028566.

Kitap Gösterimi
Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004). Semantic cognition: A parallel distributed processing approach. Cambridge, MA: MIT Press.

Editörlü Kitapta Bölüm Gösterimi
Gill, M. J., & Sypher, B. D. (2009). Workplace incivility and organizational trust. In P. Lutgen-Sandvik & B. D. Sypher (Eds.), Destructive organizational communication: Processes, consequences, and constructive ways of organizing (pp. 53–73). New York, NY: Taylor & Francis.

Yüksek Lisans Tezi Gösterimi
Panasuk, N. (2008). İşyerindeki stres yönetimi programlarında hangi değişkenler çalışıyor gibi görünüyor ve bu programlar ne kadar etkili? (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). St. Scholastica Koleji, Duluth, Minnesota.

Doktora Tezi Gösterimi
Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Considine, M. (1986). Australian insurance politics in the 1970s: Two case studies. (Unpublished doctoral dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia.

Cooley, T. (2009). Design, development, and implementation of a Wireless Local Area Network (WLAN): The Hartford Job Corps Academy case study (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3344745)

• Sisteme yüklenen dosyanın içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler kesinlikle bulunmamalıdır.
• Araştırma daha önce herhangi bir kongrede sunulmuş ise ilk yükleme aşamasında yazarlar veya kongreye ait spesifik bilgi vermeden “örn. Bu araştırma 2017 yılında Uluslararası bir kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur” ifadesi ile belirtilecektir.

İletişim: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü, PK:44280 Kampüs/MALATYA E-posta: efdergi@inonu.edu.tr

Etik İlkeler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (UNIEFD), açık erişimi destekleyen hakemli akademik bir dergidir. Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, bilimsel yöntemlerin uygulandığı ve etik ilkeler dikkate alınarak yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel çalışmaların ortaya konması sürecinde; yazar, editör ve hakemlerin uyması gereken etik ilkeler söz konusudur. Bu doğrultuda UNIEFD yayın süreci aşamalarında, Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE)) tarafından yayımlanan kılavuzlardaki (Örn. bkz: “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) etik ilkeleri esas almakta ve paydaşlarından, aşağıda belirtilmiş olan etik sorumlulukları yerine getirmelerini beklemektedir. 

Yazarların Etik Sorumlulukları;

• Yazarların gönderdikleri yazının özgünlüğü konusunda özenle yaklaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda UNIFED’e gönderilecek olan yazıların başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.
• Yazarların UNIFED’in belirlemiş olduğu benzerlik oranı kurallarına uyması ve gönderilen çalışmaların “Benzerlik Taraması” yazar tarafından yapılarak “Benzerlik Tarama Raporu”nun, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca yararlanılan kaynakların tamamının atıflarını içermesi gerekmektedir.
• Yazar listesinde adı bulunan kişilerin tamamının, çalışmada düşünsel olarak katkısı bulunan kişiler olması gerekmektedir. Çalışmanın başvurusu yapıldıktan sonra yazar adlarında ve sıralamalarında değişiklik yapılmamaktadır.
• Yazarlar arasında çıkar çatışması oluşabilecek durumlar varsa bunların editöre iletilmesi gerekmektedir.
• Yazarların, çalışmanın yayın sürecinde Editör Kurulu tarafından istenen belge, bilgi ve verileri kurul ile paylaşmaları beklenmektedir.
• TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bkz.: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Bu kapsamda yazarların, yazının kapsadığı araştırma için Etik Kurul izni almış olmaları ve araştırmanın veri kaynağını oluşturan kurumlardan ve/veya kişilerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir.
• Çift-kör hakemlik ve tarafsız değerlendirme yapılabilmesi için yazarların yayımlama sürecinde kimliklerini gizli tutmaya özen göstermeleri gerekmektedir.
• Çalışmalar yayın sürecinde veya sonrasında, yazarların çalışmalarında fark ettikleri hataları, zaman kaybetmeden dergi editörüne ya da ilgili yayıncıya iletmeleri beklenmektedir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları;
• Editör, ulusal ve uluslararası fikri mülkiyet hakları standartlarına uygun hareket etmelidir.
• Çalışmaları değerlendirme sürecinin işlem basamaklarını yayımlamalıdır.
• Çalışmaları değerlendirme ve yayımlama sürecinin nitelikli ve hızlı yürümesini sağlamalıdır.
• Yayın Kurulu, yazarlar, hakemler ve okuyucuları ile düşünce özgürlüğüne dayalı ve açık bir iletişim kurmalıdır.
• Çalışmanın yayımlanması ile ilgili olumlu ya da olumsuz kararlarını, yazıyı bilimsel yönteme uygunluk açısından değerlendirerek vermelidir.
• Dergide yayın kapsamına giren çalışmalar, yöntem açısından büyük bir sorun içermedikleri sürece değerlendirme sürecine almalıdır.
• Yazarların yayın değerlendirme sürecindeki işlemlerini kolaylaştırmak için Yazım Kuralları Listesi’ni yayımlamalıdır.
• Yayımlama sürecinde ve sonrasında yazarların ve hakemlerin kimliklerini gizli tutmalıdır.
• Hakemlerin, değerlendirme raporlarını açıklayıcı ve yapıcı bir dil kullanarak oluşturmalarını sağlamalıdır.
• Derginin hakem havuzunu olabildiğince genişletmeli ve güncel tutmalıdır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları;

• Hakem, yalnızca kişisel uzmanlık alanına giren ve değerlendirmek için yetkin olduğuna inandığı çalışmaların hakemliğini kabul etmelidir.
• Çalışmaları ön yargılardan uzak ve tarafsız bir biçimde değerlendirmeye özen göstermelidir.
• Çift-kör hakemlik ve tarafsız değerlendirme adına kimliğini gizli tutmaya özen göstermelidir. Yazarların kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışmamalıdır. Değerlendirmeye başladığında ya da değerlendirme sırasında yazının yazarını/yazarlarını tanıdığını fark ederse derhal hakemlik görevini sonlandırmalı ve bu konuda Editör Kurulu’nu bilgilendirmelidir.
• Değerlendirme işlemini verilen süre içinde tamamlamaya özen göstermelidir.
• Çalışmaya ilişkin değerlendirme raporunu açıklayıcı ve yapıcı bir dille oluşturmaya özen göstermelidir.
• Çalışmada yer alan bilgileri, ancak çalışmanın yayımlandığı durumda ve atıf yapmak koşuluyla kullanabilecektir.

Yayın Politikası
Değerlendirme Süreci;
1. INUEFD’ye gönderilen yazılar, önce yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.
2. Değerlendirme aşamasında, makaleler benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla (Ithenticate ve Turnitin) incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %15’in (alıntılar dahil ve kaynakçalar hariç) altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.
3. INUEFD’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere ilgili alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. INUEFD sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu “çift-kör” hakemlik sistemini kullanmaktadır.
4. Yazar sıralaması dikkate alınmadan, bir yazarın aynı yıl (aynı cilt) içerisinde sadece bir makalesi yayınlanır.
     Olası Hakem Dönütleri ve Süreç;
   a. Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir.
  b. Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir.
   c. Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi 15 gün içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir.
  d. Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini 4 hafta içinde açıklar.
   e. Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayımlanamayacağı"nı belirtiyorsa yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.
  f. Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayımlanabileceğini" belirtiyorsa yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.
  g. Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını 4 haftalık bir süre içinde sisteme yükler.
4. INUEFD’ye gönderilen çalışmalarda yazarlar, Hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.
5. INUEFD’nin hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması 1 hafta; hakem değerlendirme süreci de 2 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Bir çalışmanın sisteme yüklenmesi ve yayımlanması ortalama 6-8 ay sürmektedir.
6. INUEFD’ye makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.
7. INUEFD’de yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, İnönü Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. 

INUEFD, yayın hayatı boyunca her şeyden önce toplum yararını gözeterek bilimin ışığında yürümeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda INUEFD; aday makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir. INUEFD, açık erişimi destekleyen akademik bir dergidir.

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.