Articles


H. ÇİÇEK, O. KAYA
“EF‘ALÜ” VEZNİNDE VURGULANMIŞ BAZI MESELLERİN ANALİTİK KRİTİĞİ -Hamza el-İsfahânî ve ed-Dürretü’l-Fâhira Örneği-, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
H. ÇİÇEK
Celâluddîn es-Suyûtî’nin el-Makâmatu’l-Miskiyye ve el-Makâmatu’l-Verdiyye’de Konuşturduğu Güzel Kokular ve Çiçekler, Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel, (2018)
H. ÇİÇEK, O. KAYA
EŞ-ŞEYH BÂKÎR ZEYNUDDÎN EBUBEKR B. İSHÂK B. HÂLİD EL-KAHTÂVÎ VE İLİM DÜNYASINDAKİ YERİ, Şarkiyat, (2017)
H. ÇİÇEK
A Construction of Human Properties in Nahcu’l-Balagha, Kafkas University Faculty of Divinity Review, (2017)
H. ÇİÇEK
BAHAİLİK, BAHAİLİĞİN GÖRÜŞLERİ, İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ONA DAİR BAZI YORUMLAR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2017)
H. ÇİÇEK
Yûsuf Ṣıdkî Efendi’nin “Meḥâsinu’l-Ḥusâm” Adlı Şerhinin Metodolojik Özellikleri ve Analitik Kritiği, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity, (2016)
H. ÇİÇEK
ZEMAHŞERÎ'NİN ATVÂKU’Z-ZEHEB , el-KELİMU’N-NEVÂBİĞ VE MAKÂMÂT'INDA İNSANIN KİŞİLİĞİNİ YOK EDEN ÖZELLİKLERİN ANALİTİK KRİTİĞİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)
H. ÇİÇEK
ZEMAHŞERÎ’NİN ATVÂQU’Z-ZEHEB, El-KELİMU’N-NEVÂBİĞ VE MAQÂMÂT ADLI ESERLERİNDE KİŞİYİ İNŞA EDEN ÖZELLİKLERİN ANALİTİK KRİTİĞİ, Şarkiyat, (2016)
H. ÇİÇEK
el-HARİRÎ’NİN MAQÂMÂT’INDA GEÇEN DARBIMESELLERİN ANALİTİK KRİTİĞİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)
H. ÇiÇEK
ZEMAHŞERÎ'NİN el-KELİMU´N-NEVÂBİĞ ADLI ESERİN ŞERH VE TERCÜMELERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME, Şarkiyat, (2016)