Tasavvur / Tekirdag Theology Journal
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: April 15, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University |


tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Tasavvur / Tekirdag Theology Journal

e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image


tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Volume 6 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. نظرات اقتصادية في حماية الإسلام للبيئة
  Pages 13 - 47
  Ahmad HERSH
 2. Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”
  Pages 49 - 64
  Adnan ARSLAN
 3. Çatışma Çözümü ve Dinler
  Pages 65 - 106
  Canan DURMAZ , Ejder OKUMUŞ
 4. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve Sâlih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme
  Pages 107 - 147
  Hüseyin YAKAR
 5. 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri
  Pages 149 - 170
  Şebnem ÇAMBEL KALÇO
 6. Kısa Sûreler Arasındaki Münâsebet Üzerine Bir İnceleme: Tedrîcî Nüzûl Tevhîdî Mana
  Pages 171 - 200
  Fatih TOK , Enayatullah AZİMİ
 7. Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 201 - 230
  Mustafa MÜCAHİT
 8. Din Görevlilerinde Mesleki Doyum ile Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi
  Pages 231 - 254
  Mustafa Fatih AY
 9. İsrâ Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması
  Pages 255 - 289
  İ̇brahim YILDIZ
 10. İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller
  Pages 291 - 312
  Sedat BARAN
 11. Ebü’s-Senâ Şemseddin el-İsfahânî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Zâtından Tenzîhi
  Pages 313 - 332
  Yusuf ARIKANER
 12. Kur’ân’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası
  Pages 333 - 374
  Lokman BEDİR , Kerim ÖZMEN
 13. Abdurrahman Bedevî ve Bir Varoluşçuluk Denemesi
  Pages 375 - 387
  Sümeyra TURAN
 14. Osman b. Maz‘ûn’un Vefat Tarihi ve Bakî‘ Mezarlığı’na Defnedilen İlk Kişi Olup Olmadığı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 389 - 409
  Gülay ÖZKAN , Levent ÖZTÜRK
 15. Law and Identity of the Druze Community in Mount Lebanon in the Late Ottoman Period
  Pages 411 - 432
  Tuba YILDIZ
 16. مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة
  Pages 433 - 485
  ‪ahmad SNOBAR
 17. Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in Vefatı Karşısında Takındığı Tavırla Alakalı Rivayetler ve Değerlendirilmesi
  Pages 487 - 519
  Hacer ŞAHİN , Hüseyin KAHRAMAN
 18. Molla Halil’e Göre Sevap ve İkâb
  Pages 521 - 556
  Serkan TEKİN
 19. Fıkıhta Cenin Hukuku
  Pages 557 - 563
  Emine GÜMÜŞ BÖKE
 20. İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’tTefsîr Mütercim: Harun Ünal
  Pages 565 - 569
  Yakup YÜKSEL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of Namık Kemal University Faculty of Teology 2147-9828 2015-2020
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: April 15, 2021
Indexes and Platforms
Social Media