Cilt: 13 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Otobiyografi

Otobiyografi

23. PROF. DR. METİN GÜNDAY

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İnÜHFD), temelde hukuk alanında ve hukukla ilişkilendirilebilen diğer bilim alanlarında özgün ve bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmaktır. 

İnÜHFD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan bir dergidir.
İnÜHFD’nin içeriği, hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen disiplinler arası nitelikteki çalışmalardır. Bu kapsamda akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi çeviriler kabul edilmektedir.

Derginin yayın dili, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca'dır. 


ORCID NUMARASI ZORUNLULUĞU

 İnÜHFD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.  ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. 

ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren İnÜHFD'nde değerlendirilecek olan bütün çalışmalar intihal programına tabi tutulacaktır. Yayın Kurulunca belirlenen intihal oranı en fazla %15'tir. İntihal oranı %15 ve altında olan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.   

İnÜHFD Yayın Kurulu

   Her sayıda bir yazarın sadece bir makalesi yayınlanabilir.

İnÜHFD Makale Taslak Formatını buradan indirebilirsiniz. 


İnÜHFD'de Genişletilmiş Özet hariç olmak kaydıyla 10.000 kelime sınırı vardır.
Makalelerin (extended summary hariç) 10.000 kelimeyi aşmaması gerekmekte olup; Türkçe/İngilizce başlık, Türkçe/İngilizce özetler, Türkçe/İngilizce Anahtar kelimeler, ana metin, dipnotlar ve kaynakça dahil 10.000 kelime sınırını aşan çalışmalar hakem sürecine alınmadan iade edilecektir.  

A. İnÜHFD'ne gönderilen bir makalenin değerlendirilmesi ve yayınlanabilmesi için herhangi bir ücret ödenmez.

B. İnÜHFD'nde hakemlik yapan hakemlere hakemlik ücreti ödenmez.

C. İnÜHFD'ne gönderilen bir makalenin değerlendirilmesinde özgünlük, önem ve etkiye dikkat edilmektedir.

D. Feragat Hakkı: Yazarlar, İnÜHFD'ne gönderilen ve hakem incelemesinden geçmiş bir makalenin yayımından vazgeçmeleri dergi basılmadan önce söz konusu olabilir 

İnÜHFD’ne gönderilen makaleler aşağıda sıralanan şekil şartlarına göre hazırlanmalıdır.


1. Sözcük Sınırlaması: 2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere, dergimize gönderilen makalelerde sözcük sayı sınırı en az 4.000 en fazla 10.000 olarak belirlenmiştir.


2. Yazı karakteri: Makalenin genel gövdesi Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto harf boyutunda, 1 satır aralığıyla, sağ ve sol kenarlara yaslanarak yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.


3. Bölüm, başlık ve alt başlıklar: Birinci düzey başlıklar makalenin genel gövdesine uygun olarak 11 punto, sola dayalı, koyu renk ve büyük harflerle yazılır. İkinci düzey başlıklar yine 11 punto, sola dayalı, koyu ve ilk harfi büyük olarak yazılır. Sırasıyla üçüncü, dördüncü ve varsa beşinci ve altıncı düzey başlıklar yine 11 punto, sola dayalı ve ilk harfi büyük olarak yazılır.

Örnek;

       I.   HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ

      A.   Meşru Savunma

      1.   Şartları

      a.   Saldırıya İlişkin Şartlar 


4. Açıklama ve dipnotlar: Gerek referans göstermek için olsun, gerekse ek açıklama yapmak için olsun dipnotlar tek satır aralığı ile 9 punto ile metin içinde ilgili yerde satır üstüne küçük rakamla (1,2,3…) sıra numarası konarak verilir. Daha sonra aynı sıra numarası ile metin altında dipnot çizgisiyle ayrılmış kısma, ana metin hizasında dipnotun kaynağı yazılır.


5. Hizalama ve satır aralıkları: Makalenin gövde metni 1 satır aralık verilerek, iki yana yaslanmış (block) biçiminde ve her başlıktan sonra bir satır boş bırakılarak yazılır. Paragraflar bir üstteki paragraftan (soldan) 1 cm içeriden başlayacak şekilde ve aralarında fazladan bir boşluk bırakılmaksızın yazılır.  Ancak üç satırdan fazla olan tırnak içindeki (“…”) doğrudan alıntılar ayrı bir paragraf olarak, soldan 1,5 cm içeri alınarak, tek satır aralığı ile 10 punto olarak yazılır.


6. Sayfa numaraları: Sayfa numaraları makalenin metninin bulunduğu sayfalardan başlayarak rakamlar ile (1, 2, 3…) sağ alt köşede gösterilir.


7. Türkçe ve İngilizce özet sayfası: Yazıların Türkçe ve İngilizce özetinin yanı sıra, başlık ve anahtar kelimeleri de yine Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler,  en az 150 en fazla 300 sözcük olmalıdır. Özet metni, Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olmalıdır. Türkçe özet metnin hazırlanmasında olduğu gibi, İngilizce özet metnin hazırlanmasında da aynı özenin gösterilmesi gerekir, çünkü araştırmanın uluslararası akademik çevrelerde tanınması İngilizce özet metni aracılığıyla olmaktadır.


8. Extended Summary: 01.03.2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerde, makaleye yabancı yazarlar tarafından atıf yapılmasını sağlayacak ölçüde, makalede yer verilen bilgi ve görüşlerin derlendiği, en az 750 en fazla 1250 kelimeden oluşacak İngilizce bir extended summary yer almalıdır. Genişletilmiş özette kısaca şu bilgiler yer alabilir: çalışmanın amacı, kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler.


9. Giriş bölümü: Her makalede giriş bölümü bulunması zorunludur. 


10. Dipnot ile referans gösterme: Dipnotlar genel olarak şu iki amaç için kullanılır: a) Ana metinde geçen bir kavram veya konu hakkında ilave bilgi ve açıklamalar yapmak, b) doğrudan veya dolaylı bir aktarım için sayfa altında referans göstermek. Dipnotlar ister bilgi ve açıklama yapmak için verilsin, ister referans göstermek için, 1, 2, 3 şeklinde rakamlarla numaralandırılır. Bir dipnotun ana metindeki ve sayfa altındaki rakamından sonra boşluk bırakılmaz, sayfa altındaki rakamların öncesine ve sonrasına herhangi özel bir işaret konmaz. Sayfa altındaki dipnot metni, dipnot çizgisinin altına, üstündeki ana metinle aynı hizada olacak şekilde 9 punto ve tek satır aralığında yazılır ve sonuna nokta konur.  Bir kaynak dipnot ile referans gösterilirken: Kaynağın ilk kez referans gösterildiği dipnotta, bu kılavuzun kaynak hazırlanmasına yönelik esaslarına göre, ayrıntılı künyesi verilir. Aynı kaynağa daha sonraki referanslarda geçmesi durumunda ise aşağıdaki örneklere uygun olarak kısa künye verilir.


1. Tek yazarlı kitap:


İÇEL, Kayıhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2015, s.67.

Aynı yazara ikinci kez atıf yapıldığında;

İÇEL, s.67.

Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılıyorsa ilk atıfta parantez içerisinde sonradan ne şekilde atıf yapılacağı gösterilir;

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Borçlar Genel), 19. Bası,  Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s.568.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Borçlar Özel), 2. Bası,  Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s.549.

EREN, Borçlar Özel, s.700.


2. İki yazarlı kitap:


HAKERİ, Hakan/ÜNVER Yener: Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt 1, 8. Bası, Adalet Yayınları, İstanbul 2013, s.321.


Aynı yazarlara ikinci kez atıf yapıldığında;

HAKERİ/ÜNVER, s.541.


3. Makale:


ZAND, Joseph: “Article 15 of The European Convention on Human Rights and The Notion of State of Emergency”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 2014, s.167.


Makalelerde Cilt, Sayı Gösterimi: Cilt No(Sayı No) şeklinde yapılmakta olup, sadece rakamlar kullanılmaktadır. 

Örnekler: 8. Cilt  3. Sayı veya Cilt: 8 Sayı:3 şeklinde ifade edilen dergi 8(3),

                    Cilt: LVII, Sayı: V şeklinde ifade edilen dergi LVII(V), 

                    2018/2 şeklinde ifade edilen dergi (2), 2018,

                    Sadece Cilt 8, 2018 gibi cilt numarası verilen, sayı numarası olmayan dergiler 8, 2018

                    sadece Sayı: 3, 2018 gibi sayı numarası verilen, cilt numarası olmayan dergiler (3), 2018, şeklinde gösterilmesi gerekmektedir.   

4. Elektronik kaynak:


World Health Organization“Eliminating Forced Coercive and Otherwise Involuntary Sterilization: An Interagency Statement”, www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_sterilization_ en.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2016)


5. Editörlü kitap:


ROHE, Mathias: ”Alman Hukukunda Hekimin Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, in Şenocak, Kemal/Rohe Mathias/Yarayan, Ali (ed.), Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İÜHF Yayınları, Malatya 2014, s.55.

ETİK İLKELER


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnÜHFD, hukuk alanında nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. İnÜHFD’e gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.

İnÜHFD, "Yayın Etiği", “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili uluslararası kurallara uygun olarak süreci takip etmektedir. 

Yayın Etiği Beyanı

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnÜHFD, yayın etiğinde yüksek standartlara bağlı olup, yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri  ile etik ilkeler ve kurallar Yayın Etiği Komitesi’nin Committee on Publication Ethics (COPE),yayınlamış olduğu  COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors),  Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) yönergelerine göre hazırlanmıştır. Ayrıca İnÜHFD‘de intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Gönderilen tüm makaleler orijinal olmalı, başka bir akademik ortamda yayınlanmamış veya değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editör tarafından belirlenen en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Yayınlanmış bir çalışmada  yayın ve araştırma etiğine aykırlık varsa, İnÜHFD baş editörü, gerekli süreci başlatarak ilgili kurum ve mercilerle birlikte derginin tarandığı dizinlere durumu iletmekle yükümlüdür. 

Araştırma Etiği
İnÜHFD, yayın etiğinde olduğu gibi araştırma etiğinde de yüksek standartları takip ederek uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Her bir çalışmanın etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmada kullanılan veriler, kaynaklar ve bulgular herkese açık olmalı, eleştirilere ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
- Araştırma ve araştırmacı insanların mahremiyetine ve sırlarına saygılı olmalı ve araştırmasında izin verilmediği sürece gerçek kişi isimlerini kullanmamasına özen gösterilmelidir.
- Araştırmada patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyetlere saygılı olunması gerekir. İzinsiz veri, yöntem ve sonuçlar kullanılmamalı ve katkıda bulunanlar mutlaka belirtilmelidir.
- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemi, olası kullanımları, verilerin saklanması ve imhası hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
- Gizli iletişimler, personel kayıtları, ticari ve askeri sırlar, hasta kayıtları korunmalıdır.
- Araştırma objektif olmalı, taraflı veri analizi ve yorumlardan kaçınılmalıdır.
- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
- Araştırma sürecinin tamamında bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
- İnsani konularda yürütülen araştırmalarda risk ve zarar minimize edilmeli, insan onuru, mahremiyeti ve otonomisi korunmalı. Çocuk, gelişimle veya kavramayla ilgili engelli, huzur evinde yaşayan, evsiz veya kanuni bir statüsü olmayan savunmasız kişileri içeren araştırmalarda özel önlemler alınmalıdır. Araştırmanın yükü de faydaları da adil bir şekilde dağıtılmalıdır.

Yazarların Görev ve Etik Sorumlulukları

• İnÜHFD’ne gönderilen makalelerin hukuk alanındaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
• Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmadığı belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.

• Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geriçekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
• Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel, insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, BU ONAY MAKALEDE BELİRTİLMELİ ve BELGELENDİRİLMELİDİR. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidir.• • Uluslararası bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanan çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Çalışmalar bu sayfada da değinilen uluslararası bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen tüm makalelerde kaynakça öncesinde, "Araştırma ve Yayın Etiği Bildirimi" başlığının altında,

"Makalenin yazar(lar)ı, makalenin tüm süreçlerinde İnÜHFD’nin bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyduklarını, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapmadıklarını, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde İnÜHFD’nin ve editör kurulunun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve bu çalışmanın İnÜHFD’den başka hiçbir akademik yayın ortamında değerlendirilmediğini beyan etmektedir(ler).”

ifadesi yer almalıdır.

Etik Kurul İzni Gerektiren Çalışmalar

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• Kişisel verilerin kullanılması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar
• Kişisel verilerin kullanılması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar

Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışmaların Durumu
Çalışma, etik kurul izni gerektirmiyorsa, makale gönderim aşamasında “ETİK KURUL ONAYINA İHTİYAÇ YOKTUR BEYAN FORMU” sorumlu yazar tarafından imzalanmış bir şekilde sisteme yüklenmelidir. Bu beyan, makale sonuna “Etik Komite Onayı” başlığı altında da yazılmalıdır.

• Yazarlar, makaleyi İnÜHFD’ye sunarken “TELİF HAKKI DEVİR FORMU”nu imzalayıp, sistem üzerinden yüklemelidirler. Bu formu tüm yazarların imzalaması gerekir.
• Makaleye katkısı olmayanlar makale yazarı olarak belirtilmemelidir. İlgili yazarlar, sunulan çalışmaya bireysel olarak katılmış olmalı ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu almalıdırlar.
• Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı oranları makale sonunda kaynakça öncesinde "Yazarların Katkıları”-“Authors’s Contributions" başlığı altında belirtilmedir (Kör hakemlik ilkesi gereği, hakemlerin yazar isimlerini bilmemeleri gerektiğinden bu beyan, makalenin kabul edilmesinden sonra, yayın editörüne gönderilecek olan en son revizyon dosyasında belirtilecektir)
• Tüm yazarlar, sunulan makalenin son halini, sunumdan önce görmeli ve onaylamalıdır.
• Makalede bulunan metin, şekil, tablo ve dokümanlar, diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmemelidir.
• Yazarların, makale kabul edildikten sonra, makalelerinin sonuna, makalenin sürecine destek sağlayan kişi(ler), ya da kurumlara teşekkürlerini sunan bir teşekkür metni yazmaları önerilir. Kişilere yazılan teşekkür metni "Tesekkür" - "Acknowledgement" başlığı altında olmalıdır. Fon-Finansman alınan kurumlara edilen teşekkür metni ise "Finansman" - "Funding" başlığı altında yazılmalıdır (Örnegin, “Bu çalışma, Hibe [Fon Numarası] altında [Fon Ajansı] tarafından desteklenmiştir.” gibi)
• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları (veya çıkar birliği) varsa, makale gönderilirken nedeni ile belirtilmelidir. Çıkar çatışması bildirimi yapılmadığında, makale basıma hazırlanırken, makale sonuna “Yazarlar tarafından potansiyel çıkar çatışması bildirilmemiştir” ifadesi eklenecektir.
• Bir yazar kendi yayınladığı çalışmasında esasa ilişkin bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, dergi editörüne veya yayıncısına derhal haber vermeli ve makaleyi düzeltmek için editörle iş birliği yapmalıdır.
• Yazarlardan değerlendirme sürecinde makaleleri ile ilgili ham veri veya ham bilgi talebi yapılabilir. Böyle bir durumda, yazarlar beklenen bilgi ve belgeleri sunmak için hazır bulunmalıdırlar.

Hakemlerin  Görev ve Etik Sorumlulukları 

İnÜHFD’ye gönderilen tüm çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik ilkesine göre değerlendirilmektedir. Hakemlerin, derginin kapsamı başlığı altındaki alanlara katkısı ve makalenin yayımlanmaya değer olup olmadığına ilişkin görüşleri ve bu görüşlerine ilişkin gerekçelerini içeren bir hakem değerlendirme formunu doldurmaları beklenir. Bu süreçte, hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara dikkat etmeleri ve değerlendirmelerini bunlara göre yapmaları gerekmektedir.
• Kendilerine değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmayı, tarafsız ve nesnel bir şekilde (din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı olmadan, ekonomik çıkar gözetmeden), kendilerine verilen süre içerisinde inceleyerek, editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak.
• Yalnızca uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesini kabul etmek.
• Değerlendirdiği çalışmayı titizlikle inceleyerek, kalitesinin artırılmasına yönelik yapıcı ve geliştirici öneriler sunmak.
• Çift taraflı kör hakemlik ilkesi gereği, yazarın, çalışmasını değerlendiren hakemin kim olduğu bilinmemeli. Bu sebeple, hakem değerlendirme formuna, hakem adını çağrıştırabilecek yorum veya herhangi bir bilgi vermemek.
• Değerlendirdikleri çalışmayı gizlilik ilkesi gereğince, değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak çalışma yayımlandıktan sonra kullanmak isterse kullanmalıdırlar.
• Hakemler, çıkar çatışması veya çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddetmeli ve editörü bu konuda bilgilendirmelidir. Hakemler, rekabetçi, iş birliğine dayalı veya diğer ilişkilerden veya makalelerle ilişkili herhangi bir yazar, şirket veya kurumla bağlantıdan kaynaklanan çıkar çatışmaları içeren makaleleri dikkate almamalıdır.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdırlar. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar (özellikle reddedilen makalelerde) yapmamalıdırlar.
• İncelenmek üzere alınan tüm makaleler gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetki verilmedikçe başkalarına ifşa edilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.
• Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde alıntılanmadığı vakaları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlemlerin veya argümanların ilgili kaynağa eşlik edip etmediğini belirtmelidirler. Hakemler, incelenen makale ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlik veya örtüşmeleri editöre bildireceklerdir.

Editör ve Editör Kurulunun Görev ve Etik Sorumlulukları 

• Dergiye gönderilen makalelerden hangisinin yayınlanacağına karar vermek editörün sorumluluğundadır. Editör, yazarların ırkına, cinsiyetine, cinsel yönelimine, dini inancına, etnik kökenine, vatandaşlığına veya politik felsefesine bakılmaksızın makaleleri değerlendirir. Karar, makalenin önemine, özgünlüğüne, açıklığına, çalışmanın geçerliliğine ve derginin kapsamıyla ilgisine dayalı olacaktır. Çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara ve literatüre katkı sağlamasına özen göstermelidirler. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır. Editörler, dergiye sunulan makalelerin yazarlarına hiçbir konuda ayrıcalık göstermemeli, dengeli, objektif ve adil bir şekilde görevlerini yerine getirmelidirler.
• Editör, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.
• Gönderilen bir yazıda ifşa edilen yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın, editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.
• Editörler, İnÜHFD’yi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini artırmaya yönelik çaba sarf etmelidirler.
• Derginin tüm politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında sorumludurlar.
• Çalışmaların değerlendirilmesi sırasında, aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek kişileri bir araya getirmemelidirler. Makaleler hakkında son kararı veren editörlerin, çalışmanın yazarları ile hiçbir kişisel, profesyonel veya finansal bağının olmaması beklenir.
• Destek veya sponsor olunan çalışmaları, diğer çalışmalarla aynı şekilde değerlendirme sürecine almalıdırlar.
• Çalışma, derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda hazırlanmamışsa, çalışmayı direkt olarak reddetmelidirler.
• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almalı ve varsa mevcut beyanları değerlendirmelidirler.
• Çalışma ile ilgili etik ihlal olması durumunda gerekli yaptırımları uygulamalıdırlar.
• Değerlendirme sürecinde, kör hakemlik ilkesine göre hakem ataması yapmalı ve gizlilik ilkesine riayet etmelidirler.
• Çalışmaların tarafsız değerlendirilmesi için, editörler, hakem belirlerken, çıkar ilişkisine göre değil, hakemlerin uzmanlık alanı ile çalışmanın konusunun uygunluğunu kontrol ederek hareket etmelidirler.
• Editörler, hakem havuzunun sürekli güncellenmesi ve genişlemesi konusunda çalışmalar yapmalıdırlar.
• Dergide sayı yayınlarken, sayıda sadece belirli alanlardaki makalelere değil, geniş yelpazede, derginin kapsamında yer alan her alandaki makalelere yer vermelidirler.
• Değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdırlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumalıdırlar.
• Görevini kötüye kullanan kişilere karşı gerekli önlemleri almalıdırlar.
• Editörler, yazarların veya hakemlerin süreçle ilgili sorularına mümkün olduğunca geri dönüş yapmalıdırlar. Olumsuz eleştirilere de açık olmalıdırlar.
• Editörler, gönderi dosyalarını kontrol etmeli, makale dosyası dışındaki dosyaların eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra hakem ataması yapmalıdırlar. Yazarın, derginin istediği tüm ek beyanları imzalı bir şekilde yükleyip yüklemediği kontrol edilmelidir.
• Makalelerin tüm süreçlerinde, derginin yayın sürecindeki kurallara göre hareket etmelidirler.

Yayıncının Görev ve Etik Sorumlulukları 

İnÜHFD, İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının görev ve etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yayıncı, İnÜHFD’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
İnÜHFD’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.


YAYIN POLİTİKASI


Yayın Dili 
İnÜHFD, sadece Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış akademik çalışmaları incelemeye almaktadır.

Yayın Sıklığı
2010 yılından beri yayımlayan İnÜHFD’de her yıl bir cilt yayınlanır ve her cilt iki sayıdan oluşur (Ocak - Haziran, Temmuz - Aralık)

Açık Erişim Politikası 
İnÜHFD, bilimsel çalışmaların kamuoyu tarafından görünürlüğünün sağlanmasını ve etkisinin artırılmasını hedefleyen, bilimin geliştirilmesi ve bilimsel iletişim ağının güçlendirilmesi için bilgiye kolaylıkla erişilebilir olması gerektiğinin bilincinde olan Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı yasaktır. Dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece kullanılabilir. Yazardan ve yayıncılardan izin alınması gerekmez.
Derginin yayıncısı olan İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Ücretlendirme Politikası
İnÜHFD, yazar/yazarlardan yayın işlemleri ile ilgili olarak hiçbir aşamada (makale gönderimi, değerlendirilmesi ve yayımlanması) ücret talep etmemektedir.

Yayın Süreci
Ön Değerlendirme Süreci
İnÜHFD’ye sunulan makaleler, öncelikle dergi sekreterinin sistemine düşer. Dergi sekreteri, makale sunumu için gerekli olan dosyaların, yazar tarafından eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenip yüklenmediğini ve dosya isimlerinin uygun olup olmadığını kontrol eder. Dosyalarda eksiklik veya hata bulunursa ya da makalenin benzerlik oranı %15’in üzerinde ise, gerekli güncellemeleri yapması için makale yazara tekrar gönderilir.

Eğer benzerlik oranı veya dosyalarda sorun yok ise, bu adımdan sonra makale, Yazım ve Dil Editörüne gönderilir. Yazım ve Dil editörü, makalenin, derginin makale yazım şablonuna uygunluğunun ve yazım dilinin kontrolünden sorumludur. Yazım ve Dil Editörü, kontrolünü yaptıktan sonra, olumlu görüşe sahip ise, çalışmada istatistiki analiz var ise, istatistiksel olarak değerlendirilmesi açısından, makaleyi İstatistik Editörüne gönderir. (Eğer makalenin yazım şekli veya dilinde sorun varsa, makale yazara düzeltme yapması için tekrar gönderilir.) İstatistik editörü değerlendirmeyi yaptıktan sonra sekreter makaleyi, makalenin alanı ile ilgili editöre yönlendirir. Buradan sonra makalenin durumu EDİTÖRDE olarak görünür. Yani makale ön kontrolden geçmiş demektir.

Sekreter adımında iken, makale kontrolü için sekretere verilen maksimum süre 10 gündür. Bu süreçte, makalenin durumu SEKRETERDE olarak görünür. Makale yazara tekrar gönderildiğinde, makalenin durumu YENİDEN GÖNDERİM İSTEĞİ GÖNDERİLDİ şeklinde olur ve bu isteğe cevap vermesi için yazara 1 hafta süre verilir. İsteği kabul eden yazara makaleyi tekrar göndermesi için 15 gün süre verilir. Bu süreçte makalenin durumu YENİDEN GÖNDERİM İSTENDİ (YAZARDA) olarak görünür. Belirtilen sürelerde dönüş yapmayan yazarlara verilecek ek süre 5 gündür. Yazım ve Dil editörü veya İstatistik editörüne verilebilecek maksimum süre ise 15 gündür.

Editör, kendisine gönderilen makalenin benzerlik raporunu da dikkate alarak, makalenin bilimsel açıdan yeterli olup olmadığını, derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda hazırlanmış bir çalışma olup olmadığını ve özgünlük değerini kontrol eder. Bu kontrolden sonra, olumlu görüşe sahip olursa DEĞERLENDİRME adımı başlar. (Olumsuz görüşe sahip ise makaleyi hakem sürecine almadan reddeder) Editör, gerekirse, tüm bu kontrolleri yapması için alan editörü de atayabilir.

Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı) 10 gündür. Editörün makaleyi üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı) 10 gündür.

Değerlendirme Süreci (Hakem Süreci)
Makalenin editörü veya onun atadığı alan editörü, makaleyi üzerine aldıktan sonra, makaleyi incelemek üzere, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakeme atama yapıp davet gönderir. Hakemin, değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi (makalenin değerlendirilmesini kabul veya reddetme), 7 gündür. Bu süreçte makalenin durumu “Davet Gönderildi” olarak görünür. Daveti kabul eden hakeme, makale değerlendirme formu otomatik olarak gider. (Bu süreçte makalenin durumu “Değerlendirmede” olarak görünür.) Hakemin makaleyi değerlendirme süresi 15 gündür. Belirtilen sürelerde dönüş yapmayan hakemlere 5 gün ek süre tanınır.
Hakem sürecinde aşağıdaki ilkeye göre hareket edilir.

Çift Taraflı Kör Hakemlik İlkesi
İnÜHFD, çift taraflı kör hakemlik ilkesi ile çalışır. Bu, makalenin yazar(lar)ının, makaleyi değerlendirecek hakemlerin kimliklerini bilmeyeceği, hakemlerin de yazar(lar)ın kimliklerini bilmeyeceği anlamına gelir. Burada amaç, tarafsız bir değerlendirilme yapılmasıdır.
Bu amaca hizmet etmek adına, editör, kimlikler görünmeyecek şekilde makale dosyası hazırlamalıdırlar. Yazar adları da dahil olmak üzere tanımlayıcı bilgileri dosya adlarından kaldırmalıdırlar. Ayrıca belge özelliklerinin de anonimleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için Microsoft Word DOSYA menüsünden SORUNLARI DENETLE-BELGEYİ İNCELE- BELGE DENETÇİSİ-DENETLE diyerek belge içerisinde, yazarın kimliğini çağrıştırabilecek tüm bilgiler kaldırılmalıdır. Sunulan çalışmanın hangi yazar(lar)a ait olduğunun gizlenmesi adına, makale içerisinde yapılan atıflara da dikkat edilmelidir. Örneğin, yazarlar kendi çalışmalarına atıf yaparken, “[5]’deki çalışmamızda……” demek yerine “[5] çalışmasında …….” ifadesini kullanmalıdırlar. Makale içerisindeki görsellerde yazar ve kurum bilgileri dahil edilmemelidir. Başlıklar ve altbilgiler, kişisel bilgi içermemelidir. Bu sisteme göre çalışıldığında, yazarın demografik özellikleri veya cinsiyetinden kaynaklanabilecek ayrımcılık minimuma iner. Makale yazarının veya makaleyi inceleyen hakemin üzerinde hiçbir baskı oluşmaz.
Değerlendirmeyi kabul eden hakemler, makale dosyasına sistem üzerinden ulaşır (bu süreçte hakem, sistem üzerinden makale yazarlarının adlarını göremez) Makaleyi 15 gün içinde inceleyip, doldurulmuş hakem değerlendirme formunu sisteme yükler.

Makalenin kabul veya ret işlemine dair karar için gerekli hakem değerlendirme sayısı, makalenin editörü tarafından belirlenir. İstenilen sayıda hakem değerlendirme formuna sahip olan makalenin durumu KARAR İÇİN HAZIR olarak görünür. Bu adımda işlem yapılması için verilen süre 7 gündür. Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (KARAR BEKLENİYOR ADIMI) 7 gündür.

Editör bu süreçte hakem raporları doğrultusunda bir karar vermek zorundadır. Ayrıca ek görüş de ekleyebilir. Hakem raporları ve önerilerini yazara bir karar mektubu ile bildirir. Bu mektup ile makale kabul veya reddedilebilir. Editör, dilerse, yazardan revizyon isteyebilir. Revizyon isteğine cevap vermesi için yazara verilebilecek süre 7 gündür. Revizyon isteğini kabul eden yazara verilen süre ise 15 gündür. (Bu süreçte makalenin durumu YAZARDA olarak görünür.) Tüm bu adımlardan sonra kabul edilen makaleler yayın sürecine aktarılır.

Yayına Hazırlama Süreci 
Kabul edilen makalelerin ilgili sayıda yayımlanmak üzere hazırlığının yapıldığı süreçtir. Bu süreçte makalenin durumu Yayın Sürecinde olarak görünür. Bu süreçte, yayın editörü, mizanpajcı ve son okuyucu görev almaktadır. Mizanpaj editörü, makalenin şekil olarak yayına hazır hale getirilmesinden sorumludur (sayfa düzeni, tablo ve görsellerin makale içerisindeki yerleşimi, kaynakların düzeni, sayfa numaralarının makale kabul tarihi önceliğine göre verilmesi, yayıncının logosunun makaleye yerleştirilmesi gibi).

Mizanpajı tamamlanan makale, makalenin dilbilgisi, imla kuralları ve anlam bütünlüğü bakımından son bir defa gözden geçirilmesi ve olası yazım hatalarının tespit edilmesi adına, Son Okuyucuya gönderilir. Son okuyucu işlemini tamamladıktan sonra, dergi yayın editörü, makalenin ilgili sayıda yayınlanacak olan son halini yazarın da görmesi adına, ERKEN GÖRÜNÜMDE dergi web sayfasında kullanıcılara sunar. Bu süreçte makalede mevcut olabilecek olan küçük hataların tespiti yapılır ve bunları düzeltmek için hala vakit vardır. Yazar bu süreçte herhangi bir hata tespit ederse, derginin teknik iletişim sorumlusuna e-mail ile bildirim yapmalıdır. Teknik iletişimden bilgi alan yayın editörü gerekli düzeltmeyi yapacaktır. Sayı yayımlandıktan sonra SADECE 5 GÜN daha olası hataları düzeltme imkanı bulunmaktadır. Fakat yazarların makale ERKEN GÖRÜNÜMDE iken düzeltme önerilerini bildirmeleri beklenir.

NOT: Editörlerin ve hakemlerin yoğunluk durumuna ve çalışmanın özelliğine göre yukarıda belirtilen süreler uzayabilmektedir. Süreçle ilgili her türlü sorunuz için İnÜHFD - Teknik İletişim ile irtibata geçmeniz önerilir.

İletişim: hukukdergi@inonu.edu.tr 

Derginin tüm giderler İnönü Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.