Özel Sayı

Cilt: 22 Sayı: Cumhuriyet'in 100. Yılı, 28.10.2023

Yıl: 2023

Felsefe

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

İktisat

İşletme Finans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukuk

Turizm, Otelcilik, Konaklama ve Spor


Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) yılda dört kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır ve bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. 

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir.

GAUN JSS'NİN yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir. Dergimiz şu alanlardan yayın kabul etmektedir.

 • Arkeoloji
 • Coğrafya 
 • Edebiyat
 • Felsefe  
 • Hukuk
 • İlahiyat
 • İşletme, İktisat, Ekonomi
 • İletişim
 • Sanat
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerMakalelerin benzerlik raporu İThenticate sisteminden alınmaktadır. Derginin yayın politikaları gereği bir makalenin benzerlik oranı (alıntılar hariç) en fazla %10 olmalıdır. Benzerlik oranı %10'un üzerinde olan makaleler reddedilecektir.  

* Dergimizde makalesi yayınlanan yazarların dört sayı (1 yıl) boyunca başka bir makalesi değerlendirmeye alınmayacaktır. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde her bir yazarın yılda bir defa makalesi yayınlanabilir. 

*Makaleleri Word dosyası hâlinde yükleyiniz. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım kuralları şunlardır:


1. Makaleler Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna göre yazılmalıdır. 

2. Makalenin kenar boşlukları sağ, sol, alt ve üst 2,5 cm olmalıdır. 

3. Türkçe makalelerde üstte Türkçe başlık 14 punto ile bold olarak Times New Roman stili ile altta İngilizce başlık 14 punto, italik ve Times New Roman stili ile kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. İngilizce makalelerde üstte İngilizce 14 punto ile bold olarak Times New Roman stili ile altta Türkçe başlık 14 punto, italik ve Times New Roman stili ile kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

4. Makalede yazar ya da yazarlar hakkında ad, soyad, üniversite adı gibi herhangi bir bilgi olmamalıdır.

5. Makalenin yüksek lisans tezi, doktora tezi, bildiri sunumu gibi çalışmalardan üretildiği bilgisi dipnot vs. şeklinde makaleye yazılmamalıdır. Bu bilgi makale gönderilirken sisteme ek bilgi olarak yazılmalıdır. Makale yayın sürecine geçerse yazarlardan gerekli bilgi ayrıca istenecektir. 

6. Türkçe ve İngilizce makalelerde Türkçe Öz ve İngilizce Abstract bölümü bulunmalıdır. Türkçe Öz ve İngilizce Abstract bölümü iki yana yaslı, 200-250 kelime aralığında, 10 punto, önce-sonra 0 nk ve Times New Roman stili ile satır aralığı 1 cm olacak şekilde yazılmalıdır. 

7. En az üç tane anahtar kelime ve key words yazılmalıdır. 

8. Türkçe makalelerde İngilizce ve Türkçe Öz bölümünden sonra 750-1000 kelime aralığında İngilizce ile yazılmış Extended Abstract (Genişletilmiş Özet) bölümü bulunmalıdır. Extended Abstract bölümü konu, problem, amaç, önem, yöntem ve sonucu içermelidir (Extended Abstract bölümü sadece Türkçe makalelerde bulunmalıdır. İngilizce makalelerde bu bölüm yazılmamalıdır).

9. Giriş başlığı Times New Roman yazı stiliyle 12 punto, bold, ortalı, satır aralığı 1 cm, önce-sonra 6 nk olacak şekilde yazılmalıdır. Makale metnindeki diğer başlıklarda da kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olmalı, 12 punto ile önce-sonra 6 nk yazılmalıdır. 

10. Makalenin giriş ve girişi takip eden bütün gövde bölümlerinde başlıklar da dahil 12 punto ile Times New Roman yazı stili kullanılmalıdır.

-Satır aralıkları başlıklar da dahil 1 cm olmalıdır.

-Paragraf boşlukları 1,25 cm olmalıdır.

-Paragraf aralıkları önce-sonra 6 nk olmalıdır. 

-Gövde metni iki yana yaslı olmalıdır. 

-Başlıklar ile üst paragraf arasında boşluk bulunmamalıdır (Başlık düzeni aşağıda gösterilmiştir).

-Başlıklar rakamlarla başlamamalıdır.

-Metin içinde kaynak gösterimleri APA 6 kılavuzuna uygun olmalıdır. 

-Üç satırdan uzun blok alıntılar 10 punto ile ayrı bir paragraf hâlinde ve bütün paragraf sadece soldan 1,25 cm içeride yazılmalıdır.  

-Dipnotlar 10 punto ve Times New Roman yazı stiliyle oluşturulmalıdır. 

-Tablo kullanıldığı durumlarda tablonun sayısı ile bütün açıklayıcı yazı tablonun üstünde 10 punto ve başlık kısmı bold olarak iki yana yaslı yazılmalıdır (Tablo 1: Tablo örneği)

-Şekil, grafik, fotoğraf ve resimlerin açıklayıcı yazısı altta olmalıdır. (Şekil 1: Şekil örneği)

-Şekil ve tablo ile açıklama yazısı arasında ayrı bir boşluk olmamalıdır.

11. Sonuç başlığı sadece ilk harfi büyük olacak şekilde ortalı olmalıdır. Sonuç bölümünde alıntı olmamalıdır (Bütün çıkarımlar yazara ait olmalıdır). 

12. Kaynakça başlığı sadece ilk harfi büyük olacak şekilde ortalı olmalıdır. Kaynaklar arasındaki boşluk (kaynakça başlığı hariç) önce-sonra 0 nk olmalıdır. Kaynakça bölümü asılı olarak APA 6 kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmalıdır (Kaynak isimlerinin özel adlar dışında sadece ilk harfinin büyük olması gibi kurallara dikkat edilmelidir). 


NOT: Yazım kurallarına uyulmaması otomatik ret durumunu ortaya çıkaracaktır. 


Genel kullanımdaki APA 6 kaynak gösterimleri şunlardır:


a) Kitaplar


>Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi Göndermede:
(Moran, 2010, s. 50)
Kaynakçada:
Moran, B. (2010). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.


>İki Yazarlı Kitap

Metin içi göndermede:
(Şentürk ve Kartal, 2004, s. 50)
Kaynakçada:
Şentürk, A. A. ve Kartal, A. (2004). Üniversiteler için eski Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Dergâh Yayınları.


>İkiden Çok Yazarlı Kitap

Metin içi göndermede:
İlk göndermede:
(Parlatır, Enginün, Ercilasun, Kerman, Uçman ve Çetin, 2011, s. 45)
İkinci ve sonraki göndermelerde:
(Parlatır ve diğerleri, 2011, s. 50)
Kaynakçada:
Parlatır, İ., Enginün, İ., Ercilasun, A. B., Kerman, Z., Uçman, A. ve Çetin, N. (2011). Tanzimat edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları. 


>Editörlü Kitap

Metin içi göndermede:
(Korkmaz, 2010)
Kaynakçada:
Korkmaz, Ramazan (Ed.) (2011). Yeni Türk edebiyatı el kitabı. Grafiker Yayınları.


>Editörlü Kitapta Bölüm

Metin içi göndermede:
(Argunşah, 2011)
Kaynakçada:
Argunşah, H. (2011). Millî edebiyat. Korkmaz, R. (Ed.). Yeni Türk edebiyatı el kitabı (6. Baskı, s. 183-236). Ankara: Grafiker Yayınları.


>Çeviri Eserler

Metin içi göndermede:
(Bachelard, 2008, s. 45)
Kaynakçada:
Bachelard, G. (2008). Uzamın poetikası. (Tümertekin, A. Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.


b) Süreli Yayınlar


>Tek Yazarlı Makale

Metin içi göndermede:
(Kaplan, 1951, s. 168)
Kaynakçada:
Kaplan, M. (1951). Tabiat karşısında Abdülhak Hamid II. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 4 (3), 167-187.


>İki Yazarlı Makale

Metin içi göndermede:
(Tuna ve Çalışkan, 2022, s. 1993)
Kaynakçada:
Tuna, F. ve Çalışkan, H. (2022). Jeopolitik risklerin makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (4), 1989-2003.


>İkiden Çok Yazarlı Makale

Metin içi göndermede:
(Esgin vd., 2022, s. 2080)
Kaynakçada:
Esgin, Y., Gezmen, B. ve Özsürünç, R. (2022). Sosyal medyada ebeveynlerin dijital yerlilere yönelik içerik paylaşımlarının dijital kimlik inşasındaki rolü. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (4), 2079-2102.


c) Tezler


>Yayımlanmış Tezler

Metin içi göndermede:
(Kanter, 2008, s. 45)
Kaynakçada:
Kanter, M. F. (2008). Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında yapı ve izlek. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi.(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp) 


>Yayımlanmamış Tezler

Metin içi göndermede:
(Elmas, 1997, s. 45)
Kaynakçada:
Elmas, N. (1997). Mehmet Akif Ersoy (sanatı ve sanat anlayışı-üslubu). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.


d) Bildiri


>Bildiri Kitabı

Metin içi göndermede:
İlk göndermede
(Çelik, Çiner ve Pekel, 2021)
İkinci ve sonraki göndermelerde:
(Çelik vd., 2021)
Kaynakçada:
Çelik, O., Çiner, C. U. ve Pekel, A. (Ed.). (2021). Türkiye’nin modernleşme süreci ve Mektebi Mülkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.


>Bildiri Kitabında Bölüm

Metin içi göndermede:

(Toprak, 2021, s. 40)
Kaynakçada:
Toprak, Z. (2021). Mülkiye Mektebi ve Türkiye’de sosyal ve beşerî bilimlerin gelişimi. Çelik, O vd. (Ed.) Türkiye’nin modernleşme süreci ve Mektebi Mülkiye (s. 5-44). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.


~Detaylar için APA 6 kılavuzuna bakınız. 


 

Türkçe Başlık (14 punto)

İngilizce Başlık (14 punto)

İsim YAZMAYINIZ*

Öz

Öz Metni 10 Punto Normal En Fazla 250 kelime iki yana yaslanmış Anahtar kelimelerle özet paragrafı arasında boşluk olmayacak.

Anahtar Kelimeler: En az üç kelime, Kelime bir, Kelime iki, Kelime üç

Abstract

Özet Metni 10 Punto Normal En Fazla 250 kelime iki yana yaslanmış. Please do not leave space between the abstract paragraph and the keywords.

Keywords: Keyword a, Keyword b, Keyword c

Extented Abstract

Makalelerde İngilizce ve Türkçe Öz’den sonra 750-1000 kelimelik Genişletilmiş Özet yer almalıdır. Genişletilmiş Özet: Konu, problem, amaç, önem, yöntem ve sonucu içermelidir.

Giriş

Word’de yukarıdan stil galerisinden Dergi Body stilini paragraflarınızın hepsi için kullanabilirsiniz. Gövde metni, Özet ve Abstract’tan hemen sonra başlar. Gövde metni Times New Roman 12 punto iki yana yaslanmış her paragraf başında 1,25 cm boşluk, satır araları tek boşluk

Çok önemlidir. Paragraflar arasında 6nk boşluk. Sağ tıklayınız, çıkan menüde “Paragraf” başlığını seçip, oradan öncesi ve sonrası için 6nk boşluk ayarlayınız. Yukarıda, stil kısmından, Dergi Body stilini, dergi paragrafları için seçiniz.

Alıntılar üç satırdan uzunsa, tırnak işareti kullanılmadan, soldan paragraf giriş hizasından başlayacak:

Üç satırdan ve, veya 40 kelimeden uzun her alıntı, yukarıdaki dergi block quote stiliyle ya da, iki yandan hizalı, paragrafın hepsi 1,25 cm içeriden, 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Bir alt bölümle arada 6nk ya da 6pt boşluk bulunacak. (Smith, 1990, s. 123)

Smith (1990) şeklinde referans verilebilir. Dikkat edilmesi gereken, APA stilinde, sayfa numarası kısaltmasının mutlaka olmasıdır.

Başlık Kesinlikle Rakamla Başlamaz (1. Düzey)

Sola Yaslı Başlık 12 Punto Kalın İlk Harfleri Büyük (2. Düzey)

Paragraf başlangıcı hizasında 12 punto kalın sadece ilk kelime büyük harfle (3. düzey)

Paragraf başlangıcı hizasında 12 punto kalın italik sadece ilk kelime büyük harfle (4.düzey)

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter (5.düzey)

                   Tablo ve Şekil kullanıldığında aşağıda belirtilen yazım kurallarını uygulayınız.

Tablo numarasından sonra nokta değil, iki nokta üst üste bulunmalıdır. Bütün açıklayıcı yazı 10 punto, başlık kısmı kalın, geri kalan kısmı normal, tablo kenarlıkları olmayacak.

 

Tablo 1: Tablo örneği

 

 

 

Satır 1

 

 

Satır 2

 

 

Satır 3

 

 


Şekil, resim, grafik ve fotoğrafların açıklayıcı yazısı ise altta yer almalı, 10 punto, başlık kısmı kalın, geri kalan kısmı ise normal olmalıdır. Şekiller ve tablolarla paragraflar arasında 6nk’dan ayrı bir boşluk bırakılmasına gerek yoktur.


Dipnot verme

Dipnotlu kaynak gösterme yönteminde önce metin içinde geçen ve herhangi bir kaynaktan alıntı ve aktarma sözden, bir isim, kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle veya paragraf sonuna dipnot numarası üst simge şeklinde verilir. Dipnot verilecek kelime sonrasında noktalama işareti varsa, dipnot noktalama işaretinden sonra verilir. Sayfanın sonunda dipnotta kaynak belirtirken yazar soyadı, yayının yılı ve sayfa numarası yazılır.  Tüzel kişi tarafından yazılmış yapıtlarda ilk göndermede kurumun adı yazılır, daha sonraki göndermelerde kısaltma kullanılır.

Örneğin:

Biber, 2010, s. 215   

İlk gönderme: Türk Hukuk Kurumu, 1991, s. 130

Daha sonraki göndermeler: THK, 1991, s. 130

 

Dipnotların veriliş amacı içeriği desteklemektir. Dipnotlar karışık, gereksiz ve ilgisiz bilgi içermemeli, çok uzun olmamalı, eğer uzuyorsa ekler kısmında verilmelidir. Bu durumda dipnot olarak ilgili bilginin eklerde yer aldığı belirtilebilir. Ekler basılı ya da çevrimiçi olabilir.


Daha detaylı bilgi için APA 6 yazım klavuzuna bakınız.

Birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.

 


Yayın Politikamız1. GAUN JSS'de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Yazar(lar), benzer içerikli yayınlanmış ya da yayın aşamasında olan çalışmaları varsa editöre bildirmek zorundadır.

2. Gönderilen çalışmalar MS Windows işletim sistemi ile yazılmalı ve. doc ya da. docx uzantılı olmalıdır. Yazarlar, sisteme yükledikleri makalede kişisel bilgilere (ad, soyad, çalıştığı kurum vs.) yer vermemelidirler. Kişisel bilgileri ayrı bir dosya olarak hazırlamalı ve sisteme yüklemelidirler.

3. Çalışmalar 4,000 kelimeden az olmamalı, 10,000 kelimeyi geçmemelidir. Çalışma özeti 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

4. Bir yazar bir takvim yılı içinde birden fazla makale göndermemelidir. Göndermesi durumunda makale ret olacaktır.

5. Editör, hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 20 gün içerisinde tamamlayarak tekrar göndermelidirler.

6. İngilizce metinlerde İngiliz ya da Amerikan yazım kuralları kullanılabilir ancak, metin kendi içinde tutarlı olmalıdır.

7. Gönderilen makalelerin alıntılama ve referans standartı ve yazım tarzı Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) formatında olmalıdır. APA formatı ile ilgili bilgi American Psychological Association stil sayfasından edinilebilir. Bkz: http://www.apastyle.org/. Yeni APA formatında referanslarda DOI numarası verilmesi gerekmektedir. DOI numarası kullanan kaynaklarda bu numaranın kaynaklarda belirtilmesi gerekmektedir.

8. Makaleler A4 kağıda satır arası tek boşluk olacak şekilde yazılmalıdır. Kenar boşlukları 4 yandan 2,5 cm. olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bütün bölümler, kaynakça da dâhil, aynı uzunluk ve genişlikte olmalıdır. Özel bir durum olmadıkça iki yana yaslı şekilde olmalıdır.

9. Makalenin fontu Times New Roman olmalıdır. Ana metin 12 punto, uzun alıntılar ise 10 punto ile yazılmalıdır. Sadece çalışmanın başlığı ve bazı bölüm başlıkları kalın yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanmak istenen kelime(ler) italic yazılmalıdır. Lütfen vurgulamak istediğiniz yerde altçizgi veya kalın karakter kullanmayınız.

10. Başlıklar ve metin düzeni bağlantıdaki dosyada belirtildiği gibi olmalıdır: Makale Format Dosyası.

11. Makalenizdeki her referans için kaynak listenizde bir satır ayrılmalıdır. APA metin içi atıf stili yazarın soyadını ve metnin yayın tarihini kullanır, örneğin: (Field, 2005). Doğrudan alıntı yaptığınız zaman, lütfen sayfa numarasını da belirtiniz, örneğin: (Field, 2005, s. 14). Makale metninde geçen atıflar şu modeli takip etmelidir:

Wilson’ın (1999) bir makalesinde belirttiği üzere; Wilson ve Wild (1997c, s. 22) şöyle derler...[sayfa numarası gerekli olduğu durumlarda]; Smith vd.’nin (2010) gösterdiği üzere...[üç veya daha fazla yazarın olduğu durumlarda]. Bu hususta daha ayrıntılı çalışmalara rastlanabilir (örn: Bright & Snow, 1992; Jones, 1993; Littlewood, 1995a) [burada atıflar alfabetik sırayı gözetmelidir].

12. Kırk kelime ve/veya üç satırdan daha uzun alıntılar için blok alıntı kullanmalısınız. Alıntıya yeni bir satırda başlamalı, takip eden paragrafı sol kenardan 1.25 cm (genellikle bir tab) içeride olarak düzenlemelisiniz. Alıntı 10 punto olmalı, alıntı paragrafının üstünde ve altında bir satır boşluk bulunmalıdır. Blok alıntıda “alıntı işareti” kullanılmaz. Alıntılamanın yapıldığı yazarın soyadı, çalışmanın yılı ve alıntının yapıldığı sayfa numarası mutlaka eklenmelidir.

13. Word’ün otomatik düzeltmeleri konusunda dikkatli olunuz, örneğin, her noktadan sonra büyük harfle başlamak veya internet adreslerine hyperlink eklemek gibi. İnternet hyperlink formatı yazılarınızda, kaynakça kısmı da dahil olmak üzere, yer almamalıdır. Yani, http://www.gantep.edu.tr yanlış format olup, doğrusu http://www.gantep.edu.tr’dur. Bunun için, hyperlink verilen kısmı seçip, hyperlink’i kaldır’ı seçmelisiniz.

14. Lütfen son not ve dipnot eklemekten kaçınınız. Eğer kullanılması elzem ise son not olarak sayfa sonuna eklenmelidir. Referanslar hiçbir şekilde dipnot olarak verilmemelidir.

15. Referanslar, makalenin sonundaki kaynakça kısmında alfabetik sırayla düzenlenmelidir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi, kaynakça da tek satır aralığı ve iki yana yaslanmış olmalıdır.

16. Metnin içerisinde, sadece tarihler (1648, 1453 gibi) rakamla ifade edilmeli, bunun dışında bütün nicel çokluklar, harfle yazılmalıdır: 3 kişi değil, üç kişi; 10’dan fazla araştırma değil, ondan fazla araştırma, gibi. Matematiksel denklemler ve ifadeler bu duruma dahil değildir.

17. Grafik, şekil, resim, fotoğraf ve tablolar siyah-beyaz veya renkli olabilir. Tabloların açıklayıcı yazısı aşağıdaki şekilde, tablonun üstünde yer almalı, takip eden tablolar bu örneği uygulamalıdır. Açıklama yazısıyla tablo arasında boşluk bırakılmaz.

Şekil, resim, grafik ve fotoğrafların açıklayıcı yazısı ise altta yer almalı, 10 punto, başlık kısmı kalın, geri kalan kısmı ise normal olmalıdır.

18. Matematiksel denklemler, resim formatında kopyala-yapıştır biçeminde olmamalıdır. Word’ün (veya OpenOffice’in) denklem formatları kullanılmalıdır.

19. Zotero, Endnote, F1000 vs. gibi kaynakça düzenleme yazılımlarının kullanılmasını dergimiz teşvik eder. Fakat yazılımın makalenizdeki bağlantılarının kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır.

20. Telif hakkı ve izinler
Kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, fotoğraf, şekil, tablo vs.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmek yazar(lar)ın sorumluluğudur. Bir metin ya da resmin internet ortamında erişiminin kolay olması onun istenildiği gibi kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Telif hakları ve izinler konusunda sorunuz varsa lütfen son düzeltmenizi yollamadan önce editörünüze danışınız. Gaziantep University Journal of Social Sciences telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu yazılarını sisteme yükledikleri ve/veya gönderdikleri zaman kabul etmiş olurlar.

21. Makalenin telif hakkı:
Gaziantep University Journal of Social Sciences, açık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Bu nedenle makale gönderimi, değerlendirme süreçleri ve yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmez. Dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına tabidir.
Lisans hakkında daha fazla bilgi almak için bkz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr
Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve CC BY-NC-SA 4.0’ın koşullarını kabul ederler.
Yayınlanan makalenin bütün fikri mülkiyet hakları, yeniden yayınlama, yeniden kullanma da dahil olmak üzere, yazarlara aittir.

22. Yayın için makalesini gönderen yazar(lar) editörlerin kararlarını uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Yazarlar, yazıları kabul edildiği takdirde gerekli düzeltmeleri en kısa sürede yapıp yayın kuruluna yollamalıdırlar. 


Özgünlük ve İntihal Hakkındaki Yayın İlkelerimiz

Yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayınlamalı ve kullandıkları eser ve kaynakları uygun şekilde belirtmelidirler. Yaptıkları çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan diğer yayınları da belirtmelidirler. İntihalin farklı türleri vardır: bir başka araştırmacının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka bir araştırmacının çalışmasının bir bölümünü çalışamaya atıf yapmadan kopyalamak ya da kendininmiş gibi başka şekilde ifade ederek kullanmak, ya da başka bir çalışmanın sonuçlarını kendine aitmiş gibi iddia etmek gibi. Her ne şekilde olursa olsun intihal yapmak yayıncılık etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar da dahil tutulur. Tarama sonucu %10 ve üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale Turnitin veritabanına aktarılmaz.

Lâkin, Turnitin'in özellikle Türkçe veritabanı kısıtlı olduğu durumlarda Crossref, ithenticate, Google Scholar ve literatür taraması gibi başka kaynaklar da kullanılabilir. Editörler için %20 bir kıstas değildir, en ufak sorun gördükleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme talep etme hakları saklıdır.   


Etik İlkelerimiz


TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterleri "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Ayrıca;

Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

GAUN-JSS, COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors'ı ve Code of Conduct for Journal Publishers'ı takip etmektedir. Editörlerin, yazarların ve yayıncının etik sorumlulukları aşağıda listelenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için yukarıda listelenen belgelere gözatabilirsiniz.

Editörlerin Görevleri

Tarafsızlık ve Bağımsızlık

Editörler, dergiye gönderilen yayınları akademik niteliklerine (çalışmanın önemi ve alanına katkısı, özgünlüğü, bulgu ve metodun uygunluğu ve dilinin netliği) ve dergi kapsamına uygunluklarını dikkate alarak değerlendirilirler. Yayınların değerlendirilmesinde cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, dini inanç, siyasi düşünce veya çalışılan kurum dikkate alınmaz. Aynı zamanda, bir yayının değerlendirilmesinde hükümet politikaları ya da dışarıdan herhangi bir kurumun politikaları göz önüne alınmaz. Dergi editörü, derginin tüm içeriği ve ne zaman yayınlanacağını belirlemede tam yetkiye sahiptir.

GAUN-JSS ve editörleri, yayınları sadece akademik nitelikleri, yani kendi alanlarındaki önemi, makalenin orijinalliği, araştırmanın geçerliliği ve dilinin netliği açısından değerlendirmekle yükümlüdürler. Bir yayının değerlendirilmesindeki tek ölçüt yayının derginin kapsamına uygunluğudur. Karar verme sürecinde, yazarların ırk, cinsiyet, dini inanç, siyasi felsefe ve / veya çalıştığı kurum kesinlikle rol oynamaz.

Gizlilik

Editörler ve yayın ekibi, gönderilen bir yayınla ilgili herhangi bir bilgiyi yazar(lar), hakemler, editör yardımcıları ve yayıncı dışında hiç kimse ile paylaşamazlar. Sözü edilen kişilerle görüşme kararı yalnızca Editör'e aittir.

Çıkar çatışmaları

Editörler ve editör kurulu üyeleri, yayın sürecinde olan çalışmalarda yer alan bilgileri (kendi çalışmaları ve hala devam eden çalışmalar da dahil olmak üzere) yazar(lar)ın açık onayı olmadan kendi çıkarları için kullanamazlar.

Editörler; yazarlar, şirketler veya kurumlardan herhangi biri ile rekabetçi, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkiler/bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda yayın(lar)ın ön inceleme ve değerlendirme aşamalarını yapmaları için yayın kurulunun başka bir üyesini görevlendireceklerdir.

Yayın kararları

Editörler ve yayıncı, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az iki hakeme gönderirler. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Baş Hakem, söz konusu çalışmanın doğruluğu, araştırmacı ve okuyucular için önemi, hakem raporları ve hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verir. Baş editör, bu kararı verirken diğer editörlerden veya hakemlerden de tavsiyeler alabilir.

Yayın bütünlüğünü sağlama

Editör, Yayıncı ile beraber, yayın etiğine aykırı olduğu rapor edilen her davranışın, yayın tarihinin üzerinden yıllar dahi geçmiş olsa inceleneceğini garanti eder. Dergi editörleri, bu tür şüpheli durumlarda COPE prosedürlerini takip edeceklerdir. Soruşturmanın ardından, etiğe aykırı bir davranışın olduğunun kanıtlanması halinde ilgili yayınla alakalı bir hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme olduğuna dair bildiri yayınlamalıdırlar.

Hakemlerin Görevleri

Yayın kararlarına katkı

Kör hakemlik süreçleri akademik yayınların kalitesini doğrudan etkilemektedir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Çift taraflı körleme hakemlik, editörlerin yazarlar ile diyalog içinde kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yazarlar da çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler elde ederek çalışmalarını geliştirme fırsatı bulurlar.

İvedilik

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

Gizlilik

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli, içerikleri tartışılmamalıdır. Gerekli durumlarda Baş Editörün izni dahilinde hakemler başka meslektaşlarından tavsiye isteyebilirler. Baş Editör, bu izni ancak istisnai bir koşul olması durumda verebilir. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

Tarafsızlık İlkesi

Değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Kaynak Belirtme

Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Hakemler, alanda atıfta bulunulmayan eserlere ya da benzer eserlerle çakışan alıntılara özellikle dikkat etmelidirler. Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların farkedilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları

Hakemler, çalışmasını değerlendirmekle görevlendirildikleri herhangi bir yazar, şirket ya da kurumla işbirliğine dayalı herhangi bir bağlantıları olması durumunda değerlendirme yapmayı kabul etmemeli ve durumdan editörleri haberdar etmelidirler.

Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.

Yazarların Görevleri

Raporlama

Özgün araştırma çalışmalarında yazar(lar) çalışmanın nasıl yapıldığını ve önemini açık bir şekilde belirtmeli ve çıkan sonuçları nesnel bir şekilde sunmalıdırlar. Çalışma başka araştırmacıların da benzer çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayabilecek şekilde detaylı bir şekilde anlatılmalı ve kullanılabilecek gerekli kaynaklar belirtilmelidir. Derleme makaleler doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editör görüşü ve diğer öznel fikirler açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerçek olmayan ya da kasıtlı olarak hatalı bildirilen ifadeler etik dışı davranışı teşkil eder ve kabul edilemez.

Veri erişimi ve saklama

Yazarlar, istenmesi durumunda, araştırmalarının ham verilerini (eğer veri sunulmaya elverişli ise) ve makalelerinin editör baskısını herkesin erişimine açık hale getirmelidirler. Gerekli durumlarda yazarlar verilerini çalışmalarının yayın tarihinden sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya tüzel veri deposu veya bir veri merkezi vasıtasıyla) diğer araştırmacıların erişimine açık tutlmalıdırlar. Ancak; katılımcıların gizliliği korunmalı ve şahsi bilgileri ile ilgili yasal hakları göz önünde bulundurulmalıdır.

Özgünlük ve intihal

Yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayınlamalı ve kullandıkları eser ve kaynakları uygun şekilde belirtmelidirler. Yaptıkları çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan diğer yayınları da belirtmelidirler. İntihalin farklı türleri vardır: bir başka araştırmacının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka bir araştırmacının çalışmasının bir bölümünü çalışamaya atıf yapmadan kopyalamak ya da kendininmiş gibi başka şekilde ifade ederek kullanmak, ya da başka bir çalışmanın sonuçlarını kendine aitmiş gibi iddia etmek gibi. Her ne şekilde olursa olsun intihal yapmak yayıncılık etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar da dahil tutulur. Tarama sonucu %20 ve üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale Turnitin veritabanına aktarılmaz. Lâkin, Turnitin'in özellikle Türkçe veritabanı kısıtlı olduğu durumlarda Crossref, ithenticate, Google Scholar ve literatür taraması gibi başka kaynaklar da kullanılabilir. Editörler için %20 bir kıstas değildir, en ufak sorun gördükleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme talep etme hakları saklıdır.

Birden fazla, kopyalanmış ya da eş zamanlı gönderim / yayın

Öz olarak aynı çalışmayı içeren makaleler birden fazla dergide veya başka yayın organlarında yayınlanmamalıdır. Dolayısıyla, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış bir çalışmayı başka bir dergiye değerlendirme için yollamamalıdırlar. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

Belli koşulların sağlanması durumunda bazı makalelerin (klinik yönergeler, tercümeler gibi) birkaç dergide yayınlanması mümkün olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, çalışmanın başka bir dergide yayınlanabileceğinikabul etmelidirler. İkinci bir dergide yayınlanan çalışmanın verileri ve tartışmaları daha önce yayınlanan dergideki gibi olmalıdır. İlk yayın yapılan dergiye mutlaka atıf yapılmalıdır.

Yazarlık Tanımı

Yazarlar yapılan yayınla ilgili tüm sorumlulukları almış sayılırlar. Bu sebeple, yalnızca yazar olma ölçütlerini sağlayan kişiler çalışmanın yazarı olarak nitelendirilmelidirler. Bu ölçütler şu şekilde sıralanabilir: (I) çalışmanın içeriğine, desenine, veri toplanma sürecine veya analizi / yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak (II) içeriğin oluşturulmasına ve düzenlenmesine entellektüel açıdan katkı sağlamış olmak (III) çalışmanın son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmasını kabul etmiş olmak. Çalışmaya önemli katkısı olan (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, ve destek gibi) ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişiler yazar olarak listelenmemeli; bu kişilere yazılı izinleri alındıktan sonra "Teşekkür" bölümünde yer verilmelidir. Elde ettikleri yazılı iznin alınması. Sorumlu yazar, yazar listesinde çalışmaya katkı sağlayan bütün yazarların yer aldığını ve bu yazarların çalışmanın son halini gördüklerini ve yayınlanmasında bir sakınca olmadığını onayladıklarını garanti eder.

Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları

Yazarlar mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru esnasında bir bilgilendirme formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) çalışmanın sonuçlarını ya da yorumları etkileyecek herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidirler.Olası çıkar çatışmaları; hibe, eğitim bursu ve diğer ödemeler, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği, uzman görüşü ödeneği veya patent-lisans anlaşmaları gibi mali türden olabileceği gibi, kişisel veya mesleki bağlantılar, üyelikler, çalışmayla ilgili bilgi veya görüşler gibi maddi olmayan türden de olabilir. Alışmayla ilgili tüm maddi kaynaklar (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil) belirtilmelidir.

Kaynaklara atıf

Yazarlar, çalışmada kullandıkları kaynakları ve çalışmanın doğasına karar verirken referans aldıkları kaynakları mutlaka uygun bir biçimde belirtmelidirler. Kişisel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler), kaynaktan yazılı izin alınmaksızın kullanılmamalıdır. Yazarlar, hakemlik belgesi veya hibe başvurusu gibi kişiye özgü belgeleri sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kullanmamalıdırlar

İnsan ve hayvan hakları

Eğer çalışma kimyasal maddeler ya da kullanıldıklarında çeşitli zararlara sebebiyet verecek yöntem ve ekipman içeriyorsa, bu madde, yöntem ve ekipmanlar makalede açıkça belirtilmelidir. Çalışma, denek ve kobayları içeriyorsa, yazarlar çalışmada yapılan tüm işlemler ilgili kanunlara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapmalı ve ilgili komitelerin / kuruluşların onayını almış olmalıdırlar. Makelede bunlarla ilgili bir ibare de bulunmalıdır. Yazarlar ayrıca, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, deneklerle çalışılacağına dair gerekli izinlerin alınmış olduğunu belirtmelidirler. Katılımcıların gizlilik hakları ihlal edilmemelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Yazarlar, hakem değerlendirme sürecine katılmakla ve editörlerin ham veriler, açıklamalar ve etik onay belgesi, hasta izni ve telif hakkı izinleri ile ilgili taleplerine en kısa zamanda yanıt vermekle yükümlüdürler.

Hakemler tarafından "düzelt ve yeniden gönder" kararı verilmişse, yazarlar kendilerinden istenen düzeltmelerin hepsini sistematik bir şekilde yapıp çalışmalarını son teslim tarihinden önce yeniden göndermelidirler.

Yayınlanmış eserlerdeki temel hatalar

Yayınlanan bir çalışmada bulunan önemli bir hata ya da yanlışlığı bulmak öncelikle yazar(lar)ın görvidir. Böyle bir sorun ortaya çıkarsa, yazar (lar) derginin editörlerine veya yayıncısına derhal haber vermek ve editör / yayıncı ile işbirliği yaparak hatayı (dizgi hatası) düzeltmek ya da yayını geri çekmekle yükümlüdürler. Editör(ler) veya yayıncı çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirlerse, yazarlar makaleyi derhal düzeltmek ya da geri çekmekle, veya dergi editörlerine çalışmanın doğruluğunu kanıtlamakla yükümlüdürler.

Yayıncının Görevleri

Etik ihlali durumu

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayıncı), iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suiistimal,sahte yayın veya intihal durumunda durumun netleştirilmesi ve söz konusu makalenin değiştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bu, söz konusu sayının editörleri ile mutabık olarak yapılacaktır.

Alınacak önlemler, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, dizgi hatası olduğunu belirtmek, açıklama yapmak ve çok ciddi durumlarda makaleyi geri çekmek olacaktır. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, akademik suiistimal içeren makalelerin yayınlanmasını önlemek için gerekli önlemleri alacağını taahhüt eder.

Dergi içeriğine erişim

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

Yayınların Arşivlenmesi ve Korunması

Yayıncı kurum, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunmasını Dergipark aracılığıyla Lockss kullanarak yapmaktadır.

Yazarlardan makaleler için başvuru veya değerlendirme ücreti altında her hangi bir ücret alınmaz.