avatar
Mehmet GEDİK Dr. Öğr. Üyesi ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY
Yayın 7 Hakemlik 13 CrossRef Atıf 2 TR Dizin Atıf 1
7 Yayın
13 Hakemlik
2 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Aile Kaynakları Eğitimi Danışmanlık, Refah ve Toplum Hizmetleri Sosyal Program Değerlendirmesi Sosyal Hizmetler (Diğer) Sosyal Adalet Sosyal Politikada Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Aile Sosyolojisi Modernleşme Sosyolojisi Manevi Destek Hizmetleri Gerontolojik Sosyal Hizmet İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Sosyal Politika Proje Yönetimi

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ
Mehmet Gedik, 1966 yılında Samsun’da doğdu. 1973-1980 yılları arası ilk ve orta öğrenimlerini Samsun’da tamamladı.
Federal Almanya Eğitim Süreci:
• 1981-1983 MBSE – Meslek Okulu Daimler Benz Mercedes – Bremen
• 1983-1986 Meslek Okulu “Gesellenbrief (kalifikasyon)” Maschinentechnik
• 1986-1988 Meslek Lisesi FOS (Fachoberschule-Maschinentechnik)
• 1988-1990 – Makina Mühendisliği - Ön lisans / (Hochschule Bremen - Bauingenierwesen / University of Applied Scinces) Almanya-Bremen
• 1990 - 1992 – Makina Mühendisliği – Tezli Lisans / (TUHH- Technische Üniversität Harburg – Harburg) Leichtbau Technik (Bauingenierwesen) Almanya-Hamburg
• 1993 - 1996 Pedagoji Fakültesi – Tezli Lisans (Hochschule Bremen University of Applied Scinces) (Fachbereich Sozialwesen) “Almanya-Bremen
 Tez Konusu: “Im Spannungsfeld von Ausländerpolitik und Migration: Probleme türkische MigrantInnen der 1., 2. Und 3. Generation in der BRD (Almanya’da Yabancılar Politikası ve Göç Kapsamında Federal Almanya’da 1. 2. ve 3. Kuşak Türk Göçmenlerin Problemleri ve Çözümleri)”
• 1994 -1999 – İktisat Fakültesi – Ön lisans & Lisans (T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi) Batı Avrupa Programı Almanya-Hamburg & Köln
• 2012 - 2014 – Yüksek Lisans/MBA: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Batı Avrupa Yüksek Lisans Programı. Almanya-Köln
 “Tez Konusu: Almanya’da Yaşayan Türklerin, Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine Etkisi” (Nicel Araştırma Yöntemli)
• 2015 - 2019 – Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Doktora
 “Tez Konusu: Federal Almanya’da Dini Sosyal Hizmet Uygulamaları – İslimi Sosyal Hizmet Yaklaşımı”
• 2019-2021 - Aktuel – İZÜ-İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi
 Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi
• Projeler & Görevler:
 Avrupa’da Müslüman Göçmen Çocukların Ana Sınıf Eğitim Müfredatları (Proje Yöneticisi)
 Avrupa genelinde Ülkelerin konumlarına göre anasınıf Model Uygulamaları. (Proje Yöneticisi)
 Avrupa’da Müslüman Göçmen Gençlerin Temel Eğitim Müfredatları (Proje Yöneticisi)
 Avrupa’da Müslüman Göçmen Çocukların Eğim Araç ve Gereçleri/Materyalleri (Proje Yöneticisi)
 Avrupa Eğitim Şuraları 1996, 2001, 2005 yılları Proje Sorumluluğu
 Batı Avrupa Ülkeleri “Aile Eğitim Projeleri” (Proje Yöneticisi)
 Federal Almanya / Mainz Şehri, İlahiyat Meslek Okulu Projesi (Proje Yöneticisi)
 UİP-Uluslararası İlahiyat Fakülteleri öğrenci yönlendirme Projeleri (Avrupa’dan Türkiye’ye Öğrenci Yönlendirme ve Türkiye organizesi)
• Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ve yayımlanacak olan makaleler:
 Endüstriyel Sosyal Hizmetlerin İnsan Hakları Yaklaşımı (Perception Of Human Rights By Industrial Social Service), Mehmet Gedik, International Journal of Social Sciences, Volume. 4, Issue: 18, 2020, pp. 1-24.
 TR-Dizin; Federal Almanya’da Müslüman Hastaların Dini-Manevi Temelli Sosyal Hizmet Gereksinimleri (Religious-Spiritual Based Social Work Requirements of Muslim Patients in Federal Germany), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 2021
 TR-Dizin Yayınlanmak üzere; Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarında Görevli Türk Kökenli Göçmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Eğilimleri ile Sosyal Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki (The relationship between organizational identification deceptions of Turkish immigrants working in non-governmental organizations in Europe and Social Entrepreneurship characteristics), Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 TR-Dizin Yayınlanmak üzere; Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarında Görevli Türk Kökenli Göçmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Eğilimleri ile Sosyal Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.


• Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 Federal Almanya’da Sosyal Hizmet Kapsamında Müslümanlara Yönelik Palyatif Destek/Bakım Uygulamaları (Social Work in Federal Germany Palliative Support / Care Practices for Muslims) Mehmet Gedik, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:9, Sayı:18, Nisan 2019, e-ISSN 2146-1406, ss.17-40
 Sosyal Hizmet Uygulamaları ve “Hak Temelli”lik (Social service applications and “rights based”) Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8: Sayı:16, 2020: 28-57
 İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, Kitap Tanıtımı, Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8: Sayı:17, 2020: 119-129

• Uluslararası Sempozyumlar:
 Uluslararası Geleneksel İslâm Sanatları ve Hattat Hâmid Aytaç Sempozyumu; “İlmü’l- Cemal (Estetik İlmi) ve İnsan İlişkileri”, “İlmü’l- Cemal (Aesthetic Science)” and Human Relations, 16-18 Ekim 2020
 Eko-Sistem Bağlamında Sosyal Hizmet ve Holistik Yapılandırma (Social Ministration and Holistic Structuring in The Context of Eco-System, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu ( International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies), ISSRIS 2021, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, 22-25 Şubat 2021
 USVES-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Eko-Sistem Bağlamında Sosyal Bilim ve Holistik Yapılandırma (Social Science and Holistic Configuration in The Context of Eco-System), 10-11 Nisan 2021

• Bilim Kurulu Üyeliği:
 Uluslararası Geleneksel İslâm Sanatları ve Hattat Hâmid Aytaç Sempozyumu, İnternational Traditional Islamic Arts & Islamic Calligrapher Hamid Aytaç, 16-18 Ekim 2020
• Yayımlanan Kitap ve Kitap Bölümleri:
 Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar - Sağlık Bilimleri, Sosyal Hizmet ve Holistik Yaklaşım, 2020, İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 Ahsen Sosyal Hizmet Modeli İslâmî Sosyal Hizmet Yaklaşımı, 2021, İstanbul: Efe Akademi Yayınları.


İş Hayatı:
Gedik, 1993-1996 yılları arasında mühendis olarak çalışmış. 1996-1998 yılları arasında IGMG e.V. (Islamische Gemeinschaft Milli Görüş (İslam Toplumu Milli Görüş)” Köln genel merkezde Üniversiteliler Başkanlığına getirilmiştir. 1999 - 2012 IGMG e.V. Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Eğitim Başkanlığı döneminde ilk kez Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika kıtalarında yaşayan Türkiye kökenli göçmen çocuk ve gençlerin kimlik oluşumu ve din dersleri, anasınıf, ilköğretim, temel eğitim ve gençlik eğitim müfredatları ve bu bağlamda eğitim materyalleri çıkarılarak göçmenlerin din eğitiminde bir birliktelik sağlanmıştır. 2013 – 2015 yılları arasında IGMG e.V. çatısı altında organize olmuş, “HASENE International e.V. (HASENE Yardım Kuruluşu)”, “EMUG e.V. -Europäische Moscheebau und -Unterstützung Gemeinschaft (Avrupa Cami Yapma ve Yaşatma Birliği)”, 2015 - 2017 IGMG e.V. İrşad Başkanlığı. (Eğitim Kurumları & Hafız Eğitim Programları & UİP-Uluslararası İlahiyat Fakülteleri öğrenci organizeleri) faaliyetlerini yürütmüştür. Yine aynı yıllar arasında GENAR/Türkiye-İstanbul (Araştırma & Danışmanlık & Eğitim) kurumunda Avrupa Aile ve Eğitim Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Uzun yıllardır Avrupa genelinde “Avrupa’da sosyal hizmet ve sosyal politikalar” kapsamında (Birey, Aile ve Toplum) çerçevesinde birçok seminer ve konferanslar vermektedir. 2000 yılında Federal Almanya vatandaşı olan Gedik, Almanca ve İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kurum

ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY

Popüler Yayınları

0

2

2574

Yayınlar

0

420

0

1582

2

2574

Covid-19 Sürecinde Yaşlı Bireylere Yönelik Dini-Manevi Destek Hizmetlerin Gereksinimi
DOI: 10.32709/akusosbil.1019818
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 433

0

433

0

853

0

1724

Yayınlar

Covid-19 Sürecinde Yaşlı Bireylere Yönelik Dini-Manevi Destek Hizmetlerin Gereksinimi
DOI: 10.32709/akusosbil.1019818
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 433

1

0

433

1

0

853

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.