Cilt: 12 Sayı: 1, 22.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Araştırma Makalesi

14. IMPORTANCE OF DESIGN COLLABORATIONS IN CLOTHING PRACTICES

Derleme

20. TAMPEREMANIN TARİHÇESİNE KISA BİR BAKIŞ

Sanat&Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanlarında yapılan araştırma, inceleme ve değerlendirmelere yer veren; yenilikçi, çağdaş ve güncel arayışları disiplinlerarası bir bakış ile bir araya getiren süreli bir yayındır. Online olarak yayınlanan Sanat &Tasarım Dergisi, sanatsal kültüre ve sanat literatürüne bilimsel ve akademik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 


Sanat&Tasarım Dergisi, resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, iç mimarlık, mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, sinema, geleneksel sanatlar, moda tasarım, sanat tarihi, sanat eleştirisi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme ve vaka sunumu makalelerine yer vermektedir.


1. Yazılar; Word programında A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralıklı olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır.
2. Sayfa kenar boşlukları; sağ kenar 2.5, sol kenar 2.5, üst kenar 3, alt kenar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
3. Sayfa numaraları sağ alt köşeye 10 punto olarak yazılmalıdır. Her paragraf, soldan 1 cm içeriden (satır başından) başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
4. Yazının ilk sayfasında yazının başlığı, yazarın/yazarların adları, akademik unvan/unvanları, kurum/kurumları, anasanat/anabilim dalı, metnin özeti ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Yazının ikinci sayfasında ilk sayfada yer alan tüm bilgilerin İngilizceleri olmalıdır.
5. Yazışmaların yapılacağı adres dipnot olarak belirtilmeli, yazarın posta adresi ve e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca ilk sayfada, varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar, vb. dipnot olarak belirtilmelidir.
6. Yazar/yazarlar, özet sayfasında künye bilgilerine ilave olarak ORCID numaralarını da yazmalıdır.
7. Makale bir yüksek lisans veya doktora tezinden üretildi ise, makale başlığına dipnot eklenerek tezin yazarı, tezin adı, üniversite, enstitü, anasanat/anabilim dalı ve danışman bilgisi eklenmelidir.
8. Başlık: Sonuç ve kaynaklar hariç tüm başlıklar Giriş dahil numaralandırılmalıdır. Başlıkların tamamı sola dayalı olmalıdır. Makalede kullanılabilecek 3 farklı düzeydeki başlık aşağıdaki 3 kurala göre düzenlenmelidir;
· Birinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve tamamı büyük harf olmalıdır.
· İkinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
· Üçüncü düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
· Alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılır.
9. Özet: Editöre mektup hariç diğer yazılar için özet: 150 sözcükten az, 200 sözcükten fazla olmamalıdır. Özette, denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, örneklemeler vb. yer almamalıdır. Makalenin İngilizce özetinde başlık, anahtar kelime ve yazarın künyesi mutlaka bulunmalıdır. Türkçe makalelerin İngilizce, İngilizce makalelerin Türkçe özetleri olmalıdır.
10. Anahtar Kelimeler: Özet metninin altına en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler” kısmı eklenmelidir. Eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır (özel isimler hariç). Metne ilişkin İngilizce anahtar sözcükler “Keywords:” sözcüğünün ardından eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. En sona nokta konulmalıdır.

Örnek: Sanat, Cam şekillendirme, Füzyon tekniği, Louvre Müzesi.

11. Notasyon ve kısaltmalar; ilgili sanat/bilim alanında bilinen standart notasyon ve kısaltmalar olmalı ve ilgili sayfada dipnot olarak verilmelidir.
12. Makalenin formatı; GİRİŞ, İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI, SONUÇ-DEĞERLENDİRME ve KAYNAKLAR olarak oluşturulmalıdır. (Gerektiğinde ana başlıklara alt başlıklar açılabilir).
13. Yazılarda kullanılmak istenen resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görseller; 300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında olmalıdır. Görsellerin künyesi hemen altında ve eksiksiz verilmelidir. Ayrıca görsel listesi ve görsellerin kaynak gösterimi, kaynaklar sayfasında yer almalıdır. Metinde ilgili tablo/çizelge ile şekil ve görselden önce atıfta bulunulmalıdır. (Yapılan atıf cümle başı, cümle içi ya da cümle sonunda verilebilir. Örneğin: Cümle içinde; Görsel/Tablo/Şekil X’de yer alan…; ilgili anlatımın, cümlenin ya da paragrafın hemen arkasına parantez içinde (Görsel X), (Tablo X), (Şekil X) şeklinde verilebilir). Tablolar/çizelgeler ile şekiller ve görseller sayfa düzeni esaslarına uymak koşuluyla metinde ilk söz edildikleri yere yakın yerleştirilmelidir. Metin içinde kullanılmış olan görseller (fotoğraf, grafik, şema, formül, teknik çizim, sanatçıya ait eserin görselleri vb.) ile bir esere ait alıntılar; sayfa ortalanarak hazırlanmalıdır. (Gerektiğinde yan yana resim yerleştirilebilir). Görsel künyesi, görselin altında, tablo künyesi tablonun üstünde olacak şekilde Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto yazılmalıdır. Metin içinde her tablo/çizelge, şekil ve görselin bir numarası ve başlığı bulunur. ''Tablo/çizelge'', ''şekil'' ve ''görsel'' sözcükleri ve numaraları kalın harflerle, başlık ve açıklamalar ise kalın olmayan harflerle ve ''italik'' yazılır. En sona nokta konulur. Tablo/çizelge ile şekiller ve görsellerde ve doğrudan uzun aktarmalarda yazı karakteri 2 punto küçültülerek kullanılır. Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır;
Görsel numarası (koyu). Sanatçı adı, Yapıt Adı, Tarih, Teknik/Malzeme, Boyut, Bulunduğu yer.

Örnek: Görsel X. Vermeer, “İnci Küpeli Kız”, 1666, Tuval üzerine yağlı boya, 44,5×39,0 cm, Mauritshuis, Lahey.

(Makalede kullanılacak görsellerin metin sayfası ile eş orantılı olmasına dikkat edilmeli).

14. Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar, The American Psychological Association (APA) sistemi kullanılarak yapılmalıdır.
15. Dipnot; Metin içindeki bir düşünceyi açıklayan dipnotlar yazı karakteri değişmeksizin 10 punto olmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılır, kalın (bold) harfler başlıklarda kullanılır. İtalik yazı karakteri sadece gerekli durumlarda kullanılabilir. Dipnotlar numaralandırılır ve Dipnot ile numara arasında boşluk bırakılmaz.
16. Sayfa Sayısı; metin özet ve kaynaklar dahil en az 5 en fazla 25 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
17. Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Makale sonunda varsa çıkar çatışması olan kişiler beyan edilmelidir.
18. Yararlanılan kaynaklar, ‘Kaynaklar’, ‘İnternet Kaynakları’, ‘Görsel Kaynaklar’ şeklinde üç başlık altında kategorize edilir.
Gönderme yapılan tüm kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Metinde yer verilen her kaynağın (ilgili mevzuat dışında) mutlaka “Kaynaklar” kısmında yer alması gerekir. “Kaynaklar”da yer verilen bir kaynağın da metin içinde gönderme bağlantılarının bulunması gerekir. Kaynağın metin içindeki bilgileri ile “Kaynaklar”da yer alan bilgileri tutarlı olmalıdır. Verilen bilgilerin doğruluğundan yazar sorumludur.
Kaynaklar hazırlanırken uyulması gereken kurallar şunlardır:

Kaynaklar başlığı yeni bir sayfada, büyük harfle, ortalı, kalın, metnindeki yazı tipi ve boyutu ile aynı olacak şekilde yazılır.
Kaynaklar yazım alanının sol kenarından başlayarak yazılır.
Aynı yazar(lar)ın birden çok kaynağı varsa en eski basım yılına sahip kaynaktan başlanarak sıralanır.
Aynı yazar(lar)ın birden fazla kaynağından biri çok yazarlıysa bu durumda çok yazarlı kaynak daha sonra verilir.
Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla kaynağı varsa bu durumda çalışmaların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içinde yayın tarihine sırasıyla “a, b, c, ç, d” gibi harfler eklenerek sıralama yapılır.
Aynı soyada sahip farklı yazarların çalışmaları varsa sıralamada adlarının baş harfleri dikkate alınarak sıralama yapılır.
Kurum yazarlı kaynaklar, kurum/kuruluşun baş harflerine göre “Kaynaklar”da sıralanır.
Yazarı belli olmayan kaynak, eser adının baş harfine göre sıralanır.
İnternet kaynakları metin içinde http1, http2 şeklinde parantez içinde numaralandırılır.
İnternet kaynakları ''kaynaklar'' bölümünde makale içindeki sıraya göre erişim tarihleriyle birlikte yazılır.
Tarihi belli olmayan kaynaklar, alfabetik sıraya göre “Kaynaklar”da yer alır.
Yalnızca İnternet adresi olan kaynaklar, metin içinde veriliş sırasına göre erişim tarihleriyle birlikte “Kaynaklar”nın en sonunda yer alır.
Mevzuat “Kaynaklar”da gösterilmez.
Basılı olduğu hâlde İnternet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin “Kaynaklar”daki gösterimi basılı yayımların gösterimiyle aynı şekilde yapılır.
Yazar, eser adı, yayım tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının ya da herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda yalnızca İnternet tam adresi ve erişim tarihi verilir.
TV programları, TV dizileri, sinema filmleri, müzik ve ses kayıtları ya da çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar “Kaynaklar”da gösterilir.
Aktarmaların metinde gösterim biçimleri için lütfen bakınız.
Kaynak gösterimi için lütfen bakınız.
Not: Yazım kuralları, metin içinde ve kaynaklarda APA’nın kullanımıyla ilgili bilgiler Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzundan alınmıştır.

KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ

Sanat & Tasarım Dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır.

Sanat &Tasarım Dergisi, resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, iç mimarlık, mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, sinema, geleneksel sanatlar, moda tasarım, sanat tarihi, sanat eleştirisi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme, editöre mektup ve vaka sunumu türünden makalelere yer vermektedir. Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri gibi teknik makaleler kapsam dışıdır.

Sanat&Tasarım Dergisi, sanatın farklı alanlarını kapsayan, disipliner ve disiplinlerarası yaklaşımlar ile hazırlanmış olan bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri, yazım kuralları, amaç ve kapsamına uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir.

Yazılar, derginin amaç ve kapsamı dışında olmaları durumunda, alan editörüne gönderilmeden önce Baş Editör tarafından reddedilebilir ya da yazar/yazarlardan bu kurallara uygun hale getirilmesi talep edilir. Ön incelemeden geçen yazılar, baş editör tarafından belirlenen alan editörüne gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Alan editörü, hakemlerden gelen raporlara, kendi değerlendirmelerini de dahil ederek hazırladığı nihai raporu dergiye gönderir. Rapor sonunda olumlu bulunan makale doğrudan yayımlanma sürecine dahil edilir. Ancak editör raporunda yazardan düzeltme istendiği takdirde düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Yazar makalenin son halini Word belgesi olarak göndermelidir.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi zorunludur. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin yazar/yazarlar tarafından görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale çekilmiş sayılarak değerlendirme süreci sonlandırılacaktır.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Dergi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Basıma kabul edilen yazıların yayın ve basım hakları dergiye devredilmiş olur

Dergiye, Plastik Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Müzik, Sahne Sanatları gibi alanları ve bu alanların bilim dalları ile olan bağlantılarının işaret edildiği çalışmalar kabul edilir. Daha öncesinde başka dergi ya da dergilerde yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergimiz, Web of Science Group, idealonline, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO ve TR-Dizin tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen Türkçe yazılar TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Baş editör yazının dil bütünlüğünü koruma adına içeriği değiştirmeden her tür müdahaleyi yapabilir.


Derginin aynı sayısında; tek yazarlı makaleler için, aynı yazara ait birden fazla makale değerlendirmeye alınmaz. Birden fazla yazarlı makaleler için, aynı yazarın farklı yazarlarla yaptığı makale başvuruları değerlendirmeye alınır.

Yazar tarafından önerilen makaleler yazar isimleri ile ve yazar isimleri silinmiş olarak 2 ayrı dosya şeklinde, intihal raporu ile birlikte, e-posta yoluyla “sanattasarim@anadolu.edu.tr” adresinden ya da DERGİPARK üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.

Derginin Web sayfaları; https://std.anadolu.edu.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanattasarim

Başvuru sırasında tüm yazılar için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını göndermeleri gerekmektedir. Tarama sonucu %15’in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.
Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel ve sanatsal çalışmaların kaynak olarak kullanıldığı kapsamlı çalışmalar.
Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makaleler.
Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat & Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
1. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat&Tasarım Dergisi Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik, Sahne Sanatları gibi Güzel Sanatlara ait alanlarda nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla yayınlanan ulusal bir dergidir.
2. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat&Tasarım Dergisi yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumaya ve her kopyanın kaydını saklamaya özen gösterir.
3. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sana &Tasarım Dergisi, ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde yılda 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır.
4. Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör sürecinden geçirildikten sonra Hakem Kurulu tarafından çift körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir.
5. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.
6. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin iThenticate benzerlik programları ile analizi sonucunda toplam benzerlik düzeyi % 15’in altında olmalıdır.
8. Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.
9. Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb.) aykırı olmamalıdır.
10. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
11. Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
12. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak Editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Yazar, Hakem ve Editör ile İlgili Etik Kurallar Kapsamı
Yazarlar: Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır.
Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
Makale araştırma sürecinde başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir.
Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
Yazar eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.
Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.
Yazarın değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, Editör ile iletişimi sorumlu yazar sürdürmelidir.
Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar” sorumluluğundadır.
Yazar değerlendirme sürecinde işbirliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermelidir.

Hakemler: Hakem tarafsız olmalı ve değerlendirmeleri gizlilikle yapmalıdır.
Hakem yalnızca ilgili oldukları alan ile ilgili başvuru kabul etmelidir.
Değerlendirme yapılan dil rahatsız edici olmamalı ve hakaret içermemelidir, yapıcı ve nezaketli bir dil kullanmak amaçlanmalıdır.
Yapılan değerlendirmeler sadece çalışma içeriğine yönelik olup, din, cinsiyet, ırk, köken, siyasal, ticari vb. etkenler değerlendirmeyi etkilememelidir.
Değerlendirmeye kabul edilen çalışmalar belirtilen zaman ve etik kuralları çerçevesinde incelenmelidir.
Çıkar çatışması öngörüldüğü durumlarda çalışmanın reddedilip dergi editörünün bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Yazarların kimlik bilgilerine ulaşılmamalı ve kimlik bilgisi herhangi bir yolla açığa çıkan yazarın başvurusunun değerlendirme süreci iptal edilmelidir.
Reddedilen çalışmaya dair hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır.

Editörler:
Editör dergide yayımlanan her makaleden sorumludur.
Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Baş Editör tarafından belirlenen Alan editörü, makaleyi değerlendirmek üzere farklı kurumlardan en az 2 kişiyi hakem olarak atar.
Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review).
Editör veya Alan Editörü, makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması tespit edilmesi halinde ilgili makaleyi reddetme hakkına sahiptirler.
Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.
İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder, sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.
Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur, hakem sürecini de buna uygun yönetir.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat & Tasarım Dergisi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler.