Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image

86.726

350.250

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Volume: 7 Number: 2 Last Issue
Volume 7 - Issue 2 - Mar 2019
 1. Editörden
  Pages 7 - 8
  Ahmet Gökçen
 2. Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı
  Pages 9 - 19
  Nadire Emel Akhan, Samet Çiçek, Hilal Mert
 3. Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması
  Pages 21 - 30
  Aslı Saylan, Sinan Yanar, Hasan Kaya
 4. Örgüt Kültürü Tiplerinin Personel Güçlendirmeye Etkisinde Güç Mesafesinin Aracı Rolü
  Pages 31 - 39
  Gül Gün
 5. Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 41 - 49
  Arif Gümüş, Hakan Erkuş
 6. Seçilmiş OECD Ülkelerinin Ruh Sağlığı Hizmetleri Performansının Değerlendirilmesi
  Pages 51 - 56
  Cuma Çakmak, Murat Konca
 7. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri
  Pages 57 - 65
  Sinan Uğraş, Mehmet Güllü
 8. Örgüt Kültürü ve Örgüt İkliminin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinin Analizi
  Pages 67 - 77
  Ayhan Yalçınsoy
 9. Kaymakam Olma Sürecinde Kamu Yönetimi: 2014/6894 Karar Sayılı Yönetmeliğin Etkisi
  Pages 79 - 88
  Selami Özkan
 10. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 89 - 94
  Elif Kıran, Şıvganur Kirman, Elif Baksı
 11. Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi
  Pages 95 - 99
  Mehmet Naci Efe
 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) ile Bingöl Şehri ve Çevresindeki Yerleşmelerin Mekânsal Gelişimi için Uygun Alanların Tespit Edilmesi
  Pages 101 - 112
  Fatma Esen
 13. Çevrecilik Yönelimli Pazarlama Stratejisi Kararları: Türkiye ve Dünya Genelinde Uygulama Örnekleri
  Pages 113 - 123
  Arzu Kılıç
 14. BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 125 - 129
  Sinem Eyüboğlu, Kemal Eyüboğlu
 15. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Adli Yargı Kapsamında Çözüm Süreçleri ve Önerileri
  Pages 131 - 141
  Baki Yegen
 16. Türkiye’de ve Dünyada Yiyecek İçecek Sektörüne Yönelik Eğitim Veren Lisans Programlarının Kıyaslanması
  Pages 143 - 150
  Ümit Çarbuğa, Emel Memiş Kocaman
 17. Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi
  Pages 151 - 162
  Nural İmik Tanyıldızı, Hacı Mehmet Acar
 18. İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi
  Pages 163 - 169
  Mehmet Naci Efe
 19. Absurd Elements in Anthony Neilson’s Realism and The Wonderful World of Dissocia Plays
  Pages 171 - 179
  Belgin Sakiroglu
 20. Dünya’da ve Türkiye’de Anadili Eğitiminde Güncel Yönelimlerin Öğretim Üyelerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Pages 181 - 190
  Özgür Babayiğit
 21. Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?
  Pages 191 - 196
  Celil Aydın, Burak Darıcı, Şeyma Şahin Kutlu
 22. Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi
  Pages 197 - 203
  Onur Ekinci, Ayten Pınar Bal
 23. İmalat İşletmelerinde Enerji Verimliliğinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Pages 205 - 215
  Leyla Şenol, Gülşen Akman
 24. OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Belirleyenleri
  Pages 217 - 224
  Serdar Acun
 25. Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği
  Pages 225 - 233
  Eray Ekin Sezgin
 26. Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Pages 235 - 245
  Esra Sena Türko, Duygu Tulan
 27. Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 247 - 253
  Yahya Hiçyilmaz, Muhammet Emin Kayserili
 28. Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasalar Ekonomileri İçin Bir Uygulama
  Pages 255 - 263
  Meltem Kılıç, Ferhat İspiroğlu
 29. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma
  Pages 265 - 274
  Murat Ak
 30. Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 275 - 291
  Edip Örücü, Binnaz Çinar
 31. Kendine Aşırı Güven ve Ölçme Yöntemleri: Davranışsal Finans Kapsamında Bir Literatür İncelemesi
  Pages 293 - 308
  Bilgehan Tekin