Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/

95.070

384.879

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image

95.070

384.879

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Volume 7 - Issue 3 - Jun 2019
 1. Editörden
  Pages 7 - 8
  Ahmet Gökçen
 2. 2018 Yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Matematik Sorularının Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 9 - 18
  Onur Ekinci, Ayten Pınar Bal
 3. Sanat Eğitimi Dersi Alan Öğretmen Adaylarının Sanat Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Algıları Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
  Pages 19 - 23
  Yahya Hiçyilmaz, Yahya Adanır
 4. İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 25 - 33
  Özgür Babayiğit
 5. The Causality Between Current Account Deficit and Economic Growth: The Case of Visegrad Four
  Pages 35 - 40
  Yağmur Sağlam, Filiz Erataş Sönmez
 6. Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Kent Konseyi Algısı
  Pages 41 - 49
  Duru Şahyar Akdemir
 7. Understanding the Reasons for Class Repetition in an English Language Preparatory Department
  Pages 51 - 61
  Ahmet Erdost Yastıbaş
 8. Karbondioksit Salınımı İle Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2014 Türkiye Örneği
  Pages 63 - 72
  Salih Öztürk, Özge Yüksel
 9. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının “İdeal Beden Eğitimi Öğretmeni Nitelikleri” İle İlgili Görüşleri
  Pages 73 - 78
  Aylin Çelen, Devrim Bulut
 10. Çalışanların İç Girişimcilik Eğilimlerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisinde Demokratik- Katılımcı Yönetim Tarzının Aracılık Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Örneği
  Pages 79 - 87
  Türker Tuğsal
 11. R Programlama Dili İle Pazar Sepet Analizi: Muş İl Merkezindeki Bir Süpermarkette Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Tespiti Üzerine Bir Uygulama
  Pages 89 - 97
  Emrah Bilgiç
 12. İktisat Okullarında Piyasa Başarısızlıkları Ve Finansal Kriz Yaklaşımı: Türkiye’de 2001 Finansal Krizi Üzerine Post Keynesyen Bir Analiz
  Pages 95 - 105
  Ömer Tuğsal Doruk
 13. Philosophical Issues Arising from Dual Nature of Light in Young’s Double-Slit Experiment
  Pages 107 - 112
  Ayhan Aksakallı, Ümit Turgut, Rıza Salar
 14. Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Yansımaları
  Pages 113 - 120
  Selen Işık Maden, Asena Gizem Yiğit
 15. Ortaokullarda Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven
  Pages 121 - 128
  Burcu Uyar, Demet Zafer Güneş
 16. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Gelişiminde Tartışmalı Konuların Etkisi
  Pages 129 - 139
  Ahmet Galip Yücel, Mehmet Köçer
 17. 1998 ile 2018 Yılları Arasında Yürürlükte Olan Yönetici Atama Yönetmeliklerindeki Okul Müdürü Değerlendirme Ölçütlerinin Karşılaştırılması
  Pages 141 - 152
  Hüsnü Ergün
 18. Üretim Endüstrisi Dijital Dönüşüm Süreci Kavramsal İlişki Haritası
  Pages 153 - 162
  Lütfi Apilioğulları
 19. İşletmelerde Etik Değerlerin Uygulanmasının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü
  Pages 163 - 179
  Ferit Uslu, Ali Aksoy
 20. Deneysel Ölçüme Dayalı Beslenme Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Davranışlarına ve Beslenme Öz-Yeterliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 181 - 189
  Mustafa Özgenel, Ferah Özden
 21. Türkmen Öğrencilerin Türkmenistan’da Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Kapsamında Okutulan Dersler Hakkındaki Görüşleri
  Pages 191 - 198
  Mehmet Oran
 22. Women’s Discrimination in Engineering Faculties: A View from Turkey
  Pages 199 - 209
  Fatma Fulya Tepe
 23. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik ile Sıkıntıya Dayanma Düzeyi İlişkisi
  Pages 211 - 218
  Zeynep Akkuş Çutuk
 24. Sağlık Çalışanlarının Öz Liderlik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 219 - 231
  Cuma Çakmak, Özgür Uğurluoğlu
 25. Serbest Piyasa Politikasının 19. Yüzyıl İngiliz Emperyalizmine Katkısı
  Pages 233 - 246
  Orhan Keskintaş
 26. Sağlık Hizmetlerini Yönetmek Neden Zordur?: Teorik Tartışmalar
  Pages 247 - 253
  Mehtap Çakmak Barsbay
 27. Refik Halit Karay’ın Yezidin Kızı Romanında Yezidilik, Yezidiler ve Bazı Tespitler
  Pages 255 - 264
  Mehmet Yazıcı
 28. Çingenelerde Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma: Malatya Örneği
  Pages 265 - 277
  Muhammet Fırat, Süleyman İlhan
 29. 1980’li Yıllar Türkiyesi’nde Gazetecilik: Uyanık Gazeteci Film Örneği
  Pages 279 - 289
  Rifat Becerikli
 30. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: “AZƏRTAC”ın yaranma zərurəti və keçdiyi yol
  Pages 291 - 297
  Namiq Ahmadov
 31. Kurumsal İtibarın Medyadaki İzleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği
  Pages 299 - 308
  Berat Çiçek, Ahmet Çiçek