Cilt: 23 Sayı: 4, 24.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), sosyal bilimlerin farklı alanlarından Türkçe ve İngilizce hazırlanmış bilimsel makalelerin yayınlanmasını amaçlar.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) iktisat, işletme, maliye, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, davranış bilimleri, hukuk, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, felsefe, açık ve uzaktan öğrenme, iletişim bilimleri alanlarında hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Derginin önceliği “bilimsel araştırma makaleleri” olmakla birlikte “derleme”, “editöre mektup” ve “kitap incelemesi” türünden çalışmalar da yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul edilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Önemli Not: Dergimizin yeniden yapılanma sürecinde yayın ilke ve politikalarında değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda yazım kurallarımız da yenilenmiş olup yazarlarımızın makale gönderiminde bu sayfada yer alan güncel yönergeleri dikkate almaları önemle rica olunur.

Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.*

Kitap İncelemesi şablonunu indirmek için tıklayınız.

Kapak sayfası şablonunu indirmek için tıklayınız.

Yazarın süreç ekranı için tıklayınız.

Hakem Görüşlerine Yanıt ve Makale Düzenleme Takip Formu için tıklayınız.

Etik İzni Beyan Formu için tıklayınız.
YAZIM KURALLARI

Dergiye makale gönderimi için dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış dosyaların DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

DergiPark sisteminin kullanımı ile ilgili videolara DergiPark ULAKBİM TV kanalından ulaşılabilir. 

Sisteme yüklenecek dosyalar şunlardır;
- Kapak sayfası
- Etik Kurul İzin Belgesi (Etik Kurul İzin Belgesi gerektirmeyen makalelerde ise çalışmanın etik kurul izin belgesi gerektirmediğine dair yazar beyanı sisteme yüklenmelidir.)
- Telif Hakkı Sözleşmesi
- Makalenin kendisi

Önemli Not: Yazar/ların sisteme makalelerini yüklemeden önce alanlarında 5 hakem önerisinde bulunmaları istenmektedir (önerilen hakemlerin kurum ve e-posta bilgileri eksiksiz verilmelidir). Sisteme önerilen hakem hocalarımızın herbirinin farklı üniversitelerden ve en az doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir. Kapak sayfası

Bu sayfada olması gereken bilgiler şunlardır (Kapak sayfası şablonu için tıklayınız):
- Makalenin alan bilgisi (Doçentlik alanı, bilim dalı ve anahtar kelimeler).
- Makalenin başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi.
- Tüm yazarların ORCID bilgileri (ORCID bilgilerinin sisteme girilmesinin yanında kapak sayfasında yazar bilgilerinin yanına eklenmesi gerekmektedir. Yazarlar ORCID numaralarına https://orcid.org/signin adresinden erişebilirler).
- Çalışmanın JEL kodu/kodları bilgisi ( Jel Kodu için; https://ideas.repec.org/JEL/ adresi kullanılmalıdır.)
- Tüm yazarların unvan ve iletişim bilgileri (Ör: Üniversite/Kurum Adı, Fakülte, Bölüm, e-posta, cep no).                                                                      
- Çalışmanın tezden üretilmiş olması, proje destekli olması ya da kongrede bildiri olarak sunulmuş olması gibi bilgileri detaylı olarak belirtilmelidir.

Etik Kurul izin belgesi

ULAKBİM TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren araştırmalar) “Etik Kurul İzni” gerekmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda makale dosyası ile birlikte Etik Kurul izin belgesinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarihi, sayfa no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk veya son sayfasında da yer verilmelidir. Dergimize gönderilen ve etik kurul raporu gereken makaleler için 2020 yılı öncesi veriler kullanılmış olsa dahi etik kurulu raporu istenmektedir. Makalenin etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almaması durumunda, makale metninde bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. 


Telif Hakkı Sözleşmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makalelerin telif hakları dergiye aittir. Telif Hakkı Sözleşmesi doldurulduktan ve imzalandıktan sonra pdf veya jpg uzantılı bir dosya olarak makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Form için tıklayınız.


Makale Yazım Kuralları

Sisteme yüklenecek olan makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir (Makale Şablonu için tıklayınız);

 • Çalışmanın tamamı A4 formatında hazırlanmalıdır.
 • Sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır.
 • Metnin tamamı için 12 punto harf boyutu ile Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
 • Metin 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
 • Makale metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Tablo, şekil ve denklemler kendi içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Başlıklar ve paragraf başlarından önce 6 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
 • Ana başlık ortalı ve her sözcüğün ilk harfi büyük ve koyu olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Birinci düzey başlık sola yaslı, 12 punto büyüklüğünde ve ilk harfler büyük olmalıdır. İkinci düzey başlık sola yaslı 12 punto büyüklüğünde ve cümle düzeninde olmalıdır. Üçüncü düzey başlık sola yaslı, 12 punto büyüklüğünde, cümle düzeninden ve italik olmalıdır.
 • Metin içerisinde kullanılmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez. Kaynaklara yapılan atıflar metnin içinde parantez arasında verilmelidir. Kaynaklara atıf yapmak için dipnot kullanılmamalıdır.
 • Dergimizde APA (American Psychological Association) 6.0 yazım kuralları ve kaynak gösterim biçimi uygulanmaktadır. Makalelerin söz konusu yazım kuralları dikkate alınarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. APA 6.0 yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.
 • Tablo ve şekiller de aynı şekilde APA 6.0 Sürümüne göre düzenlenmelidir. APA 6.0 yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.
 • Metnin tamamı (kaynakça hariç özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, tablo, figür, şekil ve dipnotların tamamı dahil olmak üzere) 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.


Makale Düzenleme İçin Öneriler

APA Style Journal Makale Raporlama Standartları (APA Style JARS), hakemli dergi makalelerindeki bilimsel titizliği artırmak için dergi yazarları, hakemler ve editörler için tasarlanmış bir dizi kılavuzdur. Kılavuzlar, aşağıdaki tüm çalışma türleri için makale bölümlerine nelerin dahil edilmesi gerektiği hakkında gerekli bilgileri içermektedir. Bunlar, yazarlarımız, hakemlerimiz ve alan editörlerimize makale hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde yardımcı olması için paylaşılmıştır.

Nicel Araştırmalar: https://apastyle.apa.org/jars/quant-table-1.pdf

Nitel Araştırmalar: https://apastyle.apa.org/jars/qual-table-1.pdf

Karma Araştırmalar: https://apastyle.apa.org/jars/mixed-table-1.pdf 


* Dergimiz sayılarında  yayınlanan makalelerde 2021 yılı itibariyle genişletilmiş özet formları da yayınlanmaktadır. Bu sebeple yazarlarımızın çalışmalarını gönderirken makale şablonumuzda yer alan genişletilmiş özet şablonunu da dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.


Önemli Not: Dergimizin yeniden yapılanma sürecinde yayın ilke ve politikalarında değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda etik ilke ve yayın politikalarımız da yenilenmiş olup yazarlarımızın, hakemlerimizin ve alan editörlerimizin süreçlerde bu ilke ve politikaları dikkate almaları önemle rica olunur.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) tarafından uygulanan makale kabulüne ilişkin koşul ve yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan süreçlerin, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okurlar ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. AÜSBD, yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarının aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. 

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişimli olarak Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics -COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
AÜSBD’ye makale gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması, yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizler ile ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklere yönelik izin işlemlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır. 
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlışlığı ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma AÜSBD‘ye gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma vb.) teklif edilemez.
 • Yazarlar değerlendirme süresince tüm işlemlerini baş editör ile yürütür. Değerlendirme süresince ve değerlendirme tamamlandıktan sonra dahi hiç suretle alan editörü ve hakemlerle doğrudan iletişime geçemez, bilgi talebinde bulunamaz.

BAŞ EDİTÖR VE ALAN EDİTÖRLERİNİN ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, AÜSBD’de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadırlar:
 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme ya da açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

 • Editörler; tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. 
 • Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve söz konusu bilim alanlarına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir.
 • Editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, yöntemi, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğuna dayanarak karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların önemli bir problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Değerlendirme süreçlerinin zamanında gerçekleşmesini sağlamalıdır.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir “Yazar Rehberi” yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını dikkate almalıdır.
 • Kör hakemlik değerlendirmesi bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri, tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakem havuzunun sürekli ve dinamik şekilde güncellenmesini sağlamalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için çabalamalıdır.


Yayın/Danışma kurulu ile ilişkiler

 • Editör; tüm yayın/danışma kurulu üyelerinin süreçleri, yayın politikaları ve yönergelere uygun olarak yürütmelerini sağlamalıdır.
 • Yayın/danışma kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir.
 • Yayın/danışma kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın/danışma kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın/danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın/danışma kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanında tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikalarına uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere, katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda yer alan katılımcıların açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı ya da deneysel araştırmalara ilişkin gerekli izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle yükümlüdür.

Olası suiistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suiistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

 • Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.
 • Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

 • Editörler; dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

İtirazlar
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen itirazları dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti altına almakla yükümlüdür.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Tüm çalışmaların “Kör Hakemlik” süreci ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç, yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. AÜSBD değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle (1 editör/alan editörü ve 3 hakem) yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör/alan editörü aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda AÜSBD için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaları sadece yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal görüşler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

YAYINCININ ETİK SORUMLUKLARI
AÜSBD’nin yayıncısı Anadolu Üniversitesi ve AÜSBD Yayın/Danışma Kurulu, AÜSBD ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
 • Editörler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler Baş Editör ve Alan Editörleridir.
 • Editörün bağımsız karar vermesine olanak sağlar.
 • AÜSBD’de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suiistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşmanız Durumunda;
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen sosbilder@anadolu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

*Yukarıdaki metin OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi'nin Yayın Etiği sayfasından uyarlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi makale gönderim süreç ve işlemlerinde ücretsiz yayın politikası benimsenmektedir.