MANAS Journal of Social Studies
Cover Image
ISSN 1694-7215 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University | http://dergipark.gov.tr/mjss

MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

MANAS Journal of Social Studies

ISSN 1694-7215 | Period Quarterly | Founded: 2001 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University | http://dergipark.gov.tr/mjss
Cover Image

21.917

73.071

MANAS Journal of Social Studies

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web site : http://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: kursadyilmaz@gmail.com, journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg


Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.


Abstracting & indexing

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database.

Volume: 8 Issue: 2 Last Issue
Volume 8 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi
  Pages 1459 - 1478
  Hasan Gül, Azamat Maksüdünov
 2. Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Bulunan Hayvan Adlarının Derleme Sözlüğündeki İzleri
  Pages 1479 - 1502
  Muharrem Özden
 3. Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri
  Pages 1503 - 1514
  Ersoy Çarkıt
 4. Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 1515 - 1530
  Hakan Polat, Tuncay Yavuz Özdemir, Murat Demirkol
 5. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Yaşamındaki Sorunları: Konya Örneği
  Pages 1531 - 1548
  Hasan Hüseyin Tekin
 6. Окуучулардын баалоосуна караганда Кыргызстандагы билим-берүү системасындагы көрүнгөн көйгөйлөр
  Pages 1549 - 1572
  Hasan Yılmaz, Carkınay Temirbekova
 7. Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1573 - 1590
  Murat Bayır, Rüştü Yeşil
 8. Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanmaları
  Pages 1591 - 1602
  Nagihan Tanık Önal
 9. Hegemonya Ekseninde Azerbaycan Maarifçiliği ve M. F. Ahundov’un Avrupamerkezcilik Problematikası
  Pages 1603 - 1624
  Rameş Rzayev
 10. Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Fen Öz-Yeterliklerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
  Pages 1625 - 1640
  Sibel Saraçoğlu, Kübra Şengül Yıldırım, Oktay Bektaş
 11. Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri
  Pages 1641 - 1658
  Fazilet Koçyiğit
 12. Yaratıcılık Bağlamında Sanatçı Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri
  Pages 1659 - 1676
  İlker Kömürcü
 13. Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi
  Pages 1677 - 1712
  İbrahim Bayram
 14. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1713 - 1726
  Galip Afşin Ravanoğlu, Aziz Bostan
 15. The United Nations and Promoting Sustainable Development
  Pages 1727 - 1743
  Mehmet Emin Erendor, Cem Sunguray
 16. Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation
  Pages 1744 - 1760
  Ahmet Özcan
 17. Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü
  Pages 1761 - 1777
  Bülent Yıldız, Şemsettin Çiğdem
 18. Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 1778 - 1799
  Cevdet Kızıl, Tunay Aslan
 19. Takıntılı Tüketim: Tek Ürüne Yönelik Kompulsif Satın Alma Davranışı
  Pages 1800 - 1814
  Çiğdem Aliçavuşoğlu, Elif Boyraz
 20. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılık Düzeyine Göre Tüketici Karar Verme Tarzlarının Değerlendirilmesi
  Pages 1815 - 1830
  Duygu Koçoğlu
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği İçin DEMATEL-ARAS Tabanlı Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Bir Uygulama
  Pages 1831 - 1853
  Hamit Erdal
 22. Güvenlik İklimi Algısı ve İş Performansı İlişkisinde Genel Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü: Helikopter Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1854 - 1870
  İnan Eryılmaz, Deniz Dirik, Şener Odabaşoğlu
 23. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi
  Pages 1871 - 1888
  Kasım Baynal, Yıldız Şahin, Saime Taphasanoğlu
 24. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama
  Pages 1889 - 1905
  Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, Faruk Dayı
 25. E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi
  Pages 1906 - 1915
  Yücel Öztürkoğlu, Batuhan Demir
 26. Türk Sinemasında Kurgu Biçimleriyle Öne Çıkan İki Film: Nokta ve Sen Aydınlatırsın Geceyi
  Pages 1916 - 1937
  Cem Yıldırım, Şükrü Sim
 27. Мендик Баа Шкаласынын Кыргыз Маданиятына Адаптацияланышы
  Pages 1938 - 1957
  Asem Idaeva, Hasan Yılmaz
 28. Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları
  Pages 1958 - 1974
  Gülhan Şen, Hatice Şimşek Keskin
 29. Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz
  Pages 1975 - 1990
  Hüseyin Kutbay, Cemaleddin Gerede
 30. Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur
  Pages 1991 - 2009
  Mehmet Emin Erendor
 31. Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003
  Pages 2010 - 2032
  Recep Fedai
 32. Bolşeviklerin Nazarında İslâm Dini ve Onun Zuhuru
  Pages 2033 - 2041
  Ercan Çelebi
 33. Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması
  Pages 2042 - 2059
  Handan Baran, Hicran Hanım Halaç
 34. Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri
  Pages 2060 - 2081
  Yılmaz Karadeniz
 35. Otel İşletmelerinin Engelli Turistlere Yönelik Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 2082 - 2103
  Adnan Akın
 36. Türkiye’deki Kuş Gözlemcilerinin Motivasyon ve Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi
  Pages 2104 - 2124
  Ayşe Nevin Sert, Mustafa Arslan
 37. Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Kişisel Gelişimleri İle Sürdürülebilirlik Algıları Arasındaki İlişki
  Pages 2125 - 2144
  Gülizar AKKUŞ
 38. Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları
  Pages 2145 - 2162
  Mustafa Taylan Dağıstan, İrfan Mısırlı, Canan Tanrısever Yiğit
 39. Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 2163 - 2186
  Bayram Akay, Oktay Yılmaz
 40. Participant Observations on Iranian Tourists Taking Part in Guided Excursion in Kusadasi, Turkey
  Pages 2187 - 2213
  Vedat Acar, Abdullah Tanrısevdi
 41. Kullanıcı Tipi, Bölge, Kültür, Refah ve Gelişmişlik Seviyelerine Göre Kullanıcıların E-Öğrenme Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Analizi
  Pages 2214 - 2242
  Rahmi Baki, Adnan Aktepe, Burak Birgören