Makaleler


S. DONUK
TÜRK EDEBİYATINDA SİLSİLENÂME VE SEYYİD AHMED CEZBÎ’NİN CÂMİ‘U’S-SİLSİLE ADLI SİLSİLENÂMESİ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2020)
S. DONUK
HABEŞÎZÂDE ABDURRAHİM RAHÎMÎ’NİN MATLA‘U’L-İŞRÂK ADLI SİLSİLENÂMESİ VE MATLA‘U’L-İŞRÂK’A GÖRE TARİKATLAR VE ŞEYH SİLSİLELERİ, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), (2020)
S. DONUK
NEV‘ÎZÂDE ATÂ’Î’NİN MÜNŞE’ÂT’INDA BULUNMAYAN MEKTUPLARI VE BU MEKTUPLARDAN HAREKETLE 17. YÜZYIL OSMANLI İLMİYESİ HAKKINDA TESPİTLER, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2020)
S. DONUK
SEYYİD AHMED CEZBÎ’NİN ETVÂR-I SEB‘A KONULU BİLİNMEYEN BİR MESNEVİSİ: KENZÜ’L-ETVÂR, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2019)
S. DONUK
SEYYİD AHMED CEZBÎ’NİN KENZÜ’L-ESRÂR ADLI TARİKATNÂMESİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
S. DONUK
Bursa Enarlı Zaviyesi Şeyhi Seyyid Mehmed Efendi ve Manzum Hac Menâzilnâmesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
S. DONUK
Antepli Hasretî ve Şiirleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
S. DONUK
İLMÎ MAHLASLI BİR ŞAİRE ATFEDİLEN MANZUM YÜZ HADİS TERCÜMESİ, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
S. DONUK
SERVET MAHLASLI BİR ŞAİRE MÂL EDİLEN MANZUM HAC SEYÂHATNÂMESİ, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2017)
S. DONUK
CEMÂLEDDİN İSHAK EL-KARAMANÎ’NİN EN-NESÂ’İHU’SSÛFİYYE Fİ’L-MEV‘İZİ’D-DÎNİYYE VE RİSÂLE FÎ ETVÂRİ’SSÜLÛK İSİMLİ ESERLERİNE DAİR, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2016)