Cilt: 18 Sayı: 3, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, lisansüstü eğitimin niteliğini arttırarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu anlayışı sürdürmek amacıyla, öğrencilerini evrensel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatan, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen üstün nitelikli profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim adamları yetiştiren, üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan ve gerek üniversite-toplum, gerekse de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında görev alan bir kurum olmayı seçmiştir.Enstitümüz misyonunu gerçekleştirmek için, mükemmelliğe, işbirliğine, uyuma, etkinliğe ve yeniliğe değer verir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004 yılından itibaren sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartışma, araştırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalışmaları ve çözümleri içeren ulusal “hakemli” bir dergidir. Derginin dili Türkçe'dir; ancak İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılar da yayıma kabul edilebilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Dergi 2021 yılı itibarıyla yılda üç kez yayımlanır. Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Ayrıca makale ile birlikte yazar(lar) tarafından dergimiz sayfasında (Belge ve formlar) yer alan Makale Başvuru Formu ve Telif Hakları Devir Formu’nun da doldurulup imzalanarak makale dosyası ile birlikte sisteme ek dosya olarak yüklenmelidir.

Sosyal Bilimler Dergisi; sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları değerlendirerek ve yayınlayarak bilimsel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak ve alanında aranan dergiler arasında olmayı vizyonu olarak belirlemiştir.

Sosyal Bilimler Dergisi; vizyonunu gerçekleştirmeye çalışırken dürüstlük ve şeffaflık, bilim ve iş etiği doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinmiştir.

1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartışma, araştırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalışmaları ve çözümleri içeren “hakemli” bir dergidir. Dergi 2021 yılı itibarıyla yılda üç kez (Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanacaktır.

2. Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar isimsiz makale dosyaları ile birlikte sisteme çalışmaya ait intihal raporu ve telif devir forumunu da yüklemelidir. Ayrıca etik kurul izni gerektiren çalışmalarda mutlak suretle etik kurul izin belgesi de ek dosya olarak eklenmelidir. Telif devir formu için ilgili bağlantıyı web sayfamızda bulabilirsiniz.

3. Makalelerin 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8-25 sayfa aralığında olması), incelemeye alınmasının ön koşuludur.

4. Öz ve Abstract bölümleri çalışmanın başında yer alacak ve madde 5’te belirtilen marjlar doğrultusunda 11 punto olarak yazılacaktır. Bu bölümlerin hemen altında en az 3 en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Anahtar sözcüklerin her kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Öz ve Abstract bölümleri en fazla 200 sözcük olmalıdır.

5. Türkçe ve İngilizce başlıklar sayfa ortasında yer almalı, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazarların isimleri küçük, soyadları büyük harflerle ve koyu, unvan ve kurumları, ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık olarak isimlerin altına yazılmalıdır.

6. Bütün ana bölüm başlıkları büyük; alt bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde koyu; ikincil alt başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarına numara konulmamalıdır.

7. Eser, Times New Roman karakterinde, makale başlığı İlk harfler büyük 12 punto ve koyu; metin ve alt başlıklar 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. (Paragraf özellikleri: Önce 0 sonra 10)

8. Tablolarda tablo içi yazımlar 10 punto ve paragraf (Önce 0 Sonra 0) tek satır aralığı olmalıdır.

9. Başlıklar ve paragraf başı metinden 0,5 cm içeriden başlamalıdır. Yazılım marjları A4 boyutundaki kağıda, üstten 5 cm, alttan 6 cm, sağdan 4 cm soldan 4,5 cm, üst bilgi için 4 cm ve alt bilgi için 5 cm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.

10. Tablo başlıkları “Tablo 1.” şeklinde ve koyu fontla isimlendirilmeli ve tablo başlığının her kelimesinin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır:
Tablo 1. Yaşam Becerileri Ölçeğinde Yer Alan Boyutlara İlişkin Not Ortalamasına Göre t-testi Sonuçları

11. Şekil, fotoğraf gibi görsellerin isimlendirilmesi ilgili görselin altında şu örnekteki gibi verilmelidir:
Şekil 1. Berkyaruk'un Bir Minyatürü

12. Yukarıda belirtilen yazım ilkeleri ve şekil özeliklerine uygun olmayan çalışmalar ön kontrol aşamasında yazara iade edilecektir.

13. Dergiye gönderilen makaleler Editör Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Yayımı uygun bulunan makalelerin, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Editör Kurulu karar vermektedir. Yazar, bu karar konusunda da bilgilendirilmektedir.

DOİ Numaralı Kitap ya da E-Kitap
Metin içinde
(Ewert vd., 2020: 78) ya da Ewert vd. (2020: 78)
Kaynakçada
Ewert, E.W., Mitten, D.S. and Overholt, J.R. (2014). Natural environments and human health. CAB International. https://doi.org/10.1079/9781845939199.0000

DOİ Numarasız Kitap ya da E-Kitap
Metin içinde
(Demir, 2015: 125) ya da Demir (2015: 125)
Kaynakçada
Demir, N. (2015). Ankara Örneğinde ağızların belgelenmesi: inceleme, metinler, sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Editörlü Kitap
Metin içinde
(Rhodewalt, 2008: 117) ya da Rhodewalt (2008: 117)
Kaynakçada
Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

Kitap Bölümü
Metin içinde
(Aktay, 2015: 432) ya da Aktay (2015: 432)
Kaynakçada
Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. İçinde Ş. S. Anagün ve N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

DOİ Numaralı Makale
Metin içinde
(Alyılmaz, 2013: 18) ya da Alyılmaz (2013: 18)
Kaynakçada
Alyılmaz, C. (2013). (Kök)Türk harfli eski Türk yazıtlarının Kırgızlar açısından önemi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(4), 1-26. http://dx.doi.org/10.7884/teke.255

Tez
Metin içinde
Fayadh (2015: 322) ya da (Fayadh, 2015: 322)
Kaynakçada
Yayımlanmış Tez:

Fayadh, K. H. (2015). The legal regulation of assisted reproductive technology in Iraq: Lessons from the Australian approach, [Doctoral dissertation, Western Sydney University]. Research Direct. http://handle.uws.edu.au:8081/1959.7/uws:32383
Yayımlanmamış Tez:
Telli, B. (2007). Kenzü's-sıhhatü'l-ebdâniyye eser-i mürşid-i Osmâniyye inceleme-metin-gramatikal dizin-tıpkıbasım, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Adıyaman Üniversitesi.

Bildiri
Metin içinde
(Mason and Missingham, 2019) ya da Mason and Missingham (2019)
Kaynakçada
Mason, I. and Missingham, R. (2019, October 21–25). Research libraries, data curation, and workflows [Paper presentation]. eResearch Australasia Conference, Brisbane, QLD, Australia. https://bit.ly/2RGcFdn

Web Sayfası
Metin içinde
(Aktay, 2010) ya da Aktay (2010)
Kaynakçada
Aktay, S. (2010, 10 Temmuz). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html
Not: WEB sayfasına erişim tarihi yoksa tarih yerine (t.y.) yazılmalıdır. Örneğin: (Aktay, t.y.)

YouTube ya da Diğer Videolar
Metin içinde
(TRTWORLD, 2020) ya da TRTWORLD (2020)
Kaynakçada
TRTWORLD. (2020, June 7). Families of Syrian detainees want justice for regime's victims [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=sfD3_jx63R4


Tek Yazar
Metin içinde

(Telli, 2019: 46) ya da Telli (2019: 46)
Kaynakçada
Telli, B. (2019). Hamza-nâme (70. cilt): dil incelemesi-metin-dizin-tıpkıbasım. Hiper Yayın.

İki Yazar
Metin İçinde

Copstead and Banasik (2005: 24) ya da (Copstead and Banasik, 2005: 24).
Kaynakçada
Copstead, L. and Banasik, J. (2005). Pathophysiology (3rd ed.). Saunders.

3’ten 20’ye kadar yazar
Metin içinde

Schneider vd. (2007: 48) ya da (Schneider vd., 2007: 48).
Kaynakçada
Schneider, Z., Whitehead, D. and Elliott, D. (2007). Nursing and midwifery research: methods and appraisal for evidence-based practice (3rd ed.). Elsevier Australia.


KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Komisyonu Başkanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Avşar Kampüsü-Kahramanmaraş

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin araştırma yapılmadan önce alınmış olması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ve ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön kontrol safhasında yazara iade edilir.

Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verilerin hakemler tarafından talep edildiğinde sunulması şarttır. Verilerin makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde sağlanması zorunludur.

MAKALE BENZERLİK RAPORU VE BENZERLİK ORANI HAKKINDA DERGİ POLİTİKAMIZ

Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %25'e kadar kabul edilmektedir. Bu oranın üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Aşağıda belirtilen etik ilkeler ve sorumluluklar belirlenirken Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan "Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları”ndan yararlanılmıştır.

Yazarlar İçin Etik Kurallar

Yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti eder ve diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdikleri zaman bunu alıntı olarak belirtmek durumundadır. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı intihal nedenidir.
Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden aynı oranda sorumludur. Çalışmaya katkısı olup da araştırmacının ismine yer verilmemesi veya katkısı olmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur. 

Yazar, dergimize gönderilen çalışmaların, bilimsel araştırma ve yayın etiğine uygunluğunu sağlamalıdır. Bu konuda YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen kurallara titizlikle riayet etmelidir.

Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır. 

Yazarlar, dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini, ya da yayımlanmak için değerlendirmeye alınmış olmadığını; eğer makalenin tümü ya da bir bölümü yayımlandı ise dergimizde yayımlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devri formu ile birlikte dergi editörlüğüne gönderildiğini beyan ve taahhüt etmelidir.

Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır. Hakemler, ilmî olmayan veya hukukî sonuçları olabilecek mesnetsiz değerlendirmelerden kaçınmalıdır.

Hakemler, atıf yapılmamış yayımlanmış yayın tespiti, yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına varmaları durumunda konuyu dergi editörlüğüne iletmelidir.

Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır.

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli tutulmalıdır. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli ve içerikleri tartışılmamalıdır. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.


Editörler İçin Etik Kurallar

Editör, dergide yayımlanan yazıların derginin yayın politikasına, derginin amaç ve kapsamına uygunluğunu sağlamalıdır.
Editör, dergiye gönderilen yazılardaki kişisel verilen korunmasına özen göstermeli ve bu kişisel verileri, bireylerin açık rızası olmadan yayımlamamalıdır. Editör, dergiye gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını sağlamalıdır.
Editör, dergide yayımlanan yazılarla ilgili eleştirileri titizlikle dikkate almalı ve bu konuda yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Editör, dergiye gönderilen yazılarla ilgili yazışma, dosya ve diğer kayıtları elektronik ortamda veya basılı olarak saklamalıdır.
Editör, derginin ve yayının kalite standartlarını yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmalıdır.
Editör, akademik fikir çeşitliliğini ve bilimsel düşünce özgürlüğünü savunmalıdır. Aynı zamanda fikri mülkiyet hakları ile etik standartları gözeterek dergi işleyişini sürdürmelidir.
Editör, dergiye gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirmelidir.
Editör, yayın politikası gereği tüm yayın süreçlerinde (yayında herhangi bir sebeple düzeltme, değiştirme ve açıklama gerektiren konularda) şeffaflık ilkesini ön planda tutmalıdır.
Editör, dergiye gönderilen yazılarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamalıdır. Editör, makalelerde kullanılan deneklerle ilgili etik kurul onayı veya deneysel araştırmalarla ilgili yasal izinlerin olmadığı durumlarda söz konusu makaleyi reddetmelidir.
Editör, kör ve çift hakemlik süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.
Yazılarla ilgili hakem atamasında sadece editör ve editör kurulu tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da editör ve editörler kurulu sorumludur.


Yayın Politikası

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret almamaktadır.

Dergimiz sistemine yüklenen her çalışma ön kontrol aşamasında editoryal incelemenin ardından ilgili alandan en az doktor unvanlı iki hakeme gönderilir. Hakem atamalarında, hakemler farklı üniversitelerde görev yapan ve çalışma alanına uygun öğretim üyeleri arasından seçilir. Çalışmanın yayın kabulü alabilmesi için en az iki olumlu rapor gerekmektedir. Raporlardan biri olumlu diğer olumsuz olması durumunda üçüncü bir alan hakemine çalışma yönlendirilir. Başta iki adet ret alan çalışma başka hakeme gönderilmeden yazara iade edilir. Hakemin düzeltme vermesi durumunda bu durum yazara editör aracılığıyla iletilir ve yazar bu düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. "Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir" kararı çıkan çalışmalarda yazar söz konusu düzenlemeleri yapmamışsa çalışma editör kurulunca yazarına iade edilir.

Dergimize gönderilen çalışmaların yayın süreci hakem raporlarının geliş süresine göre değişmekle birlikte ortalama altı ay sürebilmektedir.

Dergimiz yürüttüğü yayın faaliyetinden dolayı makale gönderim/süreç işletimi/yayın gibi iş ve işlemlerinden hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir.

.