Articles

M. Yılmaz, Ö. Kadan
An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2019)
M. YILMAZ, R. BAYRAKTAR, B. GÖKKURT ÖZDEMİR
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Journal of Research in Education and Society, (2017)
M. Yılmaz, C. Korkmaz
1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, (2017)
M. Yılmaz, Ö. Yılmaz
Opinions of Primary School and Pre-School Teachers about Value Education, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2017)
M. YILMAZ, A. DARICAN
Okumaya Hazıroluşluğun İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Tutumlarına Etkisi, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2015)
M. YILMAZ, Y. ÇAKIR
İlköğretim İkinci Kademedeki (6–7. Sınıf) Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Görüşleri, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2015)
M. YILMAZ, S. AKLAR
Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2015)
D. YILMAZ, D. ÖZÇAKMAK
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2015)