Makaleler


B. ÇAM AKTAŞ, N. TUNCA
Öğretmen metaforu ölçeği: geçerlik – güvenirlik çalışması, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, (2018)
N. TUNCA
İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Değerler Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Education and Future, (2017)
D. SEVER, B. AKTAŞ, S. ŞAHİN, N. TUNCA
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Başladıklarında Karşılaşabileceklerini Düşündükleri Sorunlar, Anadolu Journal of Educational Sciences International, (2015)
N. TUNCA
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Özelliklerinin Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Sınıf Ortamı Özelliklerini Yordama Düzeyi, Eurasian Journal of Educational Research, (2015)
N. TUNCA, Ö. ÖZER
[Öğretmen adaylarının çocuk istismarına ilişkin farkındalıkları], Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2015)
S. ALKIN-ŞAHİN, N. TUNCA, F. KEZER
Evaluation of an in-Service Training Program Developed about Measurement and Evaluation, Journal of Education and Future, (2015)
S. ALKIN-ŞAHİN, N. TUNCA
Felsefe ve Eleştirel Düşünme, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
N. TUNCA, S. ŞAHİN, A. OĞUZ, H. BAHAR GÜNER
Qualities of Ideal Teacher Educators, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (2015)
N. TUNCA, S. ALKIN-ŞAHİN, D. SEVER, B. ÇAM AKTAŞ
Teachers’ level of compliance to ethical values based on secondary students’ perceptions / Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeyleri, Eğitimde Kuram ve Uygulama, (2015)
N. TUNCA, S. ALKIN ŞAHİN, Ö. AYDIN
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
N. TUNCA, M. SAĞLAM
İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2013)