Cilt: 11 Sayı: 2, 28.04.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Derleme

Olgu Sunumu


1. MJSS, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

2. MJSS, akademik araştırmaların yayımlandığı bilime katkıda bulunan bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

3. MJSS Dergisi, başta Kırgızistan olmak üzere Orta Asya Ülkeleri ve Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, Türk dünyasına ilişkin, kültürel ve sosyal olayları ve problemleri, makro ve mikro düzeydeki güncel çalışmaları bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak amacıyla yayımlanmaktadır.

4. MJSS, Açık erişimli dergi sistemi özelliği ile daha çok veritabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

5. MJSS ekibi, sisteme yüklenen her makaleyi ayrı titizlik ile kontrol edip hakemlere yönlendirmektedir. Bu süreç büyük bir gizlilik halinde devam etmektedir. Makalelerin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazılar yayınlanmak için sıraya girmektedir. 

6. MJSS, makalelerin atıf alınabilirlik seviyesini artırmayı amaçlamaktadır. 

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir araştırma olma şartı aranır. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi teorik ve uygulamalı araştırmalara yer verir. 

2. Makalelerin MJSS’de yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla değerlendirme sürecine kabul edilebilir. 

3. Makalede adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur.

4. Yazar/yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler.

5. Hakemler değerlendirme sürecini gizli tutarlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulur. 

6. Editör ve alan editörleri hakem değerlendirme sürecini gizli tutar. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeden editör ve alan editörleri dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız bir tutum sergiler. 

7. Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve alan editörleri bu durumu araştırır. Söz konusu iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir. 

8. Yazar(lar) makalelerini word formatında derginin internet sitesine yüklerken kişisel bilgilere word dosyasında yer vermemelidir. 


Dergi konuları:

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Felsefe, Güzel Sanatlar, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim, İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları

 ÖNEMLİ NOT:

TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Aday makaleler bu maddelere göre düzenlenmalidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
 • Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması: Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir. Dolayısıyla yazar/yazarlar bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir süre elde tutmalıdırlar.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi olarak 2021 yılında yayınlanacak olan sayılarımızda yer alacak ve yukarıdaki türlerden birini içeren bütün makaleler için etik kurul kararı gerekmektedir. Etik kurul kararı olmayan makaleler için hakem değerlendirme süreci başlatılmamaktadır. Bu uygulamaya geçmişte tamamlanmış YL-Doktora tezi makaleleri de dahildir. Süreci 2020 yılında başlamış ancak henüz tamamlanmamış makaleler istisnadır. 


Yazarlar aşağıda belirtilen yazım kurallarına özen göstermelidir:

1.  MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne makale göndermek için yazarların DergiPark makale takip sistemine kayıt olması ve bu sistemi kullanarak makale yüklemesi gerekmektedir. Kayıt olma, makale yükleme ve diğer ayrıntılı detaylar dergipark.gov.tr web sayfasında anlatılmıştır.

2.  MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makalelerin benzerlik tarama yazılımlarından (Turnitin, iThenticate vb.) geçirilmesi, kaynakça dâhil en fazla % 30 benzerlik gösterdiğine dair bir belgenin ve yazarlar tarafından imzalanmış Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Formunun doldurulması zorunludur.

3.      MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makalelerden yazar/yazarlar sorumludur.

4.      MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne makale gönderen tüm yazarların MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi’ndeki tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılmaktadır.

5.    MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkçe, Kırgızca, İngilizce, Rusça makale kabul etmektedir. Latin alfabesinin dışında (Kırgızca ve Rusça  ) bir alfabeyle (Kiril alfabesi) gönderilen makalelerde yazar ismi ve künyesinin, makale başlığının, öz ve kaynakçanın ayrıca Latin alfabesiyle yazılması zorunludur.

6.    Kırgızca ve Rusça yazılan makalelerde, mutlaka İngilizce Başlık, Abstract ve Key Words ve References kısımları olmalıdır. Ayrıca Kiril alfabesiyle yazılmış kaynakların sonunda, mutlaka kaynakların Latince harflerle verilmelidir. Bu durum, özellikle indeksler ve makalenin taranması için önem arz etmektedir.

 GENEL

1.       Yazarlar makalelerini “Şablon” dosyasını kullanarak hazırlamalıdırlar.

2.       Yazarlar makale gönderirken makale Word dosyasına yazar bilgilerini yazmamalı ancak “Yazar Bilgileri” dosyasındaki gibi yazar/yazarlar ile bilgilerini ayrı bir Word dosyası olarak eklemelidirler.

3.       Makalenin kabul alması durumunda yazar/yazarlar Kabul Sonrası Şablon” dosyasına yazar bilgilerini de ekleyerek makalelerini yüklemelidir.

4.       Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

5.       İmlâ ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türkçe makaleler için Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

6.       Aday makaleler (kaynakça ve özetler dâhil) en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.

7.       İlk başvuru sırasında, dergi yazım kurallarına uygun olmayan makalelerin hakem değerlendirme süreci kesinlikle başlatılmamaktadır. Bu süreçte başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için en fazla 15 gün süre verilmektedir. Bu süre içinde dergi yazım kurallarına göre ayarlanmayan makaleler sistemden silinecektir.

8.       Yazarlar, hakem ve editörlerin görüşlerini öğrenmek için zaman zaman derginin sistemine girip süreci takip etmelidirler. Hakemlerin verdiği düzeltmeleri sistem üzerinden görebildikleri için gerekli düzeltmeleri yapıp makalenin son halini tekrar sisteme yüklemeleri gerekir.

9.       Hakemlerin ve editörlerin önerilerinin 30 gün içerisinde düzeltilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapılmayan makaleler sistemden silinecektir.

10.   Makalelerde yazı karakteri olarak “Garamond” yazı karakteri kullanılmalıdır. Özel bir yazı tipi (font) kullanılması gerektiren makalelerde, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.

KAPAK SAYFASI

1.       Makalenin orijinal dilindeki başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle olacak şekilde “sola dayalı, koyu ve 16 punto” olarak yazılmalıdır.

2.       Yazar bilgileri örnekte olduğu gibi (Kürşad YILMAZ) “sola dayalı, normal ve 14 punto” olarak yazılmalıdır.

3.   Öz, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 200 sözcüğü geçmemelidir. Özet 10 punto ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.

4.       Anahtar Kelimeler, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde “en az 3, en fazla 5” sözcük ve Türkçe olarak yazılmalıdır.

5.       Makalenin ikinci dilindeki başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle olacak şekilde “sola dayalı, koyu ve 12 punto” olarak yazılmalıdır.

6.    Abstract, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 150-200 (en az-en fazla) sözcüğü geçmemelidir. Abstract 10 punto ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.

7.       Key Words, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde “en az 3, en fazla 5” sözcük ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

8.       Kapak sayfasındaki her yerde “tek satır aralığı” kullanılmalıdır.

GENİŞ ÖZET

1.       Dergiye gönderilen her makalede “Kaynakça” kısmından sonra 750-1000 sözcükten oluşan bir GENİŞ ÖZET bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır.

2.       Geniş özetler alt başlık (örneğin, GİRİŞ) içermemeli, tek sütun halinde ve belirtilen uzunlukta olmalıdır.

3.       Geniş özetler “Garamond” yazı karakteri, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı, önce ve sonra 6 nk aralık bırakılarak” yazılmalıdır.

BAŞLIK SİSTEMİ

1.       Araştırma makalelerinde “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma ve Öneriler” bölümleri yer almalıdır. 

2.       Derleme, kavramsal çözümleme ya da diğer türlerde yazılan makalelerde başlıklar içeriğe göre düzenlenebilir.

3.       Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

4.       Bölüm başlıkları “Ortalı, Koyu, 12 punto ve Garamond yazı karakteri” ile ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

5.       Bölüm alt başlıkları “Sola dayalı, Koyu, 11 punto ve Garamond yazı karakteri” ile ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

6.       Bölüm alt başlıklarının alt başlıkları “Paragraf başından girnintili, Sola dayalı, Koyu, italik, 11 punto ve Garamond yazı karakteri” ile ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

7.       Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

 

 

Giriş

 

Yöntem

Evren-Örneklem

 

Veri Toplama Araçları

 

Liderlik Davranışları Ölçeği

 

Örgütsel Adalet Ölçeği

 

Verilerin Analizi

 

Bulgular

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

 

Kaynakça

METİN

1.       Makale sayfa düzeninde üst, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm, alttan 1,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

2.       Makale metni “Garamond” yazı karakteri, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı, önce ve sonra 6 nk aralık bırakılarak” yazılmalıdır.

3.       Metin tek sütun olarak yazılmalıdır.

4.       Her bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.

5.       Paragraflar 0,75 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.

6.       Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu ya da altı çizili değil, italik vurgulama yapılmalıdır.

7.       Makalelerde dipnot kullanılması gerektiği durumlarda Garamond yazı karakterinde, 9 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

8.       Metinde geçebilecek bazı rakam gösterimleri: iki milyon için 2.000.000; 4,22; p<.05; % 66,3

9.       Aritmetik Ortalama ve standart sapma değeri raporlaştırma örneği: (AO=4,22, S=0,86)

10.   t-testi analizi raporlaştırma örneği: [t(355)=1,02, p>.05]

11.   Mann Whitney U testi için raporlaştırma örneği: [χ2(2)=.60, p>.05]

12.   ANOVA için raporlaştırma örneği: [F(3-422)=7,11, p<.05]

13.   Kruskal Wallis H testi için raporlaştırma örneği: [X2(4)=4,15, p>.05]

14.   Korelasyon analizi için raporlaştırma örneği: [r=.55, p<.05]

 

TABLO VE ŞEKİLLER

1.       Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.

2.       Tablolarda başlık aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Tablonun üst kısımda yer almalı, 11 punto ile ve ortalı olarak yazılmalıdır.

Tablo 1. Benlik Saygısı ile Stresle Başa Çıkmada Dine Sığınma Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular

 

3.       Tabloların genişliği en fazla 16 cm olmalıdır. Daha küçük olabilecek olan tabloların genişliği de 16 cm olarak ayarlanmalıdır.

4.       Tablolarda kullanılan yazılarda Garamond yazı karakteri, 9 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.

5.       Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. 

6.       Tablolarda üst başlık ve alt kenar çizgilerinin kalınlığı “1½ nk” olmalıdır.

7.       Özellikle nicel araştırmalarda kullanılabilecek bazı tablo formatları için “Örnek Tablolar” dosyasını inceleyiniz. Makalelerinizde bu tabloları kullanmaya özen gösteriniz.

8.       Şekillerde başlık aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Başlık şeklin altında yer almalı, 11 punto ile ve ortalı olarak yazılmalıdır.

Şekil 1. Benlik Saygısı İle Stresle Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişkisel Değerler

 

KAYNAKÇA BAĞLACI VE KAYNAKÇA LİSTESİ [1]

1.       Metin içerisinde yapılacak atıflarda kaynakça bağlacı kullanılmalıdır.

2.       Türkçe makalelerdeki kaynakça bağlaçlarında ve kaynakça listesinde “ve” bağlacı kullanılmalıdır.

3.       İngilizce makalelerdeki kaynakça bağlaçlarında “&” işareti, metin içi atıflarda “and”,  kaynakça listesinde “&” işareti kullanılmalıdır.

4.       Makale kaynakçası APA kaynakça gösterme standartlarına uygun olarak girilmelidir. Kaynak gösterme metin içinde örnekteki gibi (Yılmaz, 2018, s. 166) olmalıdır.

5.       Her makalenin sonunda mutlaka kaynakça listesi bulunmalıdır.

6.       Kaynakça listesi Garamond yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

7.       Kaynakçaların ikinci ve izleyen satırları 0,75 cm'lik girinti ile başlamalıdır.

8.       Eğer bir paragraf içerisinde belli bir çalışmaya gönderme yapılmış ve aynı paragraf içerisinde tekrar bu çalışmadan bahsetmek gerekiyorsa yazar soyadını vermek yeterlidir, tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur. Aynı paragraf içerisindeki ikinci gönderme aynı yazarın farklı bir çalışmasına ise tarih bilgisi eklenmelidir.

Örnek:

Fuller’e (1982) göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır ve her geçen gün bilginin yarı ömrü için atfedilen zaman giderek daha da kısalmaktadır. Fuller, 1900’lü yıllara kadar bilginin yaklaşık her yüzyılda bir katlandığını, İkinci Dünya Savaşının sonunda bu sürenin 25 yıla düştüğünü, günümüzde ise her 18 ayda bir bilginin katlanarak büyüdüğünü ifade etmektedir.

Türkçe Makaleler İçin Kaynakça Bağlacı Örnekleri

Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve sayfa numarası verilmelidir.

1. Tek yazarlı kaynakça bağlacı:

(Yılmaz, 2008, s. 122), Yılmaz’a göre (2008, s. 122)

2. İki yazarlı kaynakça bağlacı:

(Yılmaz ve Altınkurt, 2009, s. 12) ya da Yılmaz ve Altınkurt’a göre (2009, s. 12)

3. Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine et al. İfadesi kullanılmalıdır.

Örnek

İlk gönderme

(Uçak, Kurbanoğlu, Şencan ve Doğan, 2011, s. 15)

İkinci ve sonraki göndermeler

(Uçak vd., 2011, s. 18)

4. Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara gönderme yapılırken sadece ilk yazarın soyadı belirtilir.

Örnek

Künye

Dougherty, M., Meyer, E. T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A. ve Wyatt, S. (2010). Researcher engagement with web archives: State of the Art. Report. London: JISC. Erişim adresi: http://ierepository.jisc.ac.uk/544/

Gönderme

(Dougherty vd., 2010, s. 44)

5. Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

(Yılmaz, 2009a; 2009b)

6. Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

(Brockner, Siegel, Daly, Tyler ve Martin, 1997, s. 33; Deluga, 1995, s. 22; Francisco, 2000, s. 44; İşbaşı, 2000, s. 55; Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter, 1990, s. 11)

7. Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve izleyen kısımlarda kısaltma olarak kullanılmalıdır:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 1998)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)

Ministry of National Education (MoNE) - (Ministry of National Education [MoNE], 2000)

8. Yasal metinler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

(Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973)

9. Aktarmalarda:

(Dewey, 1961 Akt: Yılmaz, 2018, s.  77)

10. Aynı soyadlı yazarlar:

Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa künyede ilk sırada geçen yazarların adının ilk harfi yıllar farklı olsa bile tüm göndermelerde kullanılır.

Örnek

Künyeler:

Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94. Erişim adresi: http://www.bd.org.tr/

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/

Göndermeler:

B. Yılmaz, Köse ve Korkut (2008) ile A. Yılmaz (2009) çalışmalarında bahsedildiği gibi…….

 

İngilizce Makaleler İçin Kaynakça Bağlacı Örnekleri

Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir.

1. Tek yazarlı kaynakça bağlacı:

(Yılmaz, 2008, p. 122) ya da “according to Yılmaz (2008, p. 122)

2. İki yazarlı kaynakça bağlacı:

(Yılmaz, & Altınkurt, 2009, p. 12) ya da “According to Yılmaz and Altınkurt (2009, p. 12)

3. Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine et al. İfadesi kullanılmalıdır.

Örnek

İlk gönderme

(Uçak, Kurbanoğlu, Şencan, & Doğan, 2011, p. 15)

İkinci ve sonraki göndermeler

(Uçak et al. 2011, p. 18)

4. Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara gönderme yapılırken sadece ilk yazarın soyadı belirtilir.

Örnek

Künye

Dougherty, M., Meyer, E. T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A., & Wyatt, S. (2010). Researcher engagement with web archives: State of the Art. Report. London: JISC. Retrieved from: http://ierepository.jisc.ac.uk/544/

Gönderme

(Dougherty et al. 2010, p. 44)

5. Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

(Yılmaz, 2009a; 2009b)

6. Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

(Brockner, Siegel, Daly, Tyler, & Martin, 1997, p. 33; Deluga, 1995, p. 22; Francisco, 2000, p. 44; İşbaşı, 2000, p. 55; Podsakoff, MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990, p. 11)

7. Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve izleyen kısımlarda kısaltma olarak kullanılmalıdır:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 1998)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)

Ministry of National Education (MoNE) - (Ministry of National Education [MoNE], 2000)

8. Yasal metinler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

(Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973)

9. Aktarmalarda:

(Dewey, 1961 as cited in: Yılmaz, 2018, p. 77)

10. Aynı soyadlı yazarlar:

Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa künyede ilk sırada geçen yazarların adının ilk harfi yıllar farklı olsa bile tüm göndermelerde kullanılır.

Örnek

Künyeler:

Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94. Erişim adresi: http://www.bd.org.tr/

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/

Göndermeler:

B. Yılmaz, Köse ve Korkut (2008) ile A. Yılmaz (2009) çalışmalarında bahsedildiği gibi…….

 

Kaynakça Listesinde APA Kullanımı İçin Örnekler / Examples of APA

Tek Yazarlı Kitap / Structure for one author (Book)

Aydın, A. (2004a). Düşünce tarihi ve insan doğası. İstanbul: Gendaş Yayınları.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Books.

Tek Yazarlı Çeviri Kitap / Structure for one author (Translated Book)

Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.

İki Yazarlı Kitap / Structure for two authors (Book)

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bryk, A. S., & Schneider, B. (1996). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.

İki Yazarlı Çeviri Kitap / Structure for two authors (Translated Book)

Cooper, R. ve Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ (Çev: Z. Ayman ve B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.

Üç Yazarlı Kitap / Structure for three authors (Book)

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools-healthy schools. Newbury Park, CA: SAGE.

Editörlü Kitap / Structure for edited books

Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (Edt.) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (Eds.) (2003). Studies in leading and organizing schools. Greenwich: Information Age Publishing.

Editörlü Kitapta Bölüm / Structure for chapter in edited books

Yayla, A. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Edt.), Eğitim bilimine giriş (ss. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 181-208). Greenwich: Information Age Publishing.

Çeviri Kitapta Bölüm / Structure for chapter in translated books

Finger, J. ve Bamford, B. (2010). Ölçme değerlendirmenin yönetimi (Çev: K. Yılmaz ve E. Oğuz). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu [The Classroom Teacher's Book Of Management Essentials] (Çev. Edt: T. Karaköse) (ss. 194-243). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kitap Değerlendirme yazısı / Book Reviews

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.


MAKALE (1 YAZAR) / ARTICLE (ONE AUTHOR)

Eğer DOI numarası varsa atıfta buna yer verilmelidir.

Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi: 10.1080/07317131003765910

Eğer DOI numarası yoksa ancak içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse süreli yayının ana sayfasının URL adresi verilmelidir.

Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

DOI numarası olmayan dergi makaleleri

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/

DOI numarası olmayan, başlığın İngilizce’ye çevrildiği basılı formattaki dergi makaleleri

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tez lerinin atıf analizi [Citation analysis of dissertations completed at Hacettepe University Department of Information Management]. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.

Makale (2 yazardan 7 yazara kadar) / Article (7 authors from 2 authors)

Nielsen, B. G., & Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. doi: 10.1177/0961000611408643

Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.

Oğuz, E., Yılmaz, K. ve Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-52.

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(44), 653-663.

Makale (8 ve daha fazla yazar) / Article (8 authors and more)

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Bildiri Kitabında Basılan Bildiri:

Yılmaz, K. (2015). Değerler eğitimi üzerine düşünceler: Araştırmaların bütünleştirilmesi. İçinde A. Güvenç ve M. Saygın (Edt.), Eğitimde gelecek arayışları: dünden bugüne Türkiye’de beceri, ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu (ss. 79-100). Bartın, Türkiye: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

Schneider, R. (2013). Research data literacy. In S. Kurbanoğlu vd. (Ed.), Communications in computer and information science: Vol. 397. Worldwide communalities and challenges in information literacy research and practice (pp. 134-140). Cham, İsviçre: Springer. doi:10.1007/978-3-319-03919-0

Bildiri Kitabında Basılmayan ya da Özet Metin Olarak Basılan Bildiri:

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi - EYEDDER. Antalya.

Turan, S. (2006, Nisan). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısında sunulan bildiri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi - EYEDDER. Ankara.

Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr/index. php?menu=5&submenu=27

Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri:

Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization (Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

Van Brunt, D. (1997). Networked consumer health information systems (Doctoral Dissertation). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 9943436)

Yaylalı Yıldız, B. (2014). University campuses as places of potential publicness: Exploring the politicals, social and cultural practices in Ege University (Doctoral Dissertation). Erişim adresi: http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali

Yayınlanmamış Araştırma:

Balcı, A. ve Yılmaz, K. (2005). Okul yöneticisi profili araştırması. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Sözlük:

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Ansiklopedi:

Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.

Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2004). 2004 yılı raporu. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeler ve sayısal bilgiler. Rapor No: 129. Ankara: ÇSGB.

YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.htm.

MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: MEB Yayını.

MoNE (1977). Report by the Ministry of National Education supervision council. Ankara: MoNE Publications.

Konrad Adenauer Vakfı (1998). Türk gençliği 98 - Suskun kitle büyüteç altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.

Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler:

Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.

ONLİNE KAYNAKLAR:

DOI numarası olan elektronik kaynaklar

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L., & Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell? Scientometrics, 104, s. 19-41. doi: 10.1007/s11192-015-1581-y

DOI numarası olmayan elektronik kaynaklar

Akbaba-Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Bates, R. J. (2001a). Technology, values and the management of schools. British Educational Management and Administration Society Annual Conference. 5-7 October 2001. Newport Pagnall. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/~rbates/paper1.doc.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3). Erişim adresi: http://www.e-sosder.com/dergi/30018-042.pdf.

Yılmaz, K. (2009). Secondary education pre-service science and mathematics teachers’ classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/.[1] Bu kısmın oluşturulmasında şu kaynaktan da yararlanılmıştır:

Şencan, İ. ve Doğan, G. (Yay. Haz.) (2017).  Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi APA6 kuralları (2. Basım). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. eISBN: 978-975-6351-50-5. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Burada örneği olmayan kullanımlar için yukarıdaki kaynağa bakılabilir. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - Yayın İlkeleri

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies- MJSS) gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir araştırma olma şartı aranır. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi teorik ve uygulamalı araştırmalara yer verir.

2. Makalelerin MJSS’de yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla değerlendirme sürecine kabul edilebilir.

3. Makalede adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur.

4. Yazar/yazarlar yayımlanan makalelerinde atıf bilgisinde, Derginin İngilizce başlığını kullanmalıdırlar (MANAS Journal of Social Studies).

5. Hakemler değerlendirme sürecini gizli tutarlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulur.

6. Editör ve alan editörleri hakem değerlendirme sürecini gizli tutar. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeden editör ve alan editörleri dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız bir tutum sergiler.

7. Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve alan editörleri bu durumu araştırır. Söz konusu iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir.

8. Yazar(lar) makalelerini word formatında derginin internet sitesine yüklerken kişisel bilgilere word dosyasında yer vermemelidir.

9. Ücret politikası: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanacak olan makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

10. Makale geri çekme: Yazar ya da yazarlar makalelerini geri çekme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Süreci

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine yazı göndermek için yazar(lar), derginin internet adresine girerek üye olmalıdır. Yazar, MJSS’de hakem olmak isterse, bunu kayıt esnasında, belirtmelidir.

2. Yazarlar makalelerini sisteme yüklerken Word belgesinde yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer vermemelidirler. Yazarlar hakemlerin görüşlerini sistemden takip etmelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından görülmektedir. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

3. Makale, http://dergipark.gov.tr/mjss adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir.

4. Dergiye ulaşan makale öncelikle editör ve alan editörü tarafından incelenir ve makalenin dergi yazım kurallarını taşıyıp taşımadığına bakılır. Derginin yazım kurallarına uymayan makaleler editör veya alan editörü tarafından hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yazım kurallarına uygun makaleler ise, alanında uzman olan en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmelerini 15 gün içerisinde tamamlayarak raporlarını göndermeleri beklenir. Ancak dergide yaşanan yoğunluğa bağlı olarak bu süre bazı durumlarda daha uzun sürebilmektedir.

5. Sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakemler kendilerine gönderilen makaleleri; çalışmanın orijinalliği, literatüre katkısı, metodoloji, vb. açıdan değerlendirirler. Hakemler direkt makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

6. Makale iki hakemden “Kabul Raporu” alması durumunda yayımlanır. Makale iki hakemden “Red Raporu” alması durumunda yayımlanmaz ve makalenin yazar(ları) bilgilendirilir. Hakemlerin “Düzeltme Raporu” alınması durumunda yazar(lara) istenilen düzeltmeler bildirilir. Yazar(ların) istenilen düzeltmeleri tamamlayarak makaleyi tekrar sisteme yüklemesi istenir. Makalenin düzeltilmiş hali hakemlere tekrar geri gönderilir veya küçük düzeltmeler istenmişse alan editörü, istenilenlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek makaleyi yaqyın arşivine gönderebilir. Büyük düzeltme raporu verildiyse alan editörü, tekraren aynı hakeme makaleyi gönderir. “Kabul Raporu” alınması durumunda yayın arşinde sıraya alınır. İstenilen ya da beklenilen düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale “Red” edilir.

7. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makalelerin benzerlik tarama yazılımlarından (Turnitin, iThenticate vb.) geçirilmesi, kaynakça dâhil en fazla % 30 benzerlik gösterdiğine dair bir belgenin ve yazarlar tarafından imzalanmış Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Formu’nun doldurulması zorunludur.

8. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makalelerden yazar/yazarlar sorumludur.

9. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne makale gönderen tüm yazarların MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi’ndeki tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılmaktadır.

10. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkçe, Kırgızca, İngilizce, Rusça ve diğer Türk Lehçelerinde makale kabul etmektedir. Latin alfabesinin dışında (Kırgızca, Rusça ve diğer Türk Lehçelerinde) bir alfabeyle (Kiril alfabesi) gönderilen makalelerde yazar ismi ve künyesinin, makale başlığının, öz ve kaynakçanın ayrıca Latin alfabesiyle yazılması zorunludur.

11. Kırgızca, Rusça ve diğer Türk Lehçelerinde yazılan makalelerde, mutlaka İngilizce Başlık, Abstract ve Key Words ve References kısımları olmalıdır. Ayrıca Kiril alfabesiyle yazılmış kaynakların sonunda, mutlaka kaynakların Latince harflerle verilmelidir. Bu durum, özellikle indeksler ve makalenin taranması için önem arz etmektedir.

12. İlk başvuru sırasında, dergi yazım kurallarına uygun olmayan makalelerin hakem değerlendirme süreci kesinlikle başlatılmamaktadır.

13. Yazarlar, hakem ve editörlerin görüşlerini öğrenmek için zaman zaman derginin sistemine girip süreci takip etmelidirler. Hakemlerin verdiği düzeltmeleri sistem üzerinden görebildikleri için gerekli düzeltmeleri yapıp makalenin son halini tekrar sisteme yüklemeleri gerekir.

14. Hakemlerin ve editörlerin önerilerinin 30 gün içerisinde düzeltilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapılmayan makaleler sistemden silinecektir.MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - Yayın Etiği Bildirgesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi olarak şu kuruluşların etik ilkeleri esas alınmaktadır:
a) Committee on Publication Ethics (COPE) - Başvuru değerlendirme sürecindedir.
b) YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
c) Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
d) TÜBİTAK - Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

1. Yayın ve Sorumluluk Kararı: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi baş ve alan editörleri, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden hangilerinin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludurlar. Editörler ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin onur kırıcı yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalara yönelik karar verilmesinden sorumludur. Editör, derginin içerik ve yayın kalitesinden sorumludur ve bu bağlamda yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilme hakkına sahiptir. Editör adil ve hakkaniyete uygun bir hakem ve değerlendirme süreci sağlamalıdır. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi editörü, okuyucu ve yazarların ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba göstermelidir.

2. Çıkar Çatışması: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi baş ve alan editörleri, yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmemelidir.

3. Tarafsızlık: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın tamamıyla açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Metinler yazarların ırkı, rengi, cinsiyeti, cinsel tercihi, dini inancı, etnik kökeni, milliyeti ve siyasi görüşü göz önüne alınmaksızın, sadece entelektüel ve bilimsel değerleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

4. Gizlilik: Baş editör, editör yardımcısı, alan editörleri ve yayın kurulu, teslim edilen metinlerle ilgili bilgileri söz konusu metin yazar/yazarları, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa etmemelidir. Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

5. Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

6. Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

7. Editörlerin uyması gereken diğer etik ilkeler şunlardır:

 • Basılmamasına inandıkları makaleler iade edeilir. Diğer makaleler daha iyi değerlendirecek hakem ya da hakemlere gönderilir.
 • Ret gerekçelerini (Derginin konusu ile ilgili olmayışı, Yazılış-içerik-düzenlemenin uygun olmaması, Belirgin hataların bulunması vb.) bildirilirken kırıcı olmayan, küçümsemeyen uygun dil kullanılır.
 • Araştırma verilerini, yazarın verilerini korumakla yükümlüdür. Gönderilen makaleler ile ilgili gizliliğe özen gösterilir. Gizlilik prensipleri ret veya yayından sonra da sürmelidir.
 • Değerlendirme süreci ihmal nedeniyle veya kasten geciktirilmez. Makalenin engellenmesi veya yayınının geciktirilmesi etik dışıdır.
 • Çalışmanın etik kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği dikkate alınır.
 • Çalışma; önyargısız (ırk, din, milliyet, cinsiyet, düşünce ve eğilim ve kurumsal/kişisel yakınlık gibi etkilerden uzak), tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirilir.
 • Makale konu ile ilgili çıkar ilişkisi olabilecek (bulunabilecek) hakemlere gönderilmez. Hakemler tarafsız seçilir.
 • Kendi çalışmasında benzerlik var ise değerlendirme yardımcı editöre ya da alan editörlerine bırakılır.
 • Çalışmayla ilgili olarak; yayın kurulu üyeleri, hakemler ve yazar/yazarlar dışındaki kişilerle bilgi alışverişinde bulunulmaz.
 • Makale bilgileri editörün veya herhangi bir yakınının çalışmalarında kullanılamaz.
 • Hakem belirlemede bilimsel gereklerin dışına çıkılmaz, konu ile ilgili hakem belirlenir.
 • Hakemlerin görüş ve önerileri isim belirtmeden editör tarafından yazara bildirilmelidir.
 • Değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında yazarlara yanlış bilgi vermemelidir.
 • Hakem raporları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamalı, gerçeğe aykırı rapor düzenlememelidir.
 • Editör ya da alan editörleri çalışmayı, çalışma yayımlanmadan önce kendi araştırmalarında kullanmamalı; başkalarının kullanmasına fırsat vermemelidir.
 • Dergiye maddi destek veren kişi ve kurumlar açıkça belirtilir.
 • Hakemlerce ret edilen makale iade edilir, yazışmaların kopyası dışında hiçbir şey saklanmamalıdır (Hakem raporları en az 5 yıl saklanır).
 • Dergide yer alan yanlışları, yanlışlanmış her türlü etik dışı çalışmayı yayın yoluyla düzeltir.HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

1. Süreci Hızlandırma: Kendisine atanmış olan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek inceleme görevinden çekilmelidir.

2. Gizlilik: İncelemeye alınan metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır. Hakemlik sürecinde elde edilmiş ayrıcalıklı bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkar için kullanılmamalıdır.

3. Tarafsızlık: Hakem eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmelidir. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamalıdırlar. Hakemler fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidirler.

4. Kaynakların Beyanı: Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.

5. Çıkar Çatışması: Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir. Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamalıdır.

6. Editöre Destek: Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım etmeli ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmelidirler.

7. Hakemlerin uyması gereken diğer etik ilkeler:

 • Hakemler makaleyi süresi içinde değerlendirmeli, geciktirmemelidir.
 • Hakem titiz çalışmalı, raporları zamanında bitirmelidir. Eğer hakem kendisine gönderilen yazıyı koşulları gereği değerlendiremeyecekse, hemen geri göndermelidir.
 • Hakemliği üstlenen bilim insanı “adil” bir eleştiri yapmakla yükümlüdür.
 • Çalışmayı; önyargısız (ırk, din, milliyet, cinsiyet, düşünce ve eğilim ve kurumsal/kişisel yakınlık gibi etkilerden uzak), tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelidir.
 • İlgi alanı uyuşmazlığı, makale konusunda bilgi eksikliği, kişisel ya da mesleki yakınlık, çıkar çatışması/örtüşmesi ve zaman kısıtlılığı gibi nedenlerle çalışmayı değerlendiremeyeceği veya değerlendirmek istemediği durumlarda; çalışmayı en kısa sürede editöre veya kurul başkanına iade etmelidir.
 • Hakem gizliliğe uymak ve makale bilgilerini paylaşmamak durumundadır.
 • Çalışmayı kendisine gönderen editör veya kurul başkanı dışındaki kişilerle/yazarlarla çalışmayla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmamalıdır.
 • Kendisinden görüş istenen bir makaleyi editöre danışıp onay almadan başka bir hakeme göndermemelidir.
 • Çalışmaya ilişkin verilerin gizlilik kuralına uyularak korunmasını ve saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Çalışmanın etik kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini dikkate almalıdır.
 • Değerlendirilen makaleyle çok benzeşen ve örtüşen başka bir makalenin varlığı söz konusu ise editör durumdan haberdar edilmelidir.
 • Tutarsız ve etik dışılık içeren makalelerin yayınlanmasını önlemelidir.
 • Hakemlik de kartel oluşturulamaz, hakem kendisine atıf da bulunmayan çalışmaları kötüleyemez.
 • Çalışmanın eksik yönleri “yol gösterici” bir üslup ile belirtilmelidir.
 • Çalışmayla ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerini raporunda açık ve anlaşılır şekilde ifade etmeli ve gerekli durumlarda alanyazın verileriyle desteklemelidir.
 • Çalışmayı, çalışma yayımlanmadan önce kendi araştırmalarında kullanmamalı; başkalarının kullanmasına fırsat vermemelidir.
 • Makale hakemin araştırma konusu ise, yazarlar ve hakem o konuda bir yarış içinde ise makale iade edilmeli ve bilgiler kullanılmamalıdır.
 • Hakem yayınlanması veya yayınlanmaması önerilerini açıkça rapor etmelidir. Gerekçeleri yazmak etik sorumluluktur. Hakem raporunda uygun dil kullanmalıdır.
 • Makaleye yönelik eleştiriler nesnel, dengeli, yazara değil de metne yönelik olmalıdır.
 • Hakemler makaleyi ret ederken ilkeli ve gerçeğe uygun davranmalıdır.
 • Hakem yazının niteliğini, çalışmanın deneysel ve kuramsal kısımlarını, yorumunu ve ortaya konuluşunu bilimsel ilkelere bağlı kalarak değerlendirmelidir. Yazarın entelektüel bağımsızlığına saygı göstermelidir.
 • Hakem, incelemekte olduğu yazının, kendi çalışmakta olduğu konuya ya da baskıda olan bir eserine yakın olması ve bunun çıkar çatışması yaratabileceği durumlarda duyarlı olmalıdır. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, yazıyı incelemeksizin derhal geri göndermeli ve editörü olası çatışma ya da önyargıdan haberdar etmelidir.
 • Hakem, kişisel ya da mesleki yakınlığı olan kişilerce kaleme alınmış eserleri, eleştirinin nesnelliğini etkileyebileceği gerekçesiyle, incelemeyi kabul etmemelidir.
 • Hakem, eleştirilmek üzere kendisine gönderilen yazıyı, gizli bir evrak olarak değerlendirmelidir.
 • Hakem eleştirilerini, editörün ve yazarın eleştirilerin dayandığı noktaları anlayabilecekleri şekilde ifade etmeli ve desteklemelidir.
 • Hakem, yazarın diğer bilimcilerin benzeri eserlerine yapabilecekleri hatalı atıflar konusunda uyanık olmalıdır.
 • Hakemler incelenmekte olan bir yazıyı yayınlanmamış bilgi, tartışma ya da yorumları yazarın izni olmaksızın kullanmamalıdır. Eğer hakem yaptığı değerlendirmenin yararsız olduğunu anlarsa, etik olarak çalışmaya devam etmemelidir.
 • Akademik kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların heveslerini kaçırmamak ve güvenlerini sarsmamak için kullanılan ifadelere özen gösterilmelidir.
 • Değerlendirme raporu danışman tarafından son bir kez daha okunup, eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler içeren, eleştiriler için gereken kaynaklar ile desteklenmiş kolay anlaşılabilen bir metin olmasına özen gösterilmelidir


YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

1. Raporlama Standartları: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine gönderilen bir çalışma özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt etmelidirler. Çalışmada kullanılan veriler çalışmada titizlikle sunulmalıdır. Bir çalışma yeterli düzeyde detay ve kaynak bilgisi içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kabul edilemez. Ayrıca yazarlar derginin yazım kurallarına titizlikle riayet etmelidirler. Bu bağlamda hakem, alan editörü ve baş editör tarafından istenilen değişiklikleri zamanında ve titiz bir şekilde yerine getirmelidir. Dergi editörlüğü tarafından yazar/yazarlardan istenilen her türlü bilgi, belge ve makale ile ilgili değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde yapılarak sistem üzerinden gönderilmesi ve editörün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine getirilmemesi durumunda yazar/yazarların makaleyi geri çekmiş sayılacağı bilinmelidir.

2. TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Aday makaleler bu maddelere göre düzenlenmalidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

 • Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
 • Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması: Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir. Dolayısıyla yazar/yazarlar bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir süre elde tutmalıdırlar.

3. Özgünlük ve İntihal: Yazarlar tamamen özgün çalışma metinleri yazmalı ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullanıyorlarsa bunlara uygun şekilde alıntı yapmalılardır. Yazarlar, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’ne makale göndererek, makalelerinin özgün ve etik standartlara uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış ya da yayın aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olurlar. Bu bağlamda yazarlar çalışmalarını bir intihal tespit yazılımından (ithenticate, turnitin vb.) geçirerek kaynakça dâhil en fazla % 30 oranında benzerlik taşıdığına dair bir belgeyi MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden yüklemelidir. 


4. Birden Fazla Yerde Yayın: Bir yazar genel olarak temelde aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayınlamamalıdır. Aynı çalışma metnini aynı anda birden fazla dergiye teslim etmek etik olmayan bir davranış olup kabul edilemezdir.

5. Kaynakların Beyanı: Başkalarının çalışmalardan alınan kaynakların beyanı her zaman uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar raporladıkları çalışmalarının esasını etkileyen önceki yayınlara alıntı göstermek zorundadır.

6. Çalışmanın Yazarlığı: Yazarlık; raporlanan çalışmanın kavramına, tasarımına, uygulamasına veya yorumuna anlamlı bir katkı yapan kişilerle sınırlı bir sıfat olmalıdır. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Araştırma projesinde çeşitli açılardan dâhil olmuş kişiler mevcutsa, bunlar katkıda bulunanlar sıfatıyla beyan edilmeli veya listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dâhil olmasını sağlamalıdır.

7. İfşaat ve Çıkar Çatışması: Tüm yazarlar çalışmalarındaki sonuç veya yorumlamaları etkileyecek herhangi finansal kaynağı veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.

8. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar: Bir yazar kendi yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusuru fark ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği sağlamak o yazarın yükümlülüğüdür. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden yayınlandığından dolayı bu tür değişiklik taleplerinin derginin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerinde yapılmalıdır. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.Dergimizde makale yayınlamak ücretsizdir.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155