Articles


N. AGİTOĞLU
AN EVALUATION ON SEYYİD FEYZULLAH ERZEN'S RELATIONS (D. 2002) TO SOME SUBJECTS OF THE HADITH IN THE CONTEXT OF HİS WORK NAMED LEVÂMİ'UL-CEVÂHİR Bİ İSNÂ AŞERE FENNEN YÜCÂHİR, Şarkiyat, (2019)
N. AGİTOĞLU
SOSYAL YÖNLERİ BAKIMINDAN MÜDERRİS ÂLİMLER: SEYDA MOLLA MUHAMMED AGİTOĞLU (ö. 2007) ÖRNEĞİ, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
N. AGİTOĞLU
The True Perception of the Sunnah and its Meaning Today -An Analysis on the Narration of 'Allah is Beautiful and He Loves the Beauty'-, İlahiyat Akademi, (2018)
N. AGİTOĞLU
Mâlikî Usûlcülere Göre Mütevâtir ve Âhâd Haberin Epistemolojik Değeri -Karâfî Örneği-, Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2018)
N. AGİTOĞLU
INTERPRETATIONS OF THE SUNNET AND HADITH SUBJECTS OF METHODOLOGISTS THROUGH THE EVALUATION AND PREFERENCE: ZEKERIYA EL-ENSARI EXAMPLE, Şarkiyat, (2018)
N. AGİTOĞLU
Hicri VIII. Asır Hanefî Usûlcülerinin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı: Sadrüşşerîa Örneği, Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2017)
N. Agitoğlu
THE ISSUE OF MAHDİSM IN THE COMMENTARİES AND SUNNİTE-SHİİTE DEBATE: THE EXAMPLE OF AZIMABADİ’S COMMENTARY ON ABU DAWUD, Şarkiyat, (2017)
N. AGİTOĞLU
el-Mahsûl Adlı Eseri Çerçevesinde Şâfiî Usûlcü Fahreddin er-Râzî’nin Hz. Peygamber’in Fiillerine Yaklaşımı, Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2017)
N. AGİTOĞLU
Usûl Adlı Eseri Bağlamında Hanefî Usûlcü Pezdevî’ye Göre Sünnet ve Haberin Çeşitleri, Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2017)
N. AGİTOĞLU
Hadîs Usûlü Konularına Dair Bir Risale: Muhammed Nurullah Seyda’nın “es-Sahîfetü’s-Sâlise fî Usûli’l-Hadîs”i, Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2016)
M. EL-KATTAN, M. EL-KATTAN
Mebâhis Fî Ulûmi’l-Hadis, Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2015)
M. IŞIK
Hadisleri Anlama Yöntemi (Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU), Şırnak University Journal of Divinity Faculty, (2015)