Subjects

• Law of Islam
• Finance of Islam
• Islamic Economy


Articles


M. SAMAR
Importance of ‘Alqamah b. Qays (d. 62/682) During the Formation Process of the Hanafī Law School, Bilimname, (2020)
M. SAMAR
Ahmed Davudoğlu’nun (1912-1983) Fıkıh Literatürüne Katkıları, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
M. SAMAR
Servet Bayındır, Fıkhî ve İktisadî Açıdan İslamî Finans II, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, (240 s.), Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
M. SAMAR
Restrictive Conditions and their Impact on Contracts in Islamic Obligations Law, Marife Turkish Journal of Religious Studies, (2018)
M. SAMAR
Yatırım Aracı Olarak Kaldıraçlı/Marjlı Forex İşlemi ve Fıkhî Değerlendirmesi, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity, (2018)
M. SAMAR
Paul Maas – Barbara Bordalejo – Jan Just Witkam, Stemmatik / Tenkitli Metin Neşrinde Soy-Ağacı Yaklaşımı, der. Mürteza Bedir, Küre Yayınları, İstanbul 2011, 103 s., Tahkik Journal of Critical Editions of Islamic Manuscripts, (2018)
M. SAMAR
Bulûğu’l-merâm Şerhi, Rıfat, ORAL, I-III cilt, Konya: Esra Yayınları, Journal of Hadith Studies, (2017)
M. SAMAR
Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, Abdullah Durmuş, Marife Turkish Journal of Religious Studies, (2017)
M. SAMAR
Abdulhay el-Leknevî, el-Ecvibetü’l-fâziletü li’l-es’ileti’l-aşarati’l-kâmileti, Daru’l-beşâir, Beyrut 2005 (301 s.), Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)