Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Cover Image
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Cumhuriyet University, Faculty of Theology | http://dergipark.gov.tr/cuid

“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, founded in 1996, aims to publish scientific research such as papers, book reviews and symposium reviews on religious studies and to share these studies with public. CUID provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics). It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods - including the areas of Islamic Studies. We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Isnad Citation Style for each article.

Previous Title:   Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (1996 - 2015), Former ISSN: 1301 – 1197, Former  e-ISSN: 1304-9399, Former Issues:  Vol 1, no. 1 -  Vol 19, no. 2

Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start:01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016)

ProQuest (Indexing and Abstracting Start: 27/10/2017)

Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017)

Scopus (Accepted: 23/01/2018)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Cumhuriyet University, Faculty of Theology | http://dergipark.gov.tr/cuid
Cover Image

240.582

614.394

“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, founded in 1996, aims to publish scientific research such as papers, book reviews and symposium reviews on religious studies and to share these studies with public. CUID provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics). It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods - including the areas of Islamic Studies. We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Isnad Citation Style for each article.

Previous Title:   Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (1996 - 2015), Former ISSN: 1301 – 1197, Former  e-ISSN: 1304-9399, Former Issues:  Vol 1, no. 1 -  Vol 19, no. 2

Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start:01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Indexing and Abstracting Start:07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016)

ProQuest (Indexing and Abstracting Start: 27/10/2017)

Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017)

Scopus (Accepted: 23/01/2018)

December 15, 2018 Last Issue
Volume 22 - Issue 2 - Dec 2018
 1. İSNAD Atıf Sistemi
  Pages 777 - 776
  Abdullah Demir
 2. Childhood And Child Marriage in Islamic Law
  Pages 783 - 805
  Oğuzhan Tan
 3. Hüseyin Kâzım Kadri’nin Yeni İlm-i Kelâm Karşıtı Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 807 - 831
  Rabiye Çetin
 4. Çağdaş İslam Düşüncesi’nde Hilafet Anlayışları: Muhammed Hamîdullah ve Yüksek Hilafet Konseyi
  Pages 833 - 858
  Abdulkadir Macit
 5. Ayın Yarılması Meselesine Dair Tefsirlerdeki Yorum Farklılıkları
  Pages 859 - 884
  Mehmet Salmazzem
 6. Arşiv Belgeleri Işığında Balıkesirli Şeyh Lütfullah Câmii ve Zâviyesi
  Pages 885 - 908
  Mehmet Akkuş, Abdülmecit İslamoğlu
 7. İbn Hazm Teolojisinde Teşbîh ve Tecsîm İnancı: Müşebbihe ve Mücessime’ye Yönelik Teolojik Eleştiriler
  Pages 909 - 938
  Recep Önal
 8. Arap Şiirinde Lügaz ve Muʿammânın Yapısı: İbnü’l-Fârız’ın Dîvân’ına Teorik Bir Bakış
  Pages 939 - 967
  Murat Tala
 9. Kitâbü’l-Eżdâd Özelinde Ebü’t-Ṭayyib el-Luġ̣avî’nin Eżdâd’dan Kabul Etmediği Kelimeler
  Pages 969 - 988
  Ayşe Meydanoğlu
 10. Fezâyî’nin Çihil-nâm-ı Manzûm Adlı Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ Mesnevisi
  Pages 999 - 1034
  Seydi Kiraz
 11. Şâfiî Mezhebinde Şer‘u Men Kablenânın Hüccet Değeri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1035 - 1057
  Mehmet Selim Aslan
 12. Sivas Şer’iyye Sicilleri Toplu Kataloğu Üzerine
  Pages 1059 - 1079
  Abubekir Sıddık Yücel
 13. Türkiye’de Kıraat İlmi Eğitim-Öğretimi
  Pages 1081 - 1107
  Yaşar Akaslan
 14. Ekonomik ve Sosyal Münasebetler Özelinde Vidin’de Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (1700-1750)
  Pages 1109 - 1136
  Zülfiye Koçak
 15. Ortaçağ İslam Coğrafyacılarında Şehir Tipolojisi: Terminolojik Bir Bakış
  Pages 1137 - 1163
  Mesut Can
 16. Haram Madde İçeren Ürünlerin Hükmüne İstihlâkin Etkisi
  Pages 1165 - 1189
  Hüseyin Baysa
 17. Etlerinin Yenilmesi Yasaklanan Hayvanlar İle İlgili Hadis Rivayetlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1191 - 1220
  Nejla Hacıoğlu
 18. Şer‘î Hükmün Hitabullah Üzerinden Tanımlanması
  Pages 1221 - 1247
  Temel Kacır
 19. Âyetlerde Gayb Bilgisinin Şihâblar ile Muhafazası Meselesi
  Pages 1248 - 1271
  Hekim Tay
 20. Kur’an’da ‘İhtilaf’ Kavramı ve Türkçeye Çeviri Sorunu
  Pages 1273 - 1295
  Zekeriya Pak, Fatih Tiyek
 21. Ehl-i Sünnet Kelâmı’nda İcmâ
  Pages 1297 - 1319
  Erkan Bulut
 22. Halîfe b. Hayyât’ın Tarih Yazıcılığı Metodu
  Pages 1321 - 1345
  Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu
 23. Kur’ân-ı Kerîm’deki Sarf ‘Udûllerinin Anlama Etkisi
  Pages 1347 - 1368
  Yaşar Daşkıran
 24. Ahkâmın Değişiminde Amel ve Hadis Dilemması: Şevvâl Orucu Çerçevesinde Hadis Rivayetlerinin Mekruh Ameli Müstehaba Dönüştürmesi
  Pages 1369 - 1399
  Ahmet Temel
 25. Some Ḥadiths Subjected to Discussion by Supporters of Bishr al-Marīsī Due to Having an Anthropormorphist and Corporealist Content
  Pages 1401 - 1423
  Ali Kaya, Ahmet Çekiç
 26. İbn Arabî’de İşârî Tefsir, yazar Davut Ağbal (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017)
  Pages 1425 - 1429
  Yüksel Göztepe
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018