Sayı: 43, 29.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, eğitimciler, öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, yöneticiler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

Dergide, aşağıda verilen alanlarda yapılmış kuramsal veya uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır: Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi; Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi ve Politikaları; Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Erken Çocukluk Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi; Özel Eğitim; Yetişkin Eğitimi; Mesleki ve Teknik Eğitim, Halk Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme, Eğitim Hukuku, Eğitim Ekonomisi, Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefesi, Öğretim Süreçleri, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme; Fen Eğitimi; Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi; Müzik Eğitimi, Resim İş Eğitimi, Beden Eğitimi; Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Tarih Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim.

Makale başlık, öz/abstract, makale metni, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 3000 sözcükten az olmamalı, 12000 sözcüğü geçmemelidir. Makale şablonu için buraya tıklayınız. Derleme türünde bir makale için dergi şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Yayın politikamıza uygun olarak, intihal önlenmesi için bu alanda değerli uzmanlara danışılmakta ve “IThenticate” programından yararlanılmaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerde benzerlik oranının %15'in altında olması gerekmektedir. Makale sisteme yüklenirken benzerlik oranını gösteren pdf dosyası, tam metin, telif hakkı beyan formu ve etik kurul belgesi ile birlikte yüklenmelidir.

Başlık (Türkçe): Times New Roman yazı karakterinde, 14 punto, ortaya hizalı, bold ve büyük harflerle yazılacaktır. Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

Başlık (İngilizce): Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, ortaya hizalı, bold ve büyük harflerle yazılacaktır. Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

Öz: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özü bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. “Öz” kelimesi Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Özlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özler, iki yana yaslı ve 200-300 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Öz Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özde kaynak verilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Özlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak 3-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır.

Abstract:
You need to insert an English abstract in to this section by taking into account exactly the same format: aim, method, sample, data collecting tools, findings and results. The abstract should not exceed the 200-300 words limitation. The abstract should be written Times New Roman characters, 10 pt. and single space.

Keywords: Keywords should not exceed 3-6 words.

Makale Metni
Makale metni tek satır aralıklı ve Times New Roman 12 punto, kenarlardan sağ ve üst 3.5 cm, sol ve alt 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalı ve her bir paragraf en az üç cümle içermelidir.
Paragraf, 1.25 cm'lik girinti ile başlamalıdır, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir.
Araştırma makalelerinde ana bölümler: “GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR” biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir.

Başlıklar
Makalenin Türkçe başlığı koyu, ortalı ve 14 punto; İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Başlık 15 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır.

1. Tür Başlık, büyük harfli, koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.
Örneğin:
GİRİŞ
2.Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.
Örneğin:
Araştırmanın Örneklemi

3. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır.
Örneğin:
Bilimsel Süreç Beceri Testi

4. Tür başlık ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük, 1.25 girintili, sola hizalı, italik ve 12 punto ile yazılmalıdır.
Örneğin:        
           Akademik başarı testi

Tablo ve Şekiller
Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası başlığın bir satır üzerinde, başlık ise sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.
Tablo 1.
Başlık İse Sola Dayalı Olarak Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, Sonrakiler Küçük ve İtalik Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı olmalı, 10 punto ile yazılmalıdır. Yazılar çok yoğun ise tablo içi yazılar 8-9 punto olabilir.
Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA 7. baskıda belirtildiği şekildedir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.
Şekillere sıra ile numara verilmelidir. Şekil isimleri şekillerin altında sola yaslı ve italik olarak verilmelidir. İlk harfler büyük olmalıdır.
Şekil 1. Araştırmanın Deneysel Deseni

Giriş: Tüm metin Times New Roman yazı stili ile 12 punto, kalın, büyük harfle ve satır aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır. 2. Tür başlık kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük, sola hizalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Giriş kısmında konuyla ilgili genel bilgiler, literatür taraması, araştırmanın gerekçe ve öneminden kısaca bahsedilmeli ve araştırma soruları, araştırmanın amacı verilmelidir.

Yöntem: Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onama formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gerekmektedir. Araştırmada başka bir araştırmacı ya da araştırmacılar tarafından geliştirilen bir veya birden fazla ölçek kullanılmış ise ölçek sahiplerinden ölçeğin kullanılabileceğine yönelik olur beyanı alınmalıdır.

Bulgular: Bu kısımda araştırmadan elde edilen veriler tablolar veya şekiller halinde düzenli, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.

Tartışma: Bu kısımda araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler: Bu kısımda araştırmadan elde edilen en önemli sonuçlar yazılmalıdır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre gelecek çalışmalar için öneriler sunulmalıdır.
2020 yılından itibaren makale sonunda, çok yazarlı makalelerde araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı verilmeli; makalelerin desteklendiği bir kurum veya kuruluş varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, çatışma durumu varsa da Çatışma Beyanı verilmelidir.

Kaynaklar: Kaynakça yazımında APA 7 kurallarına uyulmalıdır.

Metin içinde
Cümle başında veya ortasında ise atıf
Tek yazar ise Küçükoğlu (2016)……
İki yazarlı ise Okumuş ve Engin (2020) ………
Üç ve üzeri yazarlı ise Okumuş vd. (2020) ……….
Üç ve üzeri yazarlı makalelerde atıfın ilk geçtiği yerde de ilk yazarın soyadı ve vd. şeklinde yazılmalıdır.

Cümle sonunda ise atıf
Tek yazar ise (Küçükoğlu, 2016)
İki yazarlı ise (Okumuş & Engin, 2020)
Üç ve üzeri yazarlı ise (Okumuş vd. 2020)
Üç ve üzeri yazarlı makalelerde atıfın ilk geçtiği yerde de ilk yazarın soyadı ve vd. şeklinde yazılmalıdır.

Metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil, yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur:
(Doymuş, 2007; Şimşek & Doymuş, 2008; Yılmaz, 2011)

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıf yapılacaksa yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.
(Yılmaz, 2015a)
(Yılmaz, 2015b).

Kurum yazarlığı: İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.
(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2015)

Kaynaklarda
• Makaleler (DOI numarası yoksa):
Adadan, E., Trundle, K. C., & Irving, K. E. (2010). Exploring grade 11 students’ conceptual pathways of the particulate nature of matter in the context of multi representational instruction. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 1004-1035.

• Makaleler (DOI numarası varsa):
Okumuş, S. (2020). Argümantasyon destekli işbirlikli öğrenme modelinin akademik başarıya, eleştirel düşünme eğilimine ve sosyobilimsel konulara yönelik tutuma etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 269-293. https://doi.org/10.7822/omuefd.5704179

• Kitap
Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th ed.). New York: Addison-Wesley.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

• Editörlü kitapta bölüm: (Doi varsa belirtilmelidir)
Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016
Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.
Karademir, A. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri. A. Yıldırım (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş (1. baskı, s. 164-188) içinde. Ankara: Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786052419625

• Kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlar:
Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120204014821-gorsel%20sanatlar%20dop%20(2).pdf

• Yüksek lisans ve doktora tezleri:

Yayınlanmamış tezler:
Demircioğlu, G. (2003). Lise II asitler ve bazlar ünitesi ile ilgili rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması (Doktora tezi). Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Yayınlanmış tezler: 

Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi (Tez No. 299754) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

• Konferans ve sempozyum sunumları:
Çalık, M., & Ayas, A. (2002, 29-31 Mayıs). Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması [Konferans sunumu]. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

• Web sayfaları:
Scientific American (n.d.) What is 'fuzzy logic'? Are there computers that are inherently fuzzy and do not apply the usual binary logic? Retrieved April 26, 2020, from https://www.scientificamerican.com/article/what-is-fuzzy-logic-are-t/

Extended abstract: İngilizce uzun özet bölümüdür. Makalenin kaynaklar bölümünden sonra “Extended Abstract” başlığı altında geniş bir İngilizce özet bulunmalıdır. “Extended Abstract” 750-1000 sözcükten oluşmalı, Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion and Suggestions bölümlerini içermeli ve atıf içermemelidir. İngilizce özet dergiye gönderilmeden önce dil bilgisi hatası içermemesi için alanda uzman biri tarafından kontrol edilmelidir .http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/page/2915

Etik İlkeler

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, katı etik politikalarla yüksek standartları sürdürmeyi taahhüt etmekte ve yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır. Akademik ve pratik kullanım için en iyi araştırma makalelerini sunmak için, sıkı bir meslektaş incelemesi yoluyla katı bir etik süreci benimsenmektedir. İntihal, üretim ve verilerin tahrif edilmesi gibi mesleki bilimsel etik yasaların ihlali, editörler tarafından tolerans gösterilmeden çok ciddiye alınır. Bu nedenle yazarlar evrensel olarak kabul görmüş bilimsel raporlama standartlarını takip etmelidir.

Etik İhlal

Yayın sürecinde, yazarların, okuyucuların, araştırmacıların, yayıncıların, hakemler ve editörlerin “Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan genel ve özel etik kurallara ve sorumluluklara dikkat etmesi gerekmektedir. Yine ilgili paydaşların yayım sürecinde YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında verilen intihal, sahtecilik, çarpıtma, mükerrer yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlal türlerinden kaçınması beklenmektedir.

Herhangi bir araştırmada etik ihlal iddiası ortaya çıkması durumunda, editör ve yardımcıları iddiaları uygun şekilde ele alır. Gerekli durumlarda makalelerle ilgili yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Etik ihlalin tespit edildiği durumlarda ilgili makale dergimizin internet sitesinden kaldırılır.

Gönderilen yazı orijinal olmalı ve başka bir yerde resmi olarak yayımlanmamalıdır. Ayrıca başka bir dergi veya konferans tarafından değerlendirilmemeli ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Ve mevcut herhangi bir telif hakkını veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemelidir.

Yazarlar, yayınladıkları eserlerde önemli bir hata veya yanlışlık görürlerse çalışmalarını düzeltmek veya iade etmek için editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Sorumlu yazar çalışmada tüm yardımcı yazarların doğru bir biçimde beyan edildiğini ve tüm yardımcı yazarların çalışmanın son şeklini görüp onayladıklarını ve yayımlanmak üzere arz edilmesi konusunda aynı fikirde olduklarını kesin olarak iletmelidir.

Dergimize sunulan yayınlar elde edilen verileri doğru bir şekilde aktarmalı, çalışmanın tekrar edebilmesine olanak verecek kadar ayrıntı ve referans içermelidir. Gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Dergimize gönderilen yayınlar, elde edilen verileri doğru bir şekilde iletmeli ve çalışmanın tekrarlanmasına izin verecek kadar detay ve referans içermelidir. Gerçeği yansıtmayan kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Yayın politikamıza uygun olarak, intihal önlenmesi için bu alanda değerli uzmanlara danışılmakta ve “IThenticate” programından yararlanılmaktadır. Benzerlik oranının %15'in altında olması gerekmektedir.

Kaynak gösterimi konusunda bilimsel dil ve üsluba dikkat edilmelidir. Bir konuşmadan, mektuplaşmadan ya da üçüncü şahıslarla yapılan bir tartışmadan elde edilen özel bilgiler, kaynağın yazılı izni olmadan kullanılmamalı veya aktarılmamalıdır.

Dergimiz, 2020 yılından itibaren Eğitim Bilimleri'nin tüm bilim dallarında insanla yapılan araştırmalar için etik kurul onayı istemektedir. Yazarların bunu makalelerinde belirtmeleri ve belgelendirmeleri gerekmektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onama formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gerekmektedir. Araştırmada başka bir araştırmacı ya da araştırmacılar tarafından geliştirilen bir veya birden fazla ölçek kullanılmış ise ölçek sahiplerinden ölçeğin kullanılabileceğine yönelik olur beyanı alınmalıdır. (Mail yoluyla da alınabilir, iznin alındığını kanıtlamak yeterlidir).  

Ayrıca 2020 yılından itibaren makale sonunda, çok yazarlı makalelerde araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı verilmeli; makalelerin desteklendiği bir kurum veya kuruluş varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, çatışma durumu varsa da Çatışma Beyanı verilmelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Tüm makaleler uzman hakem değerlendirilmesi için gönderilir. Dergimizde çift-kör hakem değerlendirme sistemini kullanılmaktadır. Tüm makaleler 2 hakem tarafından bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Hakemler makalelerin kabulü, revizyonu veya reddi açısından önerilerde bulunmaktadır. Hakemlerden biri red, biri kabul verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun görüşleri yönünde kabul veya reddedilir. Dergimiz makale kabulü, değerlendirmeye alınma veya yayınlanma sırasında hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir. 

Hakemler makalenin revize edilmesini belirtirse, yazarlar hakemler tarafından belirtilen sınırlar doğrultusunda makaleyi revize edeceklerdir. Nadiren, tekrar gönderilen makaleler ilave hakem değerlendirmesine maruz kalabilir. Revizyonlar tamamlanır ve sorumlu editör tarafından onaylanır onaylanmaz, iletişimde bulunan yazar makalenin yayın için kabul edildiği konusunda bilgilendirilir. Reddedilen makaleler için yazarlara dönülmez. Makalenin yayınlanması için kabul edildikten sonra geçen ortalama süre 6 aydır. Bu süre hakemlerin dönütüne göre uzayabilir veya kısalabilir.

Dergimiz makale yayını için herhangi bir ücret talep etmemektedir.