avatar
Mustafa Akman Doç. Dr. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayın 12 Hakemlik 28 CrossRef Atıf 2
12 Yayın
28 Hakemlik
2 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

İslam Mezhepleri Kelam Tasavvuf, Tefsir ve İslam Tarihi

Biyografi

Mustafa Akman;
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni (1987) bitirdi. Fakülteden itibaren dışarıdan Arapça yoğunluklu çeşitli dersler aldı. Arapça dil puan: 84.
1999’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kur'an'da Cehalet Kavramı adlı teziyle yüksek lisans ve aynı üniversitede 2016’da Kelam Anabilim Dalı’nda “Celaleddin ed-Devvânî’nin Kelam Sistemi” konulu doktora yaptı.
1987-2011 yılları arasında MEB’de öğretmen olarak çalıştıktan sonra 2017 Mart başında Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine “Kelam ve Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi” olarak atandı. 2020 Eylül ayında ise halen çalıştığı Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aynı anabilim dalına Doç. Dr. olarak geçti. makman64@gmail.com

Yayınlanmış çalışmaları:

KİTAP:
1. İslâm Hukuku Açısından Cehalet, Kayıhan Yayınlan, İstanbul 2000 (Al-i Ferrac’dan çeviri).
2. Kitab'a Vâris Olanlar, Ekin Yayınlan, İstanbul 2004.
3. Kur'an'da Cehalet- Cahil- Cahiliye, Buruc Yayınlan, İstanbul 2005.
4. Kur'an Mesajı'nda Muhammed Esed -eleştirel bir yaklaşım, Çıra Yayınlan, İstanbul 2007.
5. Musa Carullah Bigiyefi Okumaya Giriş, Çıra Yayınlan, İstanbul 2007.
6. Aile Planlaması, Çıra Yayınlan, İstanbul 2009.
7. Hadis- Sünnet İlişkisi ve Toplumun Algısı, Çıra Yayınlan, İstanbul 2011.
8. Kur'an'da Cehalet Kavramı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015.
9. İHL ve İlahiyatlar İçin Hazırlık: Arapça Soru Bankası, Ensar Neşriyat, 2013.
10. İmam Hatip Liseleri 9. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2014.
11. İmam Hatip Liseleri 10. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2014.
12. İmam Hatip Liseleri 11. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2015.
13. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler, Ekin Yayınlan, İstanbul, 2017.
14. Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017.
15. Celâleddin ed-Devvânî: ahlâkî, siyâsî, felsefî, tasavvufî ve kelâmî görüşleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017.
16. Kelâm Soru Bankası, Kayıhan Yayınlan, İstanbul, 2019.
17. Mezhepler Tarihinin Klasik Kaynaklan: İçerik ve Özellikleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2019.
18. Akaid-i Adudiyye Şerhi (Çeviri), Batman: Mütercim Yayınları, 2021.

KİTAP BÖLÜMLERİ:
1. “İmâmet - Velâyet”, Sistematik Kelam, Editörler: Hüseyin Aydın -Sefa Bardakçı, 1. bsk., (İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2019), (Bölüm 10) 283-306.
2. “Halku Amalı’l-İbad” (Celaleddin ed-Devvânî (ö.908/1502)”, Din Felsefesi Açısından Eş‘arî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi V, Derleyen: Recep Alpyağıl, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2019), 961-965.
3. “Devvânî Açısından Kötülük Problemi (Theodise)”, Din Felsefesi Açısından Eş‘arî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi V, Derleyen: Recep Alpyağıl, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2019), 699-703.
4. “Kıyamet Alametleri”, Sistematik Yaklaşımla Kelâm Araştırmaları I-II, ed. Ekrem Uysal, (Batman: Mütercim Yayınları, İstanbul, 2020), (21. Ahiret İnancı-II), 449- 458.
5. “Mehdîlik”, Sistematik Yaklaşımla Kelâm Araştırmaları I-II, ed. Ekrem Uysal, (Batman: Mütercim Yayınları, İstanbul, 2020), 459- 475.
6. “İbnu’s-Semmâk (ö. 799)”, İslam’ın Akılcıları Mu‘tezilî Öncüler, Editör: Mehmet Azimli- Özden Kanter, İstanbul: Mana Yayınları/İlimyurdu Yayıncılık, 2021), 69-71.
7. “Kâtip Çelebi’nin Firavun’un İmanı ve Hurûfîlik Hakkındaki Yaklaşımı”, İslam Medeniyetinin Keşfi Kâtip Çelebi’yi Anlamak, Editörler: Sıddık Korkmaz, Murat Kayacan, Coşkun Baba, Eldar Hasanoğlu, Mehmet Büküm, İzzet Marangozoğlu, 1. Bsk., (İstanbul: Hiperyayın, 2021), 327- 365.
8. “Kıyamet Alametleri”, İslâm İnanç Esasları, edt. Vechi Sönmez - Hilmi Karaağaç, 1. Bsk., (İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2021), (12. Bölüm) 239-253.
9. “Kelâm Açısından Kötülük Problemi Kapsamı ve Mahiyeti”, Hakkari İlahiyat Yazıları -I (Dinî İlimlerde Kötülük Problemi), Editör: Mustafa Akman, 1. Bsk., Van: Peywend Yayınları, 2021), 9-93.
10. “Ebu Said es-Sîrâfî (ö. 979)”, İslam’ın Akılcıları Mu‘tezilî Öncüler, Editör: Mehmet Azimli- Özden Kanter, (İstanbul: Mana Yayınları/İlimyurdu Yayıncılık, 2021), 329- 332.
11. “İbnü’l-Arabî’nin Söyleminin Felsefi Yönü ve Kaynakları”, Orta Asya’dan Anadolu’ya İlmin Yolculuğu, Editör: Yakup Koçyiğit & Aiitmamat Kariev, Karabük Üniversitesi Yayınları, (2021), 798-883/686-749. (Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslâmî İlimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, Eylül 2021, 1136).

KONGRE- SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1. “Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi”, Şarkiyat ICSS’17 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14-17 Eylül 2017 Diyarbakır), Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, Editörler: Mehmet Bilen, Fuat İstemi, Bayram Kanarya, Veysel Gürhan, Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınıdır, (Aralık 2017), 119-137.
2. “İmâm Hüseyin’in Şehadeti Ve Şehadet Matemlerinin Hatırlattığı Kutlu Doğum Proğramları”, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (26-28 Ekim 2017- Kahramanmaraş), (editör: Özcan Bayrak, Din Bilimleri Tam Metin Kitabı) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 105-109.
3. “Eş'arîlerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-i Hadis'in Vardığı Sonuçlar”, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (26-28 Ekim 2017- Kahramanmaraş), editör: Özcan Bayrak, Din Bilimleri Tam Metin Kitabı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 111-125.
4. “Aracılık Düşüncesi veya Vesilecilik”, Al -Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6-8 Nisan, Tam Metin Kitabı, Editör: Erkan Alsu- Cengizhan Karaca, İKSAD, (Gaziantep, 2018), 423-433.
5. “Tevbe İhmal Edilmeyecek Bir İbadettir”, Al -Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6-8 Nisan, Tam Metin Kitabı, Editör: Erkan Alsu- Cengizhan Karaca, İKSAD, (Gaziantep 2018), 434-437.
6. “İbnü’l-Arabî’ye Yönelik Eleştiriler ve Mahiyeti”, Uluslararası İbnü’l Arabi Sempozyumu İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabi 15-16 Kasım 2018 Malatya Bildiriler Kitabı I. cilt, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1. Baskı, Ankara, (Aralık 2018), 316-355.
7. “Kutlu Doğum Kutlamaları veya Mevlid Kandili”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İksad), 9-11 Mart 2018, Mardin, Kongre Tam Metin Kitabı, İksad Uluslararasi Yayinevi, Editörler: Ahmet İlhan- Ersin Kurnaz, 378-384.
8. “Mehdî İnancı ve Günümüzdeki Toplumsal Algı”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İksad), 9-11 Mart 2018, Mardin, Kongre Tam Metin Kitabı, İksad Uluslararasi Yayinevi, Editörler: Ahmet İlhan- Ersin Kurnaz, 385-408.
9. “Firavun’un İmânı Konusunda Celâleddin ed-Devvânî İle Ali Elkârî Arasındaki Polemik”, 2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi Şanlıurfa 9-11 Subat 2018, Tam Metin Kitabı, iksadyayinevi, Editörler: Mehibe Şahbaz- Damezhan Sadykova, 15-20.
10. “Kozmik İnsanlar / Ricâl'ul-Gayb İnancı”, 2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi Şanlıurfa 9-11 Subat 2018, Tam Metin Kitabı, iksadyayinevi, Editörler: Mehibe Şahbaz- Damezhan Sadykova, 21-31.
11. “Celâleddîn ed-Devvânî Perspektifinden İsbât-ı Vâcib”, İlahiyat Fakülteleri XXIII. Kelâm Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası “İslâm Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi” Sempzoyumu (21-23 Eylül 2018) Tebliğ Metinleri Kitapçığı, (Siirt 2018), 122-163.
12. “Musa Carullah ve Dinî Çoğulculuk”, 4. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi 1-3 Şubat - Şanlıurfa 2019 -Tam Metin, 271-286.
13. “Musa Carullah Bigiyef'e Göre Nihaî/Ebedî Kurtuluş”, 4. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi 1-3 Şubat - Şanlıurfa 2019 -Tam Metin, 316-323.
14. “Musa Carullah Bigiyef'in Sünnet Anlayışı”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences IBAD (ICES-2019) Proceedings June 18-19, Editor: Hayrullah Kahya, Konferans Bildirisi, Yayımlanma Tarihi: 1 Ağustos 2019, Asos Yayınları, (İstanbul, 2019), 234-243.
15. “Din Öğretiminde Vizyon ve Misyon”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences IBAD (ICES-2019) Proceedings June 18-19, Editor: Hayrullah Kahya, Konferans Bildirisi, Yayımlanma Tarihi: 1 Ağustos 2019, Asos Yayınları, (İstanbul, 2019), 244-255.
16. “Musa Carullah Bigiyef’in (1875-1949) ‘İslami Gelenekte Oluşan Kadın Yaklaşımı’na Eleştirileri”, Tam metin, INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE, 7-8 March 2020 Ankara, Edıtors: Yüksel DEMİREL- Yasemin AĞAOĞLU, (ISBN- 978-625-7914- 32-1) Issued: 23.03.2020, sf. 302- 320.
17. “15. Yüzyıl Düşünürü Devvânî veya Felsefe ve Tasavvuf Kıskacında Kelâm Düşüncesi”, Uluslararası 14. Ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri-1, Editörler: Murat Demirkol, Hacer Ergin Özkan, Bilge Sever Kıyak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, (Ankara Eylül 2020), (1. cilt) 511-524.
18. “Osmanlı'da Kelâm İlminin Seyri”, Internatıonal Asıan Congress On Contemporary Scıences-VI, May 27-29, 2022/Van-Türkiye, Full Texts Book, www.asyakongresi.org, Editor: Muhammad Asif, 522- 534.
19. “Kelâm'da Cem ve Tahkik (Şerh ve Hâşiye) Dönemi”, Internatıonal Asıan Congress On Contemporary Scıences-VI, May 27-29, 2022/Van-Türkiye, Full Texts Book, www.asyakongresi.org, Editor: Muhammad Asif, 508-521.

MAKALELER:
1. Allah'tan Başkası Adına Kesilenler, İslâmî Araştırmalar (Dergisi), 14/3-4, Ankara, 2001): 389-404.
2. İslam Hukuku'na Göre Kısırlaştırmayla ve Geçici Yollarla Doğum Kontrolü, Marife (Dergisi), 1/3, Konya (2002): 133-151 (el-Abd Hâlil Ebû İyd’dan çeviri).
3. Muhammed Esed'in Kur'an Mesajı Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme, İslâmî Araştırmalar (Dergisi), 16/1, Ankara (2003): 127-155.
4. Aile Planlaması, İslamiyat (dergisi), 7/3, Ankara (2004): 163-178.
5. İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Ders Kitabı, İslâmî Araştırmalar, 21/3, Ankara (2010): 202-204.
6. Cehâletin Nedenleri ve Sorumluluktaki Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, Van (2011): 173-205.
7. Hakikat-ı Muhammedi Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Referanslarını Aktaran İki Kaynak ve Müellifleri, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/2, (2011): 107-131.
8. Eş'arîlerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-i Hadis'in Vardığı Sonuçlar, İslâmî Araştırmalar, 22/2, (2011): 71-88.
9. Kelâmî Perspektifle Elmahlı Muhammed Hamdi Yazır, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/50, (2017): 833- 862.
10. Kelâm Bağlamında Mûsâ Kâzım Efendi ve “Zevra ve Hevra” İsimli Esere Yaptığı Tercüme ve Şerhin Sadeleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/50, (2017): 863- 881.
11. Bihiştî Ramazan Efendi el-Vizevî ve Kelâmdaki Yeri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/51, (2017): 1181-1208.
12. Mehdî İnancı Özelinde İlmî Çalışmalar ile Günümüz Toplumunun Geleneksel Anlayışı Arasında Görülen Uyuşmazlıklar, Bunun Yansımaları ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/51,(2017): 1209-1233.
13. فعاليات المولد الشريف (îmâm Hüseyin’in Şehadeti Ve Şehadet Matemlerinin Hatırlattığı Kutlu Doğum Programları), Mezhep Araştırmaları Dergisi e-makâlât, 10/1 (2017): 103-112.
14. Devvânî’nin Akâidu’l-Adudîyye Şerhi ve Kelâmcılığı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, X/2, (2017): 471-530.
15. Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3/1, (2017): 53-99.
16. Vizeli Kelâmcı Bihiştî Ramazan Efendi ve Kelamî Dünyası, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3/2, (2017): 45-90.
17. Celâleddîn Ed-Devvânî’nin Şiî Olduğuna Yönelik İddialar Üzerine, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10/1 (19), (2018): 325-351.
18. Celâleddîn ed-Devvânî’nin Eserleri ve Özet Olarak Tanıtımı, Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, 1/1, (2018), 122-159.
19. İtikadi Mezhepler Tarihinin Kaynakları: İçerik ve Özellikleri, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/2 (2019): 169-204.
20. İbnü’l-Arabî’ye Mutasavvıfların Yönelttiği Eleştiriler ve Mahiyeti, İslâmî Araştırmalar 30(3), (2019): 441-454.
21. Müminler Arasında Kardeşlik Hukuku, The Journal of Social Science (TJSS), 4/7, (2020): 292-304.
22. Devvânî’nin el-'Akâ’idü’l-'Adudiyye Şerhi’nde Hudûs ve Nazar (Çeviri), Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/2, (2020): 675-699.
23. Kelâm Perspektifinden Kıyâmet Alâmetlerinin Mahiyeti, İslâmî Araştırmalar, XXXII. cilt, 1. sayı, (2021): 190-214.
24. “Ali el-Kārî’nin “el-Mukaddimetu’s-Sâlime fî Havfı’l-Hâtime” Risalesi (Tahlil, Değerlendirme ve Neşir)”, Dicle İlahiyat Dergisi, XXV/1, 2022), 252-279.

Kurum

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Popüler Yayınları

Devvânî’nin Akaid-i Adudiyye Şerhi’nde Hudûs ve Nazar (Çeviri)
Yazarlar: Celâleddîn Ed-devvânî Çevirmenler: Mustafa Akman
Yayın Bilgisi: 2020 , BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
DOI: 10.33460/beuifd.718628
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 882

0

1

882

Kürtlerin Kökenine Dair Rivayetlerin Kelâmî Yorumu -el-Kuleynî, Şeyh Saduk ve İsmail Hakkı Bursevî Örneği-
Yayın Bilgisi: 2023 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1115677
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 13178

0

1

13178

Yayınlar

Kürtlerin Kökenine Dair Rivayetlerin Kelâmî Yorumu -el-Kuleynî, Şeyh Saduk ve İsmail Hakkı Bursevî Örneği-
Yayın Bilgisi: 2023 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1115677
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 13178

1

13178

İTİKÂDÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR BAĞLAMINDA TASAVVUF VE SÛFÎLİK'İN YERİ
Yayın Bilgisi: 2023 , Dicle İlahiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 705

0

705

0

767

Devvânî’nin Akaid-i Adudiyye Şerhi’nde Hudûs ve Nazar (Çeviri)
Yazarlar: Celâleddîn Ed-devvânî Çevirmenler: Mustafa Akman
Yayın Bilgisi: 2020 , BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
DOI: 10.33460/beuifd.718628
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 882

1

882

MÜMİNLER ARASINDA KARDEŞLİK HUKUKU
Yayın Bilgisi: 2020 , The Journal of Social Science
DOI: 10.30520/tjsosci.656692
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1970

0

1970

0

31779

CELÂLEDDÎN ED-DEVVÂNÎ’NİN ŞİÎ OLDUĞUNA YÖNELİK İDDİALAR ÜZERİNE
Yayın Bilgisi: 2018 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.381995
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1848

0

1848

CELÂLEDDÎN ED-DEVVÂNÎ’NİN ESERLERİ VE ÖZET OLARAK TANITIMI
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1021

0

1021

Devvani'nin Akaidu'l-Adudiyye Şerhi ve Kelamcılığı
DOI: 10.18403/emakalat.343083
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2948

0

2948

0

1908

شهادة الإمام الحسين وفعاليات المولد الشريف حداداً
DOI: 10.18403/emakalat.286300
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1641

0

1641

0

2845

Yayınlar

MÜMİNLER ARASINDA KARDEŞLİK HUKUKU
Yayın Bilgisi: 2020 , The Journal of Social Science
DOI: 10.30520/tjsosci.656692
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1970

1

0

1970

Devvani'nin Akaidu'l-Adudiyye Şerhi ve Kelamcılığı
DOI: 10.18403/emakalat.343083
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2948

1

0

2948

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.