Cilt: 5 Sayı: 4, 30.12.2017

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

17. Learning French in Western Australia: A Hedonistic Journey

International Journal of Languages' Education and Teaching'in amaçları şunlardır:

* Tüm dünyada dil eğitimi ile ilgili en son düşünce ve araştırmaları yaymak,

* Uluslararası akademisyenler için entelektüel bir platform sağlamak,

* Daha fazla veri tabanı ve indeks tarafından taranmak ve Açık Erişim Sistemi özelliği ile araştırmacılara kolay ve sınırsız erişim sağlamak,

* Açık Erişim Sistemi, veri tabanları, indeksler ve doi numarası aracılığıyla IJLET'te yayınlanan makalelerin yaygınlığını artırarak makalelerin atıf oranlarını artırmak.

International Journal of Languages' Education and Teaching, dil eğitimi, öğretimi, çeviri ve filoloji alanındaki güncel konuların ve sorunların tartışılması için bir forum sağlar. Makaleler, dil eğitiminde politika, müfredat, pedagoji veya değerlendirme konularından biri veya birkaçı için önemli ve iyi iletilmiş sonuçlar çıkarır.

IJLET'in görevi, dil uzmanlarını, eğitimde dil araştırmacılarını ve eğitim dilbilimcilerini, materyallerini eğitimsel sonuçlarını vurgulayacak şekilde düzenlemeye ve sunmaya teşvik etmektir. Böylece eğitim teorisyenlerini ve uygulayıcılarını etkileyerek öğrenciler için daha iyi eğitim sonuçlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.

IJLET'te dil eğitiminin tüm yönleriyle ilgili makaleler memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu konular arasında anadil ve ikinci dil eğitimi, daldırma eğitimiyle ilgili konular, içerik temelli dil öğretimi, CLIL, iki dillilik, çok dillilik, dil eğitiminde yeni teknolojiler, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, çeviri ve tercüme eğitimi ve öğretim araçları yer almaktadır.

Makalenizi IJLET dergisine göndermek, çalışmanızın daha önce başka bir dergide, kitapta veya kitap bölümünde, basılı veya çevrimiçi olarak (özet veya akademik tez şeklinde olanlar hariç) yayınlanmadığı ve başka bir yerde yayınlanması için herhangi bir şekilde değerlendirilmediği anlamına gelir. Yazar(lar), gönderilen makalenin, üzerinde adı geçen tüm yazarların yayın iznine sahip olduğunu; bu çalışmanın yapıldığı yerdeki sorumlu makamlardan onaylandığını ve IJLET'te kabul edildiği takdirde, yayıncının önceden izni olmadan başka bir yerde aynı biçimde, herhangi bir dilde yayınlanmayacağını garanti eder. IJLET editörleri, tüm katkıları düzenleme veya değiştirme hakkına sahiptir. IJLET'e gönderilen yazılar, intihal olup olmadığı konusunda profesyonel bir şirket tarafından kontrol edilir. Eğer intihal yoksa çalışma hakemlere gönderilir. Ancak intihal var ise bu yazılar hakem gönderilmeden reddedilerek yazarlarına geri gönderilir.

Yazılar MS Word ile yazılmalı, sadece IJLET'in kullandığı makale gönderim sistemi üzerinden online olarak gönderilmelidir.

Lütfen aşağıdaki şablon alanını indirin ve makalenizi içine yerleştirin. Lütfen şablon alanındaki formatı değiştirmeyiniz. Biçimsel özelliklerle ilgili tüm kurallar şablon dosyanın içerisinde belirtilmiştir.

Şablon Dosyayı İndirmek için Lütfen Tıklayınız.


GENEL KURALLAR

Yalnızca İngilizce ve Türkçe yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Yazılarınızda dilbilgisi hataları, yazım hataları, cümle yapısı ve kompozisyon sorunları olmamasına dikkat ediniz.

Dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve makale gönderiminde şablon dosya kullanılmadığı taktirde çalışmalar IJLET tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SAYFA DÜZENİ

Yazarlar, makalelerinde yazacakları metin için aşağıdaki kuralları benimsemelidirler. Bu kurallar, özet, anahtar kelimeler, başlıklar ve referansları içerebilecek tüm metin için geçerlidir.

Sayfa Boyutu A4 Vertical
Üst Kenar Boşluğu 2,5 cm
Alt Kenar Boşluğu 2,5 cm
Sol Kenar Boşluğu 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluğu 2.5 cm
Yazı Tipi Palatino Linotype
Yazı Boyutu - Özet metin 8
Yazı Boyutu - Metin 10
Yazı Boyutu - Dip Not 8
Parağraf Aralığı 0
Satır Aralığı 1,15
* Özel font kullanılan makalelerde, kullanılan font makale ile birlikte gönderilmelidir.

* Makalelerde sayfa numarası, üstbilgi ve altbilgi gibi detaylara yer verilmemelidir.ÇALIŞMANIZ NASIL HAZIRLANMALI?

Başlık

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

Abstract

ÇalışmanızDa en az 200 kelimelik bir özet bulunmalıdır. Bu özet, çalışmanın amacını, kullanılan metodolojiyi ve çalışmanın bulgularını içermelidir. Özet, makaleden ayrı olarak sunulur ve şablondaki yeri dışında bir yere yazılmamalıdır.

Keywords

Özetten hemen sonra en fazla 7 anahtar kelime yazılmalıdır. Genel ve çoğul terimlerden ve çoklu kavramlardan kaçınılması gerekmektedir (örneğin, 've', 'nın ... 'sı gibi ifadelerden kaçının). Anahtar kelimelerde kısaltmalar kullanırken çok dikkatli olun; yalnızca alan yazında kesin olarak kabul gören kısaltmaları kullanın.

Giriş

Giriş bölümünde, araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümleri, konunun akademik literatürdeki yeri, çalışmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerlilik ve güvenilirliği, veri toplama teknikleri, veri analizi, sınırlılıkları ve etik kurul onayı (gerekli ise) kapsamlı bir şekilde açıklanmalıdır.

Bulgular

Çalışmanın bulgular, çalışmanın amacını ve problemini destekleyecek şekilde tablolar, diyagramlar, grafikler veya resimlerle açıklanmalıdır.

Tartışma

Çalışmanın önemi ışığında, sonuçlar literatüre ve yazar görüşlerine atıfta bulunularak tartışılmalıdır.

Sonuç

Sonuç bölümünde, tartışmalardan çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler

Çalışmanın tartışma ve sonuçlarına uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca, literatüre katkı sağlayabilecek ve alanda gelecekte yapılacak çalışma ve uygulamalarla ilgili önerilere de yer verilmelidir.

Teşekkür *

Çalışmanın şekillenmesinde az da olsa yardımcı olan kişi veya kurumlara teşekkür edilmelidir.

Referanslar

Bibliyografik atıfların doğruluğundan emin olmak tamamen yazarların sorumluluğundadır.

Metin İçindeki Atıflar

Metin içinde atıfta bulunulan her referansın aynı zamanda referans listesinde de sunulduğundan ve bunun tersinin de geçerli olduğundan emin olun. Yazarlar, makalenin özetinde alıntı kullanmaktan kaçınmalıdır. Kişisel iletişimler ve yayınlanmamış sonuçlar, makalenin sonundaki referans listesine dahil edilmemelidir, ancak metin içinde sunulabilir. 'Baskıda' şeklinde kaynak gösterimi, çalışmanın bir yerde yayınlanmak üzere kabul edildiği anlamına gelir.

Web referanslarına atıfta bulunma ve listeleme

Bir web referansına atıfta bulunmak istediğinizde lütfen asgari olarak tam URL'yi ekleyin. Eğer yazar tarafından biliniyorsa bu referansa ait diğer bilgiler de sunulmalıdır. Bu bilgiler, yazar isimleri, tarihler ve kaynak yayına yapılan atıflar vb. olabilir. Yazarlara ve okuyuculara kolaylık sağlamak amacıyla, web referansları, yazar(lar) tarafından istenirse ayrı bir başlık altında (örneğin referans listesinden sonra) ayrıca listelenebilir veya açıkça referans listesine dahil edilebilir.

Metin

Yazarların American Psychological Association (APA) tarafından kullanılan kaynak gösterme stilini takip etmeleri gerekmektedir.

Yazarlar, http://www.apastyle.org/manual/index.aspx adresindeki Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın Kılavuzu'nun altıncı baskısına (6) başvurabilirler.

Bibliyografya

Makalenin sonunda yer alan kaynaklar ilk etapta alfabetik sıraya göre düzenlenmeli ve daha sonra gerekirse kronolojik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazar(lar)dan aynı yıl içinde birden fazla referans varsa, yayın yılından hemen sonra yazılan "a", "b", "c" vb. harfler kullanılarak tanımlanmalıdır.

International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET), dil eğitimi alanında yayın yapan online, açık erişimli ve kör hakem denetimli bir dergidir. Aşağıdaki beyan, yayının tüm taraflarının, yani editör, yazar(lar), hakem(ler), editör(ler) ve yayıncının etik sorumluluklarını göstermektedir.

ETİK SORUMLULUKLAR

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

1- Yazılar tamamen liyakat esasına göre değerlendirilecektir.

2- Baş editör/editörler, yazarların bilgilerini hakemler de dahil olmak üzere hiç kimseye açıklamayacaktır. Benzer şekilde, hakemlerin isimleri de yazarlara açıklanmayacaktır.

3- IJLET'te yayınlanmamış herhangi bir materyal, yazarın izni olmadan herhangi bir editör veya üye tarafından kullanılmayacaktır.

4- IJLET'in editör(ler)i, yayınlanacak makalelerin nihai hale getirilmesinde temel sorumluluğa sahiptir. Baş Editör, makalenin IJLET'te yayınlanması için uygunluğuna bakacaktır. Baş Editör, telif hakkı ihlali, intihal vb. konularda veya zaman içinde ortaya çıkabilecek herhangi bir konuda yayın kurulu tarafından belirlenen politikaları takip etmekten sorumludur. Baş Editör herhangi bir konuda diğer editörlere ve hakemlere de danışabilir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

1- Yazarlar etik çalışmakla yükümlüdürler. Fikirden sonuca kadar her şey yazarın kendi ürünü olmalıdır. Makale, okuyucunun olguyu derinlemesine anlamasına yardımcı olabilecek tüm gerekli bilgileri içermeli ve aynı zamanda konunun tekrarlanmasına yardımcı olmalıdır. Etik olmayan herhangi bir yaklaşım veya davranış kabul edilemez. Yazarlar, kendilerine veya dergiye karşı iddia edilen her türlü intihal veya suçlamalardan sorumludur.

2- Yazarlar, tamamen özgün çalışmalar yazdıklarından emin olmalı ve başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun bir şekilde belirtilmeli veya alıntılanmalıdır. Bu tür alıntılar ve atıflar makalenin sonundaki referans bölümünde listelenmelidir.

3- Yazarlardan, editoryal incelemeye sunulan bir makale ile bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenebilir. Bu yüzden yazarlar bu verileri kamunun erişimini sağlamaya ve bu verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre için saklamaya hazır olmalıdırlar.

4- Yazar/lar bir çalışmayı birden fazla dergide yayınlatamaz. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

5- Yazarlar, teşekkür bölümünde çalışmalarına destek verenlerin isimlerini belirtmelidir. Bu, makalenin sonunda bir açıklama şeklinde yazılmalıdır. Benzer şekilde, herhangi bir finansal destek de teşekkür bölümünde ifade edilmelidir.

6- Yazarlık, yalnızca araştırma sürecinde yer alan, yani fikir üretiminden uygulamaya ve sonuçların çıkarılmasına kadar çalışmaya önemli ölçüde katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır.

7- Sorumlu yazar, dergi ve diğer araştırmacılarla iletişimden sorumlu olan kişidir. Sorumlu yazar, tüm yazarların isimlerinin düzgün bir şekilde yazıldığından ve makalenin ortak yazar/yazarlar tarafından onaylandığından emin olmalıdır.

8- Yazar/yazarlar, yazarlar arasındaki herhangi bir çıkar çatışmasınının olup olmadığını açıklamaktan sorumludur.

9- Yazar, yayının kalitesini etkileyebilecek bir hata veya başka bir şey bulursa, editörü/editörleri bu konuda bilgilendirme sorumluluğunu taşır.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

1- Uygun bir inceleme yapmak hakemlerin sorumluluğundadır, çünkü yorumları editörlerin bir makalenin uygunluğu ve değeri hakkında karar vermesine yardımcı olmaktadır.

2- Eğer bir hakem, kendisine atanan bir makaleyi inceleyemeyeceğini veya yetersiz olduğunu düşünüyorsa, makalenin uygun bir hakeme atanabilmesi için derhal editöre yanıt vermelidir.

3- Bir makaleyi gizli nitelikte bir belge olarak ele almak hakemlerin sorumluluğundadır. İlgili makale, görevlendirilen hakem dışında kimseye gösterilmemeli veya ifşa edilmemelidir.

4- Eğer hakemlerin bir konudaki düşüncesi yazarın/ların fikirlerinden farklıysa, hakemler bunu destekleyici argümanlarla belirtmelidir. Bu editörlerin çalışma ile ilgili nihai kararı vermesine yardımcı olacaktır.

5- Hakem, makalede sunulan ve başka bir makalede yayınlanan düşüncelelerle örtüşen herhangi fikirleri vurgulamalıdır.

6- Değerlendirmeden elde edilen bilgiler kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır.

7- Hakem, çalışmayla ilgili kendisini ilgilendiren herhangi bir çıkar çatışması olduğunu düşünürse/hissederse, incelemeyi reddetmelidir.


İntihal Politikası

IJLET, yayın politikaları gereği "Kör Hakemlik Süreci"nden geçen her çalışmanın, çalışmanın bütünlüğünü korumak amacıyla intihal tespitine tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın hem İngilizce hem de Türkçe kopyaları, yayın kurulu tarafından seçilen bir şirket tarafından hakem değerlendirme süreci öncesinde ve yayından önceki son kontrol aşamasında intihal tespitine tabi tutulur.

İntihal tespiti Turnitin ve iThenticate ve intihal.net yazılımları ile yapılmaktadır. İntihal tespitinden sonra her bir çalışmada bulunan eşleştirmeler detaylı bir şekilde analiz edilerek doğru referans ve çapraz referans içeren sıralanır. Bir sonraki adımda, kalan eşleşmelerdeki hatalar tespit edilerek yayın kuruluna bildirilir. Kurul, intihal tespit raporu ışığında nihai kararını verir. Yazar(lar)dan raporda listelenen hataları düzeltmeleri istenebilir ya da çalışma yazar(lar)a iade edilebilir.

IJLET, araştırmacılar ve kütüphaneler için bütüncül ve kapsamlı yayıncılığa değer verir ve bunun güvenilir ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayarak gerçekleştirilebileceğini kabul eder. IJLET yayın kurulu, bir çalışmanın intihal içerdiğine ve/veya telif hakkı sorunları olduğuna dair bir şüphe ortaya çıkması durumunda, çalışma hakkında soruşturma başlatma sorumluluğunu taşır.

Yayın kurulu, inceleme sürecindeki yazılarda telif hakkı ihlali veya intihal tespit ederse, yazar(lar)a neyin nerede tespit edildiğini gösteren ayrıntılı bir belge göndererek çalışmayı incelemeden geri çeker ve inceleme sürecini iptal eder.

Yayın kurulu, bir sayıda veya erken görünümde yayınlanan makaleler için telif hakkı ihlali veya intihal tespit ederse, en geç 1 hafta içinde aşağıda belirtilen ifadelere göre geri çekme ve raporlama prosedürlerini uygular:

İntihal tespit edilen çalışma elektronik ortamda "Geri Çekilmiş:" olarak etiketlenir..
Özet ve Tam Metin yerine, çalışmanın neden geri çekildiği, ayrıntılı kanıtlar ve (varsa) bağlı olunan kurumun konu hakkındaki açıklamaları elektronik ortamda yayınlanır.
Çalışma, derginin web sayfasının ana sayfasında "Geri Çekilmiş" olarak duyurulur.
Çalışma, derginin geri çekme tarihinden sonra yayımlanacak ilk sayısının içeriğinde "Geri Çekme: Makale Başlığı" olarak yer alır ve ilk sayfasından itibaren neden geri çekildiği ve orijinal atıflar kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurumlar geri çekme hakkında bilgilendirilir.
Yukarıda belirtilen geri çekme raporları, indeks dizinlerine ve kataloglarına kaydedilmek üzere derginin indekslendiği kurumlara gönderilir.
Ayrıca, yazar(lar)ın daha önce çalışmalarını yayınlattığı yayınevleri veya yayın kurulları varsa, IJLET yayın kurulu, buralara intihal yapan yazar(lar)ın yayınlanmış çalışmalarının geçerlilik ve güvenilirlik açısından gözden geçirilmesi veya geri çekilmesi yönünde önerilerde bulunabilir.


YAYIN POLİTİKASI

International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET), dil eğitimi-öğretimi disiplinine katkı sağlayan teorik, ampirik ve deneysel makaleleri yayınlayan, çevrimiçi, açık erişimli, çift kör hakem denetimli, uluslararası indeksli ve hakemli bilimsel bir dergidir. IJLET, kurulduğu 2013 yılından itibaren dört ayda bir çevrimiçi olarak yayınlanmış, 2017 yılından itibaren ise üç ayda bir yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. IJLET makale gönderimi, basımı ve yayını için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Bu nedenle IJLET kar amacı gütmeyen bir dergidir ve herhangi bir gelir kaynağı yoktur.

IJLET, makale gönderimi, basımı ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Bu nedenle IJLET kâr amacı gütmeyen bir dergidir ve herhangi bir gelir kaynağı yoktur.

IJLET'e gönderilen yazıların aşağıda belirtilen süreçleri için gerekli olan süreç ve bu sürece ait maddi yükümlülükler yazarlara aittir. IJLET bu süreçler için herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

IJLET, yayın politikaları gereği, "Çift Kör Hakemlik Süreci"ne girecek ve bu süreçten geçen her çalışmanın, makale bütünlüğünü korumak amacıyla intihal tespitine tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın hem Türkçe hem de İngilizce kopyalarının, hakemlik sürecinden önce ve hakem değerlendirmesi akabinde son kontrol aşamasında yayın kurulu tarafından kabul edilen kurum(lar)/şirket(ler) tarafından intihal tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda (varsa) şirket(ler) tarafından talep edilen ücretler yazar(lar) tarafından şirkete ödenir. IJLET intihal tespiti için kullanılan programların kullanımına yönelik olarak dergi bünyesinde bir hizmet sağlamamaktadır.

IJLET Yayın Kurulu, İngilizce ve Türkçe olarak gönderilen çalışmalardaki dil hataları için yazıların düzeltilmesini (Proofreading) talep edebilir. Alan editörleri veya hakemler tarafından yapılan öneriler doğrultusunda, yazısı düzeltilmesi istenen yazar(lar), yayın kurulu tarafından güvenirliği kabul edilmiş olan akredite kurum/organizasyon/firmalardan birine başvurarak dil düzeltme işlemini (proofreading) yaptırmalı ve buna ilişkin bir belgeyi yayın kuruluna sunmalıdır. Bu kapsamda oluşan ücretler yazar(lar)ın kendisi tarafından ilgili kurumlara yazarlarca ödenir. IJLET kendi bünyesinde proofreading hizmeti sunmamaktadır.

IJLET'teki makaleler İngilizce ve Türkçe tam metin olarak yayınlanır. Derginin bu kapsamda herhangi bir çeviri hizmeti bulunmamaktadır. Çevirisi yaptırılacak çalışmalar için bu kapsamdaki çeviri ücretleri yazar(lar) tarafından hizmet alınan kurumlara ödenir. IJLET kendi bünyesinde çeviri hizmeti sunmamaktadır.